Docent

Som docent är du nu av hävd behörig att undervisa och handleda på alla nivåer på universitet och högskolor, samt att utvärdera forskning och utbildning. Nästa steg kan vara att bilda en egen forskargrupp med doktorander.

Här finns information samlat för dig som docent. 

Som docent kan du söka Region Norrbottens projektmedel, löpande medel och Akademisk miljö (Basenhets-ALF). Det senare förutsatt att din forskning är placerad vid Medicinska fakulteten, Umeå universitet. 

Regionens sökbara forskningsmedel utlyses en gång per år. Ansökningstiden är 1 september - 15 oktober. Löpande medel kan sökas året runt.

Alla ansökningar görs via ansökningssytemet Researchweb.

Rutiner och information om regionens sökbara forskningsmedel finns nedan.

Har du ytterligare frågor kan du kontakta Forskningsenheten. 

Här återfinns exempel på externa forskningsmedel från svenska forskningsfinansiärer, forskningsmedel som Region Norrbotten samfinansierar och olika stiftelser.

Stiftelser (pdf)

ALF-medel 
Staten fördelar årligen så kallade ALF-medel för att bedriva läkarutbildning och forskning. ALF står för Avtal om Läkarutbildning och Forskning. I samverkan mellan Medicinska fakulteten vid Umeå universitet, och Region Västerbotten, samt Regionerna Västernorrland, Norrbotten och Jämtland Härjedalen, utlyses härmed ur centrala ALF-medlen projektbidrag för kliniskt inriktad medicinsk forskning.

ALF-medel är avsedda för sådan forskning som förutsätter vårdens strukturer och resurser och har som mål att lösa ett hälsoproblem eller att identifiera faktorer som leder till ökad hälsa.

Forskningsmedlen ska stödja:

  • klinisk forskning av hög kvalitet med tydlig patientnytta och relevans för hälso- och sjukvården, och/eller
  • högkvalitativ translationell forskning med tydlig klinisk relevans

Ansökan Researchwebb

Visare i Norr
Huvudsyftet med Norrlandstingens gemensamma forskningsanslag är att stimulera till forskning i samverkan mellan anställda i regionerna i Norra sjukvårdsregionen och universiteten i norra sjukvårdsregionen och härigenom bidra till:

  • En hög vetenskaplig kvalitet och klinisk relevans i forskning som sker i samverkan
  • Fler yngre forskare från vårdens alla yrkeskategorier och nya forskargrupper med lovande idéer och samarbetskonstruktioner
  • Ökad möjlighet till genomförande av forskning som kräver regionen som rekryteringsbas för patientunderlag

Ansökan Visare Norr

Som en utvecklande och kunskapsintensiv organisation ser Region Norrbotten forskningsmeritering som en investering i kunskap och kompetens. Det ska löna sig med forskningsmeritering och därför har Region Norrbotten riktlinjer för justering av lön vid akademisk meritering som genomförts under pågående anställning. 

 

  • Lönepåslag för disputation - 3000 kr/månad
  • Lönepåslag för docentmeritering - 4000 kr/månad
  • Lönepåslag för professorsmeritering - 3000 kr/månad