Nationella taxan

Denna verksamhet finansieras av Region Norrbotten via det nationella ersättningssystemet, som kallas nationella taxan. Nationella taxan kan ses som ett samlingsbegrepp för de lagar och förordningar som reglerar verksamheten och ersättningen för läkare och fysioterapeuter.

Ersättningen utgår enligt den taxa som beslutas av regeringen utifrån ett gemensamt underlag från Sveriges Kommuner och Regioner, Sveriges Läkarförbund och Fysioterapeuterna. Taxan framgår av förordningarna om ersättning för fysioterapi och om läkarvårdsersättning.

Den 1 januari 2024 uppdateras beloppet för högkostnadsskyddet för vård från 1300 kronor till 1400 kronor och vårdavgiften för slutenvård ändras från 120 kronor till 130 kronor, enligt beslut i Regionfullmäktige.

I januari 2024 uppdateras avgiftstyper i VAS. Inga förändrade vårdavgifter i öppenvård.

Blanketter för privata vårdgivare som tidigare beställts via länsservice finns nu tillgängliga här.

Blanketter Privata vårdgivare

Anmälan om vikariat/tillfällig frånvaro (webbformulär)

Fysioterapeuter som uppfyller kraven i lagen om ersättning för fysioterapi(LOF), och läkare som uppfyller kraven lagen om läkarvårdsersättning(LOL), har möjlighet att köpa en etablering från en annan fysioterapeut eller läkare.

Ersättningsetableringar

Normalarvode lämnas enligt arvodeskategori A eller B

Arvodeskategori B avser ensampraktiserande eller samverkande fysioterapeuter med assisterande personal, flera behandlingsrum och kvalificerad utrustning. Arvodeskategori A avser övriga fysioterapeuter.

Fysioterapeut med arvodeskategori B har större omkostnader för lokaler, utrustning och anställd personal, men kan i gengäld ha en större patientgenomströmning då den assisterande personalen gjort nödvändiga patientförberedelser. På grund av omkostnaderna för verksamheten har fysioterapeut med arvodeskategori B ett högre ersättningstak och ett mindre tidskrav avseende behandlingarna i snitt per kalendermånad och patient än vad en fysioterapeut med arvodeskategori A har.

Du som fysioterapeut med samverkansavtal kan ansöka om arvodeskategori B. Enligt förordningen (1994:1120) om ersättning för fysioterapi framgår  av 3 § vilka krav som ställs på dig som fysioterapeut för att ersättning ska kunna utgå enligt arvodeskategori B.

Assisterande personal

Med assisterande personal avses personal med arbetsuppgifter kopplade till behandlingsarbetet, samt patientanknuten administration och som utgör minst 25 procent av en heltidstjänst på helårsbasis, det vill säga minst tio timmar per vecka, samt att denna resurs i sin helhet förfogas av din egen verksamhet.

Du som vårdgivare med ett eget samverkansavtal kan ansöka om särskilt arvode

Särskilt arvode är en debiteringsgrund för särskilt tids- och kostnadskrävande åtgärder kopplat mot fysioterapeutens kompetens.

Särskilt arvode lämnas för specifika insatser till:

  1. Patienter med psykisk ohälsa eller psykosomatiska problem
  2. Patienter med sjukdomar eller skador i andningsorganen  eller i cirkulationssystemet
  3. Patienter med sjukdomar eller skador i nervsystemet
  4. Patienter med smärttillstånd eller funktionshinder på  grund av reumatisk sjukdom
  5. Patienter med skador eller sjukdomar i rörelsesystemet
  6. Barn och ungdomar med funktionshinder eller sjukdom 
  7. Äldre med åldersrelaterade fysiska eller psykiska  funktionshinder

Region Norrbotten följer ”Vägledning vid bedömning av behörighet för särskilt arvode enligt §§ 7 och 8 i förordning 1994:1120 om ersättning för fysioterapi”. Vägledningen är framtagen av Sveriges kommuner och Regioner (SKR), Fysioterapeuterna och Regioner i samarbete.