Patientnära analyser (PNA)

PNA-koordinatorer har till uppgift att hjälpa och vara ett stöd för dig

På uppdrag av Division Funktions verksamhetsplan ska vi i samarbete med övriga divisioners laboratoriemedicinska verksamheter hjälpa till vid:

 • kvalitetssäkring av laboratorieverksamheten
 • utprovning av ny utrustning och nya metoder samt
  vid behov ta fram lämpligt lab- och testmaterial
 • utbildning
 • övriga frågeställningar

Jessica Larsson

PNA-koordinator, biomedicinsk analytiker
Telefon:
076-148 23 87
E-post:
jessica.a.larsson@norrbotten.se

Fanny Weins

PNA-koordinator, biomedicinsk analytiker
Telefon:
076-148 24 63
E-post:
fanny.weins@norrbotten.se

I Region Norrbotten ska endast godkända PNA-instrument användas. Instrumenten är utprövade av laboratoriemedicin.

Se lista för godkända instrument samt rekommenderad analysfrekvens och nivåer av interna kontroller.

 Godkända instrument 

Kontakta alltid PNA-koordinatorerna om ni

 • Överväger att anskaffa ett nytt PNA-instrument
 • Överväger att sluta använda ett PNA-instrument
 • Misstänker brister i prestandan
 • Önskar utbildning i handhavande eller preanalys
 • Önskar information om interna och externa kontroller

Om ett instrument gått sönder, felanmäl till MT.

Kvalitetssäkring

All personal som använder analysinstrument inom vården ska arbeta enligt Socialstyrelsens föreskrift SOSFS 2005:12. Många medicinska beslut grundas på resultat från patientnära analyser. Kvalitetssäkring omfattar därför hela processen från beställning av analys till analyssvar i patientjournalsystemet och innebär bland annat:

 • Utbildning av personal
 • Adekvata metodbeskrivningar  och instruktioner.

Interna kontroller

 • Prov med känd halt av substans analyseras
 • Resultaten ska ligga inom ett förutbestämt intervall
 • Detta utförs oftast dagligen och är en kontroll på handhavande och instrument/reagens.

Externa kontroller

 • Prov med okänd halt av substans analyseras upp till 10 gånger/år beroende på vilken analys eller metod.
 • Provet skickas från Equalis (nationell kvalitetssäkringsorganisation) och ger möjlighet att se hur instrument/reagens och handhavande fungerar i jämförelse med andra.  

Afinion AS 100

Artikelnummer: 1115172

Analyser med Afinion

 • HbA1c

 • CRP

Fakta

 • Multiparametersystem
 • Enkelt att använda
  - Testkassetten innehåller alla reagens som
     behövs för en analys
  - Ingen förbehandling av provet
  - Mycket låg provvolym behövs
  - Olika provmaterial kan väljas
  - Lokalt språk kan användas
  - Uppkopplingsbar till labdator och journalsystem
 • Snabba resultat
  - Automatisk analys
  - Kort analystid
 • Tillförlitlig och säker analys
   - Självtest
   - Självkalibrering
   - Inbyggt felsäkringssystem
   - Lätt att uppgradera för kommande analyser

Konceptet

Afinion™ AS100 Analyzer är ett patientnära analyssystem för analys av Afinion™ testkassetter.
Varje Afinion™ testkassett innehåller en integrerad provtagningsenhet och alla reagens som behövs för en analys.

Användarvänlig

 • När instrumentet slås på genomförs automatiskt en självtest och därefter visas en startmeny.
 • Luckan öppnas och en testkassett kan placeras i kassettkammaren. När luckan stängs kommer kassetten automatiskt att analyseras.
 • Analysresultatet visas på instrumentets pekskärm. 

Möjligheter

Operatörs-ID

Inläggning av operatörsidentitet (ID) är möjlig. Både bokstäver och siffror kan användas.

Patient-ID

Patient-ID kan läggas in manuellt eller genom användning av streckkodsläsare.

Smidig konfigurering

Menyn för konfigurering innehåller följande valmöjligheter:

 • Språk
 • Patient-ID på/av
 • Datum
 • Tid
 • Justering av pekskärmen

Ett nytt koncept för patientnära analys

Snabbt

När luckan stängs startar instrumentet automatiskt att analysera testkassetten. Ett effektivt transportsystem flyttar kassetten in i instrumentet där analysen sker. Detektionssystemet mäter transmitterat eller reflekterat ljus och omvandlar det till analysresultat. Resultatet visas omgående
på skärmen och lagras sedan i instrumentets minne. En inbyggd digitalkamera övervakar hela processen.

