Palliativ vård - samverkan

Målet för den palliativa vården är att ge högsta möjliga livskvalitet för både patienten och de närstående. Palliativ vård skall tillgodose fysiska, psykiska, sociala och andliga behov. Den skall också ge de anhöriga stöd i sorgearbetet. I den palliativa vårdfilosofin ingår även att det palliativa förhållningssättet bör tillämpas i ett tidigare skede av sjukdom. En stor andel av personer med palliativ sjukdom kan få sina behov tillgodosedda inom den allmänna palliativa vården som bedrivs inom primärvården, kommunal hemsjukvård, på sjukhusens vårdavdelningar och på kommunala vård- och omsorgsboenden.

Ungefär 20% av personer med palliativ sjukdom har behov av specialiserad palliativ vård för att nå god symtomlindring och livskvalitet. På varje sjukhus i länet finns palliativa vårdplatser och alla länsdelar har tillgång till kompetensstöd och rådgivning genom Palliativt rådgivningsteam (PRT). 

Presentation - Tumörbehandling Hedman (pdf)

Varje länsdel i Norrbotten har tillgång till ett palliativt rådgivningsteam. 

Sjuksköterskorna i teamen har den samordnande funktionen. PRT arbetar på konsultbasis och finns tillgängligt dagtid för att ge råd och stöd till personal och närstående som vårdad personer med palliativ sjukdom i hemmet eller inom slutenvården. Råd och stöd kan även ges till den sjuke. PRT arbetar i samverkan mellan sjukhus och kommunerna. 

Ansvarsområde: Luleå och Bodens kommun

Det palliativa rådgivningsteamet består av sjuksköterskor, kurator och läkare. Fysioterapeut, arbetsterapeut, dietist och sjukhuspräst kan konsulteras vid behov. Sjuksköterskan har den samordnande rollen och arbetstiden är dagtid.

Teamet kan ge råd och stöd gällande tillexempel symtomlindring, pumpar, det palliativa förhållningssättet till personal som vårdar svårt sjuka personer i hemmet, på särskilda boende eller inom slutenvården. Hembesök med sköterska/ läkare från teamet tillsammans med distriktssköterska/distriktsläkare kan göras. Teamet arbetar som konsulter och övertar varken omvårdnads; eller det medicinska ansvaret. Separata utbildningar kan ges till all personal.

Råd och stöd kan även ges direkt till den enskilde patienten och de närstående.

PRT kontaktas via telefon, epikris/ journalkopia eller remiss till lbmedprt. Besök efter överenskommelse.

Expeditionen finns på geriatriska mottagningen Sunderby sjukhus, uppgång D plan 4.

Kontaktuppgifter

Besöksadress
Sunderby sjukhus
971 80 Luleå

Postadress
Palliativa rådgivningsteamet
Sunderby sjukhus
971 80 Luleå

Telefon
Expedition 0920-28 37 15

Marisanna Raappana 
E-post: marisanna.raappana@norrbotten.se
Charlotta Qvist 
E-post: charlotta.qvist@norrbotten.se        
Elin Larsson
E-post:Elin.M.Larsson@norrbotten.se               
Elin Wennberg 
E-post: elin.wennberg@norrbotten.se

Teamet består av två sjuksköterskor och läkare. Sjuksköterskorna har den samordnande funktionen. Därutöver finns fysioterapeut, arbetsterapeut, dietist, kurator och representant från sjukhuskyrkan knutna till verksamheten.  

Teamets uppgift är att ge råd och stöd till personal som ansvarar för och sköter personer med svår sjukdom. 

Råd och stöd kan även ges direkt till den enskilde patienten och till de närstående. Det kan exempelvis röra sig om frågor kring symtomlindring, medicinering och etiska ställningstaganden.

Teamet tar inte över behandlingsansvaret utan fungerar som konsultativt stöd tillsammans med ansvarig vårdgivare. Utbildning och handledning rörande exempelvis symtomlindring, pumpar och venportar kan vid behov anordnas.

