Folkhälsa

Att vi mår olika bra och lever olika länge beror till stor del på skillnader i levnadsvanor, det vet vi. Vi vet också att levnadsvanorna hör ihop med utbildningsnivån och att hälsan ofta är sämst hos de som har sämst ekonomi och livsvillkor.

Några grupper är mer utsatta än andra, exempelvis HBTQ-personer, etniska minoriteter, funktionsnedsatta och de som drabbats av psykisk sjukdom. Dessutom ser vi stora skillnader i hälsa mellan kommunerna i Norrbotten.

Vi jobbar för att hälsan i länet ska bli jämlik och att norrbottningarna gör hälsosamma val. Att människor mår allt sämre psykiskt är kanske vår tids största utmaning. Där försöker vi finna vägar att bryta den negativa trenden.

Ju mer vi arbetar med att förebygga ohälsa desto mer resurser kan Region Norrbotten lägga på de sjukdomar som inte går att förebygga

Machosamtalet är ett material som riktar sig till dig som vill komma igång med ett jämställdhetsarbete på din arbetsplats. Materialet syftar till att förändra begränsande manlighetsnormer eller rent av bryta upp en machokultur.

Manlighet är ofta kopplat till att upprätthålla en stark fasad, inte visa sårbarhet, vara målmedveten och självständig. 

Samtidigt är män överrepresenterade i statistiken både vad gäller arbetsplatsolyckor och självmord. 

Ett aktivt arbete med att förändra begränsande normer för manlighet kan ge stora vinster för icke-binära, kvinnor och män och för samhället som helhet. Det kan leda till förbättrad hälsa, breddad rekrytering, mer jämställda relationer, minskat våld och samtidigt bidra till bättre kvalitet på arbetsplatsen. 

Machosamtalet är ett samarbete mellan Region Norrbotten och Region Västerbotten.

Machosamtalet består av tre korta filmer som avslutas med diskussionsfrågor.

Materialet är lämpligt att använda under en APT eller en planeringsdag på arbetsplatsen. Det går att se alla filmerna vid ett och samma tillfälle eller vid olika tillfällen. Till materialet finns också en handledning med bakrundsinformation, råd och förslag på upplägg till dig som vill använda materialet.

Film 1: Normer kring manlighet (youtube.com)

Film 2: Att visa känslor på arbetsplatsen (youtube.com)

Film 3: Att fråga, lyssna och prata (youtube.com)

2021/2022

Här kan du ta del av fakta kring skolbarns hälsa och levnadsvanor i Norrbotten läsåret 2021/2022. Årets tema: Pandemins effekter på barn och ungas hälsa och levnadsvanor. 

Rapport: Barn och ungas hälsa och levnadsvanor (pdf)

Tabellbilaga skickas på begäran.
Kontakta Joanna Hansson
E-post: joanna.hansson@norrbotten.se

2020/2021

Här kan du ta del av fakta kring skolbarns hälsa och levnadsvanor i Norrbotten 2020/2021. Årets rapport har fokus fysisk aktivitet och dess inverkan på mående, skolprestation, sömn och så vidare.

Rapport skolelevers hälsa och levnadsvanor 2020/2021 (pdf)

Tabellbilaga skickas på begäran.
Kontakta Joanna Hansson
E-post: joanna.hansson@norrbotten.se

2019/2020

Här kan du ta del av fakta kring skolbarns hälsa och levnadsvanor i Norrbotten 2019/2020.

Rapport 2019/2020 (pdf)

Tabellbilaga skickas på begäran.
Kontakta Joanna Hansson
E-post: joanna.hansson@norrbotten.se

Lets gå - Trampa på är ett samarbete mellan Region Norrbotten, Luleå tekniska universitet  samt kommuner i Norrbotten för att öka den fysiska aktivteten bland barn och unga. Kampanjen avsåg 3 år men förlängdes ett år då elevhälsorapporten visade på ett ökat stillasittande under pandemin med upp till 10 procent i vissa årskurser. Cirka nio till tio kommuner har deltagit varje år (ca: 80 procent av befolkningen).

Let's gå - trampa på

Joanna Hansson
Strateg vid folkhälsocentrum, Region Norrbotten
Tel: 0920-28 43 83

Aktiva skoltransporter

Anna-Karin Lindqvist
Lektor Luleå tekniska universitet
Tel: 0920-49 39 86

Jag tar mig framåt (Luleå kommun)

Se kontaktuppgifter på www.lulea.se/jagtarmigframat

Under hösten 2022 utvärderades kampanjen med en digital enkät samt kompletterande intervjuer med målsmän från hushåll som mottagit utskicket. 

