Hållbarhetsarbete Agenda 2030

Region Norrbotten eftersträvar en god balans mellan de tre dimensionerna miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet.

Region Norrbottens hållbarhetsarbete utgår från Agenda 2030 och definieras av i vilken utsträckning organisationen förmår bidra till uppfyllandet av målen.Tillika finns också kunskap om på vilket sätt verksamheterna riskerar motverka uppfyllandet av dem. Vi kallar det bidragande och ansvarstagande perspektiv, andra kallar det synnergieffekter och målkonflikter. 

I juni 2022 antogs hållbarhetsstrategi. Region Norrbotten har en verksamhet att lita på.

Strategin avser Regionens interna verksamhet och sträcker sig över tre år.

Syftet är att skapa ett mer samordnat, integrerat och uppföljningsbart hållbarhetsarbete med målsättning om en mer hållbar verksamhet. Till hållbarhetsstrategin finns en handlingsplan som antogs av regionstyrelsen i november samma år. Åtgärderna i handlingsplanen sätter strukturerna för ett mer systematiserat hållbarhetsarbete.

Hållbarhetsarbetet fortsätter bedrivas av alla medarbetare och över hela organisationen i sin nuvarande form och funktion.

En Hållbarhetsgrupp med tjänstepersoner som företräder de olika dimensionerna i hållbarhetsarbetet träffas löpande och säkerställer att arbetet, dialoger och utbildningar samordnas. En strateg på regionstaben är sammankallande för och stabschefen är ansvarig chef.

Region Norrbotten har ett aktivt och väl fungerande hållbarhetsarbete inom alla agendamål men då arbetet företas på olika nivåer och i olika verksamheter har det varit svårt att ge en samlad bild av hur arbetet ser ut och hur det utvecklar sig.

Från och med hösten 2023 samordnas arbetet i en hållbarhetsplan som antas av regionstyrelsen vartannat år. Utvecklingen inom de olika sakområdena redovisas med olika styrmått i en bilaga till hållbarhetsplanen. Första hållbarhetsplanen med bilaga tas fram hösten 2023.

Kontaktuppgifter till tjänstepersoner med särskilt ansvar för hållbarhet

Satu Norsten Manninen

Stabschef, Regiondirektörens stab

Samordningsansvarig chef

Telefon:
0920-28 41 25
E-post:
satu.norsten-manninen@norrbotten.se

Joanna Hansson

Strateg, Regiondirektörens stab

Folkhälsa och hållbarhet

Telefon:
0920-28 43 83
E-post:
joanna.hansson@norrbotten.se

Moa Lygren

Strateg, Regiondirektörens stab

Jämställdhet, våld och barnrätt

Telefon:
072-215 87 68
E-post:
moa.lygren@norrbotten.se

Anna Bergman Stamblewski

Strateg, Regiondirektörens stab

Civilsamhälle, Samer och minoriteter, barnrätt

Telefon:
0920-28 41 59
E-post:
anna.bergman-stamblewski@norrbotten.se

Rose-Marie Isaksson

Strateg, Regiondirektörens stab

Etik

Telefon:
0920-28 46 18
E-post:
rose-marie.isaksson@norrbotten.se

Linda Wågström Sevä

Hållbarhetsansvarig, Regionstöd
Telefon:
0920-28 49 55
E-post:
linda.wagstrom-seva@norrbotten.se

Maya Bergström Wuolo

Strateg, Vårdstöd

Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter Asylflykting/HBTQ-frågor

Telefon:
0920-28 49 34
E-post:
maya.bergstrom-wuolo@norrbotten.se