Tillförlitligt

Instrumentets självtest säkerställer att instrumentet fungerar enligt specifikationerna. Självtesten startar automatiskt varje gång instrumentet slås på.

Säkert

Kalibrering av instrumentet sker automatiskt med hjälp av den lotspecifika kalibreringsinformation som finns på streckkoden på varje testkassett. Dessa kalibreringsdata använder sedan instrumentet vid beräkning av analysresultatet.

Felsäkring

Alla funktioner övervakas och kontrolleras kontinuerligt. Övervakningssystemet upptäcker handhavandefel, fel på testkassetten samt instrumentfel. Om ett fel uppstår kommer kassetten att avvisas och en informationskod kommer att visas på skärmen. Inget analysresultat rapporteras.

Multiparametersystem

Streckkoden på testkassetten innehåller all information som instrumentet behöver för att skilja mellan olika analyser och olika loter. Den unika Afinion-teknologin möjliggör att många olika provmaterial och analysprinciper kan användas. Instrumentet kan lätt uppgraderas för nya Afinion-analyser med ett USB-minne.

Tekniska data

Mått

Storlek 320 x 170 x 170 mm
Vikt 5 kg       

Strömförsörjning

Separat adapter för AC till DC-omvandling
Ingång: 90-264 VAC, 50-60 Hz, 40 W
Utgång: 24 VDC ± 5% 1.7A

Skärm

Pekskärm i färg    

Minneskapacitet

500 patientresultat
500 kontrollresultat

Kommunikationsport

RS232C    
USB 1.1 

Omgivning

Temperatur  15-32 grader C
Relativ luftfuktighet 10-90%, icke kondenserande

Uppdatering av mjukvara

Med USB-minne

Tillbehör

Printer

Rekommenderad Neo PS USB från Custom
Papper 60 mm termopapper
Interface USB    
Strömförsörjning 100-240 VAC

Streckkodläsare

Rekommenderad q: MS 180 från UniTech
Typ:   CCD kontaktscanner
Fältstorlek:  80 mm
Kod:   Kod 128
Interface:  USB
Strömförsörjning:   med USB-kabel 

Urinanalysinstrument för urinstatus och U-hCG

Clinitek Status

Fakta

 • Användarvänlig med enkel hantering via pekskärm.
 • Flera analyser på samma instrument.
 • “Walk away” möjlighet.
 • Tidsbesparande - 1 minut/test.
 • Stora valmöjligheter när det gäller inställningar och menyval.
 • Felmeddelande vid användning av fel sticka.
 • Genererar tillförlitliga resultat.
 • Svarsutskrift på papper, resultatet kan överföras till PC.

Minneskapacitet

Lagrar 200 resultat. Patient- och operatörs-ID.

Skärm

Pekskärm.

Instrumentreagenser

Multistix 5, 7, 8SG eller 10SG.
Snabbtest Clinitest hCG 

CoaguChekXS Pro (INR) direkt vid provtagningstillfället

CoaguChekXS Pro (INR)

CoaguChek XS Pro är en snabb och enkel metod för dig som vårdpersonal att mäta PK(INR) direkt i mötet med patienten, till exempel på vårdmottagningen eller i hemsjukvården.
På bara en minut får du ett resultat och patienten kan omgående få besked om eventuell dosjustering.

Enkelt och effektivt

Instrumentet är lätt att hantera med enkla steg-för-steg-instruktioner direkt på skärmen. CoaguChek XS Pro kräver inget underhåll och kalibreras automatiskt. Instrumentet har inbyggd streckkodsläsare för patient- och operatörs-ID. Via IR-interface kan instrumentet kopplas till elektroniska journaler så att provresultat kan överföras automatiskt till patientjournalen.   