Dialog med skolförvaltningarna och utvärderingen visar på ett starkt stöd för kampanjen men att det finns förbättringsområden. Bland annat efterfrågas motivationsövningar för hushåll, närmare samarbete med skolorna men också en anpassning till elever med skolskjuts. 

Region Norrbotten har ansökt om medel för att att utveckla konceptet tillsammans med övriga projektdeltagare. Beviljas ansökan avsätts 2023 för utveckling med ambition att återkomma med ett uppdaterat koncept 2024.

I de kommuner som deltar får hushåll med elever i årskurs två och fem ett utskick med uppmaningen att välja aktiva transporter till skola och fritidsaktiviteter framför att åka bil.

Utskicket är självspelande och kostar inte kommunen något så de som önskar behöver bara avvakta att det genomförs. Många utbildningsförvaltningar väljer dock att försstärka effekten av utskicket genom att samtidigt arbeta med aktiva transporter i undervisningen under några veckor. 

Det är skolchefen i varje kommun som har möjlighet att anmäla kommunens deltagande. Här kan du som beslutsfattare ta del av effekterna av aktiva transporter. Eftersom adresser beställs kommunvis är det inte möjligt för enskilda skolor/lärare att anmäla sig.

Utskicket består av en folder samt två nyckelringar. En till föräldrarna och en till barnet. Utskicket till hushållen görs i månadskiftet augusti/september. I september/oktober kan lärare som arbetar med konceptet i undervisningen beställa och dela ut reflexer till barn och föräldrar för att orka hålla i och ut när temperaturen sjunker och höstmörkret kryper inpå. Mer information om detta och annat hittar du på LTU:s hemsida

Färre än hälften av norrbottniska barn i årskurs fyra kommer upp till de rekommenderade 60 minuterna av rörelse per dag. I årskurs sju är det 73 procent som inte når målet, i gymnasiet 78 procent. Av de barn som uppnådde rekommendationen 2020/2021 uppgav 70 % att de gick/cyklade till skolan en stor del av året.

Under pandemiläsåret 2020-2021 noteras en minskning av andelen elever som når rekommenderade 60 minuter/dag i alla årsurser jämfört med åren 2017-2020. En markant ökning av skärmtid noteras särskilt hos flickor i årskurs 7 med 9 procentenheter och för både flickor och pojkar i gymnasiet med 10 procentenheter.

Förutom en bättre fysisk hälsa har Aktiva transporter dessutom visat sig kunna bidra till förbättrad inlärning och förbättrade studieresultat, stärkt kompisskap i grannskapet och klassrummet, ökad självständighet och personlig utveckling och en känsla av stolthet över att både klara av att
ta sig själva, men också över att ha bidragit till en bättre miljö.

Utskicket är inspirerat av projektet "Aktiva skoltransporter" som är framarbetat av Luleå tekniska universitet och testat och idag breddinfört i Luleå kommun under namnet Jag tar mig framåt. Stort tack till Luleå tekniska universitet och Luleå kommun som banat väg och nu erbjuder andra möjlighet att nyttja deras erfarenheter och verktyg.

Läs mer om Luleå kommuns arbete med Jag tar mig framåt (lulea.se)

Mycket material är framtaget för att informera om satsningen för elever, föräldrar och intresserad allmänhet men också för skolor/lärare som vill arbeta med konceptet i undervisningen. Allt finns samlat på  www.ltu.se/aktivaskoltransporter

Den 9 maj 13.00-15.30 träffades företrädare från länsstyrelse, kommuner och region för att ta fram en ny version av kampanjen.

Den nya versionen tas fram hösten 2023. Nytt förslag på presenteras 15 februari.

I samband med kampanjen 2022 utvärderar Region Norrbotten hushållens upplevelse av utskicket samt eventuella effekter på beteenden.

Utvärderingen genomförs med en digital enkät till de hushåll som varit mottagare av utskicket samt med intervjuer av de mottagare som själva anmält intresse att delta. Länken till den digitala enkäten sprids via skolorna i de kommuner som deltagit i utskicket 2022.

Rättslig grund för insamling av personuppgifter

Insamlingen genomförs med två olika rättsliga grunder. Den allmänna informationen i enkäten inhämtas utifrån allmänt intresse för folkhälsoområdet art. 9.2 j GDPR.

