Blodsmitta

Här finns råd och anvisningar för personal inom hälso- och sjukvård om hur misstänkt eller konstaterad blodsmitta som hepatit B, hepatit C och hiv handläggs. Informationen är också avsedd som ett stöd för andra verksamheter som möter personer i risk för eller med konstaterad blodsmitta.

Ställningstagande till provtagning för hiv, hepatit B och C görs alltid vid exempelvis följande situationer:

 • Misstanke om eller bekräftat tidigare eller pågående drogmissbruk. Blandmissbruk är vanligt och därför bör alla med drogmissbruk provtas och inte enbart personer med ett intravenöst missbruk. Personer med ett drogmissbruk bör testas var 6:e månad, samt vid incident.
 • Oskyddat sex.
 • Stick- och skärskador där det föreligger risk för smitta.
 • Tatuering, piercing m m där risk föreligger att den som utfört behandlingen inte använt sterila nålar och haft god hygienisk standard.
 • Personer som fått annans persons blod eller kroppsvätskor på skadad hud, vävnad och slemhinnor som till exempel i ögon, näsa och mun.
 • Barn som utsatts för smittrisk i samband med födsel

Riskbedömning - postexpositionsprofylax (PEP)

Inför provtagning skall alltid en riskbedömning genomföras som baseras på typ av blodkontakt, riskbeteende, data på eventuell index och hur lång tid som förflutit sedan smitta kan ha överförts.

Kontakta infektionsjouren Sunderby Sjukhus avseende frågor om handläggning och bedömning av eventuell postexpositionsprofylax vid misstanke om exposition för blodsmitta.

Hiv - postexpositionsprofylax

Ska påbörjas omedelbart (helst inom 4 timmar) och senast 36 timmar efter incident
Hiv postexpositionsprofylax Infektionssjukvård Region Norrbotten (pdf) 

Hepatit B - postexpositionsprofylax

Bör påbörjas inom 12-24 timmar efter incident
Rekommendationer om vaccination mot hepatit B – Profylax med vaccin och immunglobulin – före och efter exposition (folkhalsomyndigheten.se)

 

Vilka prover ska tas?

Vid misstanke om blodsmitta ska följande prover alltid tas:

Provtagning är kostnadsfri.

Provtagningsplanering

 • Ett första (s.k. 0 - prov) tas alltid - även om det är tätt inpå smittillfället.
 • Riskbedömning ligger till grund för när och om ytterligare prov ska tas. Hälften av alla patienter som smittats med hiv är pos 2 veckor efter incident (se även avsnitt Postexpositionsprofylax - riskbedömning).
 • Avslutande hiv-serologi tas 6 veckor efter eventuell incident. Om postexpositionsprofylax givits tas det avslutande hiv-provet 6 veckor efter att PEP är avslutad.
  Vid misstanke om hiv-2 exposition rekommenderas 12 veckors uppföljningstid.
  Vid användning av snabbsvarstester för hiv (patientnära kapillärprovtagning) rekommenderas en uppföljningstid på 8 veckor efter incident.
 • Avslutande hepatit B och C prov rekommenderas att tas 6 mån efter incident.
  Inkubationstid för hepatit B är 2 - 6 månader och för hepatit C 1 - 4 månader.

 

Patienter som vill göra ett hiv-test har rätt att göra det anonymt. Mer information finner ni på följande sidor:
Omhändertagande av patient som vill göra hiv-test (pdf)
Bokning av anonym patient i VAS (pdf)

Kontrollera alltid inför provtagning att patientens identitet och kontaktuppgifter är korrekta.

Informera att provet ibland kan var falskt positivt och vad detta innebär.

Vid provtagningen är det ett lämpligt tilfälle att samtala om smittvägar och hur personen bäst kan skydda sig och andra. Personen får då möjlighet att reflektera över hur han/hon ska undvika att smittas.

 

 

Kom överens med patienten om hur provsvar skall meddelas.

Om provet är positivt (dvs personen är smittad) så ska beskedet lämnas vid ett personligt besök.Att få ett sådant besked kan vara traumatiskt och därför är det viktigt att patienten kan få stöd direkt.

Om provsvaret visar att patienten har smittats och inte kan kontaktas för provsvar meddelas Smittskyddet genom paragrafanmälan (§3.5) i SmiNet.

