Samordnad planering

Målet för samverkan är att den enskildes behov av trygghet, kontinuitet, samordning och säkerhet ska tillgodoses. Den enskilde med behovsanpassade insatser ska få möjlighet att leva självständigt under trygga förhållanden och bli bemött med respekt för sitt självbestämmande och integritet.

När det behövs samordning av insatser för att den enskilde ska få sina behov tillgodosedda utifrån Hälso- och sjukvårdslagen och Socialtjänstlagen ska Region Norrbotten och Norrbottens kommuner tillsammans upprätta en samordnad individuell plan (SIP) tillsammans med den enskilde. Planen ska även upprättas när den enskilde har behov av samordning från olika verksamheter inom samma huvudman.

För samordnad planering använder Region Norrbotten och Norrbottens kommuner IT-stödet Lifecare SP för att trygga en säker informationsöverföring.

De personer som har behov av samordnade insatser ska erbjudas en samordnad individuell plan, SIP. Detta ska ske när en person själv önskar eller personal uppmärksammar behovet. Målet är att den enskildes behov av trygghet, kontinuitet, samordning och säkerhet ska tillgodoses. Den gemensamma planen ska bygga på delaktighet och samtycke från den enskilde. Den enskilde ska ge sitt samtycke för att informationsöverföring mellan berörda parter ska kunna göras.

Samordnad individuell plan ska klargöra den enskildes mål, vilka insatser som behövs, vem som ska samordna insatserna samt vilka insatser respektive huvudman ska ansvara för. Det kan vara insatser från flera verksamheter och yrkesföreträdare.

För personer med sammansatta behov är det angeläget att de sociala, medicinska, psykiska och fysiska behoven, inklusive habilitering och rehabilitering tillgodoses ur ett helhetsperspektiv. Arbetet ska utföras utifrån ett etiskt förhållningssätt baserat på personcentrerad vård, likabehandling och icke diskriminering.

Om den enskilde i särskilda boendeformer för äldre önskar eller om hälso- och sjukvårdspersonal/enhetschef ser ett behov av samordnad planering ska samordnad individuell plan upprättas.

För bistånd enligt Socialtjänstlagen, SoL eller insatser enligt Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade, LSS ska den enskilde själv eller genom en ställföreträdare ansöka om detta. En ansökan kan om inte annat är möjligt se muntligt av den enskilde eller närstående/godman/förvaltare och kan senare följas av skriftlig ansökan.

Användarstödens uppgift

Användarstöden är första linjens support till användarna ute i verksamheterna, uppdraget är att ge användare stöd vid problem med IT-stödet.

Vilka är användarstödens närmsta stöd?

I regionen och i länets kommuner finns det superanvändare som stöttar användarstöden. 

Till vem ska man meddela vilka som är användarstöd hos oss?

Har ni fått ett nytt användarstöd eller någon som slutat som användarstöd hos er hör av er till eran superanvändaren eller till objektspecialisterna så uppdaterar de listan som finns i förvaltningen. 

Det är viktigt att hålla listan med användarstöd uppdaterade eftersom information kring samordnad planering sprids via dem till er enhet. 

Superanvändare

Det finns en eller flera superanvändare i respektive division i regionen och i respektive kommun. 

Superanvändarna ingår i länsavstämningsgruppen som är samverkansgrupp mellan regionen och länets kommuner. I verksamhetsgruppen ingår några superanvändare som representanter för regionen och länets kommuner.

Objektspecialist

I Region Norrbotten finns en objektspecialist som är stöd åt superanvändarna.
Länets kommuner har en objektspecialist som är stöd åt superanvändarna.

Avvikelsehantering

Vid brister i samverkan ska avvikelserapport skrivas så att förbättringar kan ske. Avvikelser som gäller Region Norrbotten hanteras enligt Region Norrbottens generella rutiner för avvikelsehanteringsprocessen.

Avvikelserapport som gäller kommunen skickas till medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) i kommunen. Avvikelser som gäller kommunen hanteras enligt kommunens lokala rutiner för avvikelsehantering. Avvikelser från kommunerna skickas till verksamhetschef på respektive enhet eller utsedd funktion i läns- alternativt närsjukvården.