 • Lätt att använda
 • Labekvivalenta resultat inom 60 sekunder
 • Patienten får direkt besked om dosjustering
 • Ökad patientsäkerhet
 • Extern kvalitetssäkring via Equalis

Handhavande

CoaguChek XS Pro
1. Registrera patienten och sätt in en teststicka i mätaren

CoaguChek XS Pro
2. Ta ett enkelt kapillärprov

CoaguChek XS Pro
3. Placera en bloddroppe på teststickan

CoaguChek XS Pro
4. Testresultatet visas inom cirka en minut

CoaguChek XS Pro

 • Mätintervall INR 0,8–8,0
 • Minneskapacitet för resultat från 1000 patienter
 • Streckkods skanner för patient- och operatörs-ID
 • Kräver inget underhåll och kalibreras automatiskt

Referenser – CoaguChek XS Pro

1. Wieloch M et al. Comparison and evaluation of a Point-of-care device (CoaguChek XS) to Owren-type prothrombin time assay for monitoring of oral anticoagulant therapy with warfarin. Thromb Res 2009;124(3):344-8.
2. Skandinavisk utprövning av laboratorieutrustning för primärvården (SKUP). CoaguChek XS – A system for measurement of Prothrombin time [P-PT (INR)] manufactured by Roche Diagnostics. SKUP 2007;55:1-31.
3. Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU). Självtestning och egenvård vid användning av blodproppsförebyggande läkemedel. SBU alert – rapport (2007) nr 2007-5.

Cobas h232

Cobas h 232 är ett handhållet och lättanvänt instrument som används på många vårdcentraler och mottagningar runt om i Sverige. Det används för att snabbt, direkt i mötet med patienten, inom 15 minuter, få svar på akuta blodprover för kardiovaskulära markörer som till exempel:
D-dimer,NT-proBNP.

Cobas h232

OBS! Troponin T ska inte analyseras på Cobas h232 

Troponin T på Cobas h232 har inte motsvarande kvalitet och känslighet jämfört med laboratoriemetod. Laboratoriemedicin rekommenderar inte att den här metoden ska användas längre. Rekommendationen kommer från mötet mellan MLA för laboratoriemedicin, MLA för kardiologen och representanter från två hälsocentraler. Övriga regioner i Sverige har inte heller denna metod som rekommenderad. Vid misstanke om hjärtinfarkt rekommenderar vi att ni skickar ett serumprov till närmaste laboratorium alternativt skickar patient till närmaste sjukhus.

Det har nyligen kommit på marknaden en högkänslig metod för att mäta Troponin I. Denna är inte validerad av oss ännu, men plan finns att göra det framöver när PNA-gruppen har tilldelats fler resurser.

CARDIAC D dimer

Utesluter blodpropp på åtta minuter

Det är ofta svårt att avgöra om en patient har fått en blodpropp enbart baserat på patienthistoria och kroppsundersökning. D-dimer i blod är därför ett användbart och tillförlitligt komplement till den kliniska bedömningen vid misstänkt lungemboli eller djup ventrombos. Speciellt om den kliniska bedömningen gjorts enligt en strukturerad bedömningsmall som till exempel Well's poängskala 1, 2.
Med CARDIAC D-dimer på Cobas h 232 kan du få svar inom åtta minuter. Ett negativt testresultat (< 0,5 mg FEU/L) av D-dimer på cobas h 232 utesluter blodpropp om den kliniska bedömningen gjorts enligt Wells poängskala och undviker onödiga utredningar med till exempel flebografi eller skintigrafi.

Beslutsmodell vid misstänkt hjärtsvikt
Beslutsmodell vid misstänkt hjärtsvikt

 

Beslutsgränser vid användande av NT-proBNP
Beslutsgränser vid användande av NT-proBNP

CARDIAC proBNP

Vägleder hjärtsviktdiagnostiken på 15 minuter

Klinisk användning av natriuretiska peptider (NT-proBNP eller BNP) för att utesluta eller diagnostisera hjärtsvikt har brett stöd i rekommendationer från till exempel Socialstyrelsen och European Society of Cardiology. Med CARDIAC proBNP på cobas h 232 erhålls svar på NT-proBNP inom 15 minuter. Den korta svarstiden är av stor betydelse till exempel vid bedömning av akut dyspné där hjärtsvikt är en differentialdiagnos.

CARDIAC proBNP+, som lanserades 2010 har ett utökat mätintervall för NT-proBNP på 60-9000 ng/l, jämfört med tidigare 60-3000 ng/l3. Det utökade mätintervallet ger möjlighet att inte bara utesluta hjärtsvikt vid 300 ng/L utan också att följa förändringar av NT-proBNP värdena vid behandling hos patienter med uttalad hjärtsvikt4. Ett svar på NT-proBNP med cobas h 232 inom 15 minuter bidrar till snabba beslut om behandling eller handläggning av patienter vid akut dyspné inom primärvården.