I övrigt se handläggning vid hiv, hepatit B, hepatit C.

Informera om var personen kan vända sig för att få hjälp att komma ur sitt missbruk samt var det finns tillgång till lågtröskelmottagning med sprututbyte:
Hjälp och stöd vid missbruk (norrbotten.se)

Patientinformation om hur personer som injicerar droger kan undvika att smittas:
Smitta vid injektion av droger (pdf)

Stöd för samtal om hur en person kan undvika att smittas vid injektion av droger:
Risk för smitta vid injektion av droger - samtalsmanual (pdf)

Har patienten frågor som du inte kan svara på så kontakta gärna Infektionsmottagningen eller Smittskydd så kanske de kan hjälpa till.

Hepatit B räknas som allmänfarlig sjukdom enligt Smittskyddslagen och är smittspårnings- och anmälningspliktigt.
Utredning, vård och behandling av patienter med konstaterad eller misstänkt hepatit B är enligt smittskyddslagen kostnadsfri för patienten.

Tolkning av hepatit B-serologi

Tolkning av svar på hepatit B-serologi  (Labhandboken) 

Positiv HBsAg är den markör som talar för pågående infektion med hepatit B.

Handläggningen är uppdelad utifrån om HBsAg är positivt eller negativt.

Förhållningsregler och information till patient, samt information om handläggning för läkare:            

Smittskyddsblad och översättningar (slf.se)

Förutom information och förhållningsregler till patienten ska även remiss skickas till Infektionsmottagningen Sunderby Sjukhus för fortsatt vård, behandling, smittspårning och psykosocialt stöd

 

Remittera snarast till Infektionskliniken och ange att patienten är gravid.
Den gravida kvinnan kan eventuellt bli föremål för behandling under graviditeten.
Hepatit B hos gravida (infektionssjukvård) (pdf)
I övrigt hänvisas till respektive verksamhets rutindokument.

Mer information:

Informera om hur man skyddar andra från att smittas om man har ett pågående intravenöst missbruk
Smitta vid injektion av droger-informationsmaterial (pdf)   

Informera om regionens lågtröskelmottagning för sprututbyte och möjligheter till stöd och hjälp för att komma ur ett missbruk:                                                                           
Missbruk - Region Norrbotten (norrbotten.se)

Patienten har inte påvisad aktuell hepatit B och ska därför inte erhålla förhållningsregler och i normalfallet inte remitteras till Infektionsklinik (undantag kan till exempel vara patienter med genomgången hepatit B vid immunmodulerande behandling).

För att helt utesluta hepatit B om smittotillfället ligger nära i tid, ska hepatit B-seologi även genomföras 3 och 6 månader efter det misstänkta smittotillfället.

Om patienten har en genomgången hepatit B-infektion bör ändå smittspårning utföras med anledning av att patienten utsatts för smitta och kan ha smittat andra.                                

Om personen saknar immunitet rekommenderas vaccination mot hepatit B. Tillhör personen en riskgrupp är vaccinationen kostnadsfri.                                   

Behov av leverfunktionsutredning bedöms.

Det är viktigt med preventionssamtal där patienten ges möjlighet att reflektera över hur han/hon ska undvika att smittas.

Informera om regionens lågtröskelmottagning för sprututbyte och möjligheter till stöd och hjälp om personen har ett pågående missbruk.                                                                         
Missbruk - Region Norrbotten

Mer information

Hepatit C räknas som allmänfarlig sjukdom enligt Smittskyddslagen (SmL 2004:168) och är smittspårnings- och anmälningspliktigt.

Utredning, vård och behandling av patienter med konstaterad eller misstänkt hepatit C är enligt smittskyddslagen kostnadsfri för patienten.