Teamets sjuksköterskor och läkare kan vid behov göra hembesök i samråd med ansvariga vårdgivare. Verksamheten riktar sig till palliativa patienter oavsett diagnos som bor eller befinner sig i Piteå sjukhus upptagningsområde (Piteå, Älvsbyn, Arvidsjaur och Arjeplogs kommuner).  

PRT kontaktas via telefon, epikris/journalkopia eller remiss till peprt.

Expeditionen finns vid behandlingsenheten på plan 6, Piteå sjukhus.

Kontaktuppgifter

Besöksadress
Lasarettsvägen 14
941 50 Piteå

Postadress
Piteå sjukhus
Palliativa rådgivningsteamet
Box 715
941 28 Piteå

Telefon
Expedition: 0911-750 33

Karolina Oskarsson
Sjuksköterska
E-post:Karolina.oskarsson@norrbotten.se
Anna Wallon
Onkologisjuksköterska
E-post: Anna.wallon@norrbotten.se

PRT i Kiruna är sedan oktober 2019 sammanslaget med PRT i Gällivare. Kontakt med PRT-sjuksköterska sker per telefon eller via remiss.

PRT inom Kiruna och Gällivare närsjukvårdsområde riktar sig till palliativa patienter oavsett diagnos som bor eller befinner sig inom Kiruna, Gällivare, Pajala och Jokkmokks kommuner.

Teamets uppgift är att ge råd och stöd till personal som ansvarar för- och sköter personer med svår sjukdom. 

Råd och stöd kan även ges direkt till den enskilde patienten och till de närstående. Det kan exempelvis röra sig om frågor kring symtomlindring, medicinering och etiska ställningstaganden. Teamet tar inte över behandlingsansvaret utan fungerar som konsultativt stöd.

Utbildning och handledning rörande exempelvis symtomlindring, pumpar och venportar kan anordnas vid behov. Teamets sjuksköterska och kurator kan göra hembesök i samråd med ansvariga vårdgivare.

Verksamheten riktar sig till palliativa patienter oavsett diagnos som bor eller befinner sig inom Kiruna närsjukvårdsområde.  

PRT kontaktas via telefon, epikris/journalkopia eller remiss till kaprt.

Kontaktinformation

Besöks/postadress
Kiruna sjukhus
Palliativa rådgivningsteamet
Administration plan 7
Thulegatan 29
981 81  KIRUNA

Telefon
Expedition: 0980-73024

Susanne Espling
E-post: Susanne.Espling@norrbotten.se 
Christine Johansson
E-post: Christine.m.johansson@norrbotten.se
Veronica Martinsson Luspa
E-post: Veronica.martinsson-luspa@norrbotten.se     

Öppettider
PRT är tillgänglig vardagar 
kl 08.00 - 16.30

 

Det palliativa rådgivningsteamet inom Gällivare närsjukvårdsområde består av sjuksköterskor. Fysioterapeut, arbetsterapeut, dietist, kurator finns knutna till verksamheten. 

Teamets uppgift är att ge råd och stöd till personal som ansvarar för- och sköter personer med svår sjukdom. 

Råd och stöd kan även ges direkt till den enskilde patienten och till de närstående. Det kan exempelvis röra sig om frågor kring symtomlindring, medicinering och etiska ställningstaganden. Teamet tar inte över behandlingsansvaret utan fungerar som konsultativt stöd.

Utbildning och handledning rörande exempelvis symtomlindring, pumpar och venportar kan anordnas vid behov. Teamets sjuksköterska och kurator kan göra hembesök i samråd med ansvariga vårdgivare.

Verksamheten riktar sig till palliativa patienter oavsett diagnos som bor eller befinner sig inom Gällivare närsjukvårdsområdes upptagningsområde (Gällivare, Jokkmokk och Pajala kommun).  

PRT kontaktas via telefon, epikris/journalkopia eller remiss till geprt.

