Disputerad

Efter din disputation kan du fortsätta din akademiska karriär genom meritering mot docent. Här finns information samlat för dig som disputerat.

Som antagen doktorand eller om du är nära förestående antagning till forskarutbildning kan du ansöka om doktoral tjänstgöringstid, Region Norrbottens projektmedel och löpande medel.

Regionens sökbara forskningsmedel utlyses en gång per år. Ansökningstiden är 1 september - 15 oktober. Löpande medel kan sökas året runt.

Alla ansökningar görs via ansökningssytemet Researchweb.

Rutiner och information om regionens sökbara forskningsmedel (pdf)

Har du ytterligare frågor kontakta Forsknings- och utbildningsenheten.

E-post: forskning@norrbotten.se 

Här återfinns exempel på externa forskningsmedel från svenska forskningsfinansiärer, forskningsmedel som Region Norrbotten samfinansierar och olika stiftelser.

Stiftelser (pdf)

ALF-medel 
Staten fördelar årligen så kallade ALF-medel för att bedriva läkarutbildning och forskning. ALF står för Avtal om Läkarutbildning och Forskning. I samverkan mellan Medicinska fakulteten vid Umeå universitet, och Region Västerbotten, samt Regionerna Västernorrland, Norrbotten och Jämtland Härjedalen, utlyses härmed ur centrala ALF-medlen projektbidrag för kliniskt inriktad medicinsk forskning.

ALF-medel är avsedda för sådan forskning som förutsätter vårdens strukturer och resurser och har som mål att lösa ett hälsoproblem eller att identifiera faktorer som leder till ökad hälsa.

Forskningsmedlen ska stödja:

  • klinisk forskning av hög kvalitet med tydlig patientnytta och relevans för hälso- och sjukvården, och/eller
  • högkvalitativ translationell forskning med tydlig klinisk relevans

Ansökan Researchwebb

Visare i Norr
Huvudsyftet med Norrlandstingens gemensamma forskningsanslag är att stimulera till forskning i samverkan mellan anställda i regionerna i Norra sjukvårdsregionen och universiteten i norra sjukvårdsregionen och härigenom bidra till:

  • En hög vetenskaplig kvalitet och klinisk relevans i forskning som sker i samverkan
  • Fler yngre forskare från vårdens alla yrkeskategorier och nya forskargrupper med lovande idéer och samarbetskonstruktioner
  • Ökad möjlighet till genomförande av forskning som kräver regionen som rekryteringsbas för patientunderlag

Ansökan Visare Norr

Metodstödet kan innefatta till exempel rådgivning kring metoder, för datainsamling, analysmetod, enkätkonstruktion, projektupplägg eller statistiskt stöd. 

Metodstöd

Inom Region Norrbotten ges möjlighet att bedriva forskning för läkare under allmäntjänstgöring/bastjänstgöring (AT/BT).

AT-/BT-läkare är behöriga att söka Region Norrbottens sökbara forskningsmedel.

Regionens sökbara forskningsmedel utlyses en gång per år. Ansökningstiden är 1 september - 15 oktober. Löpande medel kan sökas året runt.

Alla ansökningar görs via ansökningssystemet Researchweb.

Har du ytterligare frågor kontakta Forsknings- och utbildningsenheten

 

 

Forskningsenheten anordnar återkommande aktiviteter och utbildningar för att inspirera och utveckla regionens medarbetare.

Utbildningar och forskaraktiviteter

För att handleda doktorander krävs oftast handledarutbildning. Dessa anordnas av universiteten och på respektive lärosätes hemsida kan du läsa mer om dessa. 

Som en utvecklande och kunskapsintensiv organisation ser Region Norrbotten forskningsmeritering som en investering i kunskap och kompetens. Det ska löna sig med forskningsmeritering och därför har Region Norrbotten riktlinjer för justering av lön vid akademisk meritering som genomförts under pågående anställning. 

 

  • Lönepåslag för disputation - 3000 kr/månad
  • Lönepåslag för docentmeritering - 4000 kr/månad
  • Lönepåslag för professorsmeritering - 3000 kr/månad