Handläggning hepatit C

Handläggning av patienten uppdelad utifrån om infektionen är pågående eller utläkt

Pågående infektion -

anti-HCV pos och PCR-HCV pos, alternativt HCV-antigen pos

Utläkt Infektion -

anti-HCV pos och PCR-HCV neg, alternativt HCV-antigen neg;
Patienten kan ha läkt ut infektionen. Ev kan ytterligare PCR krävas för slutgiltig avskrivning

Förhållningsregler och information till patient, samt information om handläggning för läkare:

Sjukdomsinformation och smittskyddsblad inkl.översättningar (slf.se)

Förutom information och förhållningsregler till patienten ska även remiss skickas till Infektionsmottagningen Sunderby Sjukhus för fortsatt vård, behandling, smittspårning och psykosocialt stöd

Handläggning om en kvinna med pågående hepatit C är gravid:

Hepatit C - INFPREG (medscinet.se)

I övrigt hänvisas till respektive verksamhets rutindokument.

 

Informera om hur man skyddar andra från att smittas om man har ett pågående intravenöst missbruk 
Smitta vid injektion av droger- patientinformation 

Informera om regionens lågtröskelmottagning för sprututbyte och möjligheter till stöd och hjälp för att komma ur ett missbruk:                                                                            
Missbruk - Region Norrbotten (norrbotten.se)

Påbörja hepatit B vaccination om patienten saknar immunitet.

Mer information:

 • Ställningstagande till ny provtagning om smittillfället var tätt inpå provtagningen
 • För patienter som spontant läkt ut sin hepatit C-infektion krävs två negativa PCR-analyser förslagsvis med 3 månaders mellanrum innan smittsfriförklaring. Vid behov kan infektionsläkare kontaktas avseende handläggning
 • Ställningstagande till smittspårning – även om patienten läkt ut sin infektion kan patienten ha blivit smittad av någon och eventuellt även smittat någon annan.
 • Behov av leverfunktionsutredning bedöms.
Vid ett pågående missbruk 
 • Informera om hur man skyddar andra och sig själv från att smittas 
  Smitta vid injektion av droger - informationsmaterial (pdf)   
 • Informera om regionens lågtröskelmottagning för sprututbyte och möjligheter till stöd och hjälp om personen har ett pågående missbruk:                                                                           
  Missbruk - (norrbotten.se)
 • Ställningstagande till hepatit B vaccination.

 

Hiv räknas som allmänfarlig sjukdom enligt Smittskyddslagen (SmL 2004:168) och är smittspårnings- och anmälningspliktigt.

Utredning, vård och behandling av patienter med konstaterad eller misstänkt hiv är enligt smittskyddslagen kostnadsfri för patienten.

Sjukdomsinformation och smittskyddsblad inkl. översättningar (slf.se)

Smittskyddsanmälan
Klinisk anmälan av hiv i SmiNet skickas in med rikskod eller valet "annat nummer" om patienten har tillfälligt personnummer (ej fullständigt personnummer).

 

 

 

Provsvaret ska alltid lämnas vid ett personligt besök. Det är viktigt med ett bra psykologiskt omhändertagande då beskedet kan vara traumatiskt för patienten eller vårdnadshavare.

Om patienten är provtagen anonymt så upphör möjligheten att vara anonym när provsvaret är positivt.

Innan besöket då patienten ska meddelas provsvaret kontaktas Infektionsmottagningen eller infektionsjour för att planera fortsatt handläggning. Om patienten är ett barn eller ungdom t om 17 år ska barnmottagning på aktuellt sjukhus kontaktas.

Patienten bör bokas in på infektionsmottagningen/barnmottagningen så snart som möjligt, även akut om behov finns. Skicka även en skriftlig remiss. Om pateinetn är gravid ska detta framgå på remissen

Ett nytt prov för hiv ska alltid tas så snart som möjligt för att utesluta falskt positivt provsvar. Informera infektions- eller barnmottagningen om detta är utfört.
 Hiv - provtagningsinformation (Region Norrbotten) (ny länk)

Postexpositionsprofylax ska påbörjas så snart som möjligt (helst inom 4h) efter exposition, oberoende av tid på dygnet. Om mer än 36 timmar förflutit sedan exposition finns ingen indikation för PEP.

Om patienten haft kontakt med personer de senaste 36 timmarna där kontakten kan innebära risk för smitta (ex oskyddat sex, delat injektionsverktyg) ska ställningstagande till postexpositionsprofylax (PEP) göras. Kontakta då jourhanvande infektionsläkare omedelbart.

Ange på remissen till Infektionsmottagningen att patienten är gravid.  

För övrig information om handläggning hänvisas till respektive verksamhets rutindokument