Forskning

Region Norrbottens målsättning är att erbjuda en miljö där forskning och utveckling är en väl integrerad del i den kliniska verksamheten.

Forskningsenheten kan:

 • ge dig råd och fungera som bollplank för dina forskningsfrågor och idéer
 • ge dig stöd i val av design och metod vid planering av ett projekt
 • vara en diskussionspart under genomförandet av ett projekt
 • ge stöd vid analys av forskningsdata
Provrör

Forskningsenheten anordnar återkommande aktiviteter och utbildningar för att inspirera och utveckla regionens medarbetare.

Utbildningar och forskaraktiviteter

Forskningssjuksköterskenätverket har sedan 2016 verkat för att samla sjuksköterskor som på olika sätt arbetar med forskningsstudier i Region Norrbotten. Syftet med nätverket är att stödja och utveckla förutsättningarna för att kunna bedriva fler kliniska studier med hög kvalitet, och i arbetet med kliniska prövningar har forskningssjuksköterskorna onekligen en viktig roll.

Forskningssjuksköterskenätverket drivs i samband med Forum Norr, ett samarbete med andra kliniska forskningscentrum inom norra sjukvårdsregionen. Forum Norr anordnar regelbundet träffar för forskningssjuksköterskor, och annan personal som arbetar med forskning, i alla fyra regioner. Nätverket ger möjlighet att utbyta erfarenheter, rådgöra, dela relevant information och nyheter samt ge tillfälle till fortbildning inom Good Clinical Practice och andra relevanta områden.

Även om arbetet som forskningssjuksköterska inte kräver specialistutbildning så skiljer sig detta arbete på många sätt ifrån det kliniska, och ställer också krav på specifik kunskap. Många gånger arbetar sjuksköterskan inom forskning självständigt med dessa uppgifter varför ett nätverk för att samla kompetens och ge möjlighet att diskutera aktuella frågor är viktigt. Dessutom kan nätverket utgöra en plattform för prövare att söka kontakt med erfarna och intresserade sjuksköterskor för arbete med forskning i deras studier. 

Här på insidan finner du nyhetsbrev som publiceras i samarbete med övriga norra sjukvårdsregionen samt aktuell information för oss på lokal nivå så som utbildningar. Vi strävar efter att ha en aktuell och uppdaterad lista med kontaktuppgifter till forskningssjuksköterskor för e-postutskick, om du vill vara med på denna kontakta:

Lisa Eskilsson
E-post: lisa.eskilsson@norrbotten.se

(Om du får mejl från oss men inte längre önskar detta meddelar du även detta till mejladressen ovan.)

Kliniskt forskningscentrum (KFC) vid Sunderby sjukhus är en gemensam resurs för forskare inom Region Norrbotten för patientnära klinisk forskning, läkemedelsstudier och forskning i samverkan med norra regionens landsting.

KFC vid Sunderby sjukhus ska fungera som en serviceenhet för alla kliniker och tillhandahåller infrastruktur och stöd för arbete med kliniska studier. Inom enheten finns rum för undersökning och provtagning samt ett laboratorium för omhändertagande och förvaring av prover i  -20º C och -80º C i frysar.

KFC erbjuder GCP (Good Clinical Practice) utbildning i samverkan med CTU, Umeå .

KFC nås via uppgång D, plan 4 och ingång Laboratoriemedicin.

För bokning av rummen eller information kontakta  fiona.murray@norrbotten.se eller ringa till 072-2404767.

Som en del av Forum Norr samarbete ges kurser i Good Clinical Practice (GCP) via videolänk till regionerna Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland samt Jämtland-Härjedalen. Kursen är återkommande 1 eller 2 gånger per år.

Repetitionskurs i Good Clinical Practise

 

Datum: 21 november 2023

Tid: kl 12.30 - 16.30

Var: Videolänk via TEAMS 

 

För vem: Kursen vänder sig till dig som tidigare gått en kurs i GCP någon gång de senaste fem åren och behöver en repetition i GCP.