I enkäten erbjuds respondenten möjlighet att lämna namn och telefonnummer för att eventuellt bli kontaktade för en fördjupande telefonintervju. Respondenten hänvisas till Region Norrbottens hemsida Let´s gå - trampa på 2022 - Region Norrbotten (nllplus.se) för mer information hur Regionen hanterar personuppgifterna. Denna insamling genomförs med samtycke som rättslig grund art. 6.1 a GDPR. Intervjuerna kommer att spelas in men inte transkriberas. Deltagarna har rätt att återkalla sitt samtycke vilket görs genom att kontakta ansvarig tjänsteperson.

Behandling av personuppgifter

Region Norrbotten hanterar personuppgifter i samband med utvärdering av Let´s gå - Trampa på. Här förklarar vi vilka personuppgifter vi hanterar, varför vi samlar in personuppgifter och hur personuppgifter används. Du är välkommen att kontakta oss om du vill ha ytterligare information.  

Vad är en personuppgift och vad menas med behandling?

Personuppgifter är alla slags information som kan hänföras till en fysisk person som är i livet, t.ex. adress, namn och personnummer. Med behandling av personuppgifter menas allt som vi gör när vi hanterar uppgifter om dig, t.ex. genomför en enkätundersökning, handlägger ärenden, hanterar e-post och skapar dokument med personuppgifter.

Vilka rättigheter har du som enskild?

Du har olika rättigheter när det gäller vår behandling av dina personuppgifter. Du har rätt att ta del av dina personuppgifter samt veta hur vi hanterar uppgifterna. Du har rätt att begära rättelse eller radering samt att begära begränsning av behandling som rör dina personuppgifter. Eftersom viss behandling av personuppgifter kan baseras på att du gett ditt samtycke, har du även rätt att återkalla ditt samtycke.

Observera att rättigheterna inte är absoluta. Region Norrbotten kommer att ta emot din ansökan och ta ställning till ditt önskemål utifrån aktuell dataskyddslagstiftning. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud via dataskyddsombud@norrbotten.se för att få hjälp med att utöva dina rättigheter.

Varför hanterar vi personuppgifter och hur samlar vi in dem?

Vi använder dina personuppgifter för följande syften:

Ökad fysisk aktivitet är särskilt viktigt för att förbättra den norrbottniska hälsan som i många avseenden är sämre än i övriga landet. En hög andel av Norrbottens vuxna befolkning har övervikt och fetma samt lider av hjärt- och kärlsjukdom. Under pandemin har andelen stillasittande (skärmtid) ökat med upp till tio procent bland elever i årskurs sju och gymnasiet. Andelen 4-åringar med övervikt och fetma ökade också under samma period. 

Det är viktigt att ta reda på om de metoder som används har avsedd effekt samt bidrar till en mer jämlik hälsa. Lets gå - trampa på är ett led i Regionens arbete med att främja och följa folkhälsan och levnadsvanor över tid.

För att ta ställning till om kampanjen Let´s gå - trampa på fyller sitt syfte och ska fortsätta behöver Region Norrbotten inhämta, registrera och under en kort tid lagra de personuppgifter som du lämnar i enkäten. Undersökningen genomförs på länsnivå och inte för olika kommuner eller enskilda skolor. Svaren samlas in på aggregerad nivå och kan inte spåras tillbaka till dig. Undantaget är de personer som frivilligt anmäler sig till att delta i en fördjupande intervju och lämnar sina kontaktuppgifter.

Hur länge sparar vi personuppgifter och till vem lämnar vi ut information?

Personuppgifterna hanteras av ett personuppgiftsbiträde för Region Norrbotten under perioden september - november 2022. Uppgifterna kommer att behandlas i Sverige och inte överföras till något land utanför EU/EES. Samtliga personuppgifter raderas senast tre månader efter att uppdraget slutrapporterats 21 nov 2022.

Vem är ansvarig för de personuppgifter vi samlar in?

Staben i Region Norrbotten är personuppgiftsansvarig och ansvarar för dina personuppgifter. Frågor besvaras i första hand av ansvarig tjänsteperson Joanna Hansson, strateg, Regiondirektörens stab, Region Norrbotten. E-post: joanna.hansson@norrbotten.se (ur sekretessynpunkt ska e-post endast användas till allmänna frågor och inte för att skicka känsliga personuppgifter). Tel: 0920-284383.

Kontaktuppgifter dataskyddsombud

Om du har frågor och funderingar avseende dina rättigheter enligt dataskyddslagstiftningen, kontakta vårt dataskyddsombud via dataskyddsombud@norrbotten.se.

Postadress: Dataskyddsombud, Region Norrbotten, 971 89 Luleå.

Telefon: 0920-28 40 00

Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Integritetsskyddsmyndigheten.