SITHS-kort

Din närmaste chef gör beställningen genom att fylla i en elektronisk beställningsblankett som finns på Beställningsportal SITHS-kort. Beställning kan även utföras av administratör som chef delegerat beställaransvar till. Beställningen går till SITHS administratör som verkställer beställningen.  

Beställning av SITHS-kort och passage

Din närmaste chef gör beställningen genom att fylla i en elektronisk beställningsblankett som finns på Beställningsportal SITHS-kort. Beställning kan även utföras av administratör som chef delegerat beställaransvar till.  Beställningen går till SITHS-administratör som verkställer beställningen.

SITHS-kort kan beställas med eller utan foto, det får man välja själv utifrån eget behov och förutsättningar. Om man väljer kort med foto kan man bifoga ett foto i samband med beställningen eller boka tid för fotografering hos närmaste korthandläggare. Tidsbokning gör du hos ditt kortkontor i bokningskalendern.

Beställning

Kortutgivningsprocess

När ett SITHS-kort beställs på beställningssidan skickas beställningen vidare till SITHS-administratören som verkställer beställningen. När kortet är tillverkat skickas det till kortinnehavarens folkbokföringsadress. När du fått ditt SITHS-kort bokar du tid i bokningskalendern och besöker därefter kortkontoret för att aktivera kortet.

PIN-kod

PIN-koden till kortet väljer du själv i samband med att kortet aktiveras. Numera används endast en kod för legitimering och underskrift. Om du har behov av en enskild underskriftskod kan du lägga till det själv via Mina sidor i SITHS eID-appen.

Tidsbokning

Boka in en tid i bokningskalendern för att få kortet aktiverat.

Tidsbokning Sunderby sjukhus (och Regionhuset)
Boka tid för foto/aktivering av kort

Tidsbokning Gällivare
Boka tid för foto/aktivering av kort

Tidsbokning Piteå
Boka tid för foto/aktivering av kort

Tidsbokning Kalix
Boka tid för foto/aktivering av kort

När du besöker en kortadministratör för aktivering av ditt SITHS-kort behöver du ha med dig giltig identitetshandling.

 Giltiga identitetshandlingar är:

 • Giltigt svenskt körkort
 • Svenskt pass i vinröd bok
 • SIS godkänd ID handling
 • Intyg/intygsgivare enligt rutin nedan

OBS! SIS-godkänd ID-handling med Samordningsnummer räknas inte som giltig ID-handling.

När fullgod identitetshandling saknas

SITHS kräver giltig identitetshandling. 

 • För personer som saknar giltig identitetshandling krävs personbevis, skriftligt intyg samt trovärdig intygsgivare som är personligen närvarande vid beställning av SITHS-kort. (För personer utan personnummer krävs pass-nummer då personbevis inte kan beställas).
 • Intygsgivare ska vara annan behörig företrädare än korthandläggaren.
 • Intyg får inte användas om beställaren innehar fullgod identitetshandling, till exempel om man glömt det hemma, utgånget eller av annan orsak.
 • På beställningsblanketten ska beställaren intyga att fullgod identitetshandling saknas.

Intygsgivaren ska ha med sig giltig svensk ID-handling.

SITHS-kortet kan användas att betala fika, lunch och övriga köp i regionens restauranger.

Solsidan i Regionhuset, Källan på Sunderby sjukhus och Kustsidan på Piteå sjukhus erbjuder detta.

Att reservera belopp i regionkassan som kan tas ut med kort ger ett reducerat pris för lunch. Kortet "laddas" med valfritt belopp av kassapersonalen vid de restauranger som erbjuder denna betallösning.

Använder du redan kortet för betalning är det bra att tänka på att du använder återstående reserverat belopp innan SITHS-kortet återlämnas eller byts ut mot ett nytt.

Håll koll på SITHS kortets giltighetstid

När giltighetstiden gått ut på kortet ska det återlämnas till ditt kortkontor.

Observera giltighetstiden på kortet när du laddar upp det så att du är säker på att du hinner använda upp det återstående reserverade beloppet.

De flesta kort med magnetremsa går även bra att använda för att ladda valfritt belopp på.

