Vårdhygien

Vårdhygiens roll är att hjälpa och stödja verksamheterna i arbetet för att förebygga uppkomst och spridning av vårdrelaterade infektioner. Vi prioriterar övergripande strategier för att stödja chefer på olika nivåer. 

Den vårdhygieniska verksamheten syftar till att förebygga infektioner relaterade till vård eller behandling eller till arbete inom vård och omsorg.

För att förhindra smitta och smittspridning i samband med vård eller ingrepp krävs att alla som är anställda inom vården har en god kunskap om hur smitta och smittspridning sker samt att det finns bra vårdrutiner och metodbeskrivningar.

Denna information riktar sig till dig som jobbar inom kommunal hälso- och sjukvård samt privata vårdgivare med mera.

 

Tvätta händerna

Vårdpersonalens arbetsdräkt ska bytas dagligen, skyddas mot kontaminering inom vården enligt basala hygienrutiner och enbart användas på arbetsplatsen (en personalmatsal ingår i arbetsplatsen).

Vårdpersonal får inte vistas utomhus, på externa lokaler eller offentliga restauranger eller exempelvis sitta ute i gräset i arbetsdräkt. Man får inte röka i arbetskläder.

Tänk på att specialarbetsdräkt inte får bäras utanför operationsavdelningen, inklusive balkonger. Endast korta ärenden i operationsarbetsdräkt är tillåtet och då med skydd av en engångsrock, till exempel för att köpa mat.

Höga temperaturer och värmeböljor förväntas inträffa allt oftare i Sverige och det gäller att förebygga de negativa hälsoeffekter som kan komma av en värmebölja.

Inför sommaren är det därför extra viktigt att förbereda bostäder och boenden med åtgärder som kan minska värmen inomhus, exempelvis med markiser, solskärmar, persienner och anpassad ventilation och vädring.

Vårdhygien avråder från fläktar där vård och behandling bedrivs och patienter vistas (relaterat till risken med spridning av viruspartiklar men även hud- och tarmbakterier, resistenta bakterier)

Vid värmebölja bör i första hand andra alternativ övervägas såsom AC, solfilm på fönster, markiser, översyn av ventilation et cetera.

Vårdhygien avråder också från användning av bordsfläkt i lokaler där sterilt gods förvaras eller i samband med att sterilt material används, till exempel vid såromläggning.

Utifrån lärdomar av covid-19 pandemin och en återgång till en mer normal situation inom vård och omsorg har vi omarbetat de vårdhygieniska rutinerna för specifika luftvägsvirus.

Rekommendationerna är baserade på folkhälsomyndighetens rekommendationer. Syftet är att minska sjuklighet och dödlighet av årligen återkommande virusorsakade luftvägsinfektioner inom vård och omsorg.