Fakturafrågor

Fakturor till Region Norrbotten

Fakturor avseende inköp gjorda från och med 1 april 2019 ska skickas elektroniskt i enlighet med lagen om elektroniska fakturor (e-fakturor) till följd av offentlig upphandling.

Fakturor via mail (exempelvis i PDF-format) räknas inte som elektronisk faktura och tas inte emot av Region Norrbotten.

Ange alltid referens

Alla till Region Norrbotten inkommande leverantörsfakturor ska vara märkta med en referens. Det allra vanligaste är att referensen är ett kostnadsställe (5 siffror) men det finns också andra referenskoder exempelvis för remisser.

Referensen skall beställaren uppge vid beställnings-/köptillfället, och du som leverantör kan kräva att beställaren uppger denna. Fakturan kommer inte att kunna hanteras på ett tidseffektivt sätt om inte en riktig referens har uppgetts.

Verksamhetsområdet HR- & Ekonomistöd är Region Norrbottens interna servicebyrå för bland annat leverantörsfakturor, kundfakturor, utlämnande av frikort till verksamheten, efterhandsreglering av sjukresor och utbetalningar till privata vårdgivare.

Undantag från e-faktura gäller för redan ingångna avtal samt om användande av elektronisk faktura skulle innebära risk för röjande av uppgifter som omfattas av sekretess eller skada i övrigt för säkerhetskänslig verksamhet.

För tillfället har vi inte heller möjlighet att ta emot e-fakturor i annan valuta än SEK och med svenska betalvägar (bankgiro/plusgiro), varför även dessa tills vidare är undantagna kravet om e-fakturering.

I dessa tre undantagsfall ska fakturan i stället skickas brevledes.

Frågor om e-faktura

Kontakta Ekonomistöd
Telefon: 0921-670 50
E-post: leverantorsenheten@norrbotten.se

Alla inkommande leverantörsfakturor till Region Norrbotten ska vara märkta med en referens. Det allra vanligaste är att referensen är ett kostnadsställe (5 siffror) men det finns också andra referenskoder exempelvis för remisser.

Referensen skall beställaren uppge vid beställnings-/köptillfället, och du som leverantör kan kräva att beställaren uppger denna. Fakturan kommer inte att kunna hanteras på ett tidseffektivt sätt om inte en riktig referens har uppgetts.

I Svefakturaformatet ska referensen läggas in i fältet Invoice/RequistionistDocumentReference. Förutom referensen är det bra om beställarens namn framgår på fakturan. Det är viktigt att fakturareferensen kommer först, sedan kan även namnet skrivas in.

Från alla våra ramavtalsleverantörer ska ramavtalsnumret skickas i svefakturafältet Inovice/AdditionalDocumentReference.

I de fall Region Norrbotten har uppgett ett ordernr/beställningsnummer i samband med ordern/beställningen ska detta nummer skickas i svefakturafältet OrderLineReference/Order Reference.

Detta är obligatoriskt vid e-handel. 

Region Norrbotten försöker nu samla alla sina e-fakturor till en väg in istället för att som tidigare ha flera olika vägar in för e-fakturor. Nu i November 2022 sker en övergång från Basware som VAN till CGI som VAN. 

Ni kan skicka e-fakturor till oss oavsett vilket VAN-företag ni använder er av bara det VAN-företaget har ett samtrafiksavtal med CGI. Vi är numera också anslutna till PEPPOL för e-fakturor.

Det är viktigt för er att känna till är att följande e-adresser är uppsatta för Region Norrbotten:

För fakturor i PEPPOL format gäller följande adress

PEPPOL-ID  0007:2321000230

 

För fakturor i SVEfaktura formatet gäller följande:

GLN kod 7381036700007
Organisationsnummer 2321000230

 

EDIfact:

Här måste specifik uppsättning göras, så kontakt måste tas med Region Norrbotten. 

Det har tidigare funnits ytterligare en GLN kod, som var ett fiktivt GLN nummer:

7362321000231. Den fungerar inte längre så om ni skickar till den måste ni byta till någon av ovanstående.

För er leverantörer som saknar tillgång till affärssystem som kan skicka e-fakturor men som kanske skriver fakturorna i excel, word eller kanske för hand så finns det en kostnadsfri lösning som ni kan använda er av.

Genom att gå in på länken och registrera er som leverantör till oss så kan ni sedan skicka fakturor till oss den vägen. Denna väg fungerar fortfarande även fast inte Basware är vårt VAN längre. Säkerställ dock att ni antingen väljer någon av adresserna under svefaktura ovan. 

Fakturor undantagna från e-fakturering

Undantag från e-faktura gäller för redan ingångna avtal samt om användande av elektronisk faktura skulle innebära risk för röjande av uppgifter som omfattas av sekretess eller skada i övrigt för säkerhetskänslig verksamhet.

I dessa undantagsfall ska fakturan i stället skickas brevledes.

Region Norrbotten ställer följande krav på brevledes fakturering

  • Fakturan ska vara märkt med Region Norrbottens femsiffriga kostnadsställe avseende beställande verksamhet. Om beställningsnummer/ordernummer eller beslutsnummer finns ska även det anges.
  • Fakturan ska vara enkel att tolka efter inskanning, det vill säga vara utskriven på vitt papper med svart text och uppfylla kravet på en faktura enligt mervärdeskattlagen.
  • Fakturan ska skickas i ett (1) exemplar och till följande faktureringsadress (gäller även eventuella påminnelser och krav):

    Region Norrbotten
    Box 4
    961 21 BODEN