Kassapersonalen tillhandahåller även blanka kort som kan användas för betalning.

Om du avslutar din anställning vid Region Norrbotten gäller följande:

 • Återlämna ditt SITHS-kort till din chef
 • Kortet ska vid återlämning makuleras och behörigheter knutna till kortet spärras
 • Tjänstledighet ska anmälas till din korthandläggare som då spärrar certifikat och passagebehörighet, kortet kan behållas av den anställde. 
 • När personal byter tjänstgöringsställe/ort inom Region Norrbotten ska SITHS-kortet behållas och kortinnehavaren kan använda samma kort på den nya arbetsplatsen.

SITHS-kort har hittills generellt utgetts med foto med vissa undantag.

Tidigare undantag av SITHS-kort utan foto för mindre enheter inom primärvård och tandvård har upphört. Numera väljer kortinnehavaren själv utifrån sina behov och förutsättningar om man behöver foto på sitt SITHS-kort eller ej.

Beställning görs av chef men kan delegeras till lokal administratör (LA).

Beställning

Med extern personal menas inhyrd vårdpersonal som till exempel stafettläkare och sjuksköterskor, IT-konsulter eller andra som utför uppdrag åt Region Norrbotten.

Inhyrd personal som har uppdrag åt Region Norrbotten och behöver kort för att utföra tjänster som kräver SITHS-kort ska tilldelas ett kort. Beroende på uppdragets längd kommer olika typer av kort att ges ut.

Beställning görs via en elektronisk beställningsblankett. Beställning får göras av LA eller chef.

Beställning

Markera ett av de tre val som finns på beställningsblanketten, valen styr också vilken korttyp som kommer att ges ut.

OBS! Detta förutsätter att personen är upplagd iHSAk med anställning-/uppdragstyp =Extern.

 • Återkommande eller längre uppdrag än 3 månader - Konsultkort
 • Tidsbegränsat uppdrag max 3 mån - Reservkort
 • Har redan SITHS-kort alt. Skatteverkets ID kort – Endast certifikat beställs

Enligt SITHS regelverk kan man inte utfärda ett vanligt SITHS-kort med SITHS-certifikat till en person som inte är folkbokförd i Sverige eller inte har ett svenskt person-/samordningsnummer. Därför finns speciella rutiner för att ge ut kort till dessa personer.

Utländsk medborgare som inte är folkbokförd i Sverige och saknar giltigt svenskt personnummer eller samordningsnummer.

Personen ska läggas upp i iHSAk, med ett z-nummer (z-nummer får de som inte har svenskt person- eller samordningsnummer). Pass information måste också vara ifyllt i iHSAk.

Ett reservkort med en e-tjänstelegitimation av typen ”cross border certifikat” ges ut, certifikatet är giltigt i 6 månader och måste därefter förnyas om inte personen under tiden fått ett samordningsnummer eller blivit folkbokförd i Sverige.

I de senare fallet ska ett nytt kort utfärdas (ordinarie SITHS-kort eller SITHS-kort för samordningsnummer, båda är fotoförsedda och giltiga i 5år).

Utländsk medborgare som inte är folkbokförd i Sverige men har ett svenskt personnummer eller samordningsnummer (utvandrat eller dubbelt medborgarskap)

Uppläggning i iHSAk enligt ordinarie rutiner.

I detta fall så ges ett SITHS-kort ut med samma fysiska layout och giltighetstid som ett ordinarie SITHS-kort. Det som skiljer kortet åt från ett ordinarie är att det innehåller en e-tjänstelegitimation men saknar Telias e-legitimation (den senare används bara för privat bruk).

Eftersom medarbetaren inte är folkbokförd i Sverige finns ingen svensk adress att skicka pinkoderna till. Utfärdaren av SITHS certifikat kräver att pinkoderna skickas till arbetsplatsens adress.  

Vid beställningstillfället ska medarbetaren

 • Meddela sin adress till arbetet dit pinkoderna kommer att skickas.

