Patientsäkerhet

Inom hälso- och sjukvården och folktandvården arbetar vi med att öka patientsäkerheten. Arbetet betonar systemsyn istället för individsyn vilket innebär en säkerhetskultur som har fokus på människan, organisationen och tekniken.

Klagomål och synpunkter från patienter/närstående ingår i det systematiska patientsäkerhetsarbetet för att identifiera risker tillbud och vårdskador. 

Klagomål och synpunkter kan komma direkt till verksamheten och generera en avvikelse, från Patientnämnden med begäran om svar, via meddelande från IVO eller som ett enskilt klagomål med begäran om yttrande från IVO. 

Hantering av klagomål och synpunkter

 • Det är verksamheten som i första hand tar emot och besvarar klagomål från patienter och deras närstående.
 • Patientnämnden ska tillsammans med vårdgivarna utgöra första linjen i det föreslagna klagomålssystemet.
 • Inspektionen för vård och omsorgs (IVO:s) utredningsskyldighet begränsas i klagomålsärenden.

Hur ska patienten föra fram sina synpunkter?

Patient/närstående kan föra fram sina synpunkter på något av följande sätt:

I första hand ska patient/närstående föra fram sina synpunkter, klagomål och förbättringsförslag till verksamheten. Detta kan göras:

Oavsett hur patient/närstående anmäler sina klagomål och synpunkter ska de handläggas enligt regionens anvisning.(pdf)

 1. Patient/närstående kan också kontakta patientnämnden. Patientnämndens uppgift är att hjälpa och stödja patient/närstående att föra fram klagomål och att få svar från verksamheten.

  Patientnämndens webbsida
 2. Patient/närstående har möjlighet att vända sig till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) om verksamheten inte återkopplar eller svarar på inlämnade synpunkter och klagomål. Informera om att IVO har utredningsskyldighet vid allvarlig vårdskada.

Informera också om var patienten kan söka patientskadeersättning (Löf).

Vårdgivaren är skyldig att anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada för patienten till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).
Denna regel kallas lex Maria. Alla Lex Maria ärenden ska vara rapporterade som patientrelaterade avvikelser i IT-stödet Synergi.

Kontaktuppgifter:

Lex Maria Chefläkare Region Norrbotten

Du kan kontakta chefläkarna via nedanstående e-postadress: 

lexMaria@norrbotten.se

Nedanstående läkare arbetar del av sin tid med uppdrag som chefläkare. 

Henrik Brännholm
E-post: henrik.brannholm@norrbotten.se 
Regionchefläkare

Susanne Olander 
E-post: susanne.olander@norrbotten.se 
Ansvarsområde: Länssjukvård 2, Funktion. Gällivare, Kiruna, Kalix och Sunderbyn.

Sara Ekman 
E-post: sara.ekman@norrbotten.se 
Ansvarsområde: Länssjukvård 1, Division Nära, Division Psykiatri Gällivare, Kiruna, Kalix
och Sunderbyn.

Ulf Carlsson
E-post: ulf.a.karlsson@norrbotten.se 
Ansvarsområde: Piteå sjukhus samt Rättspsykiatrin Piteå

Annika Lindqvist
E-post: annika.lindqvist@norrbotten.se 
Ansvarsområde: Folktandvården

Sofia Norberg
E-post: sofia.norberg@norrbotten.se
Ansvarsområde: Handläggare lex Maria och stöd chefsläkare

Tea Tingstad
E-post: tea.tingstad@norrbotten.se 
Ansvarsområde: Administrativt stöd, Piteå sjukhus samt Rättspsykiatrin Piteå
 

 

LSG Patientsäkerhet är ett rådgivande organ i patientsäkerhetsarbetet inom Region Norrbottens hälso- och sjukvård samt folktandvård inklusive stödprocesserna. 

Patientsäkerhetsrådet byter namn till Lokal samverkansgrupp Patientsäkerhet (LSG Patientsäkerhet) från 2020. 