Uppföljning av avvikelser

Uppföljning av avvikelser som berör samarbetet hanteras i samverkansorganisationen på respektive nivå.

SITHS-kort 

För att kunna logga in i Lifecare SP krävs att medarbetaren har giltigt SITHS-kort, giltig legitimeringskod till kortet och giltigt certifikat. Verksamhetschef eller motsvarande bestämmer vilka som skall ha behörighet till Lifecare SP. 

Beställning av behörighet i Region Norrbotten, läs mer på insidan.

Beställning av behörighet i länets kommuner, hänvisas till lokal rutin för behörigheter i respektive kommun.

Behörighet till Lifecare

Det finns två olika typer av behörighet i Lifecare SP

 • Behörighet via vård och behandlingsuppdrag (VB-uppdrag) i HSA för legitimerad personal
 • Lokal behörighet skapad i Lifecare SP för icke legitimerad personal

Tilläggsbehörigheter

I Lifecare SP finns det tilläggsbehörigheter för till exempel:

 • Uttag av rapporter
 • Jourroll (primärvården och kommunerna)
 • Tillgång till tvångsvårdsprocessen (LPT/LRV)

Belopp för vård av utskrivningsklara patienter för år 2024 beslutade den 21 november 2023.

Socialstyrelsen föreskriver följande med stöd av 1 § förordningen (2017:617) om fastställande av belopp för vård av utskrivningsklara patienter.

1 § Det belopp som en kommun under år 2024 ska lämna i ersättning till en region för vård av en utskrivningsklar patient enligt 5 kap. 6 § lagen (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård fastställs till 11 600 kronor för ett vårddygn.  

HSLF-FS 2023:40 (socialstyrelsen.se)

Ett bra samarbete och gemensamt ansvarstagande för den enskildes hälso- och sjukvård och socialtjänst är angeläget och nödvändigt för att säkerställa en samordnad vård, stöd och omsorg av god kvalitet.

Genom tydliga uppdrag och ansvarsfördelning skapas förutsättningar för en god och trygg vård och omsorg för den enskilde. Vidare stärks och underlättas det goda samarbetet. En annan fördel är att resurser används på rätt sätt, vilket gynnar hela samhället.

Vårt förhållningssätt ska utgå från att:

 • Vi utgår från den enskildes behov 
 • Vi har förtroende för varandras kompetens
 • Vi har tillit till att alla gör sitt bästa
 • Vi är lojala mot fattade beslut och gällande rutiner
 • Vi pratar gott om varandra
 • För att lyckas behöver vi varandra

Här finns informationsmaterial till patienter avseende samordnad individuell planering.

För att samverkan ska resultera i mervärde för den enskilde krävs engagemang och tydlig styrning på alla ledningsnivåer inom respektive huvudmans ansvarsområde.

Politiska samverkansberedningen

Består av ledande förtroendevalda från Region Norrbotten och länets kommuner. Beredningens uppdrag är att säkerställa och utveckla samverkan mellan Region Norrbotten och länets kommuner, fastställa gemensamma politiska styrdokument och vara styrgrupp för länsstyrgruppen.

Länsnivå

I Norrbotten finns en länsstyrgrupp på tjänstepersonsnivå som hanterar samverkansfrågor mellan Region Norrbotten och länets kommuner. Länsstyrgruppen ska fastställa och följa upp länsövergripande överenskommelser och rekommendationer som därefter kommer att ligga till grund för lokala avtal.  I länsstyrgruppen ingår socialchefer, barn- och utbildningschefer, chefer från regionens hälso- och sjukvård samt samordnare. Samordningsansvarig för länets kommuner är Norrbottens Kommuner.

