Folkhälsa

Att vi mår olika bra och lever olika länge beror till stor del på skillnader i levnadsvanor, det vet vi. Vi vet också att levnadsvanorna hör ihop med utbildningsnivån och att hälsan ofta är sämst hos de som har sämst ekonomi och livsvillkor.

Några grupper är mer utsatta än andra, exempelvis HBTQ-personer, etniska minoriteter, funktionsnedsatta och de som drabbats av psykisk sjukdom. Dessutom ser vi stora skillnader i hälsa mellan kommunerna i Norrbotten.

Vi jobbar för att hälsan i länet ska bli jämlik och att norrbottningarna gör hälsosamma val. Att människor mår allt sämre psykiskt är kanske vår tids största utmaning. Där försöker vi finna vägar att bryta den negativa trenden.

Ju mer vi arbetar med att förebygga ohälsa desto mer resurser kan Region Norrbotten lägga på de sjukdomar som inte går att förebygga

Machosamtalet är ett material som riktar sig till dig som vill komma igång med ett jämställdhetsarbete på din arbetsplats. Materialet syftar till att förändra begränsande manlighetsnormer eller rent av bryta upp en machokultur.

Manlighet är ofta kopplat till att upprätthålla en stark fasad, inte visa sårbarhet, vara målmedveten och självständig. 

Samtidigt är män överrepresenterade i statistiken både vad gäller arbetsplatsolyckor och självmord. 

Ett aktivt arbete med att förändra begränsande normer för manlighet kan ge stora vinster för icke-binära, kvinnor och män och för samhället som helhet. Det kan leda till förbättrad hälsa, breddad rekrytering, mer jämställda relationer, minskat våld och samtidigt bidra till bättre kvalitet på arbetsplatsen. 

Machosamtalet är ett samarbete mellan Region Norrbotten och Region Västerbotten.

Machosamtalet består av tre korta filmer som avslutas med diskussionsfrågor.

Materialet är lämpligt att använda under en APT eller en planeringsdag på arbetsplatsen. Det går att se alla filmerna vid ett och samma tillfälle eller vid olika tillfällen. Till materialet finns också en handledning med bakrundsinformation, råd och förslag på upplägg till dig som vill använda materialet.

Film 1: Normer kring manlighet (youtube.com)

Film 2: Att visa känslor på arbetsplatsen (youtube.com)

Film 3: Att fråga, lyssna och prata (youtube.com)

2021/2022

Här kan du ta del av fakta kring skolbarns hälsa och levnadsvanor i Norrbotten läsåret 2021/2022. Årets tema: Pandemins effekter på barn och ungas hälsa och levnadsvanor. 

Rapport: Barn och ungas hälsa och levnadsvanor (pdf)

Tabellbilaga skickas på begäran.
Kontakta Joanna Hansson
E-post: joanna.hansson@norrbotten.se

2020/2021

Här kan du ta del av fakta kring skolbarns hälsa och levnadsvanor i Norrbotten 2020/2021. Årets rapport har fokus fysisk aktivitet och dess inverkan på mående, skolprestation, sömn och så vidare.

Rapport skolelevers hälsa och levnadsvanor 2020/2021 (pdf)

Tabellbilaga skickas på begäran.
Kontakta Joanna Hansson
E-post: joanna.hansson@norrbotten.se

2019/2020

Här kan du ta del av fakta kring skolbarns hälsa och levnadsvanor i Norrbotten 2019/2020.

Rapport 2019/2020 (pdf)

Tabellbilaga skickas på begäran.
Kontakta Joanna Hansson
E-post: joanna.hansson@norrbotten.se

Lets gå - Trampa på är ett samarbete mellan Region Norrbotten, Luleå tekniska universitet  samt kommuner i Norrbotten för att öka den fysiska aktiviteten bland barn och unga. Cirka nio till tio kommuner har deltagit varje år (ca: 80 procent av befolkningen).

Bakgrund
Lets gå - trampa på har genomförts under 2019 - 2022. Första året deltog fem kommuner, andra året tio och år tre och fyra deltog nio kommuner av länets fjorton. 

I samband med utskicket 2022 utvärderades kampanjen. Hushållens synpunkter inhämtades med en digital enkät och intervjuer. De norrbottniska kommunernas synpunkter och förslag på uppdatering inhämtades vid en workshop våren 2023. Hösten avsattes för att ta fram ett förslag på uppdaterad kampanj. Den uppdaterade kampanjen togs fram i dialog med en referensgrupp där tre representanter från tre kommuner deltog. Vidare har synpunkter inhämtats från MHC, BHC och BUP. Innehåll och budskap i informationen 11-15 år har inhämtats från ungdomarna själva.
I samband med skolstart aug 2024 återupptas kampanjen igen.