Referenser CARDIACD-dimer

1) Socialstyrelsen (2004). Socialstyrelsens riktlinjer för vård av blodpropp/venös tromboembolism.
2) Lindahl T, (2004). D-dimeranalys av djup ventrombos kräver skicklighet hos avläsaren och dialog mellan laboratorium och klinik. Läkartidningen  9 ; 101; 757

Referenser NT-proBNP

1) Socialstyrelsen (2008). Nationella riktlinjer för hjärtsjukvård.
2) Dickstein K, Cohen-Solal A, Filippatos G, et al. (2008). ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure 2008:
Eur Heart J. 29, 2388-2442.
3) Alehagen U, Janzon M, (2008). A clinician's experience of using the Cardiac Reader NT-proBNP point-of-care assay in a clinical setting.
European Journal of Heart Failure 10; 260–266
4) Dahlström U, (2009). Skräddarsydd läkemedelsterapi vid hjärtsvikt en framtidsvision Biomarkörer kan ge stöd för individuellt styrd behandling.
Läkartidningen 42; 106; 2674-2675
5) Jernberg T, Boman K, James S, et al. (2006). BNP eller NT-proBNP bör analyseras vid misstänkt hjärtsvikt Riktlinjer för analys och tolkning.
Läkartidningen 17; 103; 1289-1295 

Med DCA Vantage kan du utföra kvantitativa mätningar av HbA1c och Mikroalbumin samt få automatisk beräkning av u-albumin/kreatininkvoten.

DCA Vantage TMAnalyzer

Förbättrad patientöversikt

 • Resultat visas som graf på skärmen och kan följas under en längre tidsperiod
 • Pekskärmen gör arbetet lätt och smidigt
 • Möjlighet att anpassa rapporter för ökad förståelse hos patient

Flexibel mjukvara

 • Inbyggd skrivare
 • Med streckkodsläsare tillkopplad läser du patient-ID säkert och bekvämt
 • Resultat kan skickas till såväl LIS som PC samt lagras på ett USB minne.• Stor lagringskapacitet (4000 resultat lagras) som enkelt kan sökas
 • Överföring av resultat till PC via USB utgång ger förbättrat handhavande

Enkel övervakning av instrument


 • Övervakning från extern PC för supervisors och POC ansvariga
 • Möjlighet att korrelera samtliga DCA Vantage i ert område mot er referensmetod
 • Med ett USB-minne kan du lätt flytta instrumentinställningar mellan instrument

Användarvänlig

 • Lägre ljudnivå ger en bättre arbetsmiljö
 • Enkel provtagning med liten blodmängd
 • Samma testkassett i tre enkla steg - sätt i kassetten, dra bort folien, stäng luckan!

Produkt specifikation

Provvolym
HbA1c 1 μL
Mikroabumin 40 μL
Analysprincip
HbA1c: Specifik monoklonal antikropp till HbA1c
U-albumin: Immunoturbimetrisk mätmetod
U-albumin/kreatinin: Kolorimetrisk mätmetod med en modifierad Benedict - Behre reaktion
Mätområde
HbA1c 16-130 mmol/mol
U-alb/krea 011-226 mg/mmol 
Mått och vikt
B/D/H: 27/29/23 cm
Vikt: 4 kg
Strömförsörjning
Effekt: 70 VA
Spänning: 100 - 240 V
Frekvens: 50 - 60 Hz
Säkring: 1,25A
Extern uppkoppling
RS-232 10BaseT Bar code
port Ethernet scanner
Temperatur/Luftfuktighet
HbA1c: 15°C - 32°C
Mikroalbumin: 18°C - 30°C
Luftfuktighet:
10% - 90% relativ fuktighet

HbA1c /Mikroalbumin reagens

 • Reagenskassetterna är hållbara till utgångsdatum vid förvaring i kyl och tre månader i rumstemperatur
 • En förpackning innehåller 10 tester

HbA1c /Mikroalbumin kontroll

 • Innehåller 2x2flaskor (2 nivåer)
 • Hållbarhet i kyl
     - ospädd till utgångsdatum
     - spädd 3 månader

HemoCue

Tre enkla steg

HemoCueHemoCueHemoCue

Steg 1
Sätt mikrokuvetten till provet. Den rätta mängden sugs upp med kapillärkraft.
Steg 2
Efter att ha torkat utsidorna av mikrokuvetten, placeras den i kuvetthållaren som förs in i fotometern.
Steg 3
Resultat av laboratoriekvalitet visas i avläsningsfönstret.

