Nära vård i Norrbotten

Målbild länkad

För att möta framtidens utmaningar och behov pågår en omställning av hälso- och sjukvårdssystemet i hela Sverige.

Omställningen innebär stora möjligheter, men också krav på omställningsförmåga, tillit och gränsöverskridande samarbete för att samhällets resurser ska kunna användas på bästa möjliga sätt.

Omställningen som benämns Nära vård handlar om att utgå från personens behov och förmågor samt att på olika sätt främja hälsa. Vård och omsorg behöver komma närmare medborgarna och göra dem mer delaktiga.

En stärkt primärvård, som tillhandahålls av både regioner och kommuner, utgör basen i den nära vården. Den specialiserade vården behöver ställas om till öppnare vårdformer och erbjudas på nya sätt. I nära vård betonas även vikten av att stärka och stödja det förebyggande och hälsofrämjande arbetet.

Sedan hösten 2022 finns en länsgemensam strategi för nära vård. Strategin ska bidra till att skapa en god hälsa och välbefinnande i befolkningen där individens egen kraft tas tillvara. Strategin innehåller bland annat den tidigare beslutade målbilden, som nu konkretiserats ur ett verksamhetsperspektiv.

Den pekar även ut nödvändiga förutsättningar och riktningsförändringar och ska bidra till att skapa handlingskraft i verksamheterna och på så sätt öka takten i omställningsarbetet.

Region Norrbotten och länets kommuner har tagit fram en gemensam målbild för omställningen till nära vård. Målbilden har utarbetats ur ett medborgarperspektiv och fokuserar på att skapa en god hälsa och välbefinnande för norrbottningen. Vägen framåt beskrivs i fyra delområden:

Min egen kraft tas tillvara, Tillsammans för min trygghet, Sammanhållet och enkelt för mig och Nära mig på bästa sätt.

Jag är experten i mitt liv! Därför är jag också en aktiv och självklar partner i insatser som berör mig. Min berättelse och kunskap tas tillvara. Tillsammans med professionens kompetens utgör vi ett välfungerande team. Min självständighet ökar när jag får stöd att vara en aktiv medskapare. 

Jag känner trygghet i livet! Vetskapen om att jag får vägledning och hjälp när jag behöver, gör mig lugn och trygg. Gemensamma lösningar utformas tillsammans med mig efter mina behov. Goda relationer och tillit till varandra är centrala för att stärka min trygghet. 

Som individ är jag en helhet! En god relation med professionen över tid är därför viktig för mig. Den information jag behöver är samlad och överskådlig med tydliga kontaktvägar. Det blir enkelt för mig när insatser samordnas sömlöst.  

Närhet är viktigt för mig! Mina behov tillgodoses nära mig i mer öppna vårdformer genom förändrade arbetssätt, digitala lösningar och stöd till egenvård i hemmiljö. När jag har kontroll över min hälsa känner jag mig trygg.  

Den 19 februari samlades förtroendevalda och tjänstepersoner från region Norrbotten och alla länets kommuner tillsammans med representanter för patienter och brukare för en gemensam kraftsamling kring hälsa, vård och omsorg i Norrbotten. Lisbeth löpare Johansson, nationell samordnare för Nära vård inspirerade deltagarna och gav en inblick i det nationella omställningsarbetet till personcentrerad nära vård och omsorg. För Norrbotten var kick-offen startskottet för framtagandet av en gemensam målbild som ska vägleda i förflyttningen till en Nära vård och omsorg.

Det handlar om mig och mitt liv! Mina goda vanor grundläggs tidigt i livet och jag är mån om min hälsa och strävar efter goda vanor i min vardag. 

Mitt välbefinnande handlar om att jag i glädje ska kunna utföra mina livsuppgifter när jag växer upp, mitt i livet och när jag åldras. Jag erbjuds förebyggande stöd och utifrån mina unika förutsättningar och behov får jag hjälp att stärka min hälsa om jag behöver det. I mötet med vård och omsorg får jag frågan om vad som är viktigt för mig.