Legitimering

 • Det ska alltid vara intygsgivning när det gäller kort till person utan svenskt person-/samordningsnummer

Glömt SIHTS-kort

Om du glömt ditt SIHTS-kort kan du vid behov få ett tillfälligt reservkort. Om du arbetar på något av våra sjukhus kontaktar du närmaste korthandläggare. Är du på en hälsocentral kontaktar du din lokala iHSAk administratör (LA) så utfärdar de ett reservkort åt dig. 

Förlorat SITHS-kort

Om du förlorar ditt SITHS-kort (stulet, tappat) eller misstänker att någon kan använda kortet och har fått tillgång till din PIN- och PUK-koder ska du omedelbart förlustanmäla kortet så att det kan spärras. Om någon fått kännedom om din PIN-kod ska du omedelbart byta PIN-kod, det kan du göra själv. Det är viktigt att dessa regler efterlevs eftersom kortets syfte är att upprätthålla hög IT säkerhet. PIN/PUK-kod och kort är personlig värdehandling och måste hanteras på ett säkert sätt.

Förlustanmäl och spärra kort

Anmäl alltid förlust och spärra din tjänstelegitimation till närmaste kortadministratör.

Reservkort

Om du tappat/förlorat ditt kort kan du vid behov få ett tillfälligt reservkort. Reservkortet är ett kort med blank framsida, utan foto och personuppgifter. På kortet läggs endast en tjänstelegitimation. Reservkortet är ett temporärt alternativ i väntan på att ett nytt ordinarie kort kan beställas.

För att få ett reservkort

Om du arbetar på något av våra sjukhus kontaktar du närmaste korthandläggare, arbetar du på en hälsocentral eller tandvårdsklinik kontaktar du din lokala iHSAk administratör som utfärdar ett reservkort åt dig.

Reservkort tillhandahålls på kortkontor eller på enheter som har en lokal kortadministratör. Beroende på geografisk placering och närhet till kortkontor används antingen kortkontor eller distansutgivning via lokal kortadministratör (LA).

Arbetar du på något av våra sjukhus, kontakta närmaste korthandläggare.
Arbetar du på en hälsocentral, kontakta närmaste lokal kortadministratör.

När ges ett ett Reservkort ut:

 • Vid glömt/förlorat kort
 • I väntan på SITHS-kort
 • Till inhyrd personal med kortare uppdrag (stafettläkare, konsulter)
 • Anställd personal med kortare uppdrag (timanställda, vikarier)

Hur får jag ett Reservkort?

Om du redan har ett kort sedan tidigare eller väntar på ditt ordinarie SITHS-kort kontaktar du själv din korthandläggare alternativt LA.

Har du ingen anställning/uppdrag sedan tidigare kontaktar du din chef/LA för beställning av Reservkort.

Återlämning av Reservkort

När anställningen upphör ska kortet lämnas till närmaste chef för makulering. I de fall personen  i närtid kommer att återkomma i tjänst kan kortet behållas av innehavaren. Viktigt är att behörigheter knutna till kortet är makulerade under den tid personen inte har en anställning.
OBS! Kortet gäller i hela Region Norrbotten, så i de fall personen ska tjänstgöra på annan ort i Norrbotten kan kortet nyttjas även där, inget nytt kort behöver utfärdas.

Passage

Har du glömt/förlorat ditt kort och har inpassering kopplat till ditt SITHS-kort, använd befintlig rutin för reservkort för inpassering på sjukhusen.

Hantering av kvittenser

Lokala kvittenser skickas fortlöpande av LA till det kortkontor ni tillhör. Kortkontoret kortidsarkiverar i högst 2 år och därefter skickas dessa till Länsarkivet, Björkskatan för långtidsarkivering.

Byte av Pinkod/er

Till ditt SITHS-kort får du 3 Pinkoder (personliga koder)

 • Pinkod för legitimering – används för legitimering vid inloggning i IT-system
 • Pinkod för underskrift – används för att göra elektroniska underskrifter, e-signering
 • Pukkod/upplåsningskod - används om du råkar låsa ditt kort, händer efter 3 misslyckade inloggningsförsök i följd.

Pinkoderna skickas med ett särskilt Pinkodsbrev hem till din folkbokföringsadress. Pinkoderna består av sex siffror.