HemoCue Hemoglobin

HemoCue

HemoCue Hemoglobin system erbjuder pålitliga, snabba och enkla hemoglobinresultat med samma precision som ett hematologiinstrument på ett kemiskt laboratorium. Den dubbla våglängdsmätningen i fotometern kompenserar för turbiditet orsakad av till exempel leukocytos eller lipemi. Kapillärt, venöst eller arteriellt blod kan användas. Resultatet är tillgängligt inom en minut efter provtagning varför beslut om eventuell behandling (transfusion, EPO-dosering) kan tas omgående. Engångskuvetten suger med kapillärkraft upp en exakt mängd blod och detta blandas automatiskt med reagenset. Mikrokuvetten placeras i den bärbara fotometern och resultatet visas i mätfönstret inom mindre än en minut.

HemoCue

 • Ger exakta resultat inom mindre än en minut
 • Provvolym endast 10 µL kapillärt, venöst eller arteriellt blod
 • Fast kalibrerade, bärbara fotometrar som kräver ett minimum av underhåll
 • Ingen omkalibrering vid batchbyte av kontroller eller kuvetter
 • Kompenserar automatiskt för turbiditet orsakad av till exempel leukocyter eller lipider
 • Kan användas av personal utan laboratorievana efter en kort utbildning

De olika systemen

HemoCue

HemoCue® B-Hemoglobin

HemoCue® B-Hemoglobin är vårt första system för patientnära testning och lanserades av HemoCue® 1982.

HemoCue® B-Hemoglobin

HemoCue® Hb 201+

HemoCue® Hb 201+ är en förbättrad och mindre hemoglobinfotometer och används idag som standard. Precis som föregångaren kombinerar det nya systemet den precision och noggrannhet som en laboratorieanalys har med snabbhet och användarvänlighet. Det nya systemet lagrar också patientsvar samt resultat från kvalitetskontroll tillsammans med datum och tid för upp till 600 mätningar. De lagrade resultaten kan även skrivas ut via en extern skrivare eller laddas ner till en PC.

HemoCue

HemoCue® Hb 201 DM

HemoCue® 201 DM system kombinerar användarvänlighet och standardiserad datakommunikation med laboratoriekvalitet i testresultaten. Tack vare ett stort antal inställningar med olika alternativ kan systemet formas så att det till exempel kräver användaren på identifikation, kuvetternas lotnummer, kvalitetskontroll mm för att genomföra en analys. Sedan överförs dessa data till laboratoriets informationssystem.

HemoCue

HemoCue Hb 801

HemoCue® Hb 801 är en hemoglobinfotometer som är analyseffektiv och därmed lämplig för användning i ambulanser. Svar ges inom 1 sekund. Kuvetterna förvaras i rumstemperatur vilket underlättar hantering i fordon.
OBS! HemoCue® 801 ska endast användas i ambulanser. Övriga hänvisas till HemoCue® 201+.

HemoCue

HemoCue® Plasma Low/Hb

HemoCue® Plasma/Low Hb system används för bestämning av låga hemoglobinvärden i plasma, serum eller vattenlösningar.

Instruktionsfilm Plasma/Low Hb  (youtube.com)

HemoCue® Glucose

HemoCue

HemoCue® Glucose system för patientnära testning är baserade på en glukosdehydrogenasmetod och består av instrument och mikrokuvett. Systemen kombinerar sjukhuslaboratoriets precision och exakthet med den snabbhet och fördel det innebär att erhålla resultatet nära patienten. Med bara 5 µL blod och tre enkla steg ger HemoCue® Glucose system ett snabbt och exakt resultat. Systemen används för screening, diagnos och uppföljning av diabetes samt glukostester på nyfödda.

HemoCue

 • Kan användas av personal utan laboratorievana efter en kort utbildning
 • Snabba, exakta resultat med laboratoriekvalitet
 • Provvolym endast 5 µL kapillärt, venöst eller arteriellt blod
 • Fotometrarna är fabrikskalibrerade och kräver minimalt underhåll
 • Ingen omkalibrering vid batchbyte av kuvetter eller kontroller

HemoCue® Glucose 201+/201 RT

HemoCue

HemoCue® Glucose 201+/201 RT Analyzer kombinerar den precision och noggrannhet som en laboratorieanalys har, med snabbhet och användar- vänlighet. Systemet lagrar också patientsvar samt resultat från kvalitetskontroll tillsammans med datum och tid för upp till 600 mätningar. De lagrade resultaten kan även skrivas ut via en extern skrivare eller laddas ner till en PC.

