Kunskapsstyrning

Nu skapar alla regioner i Sverige gemensamt ett nytt nationellt system för kunskapsstyrning inom hälso- och sjukvård.

Målet är att alla ska få en jämlik, kunskapsbaserad och resurseffektiv hälso- och sjukvård. Bästa möjliga kunskap ska finnas i varje patientmöte. 

Under 2018 gick alla Sveriges regioner samman i ett nationellt system för kunskapsstyrning. Alla regioner har politiskt förbundit sig att stödja systemet och bidra med resurser och kompetens. Som första steg har 26 nationella programområden (NPO) bildats. Dessa ska mötas upp av motsvarande sjukvårdsregionala programområden (RPO) och lokala programområden (LPO) för respektive region.

 

Kunskapsstyrningsrådets huvudsakliga syftet är att samordna insatser gällande kunskapsstyrning inom Region Norrbotten. Kunskapsstyrningsrådet ska säkerställa att Region Norrbotten bedriver en evidensbaserad, säker, jämnlik och kostnadseffektiv vård. 

Kunskapsstyrningsrådet ska leda, styra och samordna Region Norrbottens kunskapsstyrning och vårdens innehåll, resursbruk och uppföljning.

Deltagare med beslutsmandat:

 • Hälso- och sjukvårdsdirektör
 • Divisionschef Nära
 • Divisionschef Länssjukvård 1
 • Divisionschef Länssjukvård 2
 • Divisionschef Funktion
 • Divisionschef Psykiatri
 • Ekonomidirektör
 • IT/MT-Direktör

Adjungerade:

 • Programansvarig Nära vård
 • Enhetschef Vårdstöd
 • Enhetschef Vårdsäkerhet

Regionerna ska anpassa sin kunskapsstyrningsorganisation till den nationella programområdesstrukturen vilket innebär att det nu pågår en uppstart av 26 lokala programområden (LPO). Ett LPO består av experter med bred kompetens inom sitt område, och med representation från olika vårdnivåer.

Lokala programområden

Generiskt uppdrag för samtliga LPO är följande: 

 • Leda och samordna kunskapsstyrningen inom aktuellt programområde i Region Norrbotten
 • Följa upp och analysera relevanta indikatorer och resultatmått
 • Arbeta med lokala anpassningar av kunskapsstöd, till exempel behandlingsrekommendationer, nationella kliniska kunskapsstöd och personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp
 • Utveckla användandet av relevanta nationella kvalitetsregister i Region Norrbotten
 • Utse lokala arbetsgrupper (LAG) i samråd med Kunskapsstyrningsråd inom relevanta områden
 • Samordna ordnat införande/utfasning av läkemedel/behandlingar
 • Nivåstrukturera vård inom aktuellt område inom regionen
 • Bevaka insatsområden som identifierats på nationell, regional och lokal nivå.
 • Besvara remisser och samverka med övriga nivåer inom kunskapsstyrningen, samt andra relevanta instanser

Vid uppstart av ett LPO sker en dialog för att bland annat fastställa antalet representanter och nödvändiga funktioner, arbetsformer samt att specificera uppdraget utifrån aktuellt programområde.

Lediga uppdrag inom kunskapsstyrning:

 • Ordförande/kontaktperson - LPO Reumatiska sjukdomar
 • Ordförande/kontaktperson - LPO Öron, näsa, hals
 • Ordförande/kontaktperson - LPO Barn och ungdomars hälsa
 • Ordförande/kontaktperson - LPO Cancer

Inom Region Norrbotten så har flertalet av tidigare expertgrupper övergått till att bli lokala arbetsgrupper (LAG). Därutöver beslutar respektive LPO i samråd med kunskapsstyrningsrådet vilka lokala arbetsgrupper (LAG) som ska tillsättas.LAG kan vara permanenta eller tillfälliga. LAG får sitt uppdrag från LPO och ska återrapportera till LPO enligt överenskommelse. Exempel på uppdrag:

 • Arbeta med lokala anpassningar av kunskapsstöd, t ex nationella riktlinjer, behandlingsrekommendationer, nationella kliniska kunskapsstöd samt personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp
 • Besvara remisser som rör t ex nationella riktlinjer, behandlingsrekommendationer, nationella kliniska kunskapsstöd och personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp
 • Genomföra gap- och konsekvensanalyser i relation till t ex nationella riktlinjer, behandlingsrekommendationer, nationella kliniska kunskapsstöd och personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp
 • Leda förändringsarbetet och stötta verksamheterna när det gäller ordnat införande/utfasning av läkemedel/behandlingar

Vid uppstart av en LAG sker en dialog för att bland annat fastställa antalet representanter och nödvändiga funktioner, arbetsformer samt att specificera uppdraget.