Kommunsamverkan

Primärvården i Region Norrbotten ingår i Division Nära. 

VO Primärvård Kiruna - består av Kiruna hälsocentral.
VO Primärvård Gällivare-området innefattar Gällivare, Pajala och Jokkmokks kommuner.

För att kunna erbjuda bästa möjliga vård till patienterna sker samverkan mellan primärvården och dess kommuner: Gällivare kommun, Kiruna kommun, Jokkmokks kommun, Pajala kommun.

Länsdelssamverkan, möten två gånger per termin, deltagare:   

  • Verksamhetsområdeschef (sammankallande): Birgitta Engrund Sohlberg
  • Socialchef från respektive kommun: Maria Larsson, Annette Viksten-Åhl, Mervi Kostet (t.f), Håkan Dahlqvist
  • Barn och utbildningschef från respektive kommun
  • Elevhälsan
  • Chef barn och ungdomspsykiatri/barnmedicin/barnhabilitering
  • Verksamhetschefer från internmedicin, vuxenpsykiatrin akut omhändertagande och primärvård
  • Polisen

Målet för samverkan i Kiruna Närsjukvårdsområde, mellan Närsjukvården och Socialförvaltningen, är att den enskildes behov av trygghet, kontinuitet, samordning och säkerhet i hälso- och sjukvård samt i vård och omsorg ska tillgodoses. Den enskilde med behovsanpassade insatser ska få möjlighet att leva självständigt och under trygga förhållanden och bli bemött med respekt för sitt självbestämmande och sin integritet.

Ur den enskildes perspektiv är det viktigt att samordnad planering genomförs för att säkerställa att den hälso- och sjukvård samt vård och omsorg som erbjuds är av god kvalitet utifrån den enskildes samlade behov. En bristande kontinuitet i samhällets insatser skapar otrygghet för den enskilde. Otydliga uppdrag och en oklar ansvarsfördelning skapar osäkerhet, diskussioner och tvister. När kommun och landsting samarbetar ordentligt hamnar inte personer mellan stolarna och ekonomiska oenigheter kan undvikas.

En förutsättning för att samverkan ska fungera är att alla parter är delaktiga och att ansvaret för samverkan åligger alla. Då flera aktörer behöver samverka är det någon av aktörerna som kallar in de berörda till ett möte. De olika aktörernas uppdrag och ansvar tydliggörs.

Samverkan och ansvarsfördelning i individärenden förutsätter att parterna har kunskap, förståelse och respekt för varandras uppdrag, förutsättningar och roller samt att det finns en tillit till varandras förmåga att hantera frågorna och valet av insatser/åtgärder.

Samverkan mellan region och kommun ska ge effekter i form av trygghet för den enskilde och bättre användande av de totala resurserna, personalens kompetens och ekonomiska medel.