Let's gå - trampa på

Joanna Hansson
Strateg hållbarhetsenheten, Regionstaben
Telefon: 0920-284 383 
E-post: joanna.hansson@norrbotten.se

Anna-Karin Lindqvist
Biträdande professor, Luleå tekniska universitet
Telefon: 0920-493986
E-post: Anna-Karin.Lindqvist@ltu.se

Under våren skickar Region Norrbotten förfrågan till länets kommuner om samarbete för att minska stillasittandet och öka vardagsmotionen bland barn och unga. 

Förfrågan vänder sig till kommunal skolchef och avser om hushåll i kommunen (med barn i förskoleklass och årskurs 5. ) ska omfattas av regionens kampanj/postutskick Lets gå – trampa på och uppmaningen att välja aktiva transporter framför att ta bilen. Kampanjen är ett samarbete med Luleå tekniska universitet och genomförs en vecka innan skolstart. Utskicket består av information och två nyckelringar.  

Förutsatt att medel beviljas genomförs kampanjen 2024-2026.

Att delta innebär att kommunens utbildningsförvaltning åtar sig att:

  • Fatta ett officiellt beslut (skolchef/tjänstepersonsledning) om att kommunens hushåll med barn i förskoleklass och år 4 ska få Regionens postutskick.
  • Utse en kontaktperson på förvaltningsnivå med uppgift att:
    • Informera skola/lärare om material att använda i undervisning eller marknadsföring. 
    • Informera hushåll/elev via elevplattform i samband med utskick samt påminnelse vårterminenens start. 

Förvaltningsledningen rekommenderas också överväga en uppmaning till skolan om att arbeta med aktiva transporter i undervisning och i samband med utskick.   

Anmälan och viktiga datum

Informationsmöte för kontaktperson

Digitalt informationsmöte för kommunens kontaktperson 10 juni kl: 15.00-16.00 på följande teamslänk.

Anslut till mötet(Teams)

Anmälan görs av kommunal skolchef eller folkhälsoansvarig senast 10 juni kl: 16.00.

Anmälan

Informationsmöte om Lärarportal

Digitalt informationsmöte om universitetets lärarportal den 27 augusti 15.00-1530. Lärarportalen vänder sig till lärare med enkla tips och råd att arbeta med aktiva transporter i olika ämnen.

Anslut till mötet (teams).

Lärarportalen har tidigare bara funnits tillgänglig för kommuner som ingått i forskningsprojekt men finns nu tillgängliga för alla. 

Vi föreslår - ni väljer

Förutom ovan nämnda uppdrag på förvaltningsnivån finns inga ytterligare krav på kommunen. Utskicket fungerar självständigt oavsett vad enskilda skolor väljer att göra. Däremot förstärks kampanjens genomslagskraft om skola/lärare väljer att arbeta med aktiva transporter i undervisningen, cirka 2–3 veckor i nära anslutning till utskicket. 

Att även skolan skulle arbeta mer med frågan var ett viktigt medskick som framkom i utvärderingen av kampanjens fyra första år. 

Färre än hälften av norrbottniska barn i årskurs fyra kommer upp till de rekommenderade 60 minuterna av rörelse per dag. I årskurs sju är det 73 procent som inte når målet, i gymnasiet 78 procent. Av de barn som uppnådde rekommendationen 2021/2022 uppgav 70 % att de gick/cyklade till skolan en stor del av året.

Utskicket är inspirerat av projektet "Aktiva skoltransporter" som är framarbetat av Luleå tekniska universitet och testat och idag breddinfört i Luleå kommun under namnet Jag tar mig framåt. Stort tack till Luleå tekniska universitet och Luleå kommun som banat väg och nu erbjuder andra möjlighet att nyttja deras erfarenheter och verktyg.

Läs mer om Luleå kommuns arbete med Jag tar mig framåt (lulea.se)

Mycket material är framtaget för att informera om satsningen för elever, föräldrar och intresserad allmänhet men också för skolor/lärare som vill arbeta med konceptet i undervisningen. Allt finns samlat på  www.ltu.se/aktivaskoltransporter

Från 2024 har kampanjen ny profil och omfattar fler åldersgrupper. Nu finns material för att kommunicera vikten av att välja aktiva transporter, under hela barndomen och från olika aktörer. Förutom information till familjer med barn på låg- och mellanstadiet finns också anpassad information till målsmän med barn 0–5 år samt till unga 11-15 år. 

Kampanjen/utskicket omfattar fortfarande bara f-klass och år 4. Material för de övriga åldersgrupperna erbjuds på försök till förskolor att använda i samband med inskolning samt till elevhälsa och vården (BHC, MHC, BUP) att använda i patientmötet och hälsosamtal. Det nya materialet finns än så länge bara för nedladdning men kan omprövas vid behov.

En annan nyhet är att region samlar material och information till kommunens kontaktperson, undervisningsmaterial för lärare samt underlag för elevråd att arbeta med frågan på en hemsida. Där finns också motivationsövningar för hushåll som nås via en QR-kod på folder som skickas ut.

Mer information
En annan nyhet är att regionen tillhandahåller en officiell hemsidan med motivationsövningar för hushåll, elever, elevråd, och andra. Här finns också all information kommunens kontaktperson och skolor/lärare behöver.