ALK - Allmänläkarkonsulterna

Sedan 90-talet finns i Norrbotten särskilt utsedda allmänläkarkonsulter för att främja samarbetet mellan primärvården och de olika sjukhusklinikerna och att sprida ny kunskap inom sitt ämnesområde.

Logga för Allmänläkarkonsulterna

Huvudansvarig är distriktsläkare Anna Beck. En särskilt utsedd allmänläkare utformar i samförstånd med distriktsläkarna och respektive klinik handläggningsöverenskommelser (HÖK) för olika ämnesområden.

Kontakt:Anna Beck
E-post:  anna.beck@norrbotten.se 

 

En ALK är specialist eller ST-läkare i allmänmedicin och ska ha en särskilt utvald läkare som samarbetspartner på ”sin” sjukhusklinik.

ALK:en ska verka för dokumenterade samarbetsrutiner mellan primärvården och sjukhusklinikerna med betoning på gränsdragningar som gagnar patienterna och ger en rimlig arbetsfördelning. Det kan till exempel ske genom utformning av lokala tillägg till artiklarna i det Nationella kliniska kunskapsstödet NKK eller Norrbottensspecifika handläggningsöverenskommelser (ALK-HÖK:ar).

Särskild uppmärksamhet behöver ges att detektera frågor där överföring av arbetsuppgifter kan kräva samtidig överföring av ekonomiska resurser eller kompetens. Sådana frågor ska hanteras på en högre nivå i Regionen. Stöd finns i sådana ärenden att hämta i det så kallade LPO Primärvårdsrådet.

En grundidé i ALK-verksamheten är att samtliga distriktsläkare och ST-läkare i allmänmedicin ska få chansen att kommentera och påverka förslag till lokala anpassningar av Nationellt kliniskt kunskapsstöd eventuella nya Norrbottens-HÖK:ar. Förankringen är inte bara en demokratifråga utan bidrar också till bättre förutsättningar för att en överenskommelse efterföljs. Alla är ju medvetna om HÖK:ens existens och haft chansen att vara delaktiga i den bakomliggande diskussionen.

Den som är ALK ska också verka för utbildningstillfällen inom sitt ämnesområde, inkluderande utrymme för diskussion kring handläggnings- och samarbetsfrågor mellan distriktsläkarna och respektive specialistklinik. Ett sådant forum kan till exempel vara de två årliga ALK-dagarna eller de timmeslånga ALK-föreläsningar som arrangeras med 

ALK-verksamheten leds av en ALK-koordinator. En ALK-redaktör sköter webbplatsen och publiceringen av Norrbottenspecifika dokument som till exempel ALK-HÖK:ar. I teamet ingår även en administratör med särskilt ansvar för hantering av NKK-artiklar och lokala tillägg.

Porträttfoto av Anna Beck 
Anna Beck
ALK-koordinator
E-post: alkregionnorrbotten@norrbotten.se

Portätt av Anneli Sköld
Anneli Sköld
ALK/NKK-administratör
E-post: alkregionnorrbotten@norrbotten.se 

siluette
Vakant
Akuta tillstånd
E-post:

Porträtt Malin Weiland
Malin Weiland
Andningsvägar, allergi och överkänslighet
E-post: malin.weiland@telia.com 

Porträtt Ulrika Holmqvist
Ulrika Holmqvist
Barn- och ungdomshälsa
E-post: ulrika.holmqvist@norrbotten.se 

Porträtt Tim Stenberg
Tim Stenberg
Blod och koagulation
E-post: tim.stenberg@norrbotten.se 

Porträtt Sonia Bertogna
Sonia Bertogna
Endokrina sjukdomar
E-post: sonia.bertogna@norrbotten.se  

Porträtt Grigorios Papastergiou
Grigorios Papastergiou
Hjärta och kärl
E-post: grigorios.papastergiou@norrbotten.se  