Kontaktinformation

Besöks/postadress
Gällivare sjukhus
Palliativa rådgivningsteamet
Källgatan 14
982 82  GÄLLIVARE

Telefon
Expedition: 0970-191 58

Susanne Espling
E-post: Susanne.Espling@norrbotten.se 
Christine Johansson
E-post: Christine.m.johansson@norrbotten.se
Veronica Martinsson Luspa
E-post: Veronica.martinsson-luspa@norrbotten.se     
 

Öppettider
Måndag - fredag kl 08.00 - 16.30

 

PRT inom Kalix närsjukvårdsområde (Kalix, Överkalix, Övertorneå och Haparanda) består av två sjuksköterskor och en läkare. Övriga professioner såsom fysioterapeut, arbetsterapeut, kurator, dietist samt personal från sjukhuskyrkan finns kopplade till teamet och kan konsulteras vid behov.

Teamets uppgift är att ge råd och stöd till personal som ansvarar för och sköter personer med svår sjukdom. 

Råd och stöd kan även ges direkt till den enskilde patienten och till de närstående. Det kan exempelvis röra sig om frågor kring symtomlindring, medicinering och etiska ställningstaganden.

Teamet tar inte över behandlingsansvaret utan fungerar som konsultativt stöd tillsammans med ansvarig vårdgivare. Utbildning och handledning rörande exempelvis symtomlindring, pumpar och venportar kan vid behov anordnas.

Teamets sjuksköterskor och läkare kan vid behov göra hembesök i samråd med ansvariga vårdgivare.

Konsultremiss eller epikriskopia för kännedom skickas till kxprt. Alla vårdtagare i behov av teamets insatser ska ha en palliativ diagnos (Z51.5).

Teamet kontaktas via telefon, epikris/journalkopia eller remiss till kxprt.
Gul ruta i VAS till kxprtssk

Expeditionen finns på plan 3 vid onkologimottagningen och dialysen

Öppettider: Måndag-torsdag, 8.00-16.00
Fredag, 8.00-14.00

Kontaktinformation

Adress
Kalix sjukhus
Palliativa rådgivningsteamet
Skolgatan 1
952 82 Kalix

Louice Karlsson
Sjuksköterska
Telefon: 0923- 762 35
E-post: louice.karlsson@norrbotten.se
Margareta Olsson
Sjuksköterska
Telefon: 0923- 761 29
E-post: margareta.h.Olsson@norrbotten.se

PAVA, Gällivare

Har fyra slutenvårdsplatser på vårdavdelning 6 och tar emot patienter i behov av palliativ slutenvård, oavsett sjukdomsdiagnos.

Remiss skickas till geprt.
Vid behov av akut övertag från annan vårdenhet kontaktas medicinbakjour på telefon 0970-190 31.

PAVA, Kalix

Har sju slutenvårdsplatser på Medicin/PAVA plan 2 och tar emot patienter i behov av palliativ vård oavsett sjukdomsdiagnos. Pågående palliativ cytostatikabehandling är inget hinder för att anslutas.
Remiss skickas till kxmedpava. Telefonnummer 0923-764 35.

PAVA, Kiruna

Har fyra slutenvårdsplatser på medicinavdelningen.
Inget remissförfarande. Innan överflyttningar från andra sjukhus kontaktas medicinbakjouren.
Telefon 0980-733 80 

PAVA, Piteå

Har åtta slutenvårdsplatser på vårdavdelning 3A och tar emot palliativa patienter oavsett sjukdomsdiagnos. Pågående palliativ cytostatikabehandling är inget hinder för att anslutas.
Remiss skickas till pemerepava. Telefonnummer 0911-750 05.

PAVA, Sunderbyn

Har för tillfället mellan 3-5 vårdplatser öppna på vårdavdelning 63P och tar emot alla palliativa patienter oavsett sjukdomsdiagnos. Pågående palliativ cytostatikabehandling är inget hinder för att anslutas.
Remiss skickas till lbmedprt. Telefonnummer 0920-28 20 63.

Innehåll i pumppärmen: