STI

Detta är Region Norrbottens STI-portal för sexuellt överförda infektioner med råd och anvisningar för hur vi inom hälso- och sjukvården ska handlägga fall av sexuellt överförda infektioner. Sidan uppdateras av gruppen för sexuell hälsa i Region Norrbotten.

Från och med 1 februari 2023 kan man via 1177.se erbjuda egenprovtagning för klamydia/gonorré.  

Klamydiatest via nätet - 1177.se

Faktablad om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter i Sverige — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)

Handbok om samtal för säkrare sex -  en handbok för dig som jobbar inom hälso- och sjukvården - Västra Götalandsregionen (vgregion.se)

Denna webbsida riktar sig till personal som möter unga/unga vuxna och deras sexuella hälsa:
Normbanken.se Metodmaterial är till för dig som är pedagog eller på annat sätt möter unga och som vill hålla en normkritisk sexualundervisning. Materialet handlar om sex och kärlek men också om relationer, normer, jämställdhet och hbtq och är framtaget i samverkan mellan de fyra norrlandstingen.

 

Sjukvården ska snarast (helst samma eller nästa dag) ge tid för bedömning och provtagning vid misstanke om, eller oro för, sexuellt överförda infektioner. Följande ska erbjudas:

 • undersökning, provtagning och behandling vid STI
 • smittspårning
 • information o stödsamtal

Skriftliga handläggningsrutiner ska finnas där det framgår vem som ansvarar för vad. Dessa ska vara kända av alla som möter patienter med dessa problem.

Provtagning för STI ska erbjudas frikostigt. Eftersom män, till skillnad från kvinnor, sällan har en naturlig kontakt med barnmorskan ska vi särskilt uppmärksamma män som söker vård för besvär eller oro för STI, så att provtagning kommer till stånd. I samband med provtagning ska patienten ges möjlighet till samtal, rådgivning och information. Se mer information under rubriken "sexuellt överförda infektioner (i menyn till vänster) för mer information rörande de olika sjukdomarna.

Fast sexualpartner till klamydiainfekterad kan erhålla behandling efter provtagning, utan att provsvar inväntas.

Flatlusen är 1-3 mm stor och syns på huden som grågula fläckar med svarta korn. Den sitter på grova hårstrån i armhålor och könshår.

Flatlusen kan också uppträda i ögonhår. Äggen sitter fastklistrade vid håren, ibland som ett pärlband.

Flatlusen överförs nästan alltid genom direktkontakt (t ex samlag) eller mellan personer som delar säng (exempelvis med barn).

OBS! Annan sexuellt överförd sjukdom kan finnas samtidigt. 

Besvären består främst av klåda i skrev och armhålor. Ett rödbrunt pulver kan uppträda på underkläderna, bildat av lusens avföring.

Behandling

Behandla skrev och armhålor med Tenutex (disulfiram, bensylbensoat) eller Prioderm.
Följ noga bruksanvisningen i förpackningen. Efter behandling av flatlöss kan klåda kvarstå, vilken kan lindras med till exempel Hydrokortisonlösning eller liniment. Behandla även partner. 

Labhandbokens provtagningsanvisningar 

PCR samt odling för resistensbestämning tas från uretra, cervix och eventuellt rektum och svalg. Vid smittspårning ska alltid prov tas från samtliga lokaler.  
Om förvärvad utomlands tänk på att även rekommendera patienten prov för hepatit B och hiv, ange land på remissen.

Behandling
Behandling av gonorré sker alltid i samråd med venereolog.
Samlag, petting och oralsex undviks tills negativa kontrollprov DNA-påvisning erhållits.

Labhandbokens provtagningsanvisningar 

Antigen och antikroppar fastställs med serologi. Provtagning bör upprepas 3 månader efter misstänkt exposition.

Behandling
Profylax (både pre- och postexpositionsprofylax) ges med vaccin. Som komplement till vaccin kan specifikt immunglobulin övervägas vid postexpositionsprofylax förutsatt att detta kan ges inom 12-24 timmar, se Socialstyrelsens rekommendationer om profylax mot hepatit B.

