E-frikort

E-frikort är en tjänst som ska underlätta hanteringen av högkostnadsskydd inom hälso- och sjukvården.

Syftet med tjänsten är att underlätta för vårdpersonal vid allt arbete kring högkostnadsskydd, samt ge alla patienter rätt till frikort som de är berättigade till.

E-frikort version 4.1

Idag kommer vi att installera den nya versionen av eFrikort, 21:00 – 23:00. I samband med installationen kommer vi att starta om eFrikorts-tjänsten, vilket kan innebära någon minuts nertid.

Den största förändringen som gjorts är att eFrikort nu får stöd för Ineras tjänst för högkostnadsskydd (HKS). Detta innebär att:

 • Information om betalningar som registrerats i eFrikort delas med 1177 samt andra frikortssystem.
 • eFrikort kan hämta information om betalningar som registrerats i andra frikortssystem.
  Detaljerad information om betalningarna på frikortet visar endast belopp och datum för betalningar som registrerats utanför den egna regionen. Vårdgivaren anges då som ”Extern vårdgivare”.
 • Om patienten gör utträde ur eFrikort (OPT-OUT) döljs patientens frikortsuppgifter för att sedan visas igen om patienten gör återinträde (OPT-IN) i tjänsten. 
 • Inträde och återinträde (OPT-IN) gäller per region och inte nationellt.
 • Läs-samtycket (patienten samtycker till att vårdgivaren får se detaljerad information om betalningarna på frikortet) gäller per vårdgivare och inte nationellt.

Två tjänstekontrakt (GetExtendedCardForPerson och GetExtendedCardsForPerson) är uppdaterade med en optionell parameter, men alla tjänstekontrakt ska fungera på samma sätt som tidigare. D.v.s. alla integrationer kan anropa eFrikort 4.1 på precis samma sätt som i nuvarande version av eFrikort.

Vi byter också utfärdare av server-certifikat för tjänstekontrakten till SITHS. Detta innebär att integrationerna kan behöva uppdatera sin trustStore för att lita på den nya utfärdaren.

Användarhandbok 4.1

E-frikort version 4.0

Den 21:a september 2023  uppgraderas eFrikort till version 4,0.
Den nya versionen innehåller några mindre förbättringar och rättningar:

 • Ny funktion är den förändrade efterregistreringssidan.
  Det kommer inte längre att vara möjligt att efterregistrera med fritext, samt att nu måste både vårdgivare och vårdenhet väljas och uppgifterna hämtas från HSA-katalogen.

Användarhandbok 4.0

E-frikort version 4.0

Den 21:a September  kom en ny version av eFrikort (4.0). 

Mer information om den nya versionen

Nyhet

Den 25 maj inför Region Västerbotten E-frikort.
Det innebär att besök gjorda hos dem från och med det datumet finns registrerade i E-frikort


E-frikort version 3.1

Den 18:e september 2019 uppgraderas eFrikort till version 3.1.
Den nya versionen innehåller några mindre förbättringar och rättningar: 

 • Historiska frikort sorteras på datum.
 • Historiska frikort visas även i vyn Visa avgifter.
 • Sessionstiden, dvs. tiden för automatisk utloggning, är nu åter 60 minuter. Den har felaktigt varit satt till 30 minuter.
 • Under Hantera Person är det möjligt att välja ”Spärra export” om patienten inte vill att fysiska frikort ska skickas ut. 

Användarhandbok eFrikort 3.1

E-frikort version 3.0

Den 25:e april 2018, i samband med att journalsystemet VAS uppgraderades, kom en ny version av eFrikort (3.0).

Mer information om nyheter i eFrikort 3.0 finns i dokumentet
Förändringar vid övergång till e-frikort 3.0 (pdf)

 

Tjänsten har till uppgift att:

 • ersätta den pappershantering som idag finns för frikort
 • minska de kostnader som är förknippade med hanteringen.
 • minska följdkostnader som uppstår på grund av brister i den manuella hanteringen. Exempelvis krediteringar.
 • ge patienter sin rätt till frikort, oavsett tidigare vetskap om regelverket kring dessa.
 • verka över vårdhuvudmansgränser, då frikort gäller nationellt.

Underlätta för patienten

Vid manuell hantering av högkostnadsskydd krävs det att patienten själv ansvarar för de kvitton en vårdkontakt genererar. Detta leder till att flera patienter inte får ta del av frikort trots att de enligt lag har den rätten. Med e-frikort underlättas detta för patienterna, och alla, oavsett förmåga, får rätt till sina frikort.

Då betalningar registreras direkt i tjänsten, och är åtkomliga för vårdpersonal, minskar risken att patienten behöver betala mer än högkostnadsgränsen, och behovet av återbetalning reduceras.

Nyheter i eFrikort 3.0

 • Region Norrbotten kommer att gå med i den gemensamma instansen av e-frikort vilket innebär att patientens totala summa för alla avgifter visas. Det gäller för registrerade avgifter hos alla vårdhuvudmän som är anslutna till den gemensamma instansen, både privata vårdgivare och andra regioner/landsting.
 • Det finns möjlighet för patient att begära utträde ur eFrikort, vilket innebär att det är upp till patienten själv att hålla reda på sina avgifter. Utträde hanteras via en framtagen blankett som ska skrivas under av patienten. Därefter får utträdet registreras i eFrikort.
 • Det finns möjlighet för patient som tidigare gjort utträde att göra återinträde. Detta hanteras också via framtagen blankett som ska skrivas under av patienten och därefter får återinträdet registreras i eFrikort.
 • För att se avgifter gjorda av aktuell vårdgivare krävs inget samtycke men för att se avgifter registrerade av annan vårdgivare (till exempel andra regioner) måste samtycke inhämtas från patienten först. Samtycket inhämtas via en framtagen blankett som ska skrivas under av patienten.
 • Bättre spårbarhet för avgifter. I eFrikort 3.0 är det möjligt att visa ändrade/borttagna avgifter. Det finns nu också möjlighet att se detaljerad information om respektive avgift genom att markera avgiften i tabellen.
Mer information om nyheter i eFrikort 3.0 finns i dokumentet
Förändringar vid övergång till e-frikort 3.0 (pdf)