Föreläsare är Anders Hellgren, Hellgren GCP Consulting AB. Anders har gedigen erfarenhet inom området GCP och kliniska prövningar.

Kursen är öppen för deltagare från norra sjukvårdsregionen och är kostnadsfri. Måltid ingår ej (ordnas av deltagaren själv).

Anmälan senast 20 november till Repetitionskurs i Good Clinical Practice | Kliniska Studier Sverige

Frågor kring kursen, kontakta lisa.eskilsson@norrbotten.se

Monitorering i klinisk forskningsstudie är en kontroll av kvaliteten

Enligt regelverk för kliniska läkemedelsprövningar finns krav på att de utförs enligt ICH-GCP, vilket bland annat innebär att alla dessa prövningar ska monitoreras.

Monitoreringen är viktigt för att säkra kvalitén i den kliniska prövningen. Det innebär kontroll av att patientens säkerhet och rättigheter tillvaratas, att studien genomförs i enlighet med studieprotokollet, GCP och gällande lagar och föreskrifter, samt att de data som samlas in är korrekta och kompletta. Kvalitetskraven som ska uppfyllas ska följa principerna som redovisas i ICH-GCP.

Den som utför monitoreringen kallas monitor och rollen innebär bland annat att observera, dokumentera, informera och motivera. En stor del av arbetet som monitor är att stödja studiepersonalen och prövaren.

Den som är intresserad av att utbilda sig till monitor ska även vara utbildad inom GCP och ha några års erfarenhet av kliniska prövningar.

Har du som forskare inom Region Norrbotten behov av monitorering eller har frågor kring det?

Kontakta
Fiona Murray
E-post: fiona.murray@norrbotten.se 

För att forskning ska komma till nytta och kännedom är publicering av forskningsresultat en grundläggande del av det vetenskapliga arbetet.

Forskningsresultat kan publiceras i en mängd olika former, som artiklar i tidskrifter, avhandlingar, böcker, konferenspublikationer med mera. Artiklarna har genomgått en peer-review, vilket innebär att varje artikel har granskats av andra forskare inom vetenskapsområdet för att säkerställa den vetenskapliga kvalitén. De har därefter publicerats i tidskrifter inom sina respektive områden. För att du lätt ska hitta forskningsresultat, där forskare verksamma inom Region Norrbotten varit delaktiga, sammanställer vi årets aktuella publikationer och från det senaste åren.

Om du som forskare ser att någon eller några av dina publikationer saknas i årets lista, kontakta FoU-enheten (forskning@norrbotten.se).

 1. Sundén M, Norgren S, Lundqvist R, Andersson A, Sund M, Hemmingsson O. Receptor conversion and survival in breast cancer liver metastases. Breast Cancer Research. 2023 Dec;25(1):1-10.
 2. Gunnerlind O, Lundqvist R, Ott M, Werneke U. Alcohol consumption under lockdown measures during the COVID-19 pandemic in three Nordic countries. Int J Soc Psychiatry, 2023.
 3. Mota de Almeida, F, et al. Periradicular surgery: a longitudinal registry study of ten‐year outcomes and factors predictive of post‐surgical extraction, International Endodontic Journal, 2023.
 4. Bromfalk Å, Hultin M, Walldén J, Myrberg T. Cardiorespiratory Response to Sedative Premedication in Preschool Children: A Randomized Controlled Trial Comparing Midazolam, Clonidine, and Dexmedetomidine. J Perianesth Nurs 2023 Jan 3.

 5. Jalasto J, Luukkonen R, Lindqvist A, Langhammer A, Kankaanranta H, Backman H, et al. Mortality Associated With Occupational Exposure in Helsinki, Finland-A 24-Year Follow-up. J Occup Environ Med 2023 Jan 1;65(1):22-28.