HemoCue® Glucose 201 DM/201 DM RT

HemoCue

HemoCue® 201 DM systemen inför modern datakapacitet till HemoCues produktsortiment. Vi erbjuder hälso- och sjukvårdspersonalen en snabb, datoriserad metod med möjlighet till bättre kvalitetskontroll, kundanpassade inställningar och förbättrad administration.

Tack vare ett stort antal inställningar med olika alternativ kan systemet konfigueras så att det till exempel kräver användaren på identifikation, kuvetternas lotnummer, kvalitetskontroll mm för att genomföra en analys. Sedan överförs dessa data till laboratoriets informationssystem.

Användningsområden

 • Primärvård
 • Diabetesvård
 • Intensivvård
 • Neonatal
 • Obstetrik och gynekologi

Instruktionsfilmer HemCue (hemocue.se)

OnSite FOB Rapid test

OnSite FOB Rapid test är en immunokemisk F-Hb –metod som är avsedd för att upptäcka ockult blod i mänsklig avföring (fecal occult blod, FOB). Det är avsett att användas som hjälpmedel för att upptäcka blödning orsakad av olika gastrointestinala problem som t ex. divertikulit, kolit, polyper och kolorektal cancer. Metoden är mycket enkelt och kan utföras på 10 minuter och utan behov av något instrument. Patienten samlar själv in provmaterialet som sedan skickas till lab för analys. OnSite FOB Rapid test är ett humanspecifikt test som inte kräver några dietföreskrifter.

Mätområde

Kvalitativt, ett streck för negativt, två streck för positivt test. Avläses efter 10 minuter.

Förpackningsstorlek och förvaring

Förvaras i rumstemperatur. Oöppnad förpackning hållbar fram till utgångsdatum.
Faeces Hb,provtagningskit med kassett 25 st/förpackning.

Om extra testkasetter eller provtagningskärl behövs:
Faeces Hb,provtagningskärl m reagens 25 st/förpackning
Faeces Hb, testkassett 25 st/förpackning

QuikRead go

Analyser med QuikRead go
· CRP
Kvantitativa CRP-resultat när du behöver det

o Snabbaste systemet på marknaden
o Tillförlitlig med hög kvalitet
o Enkel att använda – få manuella steg
o Hjälper till vid beslut om patienten ska ha antibiotika eller inte

· QuikRead go är ett litet helautomatiskt instrument som används för kvantitativa eller kvalitativa mätningar med QuikRead go reagenskit.

Enkelheten i användningen med snabba och tillförlitliga resultat gör systemet till ett värdefullt verktyg i sjukvårdspersonalens vardag.
QuikRead go utför analysen snabbt och med få manuella steg.

Lätt att använda

 • Automatisk kalibrering
 • Få manuella steg
 • Automatisk reagenstillsats och blandning

Smart och användarvänlig

 • Interaktiv pekskärm med bild-och textmeddelanden
 • Lagrar mätdata och eventuella felkoder
 • Kan hantera Patient-ID och användar-ID
 • Portabel med möjlighet till batteridrift

Anslutningsbart

 • Tre USB-portar möjliggör användning av externt minne, skrivare och streckkodsläsare samtidigt
 • Förberedd för LIS/HIS anslutning

NADAL Mononucleosis snabbtest är en kromatografisk immunoanalys för kvalitativ detektion av infektiösa mononukleos heterofila antikroppar i helblod, serum eller plasma för att underlätta vid diagnostisering av infektiös mononukleos. Testet är enkelt att utföra, kräver inte något instrument och svar fås inom några minuter.

Mätområde

Kvalitativt, ett streck för negativt, två streck för positivt test. Avläses efter 5 minuter.

Förpackningsstorlek och förvaring

Testkit 20 test/fp

Testen ska förvaras i sin förseglade foliepåse och är då hållbar fram till utgångsdatum vid förvaring i rumstemperatur/kyl (2-30°C).

Korrekt provtagning och provhantering är en förutsättning för ett tillförlitligt provsvar. Venös provtagning rekommenderas i första hand, eftersom kapillär provtagning är förenligt med fler felkällor.