Länsdel-/kommunnivå

Med länsdel avses de fem verksamhetsområden (VO) som finns i länets primärvård; VO Kiruna, VO Gällivare, VO Luleå-Boden, VO Östra, VO Södra.  VO-chefen i respektive i respektive område har ett övergripande samordningsansvar mellan Region Norrbotten och länets kommuner. Socialchefer, barn- och utbildningschefer, medicinskt ansvarig sjuksköterska och verksamhetschefer i regionen har ett gemensamt ansvar för samverkan på länsdelsnivå.
Verksamhetsnivå: Verksamheterna ansvarar för samverkan på individ- och gruppnivå. Samverkan styrs av lokala förutsättningar utifrån de gemensamt upprättade riktlinjer för samverkan.

Lokala rutiner

Respektive huvudman är ansvarig för att introducera och följa upp antagna samverkansriktlinjer. Verksamhetschefen/ motsvarande är ansvarig för att rutiner finns för den egna verksamheten. Lokala rutiner ska förtydliga vem som gör vad på lokal nivå. 

Oenighet vid tillämpning av samverkansriktlinjer

Frågor angående tillämpning av samverkansrutiner i enskilda ärenden avseende verksamhets- och kostnadsansvar som inte kan lösas i samförstånd ska lyftas till närmaste verksamhetsnivå. I de fall frågan inte kan lösas lyfts frågan till samverkansgrupp på länsdelsnivå. Om frågan ändå inte kan lösas ansvarar en särskilt utsedd gemensam arbetsgrupp på länsnivå för att hantera samverkansfrågor kopplat till riktlinjerna.

Uppföljning

Uppföljning av följsamhet till processerna kommer att ske via gemensamt fastställda indikatorer

Utbildning i Öppenvårdsprocessen/Samordnad individuell planering (SIP)


Presentation: Utbildning i Öppenvårdsprocessen/Samordnad individuell planering (SIP)(pdf)

Utbildning i Slutenvårds-/Utskrivningsprocessen (SPU)

Slutenvårdsprocessen del 1 och 2 (norrbottenskommuner.se)

Samverkan mellan kommun och sjukvård för den enskildes bästa(pdf)

Utbildning i psykiatriprocessen​

 

Presentation: Utbildning i psykiatriprocessen (pdf)

Här finns de vanligaste frågorna om IT-stödet Lifecare SP och nya samverkans riktlinjerna samlade

Svar:

Det är endast den samordningsansvarige som kan avsluta en pågående SIP för patient. Välj patient, längst ned i vänster meny finns då Avsluta planering där du avslutar den pågående SIPen.

Kontakta din närmsta chef för mer information och hjälp. Du kan läsa mer behörigheter under panelen behörigheter.

Svar

Om du är legitimerad personal bör du ha ett medarbetaruppdrag, vård och behandling, i HSA-katalogen vilket gör att du också kan logga in med ditt SITHS-kort i Lifecare på de enheter du är behörig till. För de icke legitimerad personal, ex socialtjänstens personal, undersköterskor, skötare med flera måste dessa läggas upp manuellt i Lifecare med ett internt medarbetaruppdrag för att kunna arbeta i systemet. Se mer under panelen behörighet.

Svar:

Ja, det krävs SITHS-kort för att logga in i Lifecare.

Svar:

Förutsatt att meddelande om att patienten är inskriven har skickats före, räknas de betalningsfria dagarna från det att meddelandet om att denne är utskrivningsklar har skickats.

Är det skickat före kl 12.00 gäller tre betalningsfria dagar, är det skickat efter kl 12.00 gäller fyra betalningsfria dagar för kommunen om patienten blir kvar på sjukhuset.

Om samordnad individuell planering ska genomföras ska den fasta vårdkontakten (samordningsansvarige) i den regionsfinansierade öppenvården har skickat kallelsen inom tre dagar från det att underrättelse om att patienten är utskrivningsklar har erhållits.

Om patient nekat samordnad individuell planering eller för de patienter som endast har socialtjänstinsatser skickas ingen kallelse till samordnad individuell planering. Betalningsansvaret inträder då tre dagar efter det att underrättelse om att patienten är utskrivningsklar har skickats.

Svar:

Stäng ned alla öppna webbfönster. Öppna Edge på nytt och prova att logga in igen.