 

Labhandbokens provtagningsanvisningar 

Virusisolering från färska blåsor eller påvisande av antigen från blåsbottenskrap.

Behandling
Kurativ behandling saknas. Vid svåra primärinfektioner är behandling med acyklovir 200 mg x 5 verksamt om det sätts in inom 72 tim. Vid täta recidiv kan suppressionsbehandling övervägas.

Labhandbokens provtagningsanvisningar 

Antigen och antikroppar fastställs med serologi. Provtagning bör upprepas 6 veckor efter misstänkt exposition.

Behandling
Kurativ behandling saknas. Antiviralt verksamma medel bromsar sjukdomsutvecklingen. Alla hiv-fall handläggs via Infektionssektionen vid Sunderby sjukhus

Labhandbokens provtagningsanvisningar 

Från och med 2015-06-01 kommer screening av gonokocker utföras rutinmässigt i kombination med analys för Chlamydia trachomatis, se labhandboken 

För säker diagnostik tas prov tidigast en vecka efter smittotillfället.Pinnprov från uretra, cervix, svalg eller rektum. Fråga alltid efter sexuell praktik så provtagning utförs på rätt ställe. Urinprov efter minst en timmes (helst två timmars) blåsinkubation. I normalfallet, till exempel i de fall då klinisk undersökning inte bedöms vara motiverad, rekommenderas provtagning enligt följande:
Provtagning för klamydia hos personer med penis (pdf)
Provtagning för klamydia hos personer med slida (pdf)

För personalen på mottagningen är följande instruktion för hantering av prov ett stöd:
Instruktion för personal på provmottagning (pdf)

För klamydiaprover som analyserats utanför Norrbotten via Internettjänst så som klamydia.se, Apotek eller liknande gäller att:
- analysresultat från ackrediterat laboratorium som visar på förekomst av klamydia hanteras som om analysen var utförd på sedvanligt sätt, patienten får behandling och remiss för smittspårning (pdf)

Handläggning av provsvar från 1177 (pdf)
PVKLAS rutin övertagande av behandlingsansvar (pdf)
PVKLAS rutin provsvar klamydia via 1177 (pdf)
Enhetschef central smittspårning vid påvisad klamydiainfektion (pdf)

 • Behandling
  Förstahandsval:
 • Doxycyklin 100 mg x 2 i 7 dagar.

  Andrahandsval:
 • Azitromycin 1 g x 1 (vid doxycyklinallergi, förväntad stark UV-exponering eller om dålig följsamhet misstänks). Azitromycin bör dock användas restriktivt på grund av risk för resistensutveckling).

  Vid graviditet:
 • Doxycyklin enligt ovan t.o.m. graviditetsvecka 13. Efter graviditetsvecka 13  ges azitromycin 1,5 g över 5 dagar (500 mg första dagen och 250 mg i ytterligare 4 dagar) eftersom tillräcklig evidens saknas för att doxycyklinbehandling är säker i sen graviditet. Alternativt kan amoxicillin 500 mg tre gånger dagligen i en vecka ges. Evidens för effektiviteten med denna regim är inte lika stark som för alternativen. Vid graviditet bör alltid behandlingskontroll göras.

För att förhindra smittspridning rekommenderas att man inte har samlag under 10 dagar oavsett vilken behandling som givits.

Fast sexualpartner till klamydiainfekterad kan erhålla behandling efter provtagning, utan att provsvar inväntas.

Labhandbokens provtagningsanvisningar 

Makroskopisk diagnostik, eventuellt PAD.

Behandling
I första hand expektans. Vid uttalade besvär, lokal eller kirurgisk behandling. Eventuellt specialistbedömning.

Provtagningsanvisningar 

Ospecifik uretrit kan orsakas av Mycoplasma genitalium. Om neg klamydia- och gonorréprov, samt vid utebliven effekt av tetracyklinkur, bör prov tas. Notera att:
- läkarbedömning
- fast partner bör provtas och behandlas
- komplicerade fall remitteras till STI/Hud mott Sunderby sjukhus

Behandling

Azitromycin 250 mg, 2 tabl första dagen, därefter 1x1 i 4 dagar. vid konstaterad makrolidresistens rekommenderas moxifloxacin 400 mg dagligen i sju dagar. 

