Enhetschef

Denna information riktar sig till dig som chef inom kommunal vård- och omsorg. Enhetschefen ansvarar för vårdhygieniska frågor på sin enhet och ska arbeta för att förhindra smittspridning och uppkomst av vårdrelaterade infektioner. Du ansvarar för kontroll och uppföljning av verksamhetens kvalitet genom att utföra följsamhetsmätningar i basala hygienrutiner och klädregler samt årlig egenkontroll av vårdhygienisk standard.

Under basala hygienrutiner finns verktyg/material som kan användas för dig som enhetschef i verksamheternas vårdhygieniska förbättringsarbete.

Basal hygienrutiner

Hygienombudets uppdragsbeskrivning(pdf)

Socialstyrelsen har riktat material till enhetschefer under rubriken Kunskapsstöd och utbildningar där finns material som stöd i arbetet med basala hygienrutiner samt annat bra material att använda i verksamheten.

Stöd till chefer och huvudmän inom kommunen - (socialstyrelsen.se) 

Utbildning från Socialstyrelsen

Förebygga och förhindra smitta – för chefer i vård och omsorg - Socialstyrelsen

E-post: utbildning@socialstyrelsen.se

Webbutbildningen vänder sig till chefer inom hemtjänst i ordinärt boenden enligt SoL, särskilda boenden för äldre enligt SoL, bostad med särskild service för vuxna enligt SoL, bostad med särskild service enligt LSS för barn eller ungdomar, och bostad med särskild service enligt LSS för vuxna. Utbildningen handlar om reglerna för basala hygienrutiner och smittförebyggande åtgärder samt vilket ansvar chefer har när det gäller dessa arbetsområden.

Inloggning krävs för att genomgå utildningen som består av två moduler – Basala hygienrutiner i din verksamhet och Smittförebyggande åtgärder i din verksamhet. 

Forum för enhetschefer startar 27 februari via Teams

Syftet med ett forum är information och stöd till er enhetschefer i kommunal verksamhet. Tillsammans diskuterar vi hur vi kan arbeta smittförebyggande i kommunal verksamhet.

  • Träffarna ger möjlighet att dela med sig av hur arbetet går i dag.
  • Möjlighet att fråga Vårdhygien och kollegor
  • Få inspiration av kollegor som har liknande verksamhet
  • Tillfälle att lära av varandra.
  • Vårdhygien erbjuder information kring olika teman.

Den här omgången med forum informerar vårdhygien om vårdrelaterade infektioner i kommunal verksamhet med aktuell statistik. Antibiotikaresistens. Vilka krav som ställs på verksamheten och tips på hur vi kan jobba smartare.

Du som Enhetschef loggar in på ett teamsmöte som passar dig. Alla datum har samma innehåll.

27 februari
SÄBO och Gruppboende LSS
Klockan :13.00-14.30

5 mars
Hemtjänst och personligassistans
Klockan:13.00-14.30

12 mars
SÄBO och Gruppboende LSS
Klockan: 13.00-14.30

26 mars Hemtjänst och personligassistans
Klockan: 13.00-14.30

Microsoft Teams-möte

Anslut från datorn, mobilappen eller rumenheten

Klicka här för att ansluta till mötet

Mötes-ID: 341 398 332 910
Lösenord: sbV3RT

Ladda ned Teams | Anslut på webben

Anslut med en videokonferensenhet

teams@vc.norrbotten.se

videokonferens-ID: 124 459 239 6

Alternativa VTC-instruktioner

Region Norrbotten

Läs mer | Mötesalternativ

 

Vänligen Yvonne och Margareta Vårdhygien Region Norrbotten

E-post:  vardhygien@norrbotten.se