Blodsmitta och blodsmittetillbud (stickskada)

Blodsmitta: stickskada, hud- eller slemhinneexposition

Patient med misstanke om blodburen infektion
Med patienter som bär på blodsmitta menas;

  1. patienter positiva för hepatit B s-antigen (HBsAg)

  2. patienter positiva för hepatit C (antikroppspositiva med PCR-positivitet eller positivt HCV-antigen)

  3. patienter positiva för HIV.

Blodprover vid stickskada
Ange om provet kommer från patienten (den eventuella smittokällan, "indexfallet"), eller personen som stuckit sig, den exponerade ("recipienten"). Ange om känd smitta föreligger.

Prover analyseras samma dag eller nästkommande vardag.

I de fall där akut analys är indicerad (i praktiken fr. a. vid misstanke om HIV-exposition) ska infektionsjouren kontaktas och därefter tas kontakt med laboratoriet. Märk dessa prover med AKUT etikett. Under jourtid kan personal behöva ringas in för akut analys av blodsmitteproverna.

I de fall där det bedöms föreligga behov av svar under tid som mikrobiologiska laboratoriet håller stängt (i praktiken fr.a. vid misstanke om HIV-exposition), ska kontakt först tas med antingen infektionsjour eller mikrobiologens läkare.

När det gäller profylax mot hepatit B-smitta kan profylax ges i avvaktan på analyssvar.

Mot hepatit C finns i nuläget ingen dokumenterat fungerande profylax.

Laboratoriet kan kontrollera och telefonbesvara om patienten (indexfallet) är testad tidigare för HBV, HCV och HIV, och om den exponerade (recipienten) har dokumenterad immunitet mot HBV.

Patientprovet (index) testas för: HBsAg, anti-HCV och HIV.

Den som stuckit sig (exponerade) testas för: HBsAg, antiHBc, antiHBs, antiHCV, HIV. Undersökningen av provet från den exponerade är i sig inte brådskande, provet är inte infektiöst och ska inte märkas med smittorisketikett. Dess ändamål är att fastställa utgångsstatus för hepatit B, hepatit C och HIV.

Uppföljning för den exponerade:

Vidare handläggning är beroende av indexpersonens provtagningsresultat:

Om indexpersonen negativ i blodsmittescreening: Ingen ytterligare provtagning.

Om indexpersonen är okänd eller avsaknad av provtagningsresultat: Kontroll av den exponerade med blodsmittescreening. Upprepas efter 3 månader och 6 månader.

Se Blodsmitta på Vårdgivarwebben.

 

Sökord

Blodsmitta, blodsmittetillbud, stickskada