Porträtt Evelina Lilja
Evelina Lilja
Hud och kön
E-post: evelina.lilja@ptj.se 

Porträtt Ilia Agalakov
Ilia Agalakov
Infektion och smittskydd
Medicinsk diagnostik
(Bild- och funktionsmedicin,
Laboratoriemedicin)
E-post: ilia.agalakov@norrbotten.se 

Porträtt Rares Sculeanu
Rares Sculeanu
Kirurgi och plastikkirurgi
E-post: rares.sculeanu@norrbotten.se 

Porträtt Maria Larsson
Maria Larsson
Kvinnorhälsa
E-post: maria.a.larsson@norrbotten.se 

Porträtt Maria Brännholm Syrjälä
Maria Brännholm Syrjälä
Levnadsvanor
E-post: maria.brannholm-syrjala@norrbotten.se
  
 Siluette
Vakant
Mage och tarm
E-post:

Porträtt Katerina Kopalova
Katerina Kopalova
Neurologi
E-post: katerina.kopalova@norrbotten.se 

Siluette
Johanna Fjellander
Njursjukdomar
E-post: johanna.fjellander@norrbotten.se 

Porträtt Joakim Brunne
Joakim Bunne
Urologi
E-post: joakim.bunne@norrbotten.se 

Porträtt Camilla Öberg
Camilla Öberg
Palliativ vård
ALK Palliativ vård
E-post: camilla.oberg@norrbotten.se  

Porträtt Katarina Enér
Katarina Enér
Psykisk hälsa
ALK Barn- och ungdomspsykiatri
E-post: katarina.ener@norrbotten.se 

Siluettbild
Vakant
Psykisk hälsa
ALK Vuxenpsykiatri
E-post:

Porträtt av Maria Rytterlöv
Maria Rytterlöv
Rehab, habilitering och försäkringsmedicin
E-post: maria.rytterlov@norrbotten.se 

Porträtt av Jaroslava Musilova
Jaroslava Musilová
Reumatiska sjukdomar
E-post: jaroslava.a.musilova@norrbotten.se

siluett
Iman Ranjbar
Rörelseorganen
E-post: iman.ranjbar@norrbotten.se 

Porträtt av Maria Rytterlöv
Maria Rytterlöv
Smärta
E-post: maria.rytterlov@norrbotten.se 

siluett
Ondrej Pech
Stroke
E-post: ondrej.pech@norrbotten.se 

siluett
Henrik Wikström
Sällsynta sjukdomar
E-post: henrik.wikstrom@norrbotten.se 

Siluette
Ingrid Pettersson
Tandvård
E-post: ingrid.e.pettersson@norrbotten.se 

Siluett
Josefine Enesund Tuorema
Äldres hälsa
ALK Äldres hälsa
E-post: josefine.enesund-tuoremaa@norrbotten.se 

Porträtt Per Stenlund
Per Stenlund
Ögon
E-post: per.stenlund@norrbotten.se 

Porträtt Linda Beckert
Linda Beckert
Öron, näsa och hals
E-post: linda.beckert@norrbotten.se 

NKK är ett system för förankrade och regelbundet uppdaterade kunskapsstöd för primärvården.

Det ägs av SKR och består för närvarande av cirka 360 behandlingsrekommendationer för olika sjukdomstillstånd.

I Norrbotten är det tänkt att ALK-verksamheten ska gå igenom befintliga och nya NKK-artiklar och vid behov ta fram lokala tillägg som sen publiceras som en del av respektive NKK-artikel. Det är också tänkt att i de flesta fall låta NKK-artiklar med lokala tillägg ersätta befintliga ALK-producerade handläggningsöverenskommelser (ALK-HÖK:ar).

Nedanstående dokument är tillgängliga för alla ALK i Teams i teamet NKK för ALK.

"Master - NKK och lokala tillägg" 
"Rutin lokala tillägg Region Norrbotten" 

Funktionsbrevlåda ALK/NKK Norrbotten

E-post: alkregionnorrbotten@norrbotten.se 

Nästa ALK-möte