Kodkuvertet är en värdehandling, förvara det på säkert sätt.

Observera att Pinkodsbrevet är en värdehandling som du själv måste hålla reda på. Utan koderna går inte ditt kort att använda för inloggning/signering. Ingen annan får känna till dina Pinkoder eller din Pukkod (se nedan). Förvara Pin och Pukkoder åtskilda från ditt SITHS-kort. 

Pukkod

Pukkoden (Personlig UpplåsningsKod) används för att sätta nya Pinkoder samt vid upplåsning av ditt SITHS-kort. Upplåsning krävs om en felaktig Pinkod anges tre gånger i rad så att kortet blir låst. Pukkoden (8 siffror) finns i det Pinkodbrev som skickas till din folkbokföringsadress.

Om du har förlorat ditt Pinkodbrev kontaktar du din chef alt behörig beställare för att beställa en ny Pukkod som levereras hem till din folkbokföringsadress. Kostnad för ny Pukkod belastar din enhet.  

Signering av e-post

Med hjälp av ditt SITHS-kort kan du signera dina e-post meddelanden.
Genom att signera e-post meddelanden elektroniskt garanteras att meddelandet verkligen har skickats av avsändaren och att innehållet inte kan förändras utan att det upptäcks. Detta kallas oavvislighet vilket i praktiken betyder att avsändaren inte kan förneka att han eller hon har skickat meddelandet och att meddelandet har integritets  eller förändringsskydd.   

Logga in med kortet

När du fått ditt SITHS-kort gör det till en vana att logga in med kortet istället för med ditt nuvarande användar-id och lösenord.  SITHS-kortet med en personlig pinkod är en mycket säkrare inloggning.
Använder du en gemensamhetsinloggning gäller användar-id och lösenord som tidigare. 

Lämna aldrig ditt SITHS-kort i datorn när du går ifrån din arbetsplats. Datorn låses automatiskt när du drar ur ditt kort och tar vid där du avslutade nästa gång du sätter i kortet. Förutom om du använder system och webbsidor som loggar ut vid inaktivitet.   

Hämtning av Certifikat

Du har fått e-post meddelande om att du har ett certifikat att hämta till ditt kort. Om din korthandläggare redan på plats guidade dig att läsa ned ditt certifikat vid kortutlämnandet bortse från detta. 

Tredjeparts avtal SITHS

För privata vårdgivare gäller följande: Region Norrbotten kommer  att tillhandahålla en kortutgivningstjänst. För detta krävs att ni tecknar ett avtal med landstinget - som utfärdar SITHS-kort på uppdrag av Inera AB. 
För mer information, kontakta Region Norrbottens beställarsektion.

Alla datorer som ska använda SITHS-kort ska vara utrustade med Netid.
Netid är ett program som läser informationen på ditt SITHS-kort och är en förutsättning för att SITHS-kortet ska kunna användas.

Ladda ner programmet från menyn till höger. (Utförs av din lokala IT-administratör)

För att kontrollera att du har den installerad på din dator tittar du i aktivitetsfältet, längst ned till höger. Om du inte har Netid, kontakta din lokala IT-administratör.

Så testar du ditt SITHS-kort

Om du har problem att logga in med ditt SITHS-kort, eller om du vill testa vilken behörighet du har, finns en särskild ”test-sida” du kan gå till för att kontrollera detta.
Denna sida kan även du som är ansvarig korthandläggare använda dig av för att kontrollera så att beställda kort fungerar som de ska innan du lämnar ut dem till personal inom din organisation.

På testsidan kan du kontrollera detta:

 • Att SITHS-kortet är korrekt skapat
 • Vilka certifikat som SITHS-kortet innehåller
 • Om ni har en godkänd webbläsare
 • Om ni har ett godkänt operativsystem

Så här gör du:

 1. Gå in på Testa SITHS eID - Siths
 2. Stoppa in kortet i din kortläsare
 3. Nu visare sig egenskaper och rättigheter för just detta SITHS-kort
 4. För att testa fler SITHS-kort, stoppa in ett nytt SITHS-kort i kortläsaren.