I serien Nära vård-podden intervjuas intressanta personer som på olika sätt speglar den förändring som behövs i omställningen mot Nära vård. Syftet med podden är att genom samtal om Nära vård fördjupa kunskapen men också att visa både på det som fungerar och det som är svårt med att ställa om.

 

Vi kan inte fortsätta att arbeta som vi alltid har gjort. För att möta förändrade behov och förväntningar i befolkning behöver hälso- och sjukvårdssystemet ställas om så att behov och förväntningar kan mötas. Vägen till förändring blir möjlig först när vi förstår våra varför. Här nedan beskrivs några av våra viktigaste varför.

Antalet äldre ökar snabbt i Norrbotten och antalet i arbetsför ålder minskar

 En mer tillgänglig, närmare vård kan tillsammans med nya arbetssätt innebära att resurserna inom vård och omsorg kan användas bättre och därmed räcka till fler.

Sjukdomsmönstret hos befolkningen har förändrats

Allt fler norrbottningar lever idag med kroniska sjukdomar och är i behov av mer hälsofrämjande, förebyggande och proaktiva insatser medan dagens hälso- och sjukvård i första hand är utformad för att ta hand om akuta tillstånd och skador. Att leva med kronisk sjukdom handlar om att kunna leva ett så gott liv som möjligt utan att vara beroende av vården.

Digitaliseringen i samhället skapar nya förväntningar och nya möjligheter

Den digitalisering som pågår i samhället skapar nya förväntningar hos befolkningen och också nya möjligheter för verksamheterna att erbjuda tjänster på nya sätt i hälso- och sjukvård och omsorg.

Ojämlikhet inom hälsa

Det finns en tydlig ojämlikhet i hälsa mellan till exempel socio- ekonomiska grupper och geografiska områden i Norrbotten. Vård, omsorg och skola ska arbeta för en god, jämlik och jämställd hälsa på lika villkor för hela befolkningen. Den enskildes behov ska vara vägledande. Genom förebyggande, behandlande och rehabiliterande insatser i samråd med den enskilde har vi en unik möjlighet att stödja en positiv hälsoutveckling.

Nära vård handlar om att byta perspektiv och ta på sig den enskildes glasögon. I varje möte med den enskilde är det viktigt att ställa frågan: Vad är viktigt för dig?

Nedan presenteras fyra fokusförflyttningar som är förutsättningar för att vi ska lyckas ställa om till en nära vård.  

Person och relation

Från fokus på organisation till fokus på person och relation

 • Istället för att utgå från vårt interna perspektiv måste vi ta på oss den enskildes glasögon och fundera på hur våra verksamheter ser ut om från den enskildes fokus. 
 • Mycket av den nära vården kommer att bygga på vår förmåga att skapa relationer. Både mellan patienter, brukare och vårdpersonal men också mellan oss aktörer. 
 • Utgå från patientens/brukarens individuella förutsättningar, förmågor och behov och bidra till trygghet. Det handlar om att ställa frågan "Vad är viktigt för dig?"

Aktiv medskapare

Från invånare och patienter som passiva mottagare till aktiva medskapare.

 • Patienter och brukare är inte passiva mottagare av våra tjänster utan äger sin egen hälsa och vet vad som är viktigt för dem. 
 • När hälften av Sveriges befolkning lever med en kronisk sjukdom och hälften av dem har två till tre sjukdomar samtidigt lär man sig mer om sin sjukdom vilket medför att vi både kan och vill göra mer själva. 

Proaktiv och hälsofrämjande

Från reaktiv till proaktiv och hälsofrämjande.

 • Vi behöver jobba proaktivt och hälsofrämjande istället för att vänta på att patient eller brukare ska söka upp oss med ett behov. 
 • Att möta upp tidigare och att arbeta tillsammans utifrån individens individuella behov är en förutsättning för att lyckas med det hälsofrämjande arbetet.  

Sammanhållet utifrån personens fokus

Från isolerad vård och omsorgsinsatser till samordning utifrån personens fokus. 

