Infektionsscreening vid organdonation

Utförande laboratorium

Mikrobiologiska laboratoriet, Sunderby sjukhus

Remiss

VAS i första hand (VAS kod: orgdon).
För att provet ska kunna akuthanteras på lab är det mycket viktigt att korrekt VAS-kod används.

Provtagning

Serumrör med gel och gul propp art. nr. 12631 eller art. nr. 28331.
Minst 1 ml serum behövs.

Provhantering

Centrifugeras 2400 g i 5 minuter vid rumstemperatur.

Förvaras i kylskåp inför transport, transporteras i kylväska eller rumstemperatur.

Analyseras normalt måndag-fredag, och därmed kan svarstiden för blodsmitta-analyserna under helgtid vara fördröjd och därför ska Laboratoriet alltid kontaktas för akut analys. I särskilda fall såsom vid organdonationer kan personal behöva kallas in för akut analys.

Ingående analyser

HIVHepatit C antikropparHepatit B (HBsAg, anti-HBc, anti-HBs), CMV IgG samt Syfilis analyseras.

OBS att svaren i VAS hamnar under respektive analys.

För mer information om dessa: se under respektive analys.

Indikation

Infektionsscreening vid organtransplantation

Medicinsk bakgrund

I det obligatoriska screeningprogram som gäller vid transfusioner av blod och blodprodukter och organdonation ingår testning för HIV, hepatit B (HBsAg) och hepatit C och syfilis. Lagen om blodsäkerhet började gälla 1 juli 2006 och bygger i sin tur på EU-direktiv om blodsäkerhet. I Sverige tillämpas s k serologisk diagnostik - dvs testerna baseras på detektion av antikroppar och/eller antigen.

Blodprover tas inom 24 timmar efter dödsfallet. Endast patient med diagnosticerad hjärndöd kan komma ifråga som organdonator. Proverna analyseras akut på laboratoriet.

En avliden organdonator kan donera upp till 8 organ - hjärta, två lungor, lever, bukspottkörtel, tarm och två njurar.

Idag står fler än 800 patienter på väntelistan för organtransplantation. Njurtransplantation är den vanligaste organtransplantationen och utgörs av ca 2/3 av ingreppen.

Interferens och felkällor

Kraftigt hemolyserade, ikteriska och lipemiska prover kan ge missvisande resultat.

Metod

Immunologisk metod med kemiluminiscensteknik (CMIA).

Ackrediterad

Ingående analyser är ackrediterade med undantag för CMV IgG.

Provtagning

Provtagningsmaterial

    • Vakuumrör Serum med gel, guldgul, 5/3,5ml
      Art.nr: 12631

    • Vakuumrör Serum med gel, guldgul, 7/5ml
      Art.nr: 28331

Sökord

Infektionsscreening vid organdonation, Orgdon, Blodsmitta, organdonation, HIV, Hepatit A, Hepatit B, Hepatit C, CMV, Syfilis, Syphilis, transplantation, organ, blodsmittescreening