Vårdval

Region Norrbotten har ett lagstadgat ansvar att erbjuda alla barn (0-23 år) en regelbunden fullständig tandvård. Tandvården ska vara avgiftsfri för patienten under förutsättning att den inbegrips i tandvård som är nödvändig för att uppnå ett funktionellt och utseendemässigt godtagbart resultat. Vården ska tillgodose patientens behov av trygghet och vara lättillgänglig. System för identifiering av de barn som Region Norrbotten har vårdansvar för ska finnas enligt tandvårdslagen (1985:125). En region får sluta avtal med någon annan om att utföra de uppgifter som regionen ansvarar för.

Sedan 2004 är det fritt vårdsökande för barn och ungdomar inom Norrbottens län. Region Norrbotten har det samlade ansvaret för att varje barn/ungdom har en kontinuerlig tandvårdskontakt under hela uppväxtåren. Ersättning utgår till vårdgivare för varje listad medborgare i åldersgrupperna 3 – 23 år.

Fritt val av tandvård

Vårdval allmän barn- och ungdomstandvård inom Region Norrbotten infördes 2015 för barn och ungdomar 3 – 23 år i enlighet med Lagen (2008:962) om valfrihetssystem (LOV). Vårdvalet innebär att medborgaren har rätt att välja mellan de vårdgivare som regionen godkänt och tecknat avtal med.

För att delta i valfrihetssystemet krävs en godkännandeprocess av vårdgivarna. Godkännandeprocessen sker i tre steg. Prövning sker av;

  • Ansökan
  • Vårdgivaren
  • Tjänsten som uppdraget omfattar.

Leverantör som ansöker om godkännande kan själv välja geografisk lokalisering för vårdenheten. Under förutsättning att denne uppfyller kraven i förfrågningsunderlaget kommer godkännande att utfärdas. Region Norrbotten kommer inte att begränsa antalet etableringar.

Här hittar du regler och riktlinjer som regionen satt upp för samtliga vårdgivare inom vårdvalet. Dessa regleras av LOV - lagen om valfrihetssystem inom vården. 

Den 1 januari 2010 infördes valfrihetssystem inom Region Norrbotten ("Vårdval Norrbotten") i enlighet med lagen om valfrihetssystem (LOV; 2008:962).

I korthet innebär detta följande:

  • Alla norrbottningar har rätt att fritt välja mellan olika hälsocentraler i primärvården, både privata och i egen regi.
  • Varje leverantör som uppfyller Region Norrbottens krav kommer att godkännas och erbjudas att teckna kontrakt med Region Norrbotten för drift av en eller flera hälsocentraler.
  • En leverantör kan när som helt anmäla att man vill etablera sig inom vårdvalet. Beslut om godkännande eller avslag fattas av Region Norrbotten inom 60 dagar från och med att en komplett ansökan inkommit till Region Norrbotten. Mer information finns i ansökningshandlingarna.

Region Norrbotten inbjuder samtliga intresserade leverantörer att inkomma med ansökan om godkännande för att medverka i Vårdval primärvård.

För er som redan är godkända/aktiva privata vårdgivare finns den information som ni behöver för att bedriva er verksamhet på Region Norrbottens intranät. Vid eventuella frågor kring detta - kontakta Region Norrbottens beställarfunktion.

Beställarfunktionen sköter om regionens vårdval

  • Vårdval Allmän barn- och ungdomstandvård
  • Vårdval Primärvård

Kontaktpersoner

För allmänna frågor om vårdvalet samt Vårdval primärvård
Carola Wallstål, beställaransvarig
Telefon 072-238 82 53
E-post carola.wallstal@norrbotten.se

För professionsfrågor rörande Vårdval allmän barn- och ungdomstandvård

Bedömningstandläkare 
Telefon 0920-28 46 41

Bedömningstandläkare
Telefon 0920-28 41 74
E-post: tandvardsgruppen@norrbotten.se