Lokal samverkansgrupp för patientsäkerhet - uppdrag (pdf)

LSG Patientsäkerhet - ledamöter

Birgitta Boqvist
Ordförande i samverkansgruppen
Strateg/Patientsäkerhet
E-post: birgitta.boqvist@norrbotten.se 
Division/arbetsställe:Vårdsäkerhet/Patientsäkerhet

Siv Björn
Utvecklingsledare Patientsäkerhet och Synergi förvaltning
E-post: siv.bjorn@norrbotten.se 
Division/arbetsställe: Vårdsäkerhet/Patientsäkerhet

Sofia Norberg
Handläggare lex Maria och stöd chefsläkare
E-post: sofia.norberg@norrbotten.se 
Division/arbetsställe: Vårdsäkerhet/Patientsäkerhet

Regionchefläkare
Division/arbetsställe: Regiondirektörens stab

Carl-Johan Westborg
Chefläkare med lex Maria ansvar
E-post: carl-johan.westborg@norrbotten.se 
Division/arbetsställe: Vårdsäkerhet/Patientsäkerhet

Anita Gustavsson
Kvalitetsansvarig 
E-post: anita.gustavsson@norrbotten.se  
Division/arbetsställe: Division Nära och Länssjukvård 1

Jonas Sandberg
Kvalitetsansvarig 
E-post: jonas.k.sandberg@norrbotten.se 
Division/arbetsställe: Division Länssjukvård 2, Funktion och Psykiatrin

Salvatore Capizzello
Kvalitetssamordnare
E-post: salvatore.capizzello@norrbotten.se
Division/arbetsställe: IT/MT

Annika Lindqvist
Cheftandläkare
E-post: annika.lindqvist@norrbotten.se 
Division/arbetsställe: Division Nära Folktandvård

Anna Påhlson
Sjuksköterska Patienthotellet
E-post: anna.pahlson@norrbotten.se 
Division/arbetsställe: Division Regionstöd

Mia Näslund Anda
Hygiensjuksköterska
E-post: mia.naslund-anda@norrbotten.se 
Division/arbetsställe: Vårdsäkerhet/Vårdhygien

Ingegerd Morian Andersson
Utredare, Patientnämnden
E-post: ingegerd.morian-andersson@norrbotten.se 
Division/arbetsställe: Patientnämnden

Annika Nilsson
MAS kommunen
E-post: annika.nilsson@alvsbyn.se 
Division/arbetsställe: Älvsbyns kommun

Patientsäkerhetsrådets adjungerade ledamöter

Anders Larsson 
Hälsoinformatik
Division/arbetsställe: Vårdstöd/Hälsoinformatik

Malin Lundh
Informationssäkerhet
Division/arbetsställe: IT/MT

Anders Bergström
Läkemedel 
Division/arbetsställe: Vårdsäkerhet/Läkemedel

Anders Nystedt
Smittskyddsläkare
Division/arbetsställe: Regiondirektörens stab

Gaskommittén biträder vårdgivaren genom att inom landstinget tydliggöra verksamhetschefernas och övriga befattningshavares ansvar samt informera om brister och vidtagande av säkerhetsåtgärder vad gäller användning och hantering av medicinska gaser.

Den 17 september uppmärksammar WHO och Socialstyrelsen den internationella patientsäkerhetsdagen. Sverige stödjer WHO-kampanjens långsiktiga mål: "Ingen patient ska behöva skadas i vården". 

Internationella patientsäkerhetsdagen(socialstyrelsen.se)

Tidigare års kampanjer

 • År 2019 lanserades WHO:s kampanj ”Ingen ska skadas i vården” för första gången. Då var temat ”Patient Safety: a global health priority”. Mottot var ”Speak up for Patient Safety” – ”Uppmärksamma patientsäkerhet”.
 • År 2020 var temat för kampanjen” Health Worker Safety, A Priority for Patient Safety” – ”Hälso- och sjukvårdspersonalens säkerhet – en prioritet för patientsäkerheten”. WHO valde temat för att lyfta fram de svåra arbetsförhållanden och den pressade arbetssituation som covid-19 inneburit för hälso- och sjukvårdspersonalen runt om i världen.
 • År 2021 uppmärksammades mödra- och förlossningsvården genom temat ”Safe maternal and newborn care”.
 • År 2022 var temat ”Medication safety” – ”Säker läkemedelshantering”, som kopplar till WHO:s tredje globala patientsäkerhetsmål, Medication without harm.