Hjälper inte ovanstående tryck på knappen Ctrl och F5 för att uppdatera webbläsaren.

 

Svar:

Ditt medarbetaruppdrag ligger förmodligen på en administrativ nivå i HSA-trädet, vilket gör att du inte kan skriva in en patient.
Klicka på pilen uppe i högra hörnet vid ditt namn. I menyn som visas välj Ändra avdelning.
Välj den vårdavdelning som du arbetar vid.
Den valda vårdavdelningen ska visas uppe till höger under ditt namn.
När du sedan väljer en specifik patient ska du i vänster meny ha valet Skriv in.

 

Svar:

Felmeddelande E04 Internal Server Error - It's not you, It's me när man försöker loggar in beror på att man försöker logga in i Lifecare SP med fel verifikat.

På nya SITHS-kort och uppgraderade Certifikat finns det två certifikat ett på personnummer och ett med HSA-id (börjar med SE).

Se lathund inloggning med nytt SITHS-kort eller certifikat.

Svar:

Med de nya SITHS-korten som har certifikat med SITHS eID med tillitsnivå 3 (LoA3), vilket innebär att du får två val av certifikat när du försöker logga in. Du ska välja certifikatet som börjar med SE för att kunna logga in i Lifecare SP.

Lathund för att byta certifikat. 

Svar:

Med de nya certifikat med SITHS eID med tillitsnivå 3 (LoA3) får man två val av certifikat när man  loggar in. Du ska välja certifikatet som börjar med SE för att kunna logga in. 

Lathund för att byta certifikat.

Hur blir det om man beslutar att en profession ska kvittera för de övriga professionerna under helger och röda dagar?

Svar:

Kvittenserna i sig är bara en liten del av arbetet. Det stora arbetet är att när inskrivningsmeddelandet inkommer ska det inte bara kvitteras utan den egna planeringen ska starta. Den egna planeringen har det preliminära utskrivningsdatumet som måldatum för när eventuella insatser ska finnas på plats. Då detta datum kan inträffa under en helg/röd dag är det viktigt att mottagaren kan starta den egna planeringen i tid så att patienten också kan få komma hem på utsatt datum på ett tryggt och säkert sätt. Huruvida denna planering av insatser/åtgärder kan göras av annan profession är en intern ledningsfråga.

Svar:

Inkomna meddelanden skall kvitteras senast kl 12.00 årets alla dagar.

Vad gäller för ersättning om en patient vägrar att lämna sjukhuset trots att denne är utskrivningsklar och mottagande parter har riggat för alla insatser så patienten kan komma hem tryggt och säkert?  

Svar:

En patient kan inte kräva att vare sig att bli inskriven på sjukhuset eller vägra utskrivning från sjukhuset. Om denne inte vill ta emot de insatser som erbjuds för en trygg och säker hemgång kan patienten välja att gå hem utan insatser, men denne kan inte välja att stanna kvar på sjukhuset.

Svar

Om slutenvården har någon insats/åtgärd de åtagit sig att ordna inför utskrivningen för att patienten ska kunna återgå till hemmet på ett tryggt och säkert sätt ska de dokumentera detta. Kan vara exempelvis att de skickar med specifikt läkemedel för tre dagars användning, att de bistått patienten att hämta ut sina nya läkemedel på apoteket innan hemgång, att fysioterapeuten skickar med en rullator från sjukhuset och så vidare.

Svar: 

Ja, det kan man. För att kunna ta ut statistik/rapporter behöver man en särskild behörighet i Lifecare SP, se panelen behörighet. 

All information och dokumentation finns tillgänglig på sidan i panelen Rutiner och riktlinjer. 

Svar:

Ja, det ska skickas inskrivningsmeddelande i Lifecare till SÄBO om patienten bor på särskilt boende. För mer information, se samverkansriktlinjerna.

Svar:

Norrbotten använder sig inte av funktionen Vårdbegäran i Lifecare SP, funktionen är till för externa parter.

Svar:

I patientmenyn till vänster, under Tidigare processer ser du tidigare vårdtillfällen för vald patient.