 6. Almqvist D, Norberg D, Larsson F, Gustafsson SR. Strategies for a safe interhospital transfer with an intubated patient or where readiness for intubation is needed: A critical incidents study. Intensive Crit Care Nurs 2023;74.

 7. Ringblom C, Odensten C, Strigård K, Gunnarsson U, Näsvall P. No Reduction in Parastomal Hernia Rate 3 Years after Stoma Construction with Prophylactic Mesh: Three-year Follow-up Results from STOMAMESH - A Multicenter Double-blind Randomized Controlled Trial. Ann Surg 2023;277(1):38-42.

 8. Capitanio U, Bedke J, Albiges L, Volpe A, Giles RH, Hora M, Hoffman F et al. A Renewal of the TNM Staging System for Patients with Renal Cancer To Comply with Current Decision-making: Proposal from the European Association of Urology Guidelines Panel. Eur Urol 2023;83(1):3-5.

 9. Bedke J, Albiges L, Capitanio U, Giles RH, Hora M, Ljungberg B, et al. The 2022 Updated European Association of Urology Guidelines on the Use of Adjuvant Immune Checkpoint Inhibitor Therapy for Renal Cell Carcinoma. Eur Urol 2023;83(1):10-14.

 10. Buske C, Dimopoulos MA, Grunenberg A, Kastritis E, Tomowiak C, Mahé B, Brandefors L. et al. Bortezomib-Dexamethasone, Rituximab, and Cyclophosphamide as First-Line Treatment for Waldenström's Macroglobulinemia: A Prospectively Randomized Trial of the European Consortium for Waldenström's Macroglobulinemia. Journal of Clinical Oncology 2023:JCO. 22.01805.

Ska du forska på människor, mänsklig vävnad eller känsliga personuppgifter behöver du skicka in en ansökan om etikprövning till Etikprövningsmyndigheten.

På Etikprövningsmyndighetens hemsida finns bland annat deras stödmall för forskningspersonsinformation och svar på vanliga frågor.

Frågor och svar - Etikprövningsmyndigheten

Behörig företrädare för forskningshuvudmannen Region Norrbotten är vid en etikansökan verksamhetschefen där forskaren är anställd.

Medel för ersättning av avgift för ansökan till Etikprövningsmyndigheten kan sökas löpande under året via Researchweb.

Att tänka på vid ansökan om ersättning för avgift:
Sökande ska vara fast anställd vid Region Norrbotten
Region Norrbotten ska vara forskningshuvudman i ansökan till Etikprövningsmyndigheten
Gör ansökan i Researchweb innan ansökan skickas in till Etikprövningsmyndigheten
När/om ansökan i Researchweb blir beviljad skickas uppgifter om betalning till forskningssamordnare som ser till att avgiften till Etikprövningsmyndigheten blir betald.

Kontakta gärna enheten för forskning och utbildning vid frågor eller önskemål om råd kring etikansökan:

Kontakt

Vetenskapliga rådet är ett stöd till Forskningsenheten vid bedömningen av samtliga forskningsansökningar.

Bedömningskriterierna 

För mer information om bedömningskriterierna för Region Norrbottens sökbara forskningsmedel.

Bedömningskriterier – Region Norrbottens sökbara forskningsmedel (pdf)

Medlemmar i Vetenskapliga rådet 2023

Johanna Törmä
E-post: johanna.torma@norrbotten.se 
Ordförande Vetenskapliga rådet
Med Dr, Chef för Forsknings- och utbildningsenheten
Region Norrbotten

Ann-Charlotte Kassberg
E-post: ann-charlotte.kassberg@norrbotten.se 
Adjungerad universitetslektor, avd. för Hälsa, medicin och rehabilitering, Institutionen för hälsa, lärande och teknik, Luleå tekniska universitet
Forskningsstrateg, Forsknings- och utbildningsenheten, Region Norrbotten