 • När vi har på oss den enskildes glasögon kommer vi se att det inte handlar om hur bra vi gör varje liten tjänst var och en för sig. Det handlar om hur vi gör tjänsterna tillsammans. 
 • Utgå från det bästa för patienten/brukaren i hela vård- och omsorgsprocessen.
 • Främja gemensamt ansvarstagande och tillit.
 • Skapa förutsättningar för jämlik vård och omsorg.

Utvecklingsarbeten

Omställningen till nära vård pågår över hela landet. Här kan du läsa mer om en del av de utvecklingsprojekt som tar oss närmare vår målbild.

Gräns som leder till Nära vård och samarbete för allas hälsa

Att leva i den demografiska utmaningens epicentrum kräver nytänkande och mod utöver det vanliga. I svenska Pello i Tornedalen vid gränsen till Finland valde en man att satsa på sin hembygd och därmed skapa en mötesplats för alla. På Älvstranden finns äldreboende, förskola, digital hälsocentral och restaurang i samma byggnad.

Gräns som leder till Nära vård och samarbete för allas hälsa (skr.se)

Win-win med hemrehab i Kalix

I Kalix utvecklas nära vård genom rehabilitering i hemmiljö efter en stroke. Ett team åker hem till personen och arbetar med rehabiliteringen på plats. Resultaten visar att patienterna kommer fortare tillbaka och sjukhuset i Kalix får fler lediga platser. En win-win-situation.

Win-win med hemrehab i Kalix (skr.se)

Ökad delaktighet på Örnäset

På hälsocentralen Örnäset i Luleå testas en ny metod för att göra patienten och de anhöriga delaktiga i planeringen av vården. Delaktighet är en viktig del i arbetet med Nära vård. Utvecklingen har skett tillsammans med patienter och anhöriga och det har resulterat i både trygghet och bättre använda resurser.

Ökad delaktighet på Örnäset (skr.se)

Fler exempel vad som händer runt om i landet (skr.se)

En av de viktigaste framtidsfrågorna för hälso- och sjukvården och den kommunala vård- och omsorgen handlar om utvecklingen till nära vård. För att lyckas ställa om krävs en omställning i hela vårdkedjan. Det innebär både att vårdens strukturer och kultur behöver förändras för att åstadkomma det krävs ett modigt och tydligt ledarskap.  

Vad är nära vård och hur påverkas du och din enhet? Här hittar du stöd för samtalet på din arbetsplats i syfte att öka kunskapen och medvetenheten om vart vi är på väg och varför.

På nationell nivå pågår det ett omfattande arbete för att identifiera hur förflyttningen mot en nära vård ska följas upp. Olika indikationer och mått har tagits fram av Socialstyrelsen och SKR.

Regional uppföljning

I Norrbotten planerar vi att ta fram gemensamma indikationer för att följa utvecklingen i länet.

När vi blir allt friskare och lever längre, ofta med kronisk sjukdom, är en omställning till Nära vård och omsorg både nödvändig och önskvärd. Omställningen berör hela vården och omsorgen.

För att lyckas krävs ett nära samarbete mellan region och kommun och mellan tjänstepersoner och förtroendevalda. Digitala seminarier för fördjupning och reflektion hålls parallellt med att deltagarna samarbetar lokalt och regionalt och tillsammans driver omställningen.

SKR erbjuder två ledarskapsprogram, det ena för förtroendevalda och det andra för tjänstepersoner, chefer och ledare.

Syftet är att rusta och stärka deltagarna för ett uthålligt och modigt ledarskap. Öka kompetensen i att leda en storskalig förändring samt att dela erfarenheter och lära av varandra.

När programmet gavs fysiskt antogs cirka 45 personer chefer och ledare från hela landet per termin. Under våren gavs den digitalt och intresset exploderade. Nära tusen deltagare! Till höstens seminarier har över tusen nya deltagare anmält sig.

Från Norrbotten är totalt 141 deltagare anmälda till höstens program; 61 chefer/ledare från kommunerna och 58 från regionen, övriga deltagare är förtroendevalda. 

Anmälan för höstens program är stängd.

Lyssna gärna på Nära vård-podden!

Om en smartare fördelning av vårdens arbetsuppgifter – På djupet – en podd från Socialstyrelsen