Obs! Problem med att logga in i olika kvalitetsregister eller övriga specifika system som kräver inloggning via SITHS-kort beror felet inte på att det är något fel på SITHS-kortet utan det beror på att användarbehörighet saknas mot specifikt system. Fel på SITHS-kortet visar sig efter utförd test.

Syftet med SITHS-kort är att uppfylla nationella krav på säkerhet och identifiering vid inloggning och signering i system där patientinformation hanteras. SITHS kort med foto utgör samtidigt även en visuell identifiering av behörigheten att vistas på arbetsplatsen. För Region Norrbotten (organisationen) innebär detta :

 • En gemensam standard för identifiering och digital signering
 • En högre säkerhet vid inloggning till olika IT-system/tjänster och inpassering till arbetsplatser

Hur kan jag använda SITHS-kortet? 

IT-system och tjänster utvecklas kontinuerligt till att kräva säker identifiering med hjälp av SITHS-kort. För dig som anställd inom Region Norrbotten kommer detta att innebära att ditt kort successivt får nya användningsområden. I dagsläget används kortet för:

 • att logga in till Mina vårdkontakter
 • att sända elektroniska sjukintyg till försäkringskassan
 • att ordinera/läsa i Pascal (ersätter e-dos)
 • att komma åt kvalitetsregister som kräver SITHS-kort
 • att logga in till 1177.se (webbredaktion)
 • att logga in i datorn (rekommenderas inte till gemensamma datorer)
 • att signera e-post
 • inpassering (Personal som har SITHS-kort behöver då inget separat passerkort) 

Möjlighet finns även för privat e-legitimering för inloggning till företag och myndigheter.

Kom ihåg att SITHS-kortet och personligt kodkuvert är värdehandling – förvara dessa på ett säkert sätt!  

System som använder SITHS funktionalitet har behov av att testa vid nyutveckling, förändringar, för det krävs SITHS testkort och certifikat.

SITHS Testkort

Berörda enheter/funktioner:

 • Beställare – Berörd projektledare eller förvaltningsledare
 • iHSAk administratör – Upplägg i HSA Test
 • Korthandläggare - Skapar SITHS-testkort

System som används är testmiljöerna för HSA och SITHS

 • HSA Test2
 • SITHS Admin Pre Prod

Se rutin SITHS-kort i vänsterspalten för mer information och tillvägagångssätt

SITHS Certifikat till TEST-kort

Om behov finns att förnya certifikat tillbefintligt testkort.

Berörda enheter/funktioner:

 • Beställare – Berörd projektledare eller förvaltningsledare
 • Korthandläggare - Skapar SITHS certifikat
 • Kortinnehavare – Läser ned certifikat på sitt testkort

System som används är:

 • SITHS Admin TEST
 • SITHS Självadministration TEST
 • HSA Test2

Arbetsgång

 1. Innehavare av testkortet beställer SITHS certifikat genom att skicka ett mail till SITHS funktionsbrevlåda siths.kiruna@norrbotten.se
 2. Korthandläggaren skapar certifikatet kortinnehavaren
 3. Kortinnehavaren får e-post om att certifikat finns att hämta till kortet
 4. Kortinnehavaren hämtar certifikatet till testkortet

Se rutin Certifikat till testkort för mer information och tillvägagångssätt.

Kontakt

Korthandläggare testkort och certifikat:

Jeanette Olsson tel 0980-730 16

Vårdpersonal från andra landsting och regioner som tillfälligt tjänstgör vid Region Norrbotten kan använda sitt ordinarie SITHS-kort

Personal från andra landsting och regioner har i de flesta fall med ett SITHS-kort utfärdat från det landstinget eller regionen där personen har sin ordinarie tjänst. Ett befintligt SITHS-kort från annat landsting eller region kan användas och ett nytt certifikat beställs och läses in på det kortet.

Viktigt att observera att kortet fortfarande har en giltighetstid under det aktuella förordnandet hos Region Norrbotten.

Alternativt kan reservkort utfärdas vid kortvarig tjänstgöring vid Region Norrbotten, detsamma gäller om giltighetstiden gått ut eller löper ut på det ordinarie SITHS-kortet under den tid som tjänstgöringen gäller.