Fernando Mota de Almeida
E-post: fernando.mota-de-almeida@norrbotten.se 
Odontologie doktor
Överläkare, Tandvårdens Kompetenscentrum, Region Norrbotten
Biträdande universitetslektor, Institutionen för odontologi, Göteborgs universitet

Bengt Johansson
E-post:bengt.johansson@umu.se
Professor, överläkare
Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap
Umeå universitet

Fredrik Nikolajeff
E-post: fredrik.nikolajeff@ltu.se  
Professor tillika ämnesföreträdare
Institutionen för hälsa, lärande och teknik, avd. för omvårdnad och medicinsk teknik
Luleå tekniska universitet

Johan Niklasson
E-post: johan.niklasson@umu.se 
Universitetslektor, Inst för samhällsmedicin och rehabilitering, Geriatrik, Umeå universitet
Överläkare, Medicinkliniken, Sunderby sjukhus
Region Norrbotten

Rose-Marie Isaksson
E-post: rose-marie.isaksson@norrbotten.se 
Med Dr, Ordf. etiska rådet, Strateg Etik
Region Norrbotten

Sebastian Gabrielsson
E-post: sebastian.gabrielsson@ltu.se 
Biträdande professor
Institutionen för hälsa, lärande och teknik, avd. för omvårdnad och medicinsk teknik
Luleå tekniska universitet

Ursula Werneke
E-post: ursula.werneke@umu.se 
Docent, Institutionen för klinisk vetenskap, Psykiatri, Umeå universitet
Överläkare, Psykiatrin, Sunderby sjukhus
Region Norrbotten

Robert Lundqvist
E-post: robert.lundqvist@norrbotten.se 
Statistiker, Forsknings- och utbildningsenheten
Region Norrbotten

Evelina Eriksson
E-post: evelina.eriksson@norrbotten.se 
Forskningssamordnare, Forsknings- och utbildningsenheten
Region Norrbotten

Region Norrbotten har ett ansökningsförfarande för utlämnande av journaluppgifter för forskning. Förfarandet gäller för forskare anställda inom regionen och externa forskare från andra regioner/universitet/företag.

Med forskning avses studier som förväntas leda till vetenskaplig publicering och
har ett godkännande från Etikprövningsmyndigheten (EPM).

Godkänd etikprövning betyder inte att en vårdgivare är befriad från att göra en sekretessprövning inför ett utlämnande av journaluppgifter. Som myndighet ska regionen göra en självständig prövning genom en sekretess och menprövning och behöver därför en tydlig begäran från forskaren. Utlämnadeprövningen är alltså en annan typ av prövning än den som etikprövningsnämnden gör.

Slutgiltigt beslut om utlämnande och hur det ska gå till tas alltid av berörd verksamhetschef.

Ansökan om utlämnande av journaluppgifter

Ansökan bedöms av ett Beredningsråd bestående av personer med kompetens inom bland annat forskning och statistik, vid behov konsulteras jurist och hälsoinformatik.
Rådet tar fram en rekommendation till verksamhetschefen om beslut om utlämnande av uppgifter och förslag på hur det ska hanteras. Beredningssrådet sammanträder var tredje vecka.

Ansökan (.docx) mejlas till Forsknings- och Utbildningsenheten
E-post: forskning@norrbotten.se.

Åtkomst till journaluppgifter

Om materialet man efterfrågar går att få ut från andra källor än patientens journal kan dessa uppgifter utlämnas i elektronisk form. Om journalkopior efterfrågas går dessa endast att få ut i pappersformat. 

Studenter kan inte få direktåtkomst till VAS för forskningsändamål, däremot kan de få sådan tillgång om syftet är kvalitetsuppföljning. Mer om detta finns att läsa under För handledare T10 om direktåtkomst i VAS.

Forsknings- och utbildningsenheten
E-post: forskning@norrbotten.se  och/eller

Dataskyddsombud i Region Norrbotten
E-post: dataskyddsombud@norrbotten.se