Labhandboken provtagningsanvisningar 

Ospecifik uretrit kan orsakas av Mycoplasma genitalium. Om neg klamydia- och gonorréprov, samt vid utebliven effekt av tetracyklinkur, bör prov tas. Notera att:
- läkarbedömning
- fast partner bör provtas och behandlas
- komplicerade fall remitteras till STI/Hud mott Sunderby sjukhus

Behandling

Azitromycin 250 mg, 2 tabl första dagen, därefter 1x1 i 4 dagar. vid konstaterad makrolidresistens rekommenderas moxifloxacin 400 mg dagligen i sju dagar. 

Smittskyddsanmälan: Avvakta bedömningen på provsvar från KS.

 • Om bedömningen är tecken på aktuell eller tidig latent syfilisinfektion ska den som ordinerat provet skicka iväg smittskyddsanmälan och kontakta hudjour för handläggning, smittspårning.
 • Om provsvar från KS visar tecken på äldre latent syfilisinfektion görs ingen smittskyddsanmälan.Skicka remiss (ej akut) till hudmottagningen för ställningstagande till eventuell behandling.

Syfilis är endast smittsam 2 år efter primärstadiet med sårbildning. Detta innebär att äldre latenta infektioner >2 år och neuroles (tertiär stadiet) ej omfattas av smittskyddslagen.

Om frågor: kontakta venereolog Hudmott tel vx 0920-282000 sök hudjour

Provtagningsanvisningar (Folkhälsomyndigheten)
Direktmikroskopi av sekret.

Provtagning för odling (Karolinska institutet)

Behandling
Metronidazol 2 g x 1 till patient och partner.

I Region Norrbotten erbjuds kondomer kostnadsfritt till ungdomar till och med 25 års ålder i samband med rådgivning vid länets barnmorskemottagningar och ungdomsmottagningar från och med 1 januari 2007. Följande riktlinjer rekommenderas:

Kondom delas ut i samband med information till skolklasser/grupper. Då ges också information om kondomanvändning.

Vid besök på barnmorskemottagningar och ungdomsmottagningar delas kondom ut i samband med information/samtal enligt följande:

 • a) Vid enskilda förstagångsbesök för information/samtal delas några olika kondomer ut, för att ungdomarna ska kunna prova olika sorter.
 • b) Vid återkommande besök av ungdomar som kommer för att "få kondomer" lämnas ett paket kondomer (10st).
 • c) Vid besök av "yngre tonåringar" delas några olika kondomer ut för att de ska kunna öva och prova olika sorter. Sexuellt aktiva "yngre tonåringar" är en riskgrupp som ofta behöver extra tid och uppföljning.

Enligt hälso- och sjukvårdslagen ska regionen ge en god hälso- och sjukvård och svara för förebyggande insatser. Det gäller även sexuellt överförda infektioner. Samarbetet med andra myndigheter och organisationer är viktigt, främst i det förebyggande arbetet.

Region Norrbotten ska aktivt bidra till en god folkhälsa och till att skillnaderna i ohälsa minskar. Hälso- och sjukvårdens roll är att hjälpa till med information och upplysning. Norrbottningen ska vara väl informerad om vårdens möjligheter och prioriteringar. All hälso- och sjukvårdsverksamhet ska utformas så att medborgarna erbjuds god tillgänglighet, kontinuitet och valmöjlighet.

I smittskyddslagen fastslås landstingets övergripande ansvar för att behövliga smittskyddsåtgärder vidtas inom regionområdet, och att det ska finnas en smittskyddsläkare som har det samlade ansvaret för smittskyddsarbetet.

Den enskilde individen har också ett eget ansvar för sin hälsa. Enskild som har en allmänfarlig sjukdom är skyldig att i samband med smittspårning lämna upplysningar om vilka personer som kan vara smittade (för STI är detta personens sexualkontakter).