Infektionsscreening vid blodsmittetillbud

Utförande laboratorium

Mikrobiologiska laboratoriet, Sunderby sjukhus

Remiss

VAS i första hand (VAS kod: blodsm) alternativt mikrobiologens pappersremiss.

Ange på remiss om provet gäller Personal (exponerad för blod från patient) eller Patient (Indexpatient, möjlig smittkälla).

Provtagning

Serumrör med gel och gul propp art. nr. 12631 eller art. nr. 28331.
Minst 1 ml serum behövs.

Indexpatient: Nollprov tas snarast efter tillbud.

Personal: Nollprov tas på den exponerade, kan vänta till nästkommande vardag om infektionsjouren inte ordinerar annat.

Vid känd eller stark HIV-misstanke eller hepatit B-infektion hos indexpatienten ska ansvarig läkare omedelbart ta kontakt med Infektionsjouren. Nollprov ska tas före ev. postexpositionsbehandling.

Ange i remiss:

• om index har känd blodsmitta, i så fall vilken

• om index nyligen fått blod/immunoglobuliner eller är immunosupprimerad.

• om personal (som stuckit sig) är vaccinerad mot Hepatit B

• arbetsplats

• skadedatum och klockslag

• smittkälla

• personalens, som stuckit sig, ordinarie vårdcentral

Observera att i remissen får inte uppgifter som kan identifiera den andra inblandade personen, till exempel namn eller personnummer, uppges.

Provhantering

Centrifugeras 2400 g i 5 minuter vid rumstemperatur. Förvaras i kylskåp inför transport, transporteras i kylväska eller rumstemperatur.

Akutmärks och transporteras snarast till mikrobiologen, Sunderby sjukhus. Analyseras normalt mån-fre, och därmed kan svarstiden för blodsmitta-analyserna under helgtid vara fördröjd och därför ska Laboratoriet alltid kontaktas för akut analys. I särskilda fall kan personal behöva kallas in för akut analys, t.ex. för akut svar på indexpatienten.

Ingående analyser

Hepatit B (HBsAg, anti-HBs, anti-HBc), Hepatit C antikroppar och HIV analyseras.

OBS att svaren i VAS hamnar under respektive analys

För mer information om dessa: se under respektive analys.

Indikation

Stick-skärskada, stänk, bitskada där blodsmitta kan befaras.

Medicinsk bakgrund

Personal som inte är immun mot hepatit B och som exponerats för misstänkt hepatit B-smittat blod, bör snarast (inom ett dygn) få profylax med vaccin och med tillägg av immunglobulin om expositionen bedöms medföra hög risk för smittöverföring det vill säga HBeAg - positiv smittkälla.

Vid risk för HIV-smitta ska infektionsläkare alltid omedelbart kontaktas. Postexpositionsprofylax med antivirala medel ska påbörjas så fort som möjligt, oberoende av tid på dygnet.

Idag finns ingen profylax tillgänglig mot hepatit C, däremot kan en nydebuterad hepatit C-infektion läkemedelsbehandlas med god effekt.

Interferens och felkällor

Kraftigt hemolyserade, ikteriska eller lipemiska prover kan ge missvisande resultat.

Metod

Immunologisk metod med kemiluminiscensteknik (CMIA).

Ackrediterad

Ingående analyser är ackrediterade.

Provtagning

Provtagningsmaterial

    • Vakuumrör Serum med gel, guldgul, 5/3,5ml
      Art.nr: 12631

    • Vakuumrör Serum med gel, guldgul, 7/5ml
      Art.nr: 28331

Sökord

Infektionsscreening vid blodsmittetillbud, blodsm, stickskada, blodsmittetillbud, screening, provtagning, blodsmitta, blodsmittescreening, Hepatit B, Hepatit C, HIV, HBsAg, anti-HBs, anti-HBc