Barn

symbol för barn

Flertalet läkemedel som används vid behandling av barn är inte utprovade inom denna åldersgrupp. Denna så kallad off label-förskrivning medför större osäkerhet vid valet av rätt läkemedel. För att barn ska få tillgång till en säkrare läkemedelsbehandlings krävs att studier på barn sker i en större omfattning än idag, och både inom EU och USA finns sedan en tid tillbaka regler som stimulerar läkemedelsbolagen att göra fler barnstudier.

Materialet i barnavsnitten är till stora delar hämtat från "Rekommenderade läkemedel för barn 2021-2022”, med vissa anpassningar till Region Norrbotten. Rekommendationerna är även diskuterade med flertalet berörda enheter inom Region Norrbotten.

Rekommendationerna gäller i första hand läkemedelsbehandling av vanliga barnåkommor inom öppenvården.

Allmänna råd

Omsättningen av läkemedel hos barn skiljer sig markant från omsättningen hos vuxna. Ordinationen ska följa dosrekommendationer baserade på ålder, vikt eller kroppsyta.

Leverns förmåga att bryta ner läkemedel och njurens förmåga att utsöndra läkemedel ökar under första levnadsåret. Läkemedelsomsättningen hos nyfödda och spädbarn upp till ungefär sex månaders ålder är ofta långsammare än hos äldre barn och vuxna. I småbarnsåldern kan man ibland behöva ge en högre dos av läkemedlet per kg kroppsvikt och/eller kortare doseringsintervall jämfört med till en vuxen eftersom leverns och njurens kapacitet i förhållande till kroppsvikten då är högre än senare. Förhållandet kroppsvatten/kroppsvikt minskar från födelsen till vuxen ålder, vilket gör att vattenlösliga läkemedel fördelar sig på en större volym hos ett litet barn. Under neonatalperioden är blodhjärnbarriären ofullständigt utvecklad och mera genomsläpplig för läkemedel. Man bör också vara observant på att vartefter barnet ökar i vikt kan dosen behöva justeras.

Ju yngre barnet är desto svårare är det att identifiera biverkningar, både för barnet självt och för vuxna. Fysiologiska förhållanden och läkemedelsmetabolism skiljer sig åt mellan barn och vuxna. Detta innebär att barn kan drabbas av andra biverkningar än vuxna. Det är viktigt att rapportera misstänkta biverkningar till Läkemedelsverket.

Det kan vara svårt att få små barn att ta sina läkemedel. Följsamheten påverkas av barnets ålder och förmåga till medverkan i behandlingen, vårdnadshavarens motivation, läkemedlets beredningsform samt läkarens och sjuksköterskans engagemang.

 • Försök med tabletter till barn från cirka tre års ålder. Många orala lösningar, framför allt penicilliner, smakar illa. Föräldrar underskattar ofta barnets förmåga att svälja tabletter. Det är bra om barnet redan på mottagningen kan prova läkemedel i tablettform. 
 • Det är lättare att svälja tabletter med någon trögflytande vätska med bitar i, till exempel fruktyoghurt. Efter tablettintaget ska barnet dricka vätska.
 • Vissa tabletter får inte delas eller krossas. Kortfattad delbarhetsinformation finns i FASS.
 • Undvik rektal administrering om per os fungerar. Detta på grund av osäkert upptag samt obehag för barnet.
 • All inhalationsbehandling behöver noga övas vid insättning och repeteras vid återbesök.
 • Barndoser bör beräknas per kg kroppsvikt. Man bör inte dosera efter viktintervallen som anges i FASS, utan beräkna exakt utifrån kroppsvikten för att få optimal dos. Dubbelkolla gärna att du hamnar inom intervallet som anges i FASS.

Dosering vid kräkning/diarré

Om barnet har kräkningar efter att läkemedel har getts per os och

 • tid mellan dos och kräkning <20 minuter: ge halva dosen
 • tid mellan dos och kräkning >20 minuter: ge inget

Diarré: vid lindrig diarré ingen skillnad i absorption av läkemedel

Läkemedelsrekommendationer

Symbol Barn

Läkemedelsbehandling vid allergisk rinokonjunktivit bygger i första hand på lokalbehandling av näsa och ögon samt peroral behandling med antihistamin, var för sig eller i kombination, allt efter besvärsgrad och patientpreferens.

Antihistamin peroralt  

desloratadin R06AX27
DESLORATADIN tablett, generiska alternativ, även receptfritt, ≥ 12 år. Dosering 1 tablett (5 mg) dagligen. 
Oral lösning, även receptfritt, 0,5 mg/ml om tabletter inte kan tas, ≥ 1 år. Dosering 1-5 år 2,5 ml x1, 6-11 år 5 ml x1. Barn under 1 år kan behandlas med oral lösning i lägre dos (1 mg = 2 ml) även om detta inte är godkänt enligt FASS. 
Munsönderfallande tabletter (exempelvis Caredin), om vanliga tabletter inte kan tas, ≥ 6 år. Dosering: 6-11 år 2,5 mg x1, från 12 år 5 mg x1.

Lokalbehandling rinit 

levokabastin R01AC02
LIVOSTIN antihistamin lokalt, även receptfritt

mometason R01AD09
MOMETASON generiska alternativ, glukokortikoid lokalt, även receptfritt, från 3 år

Lokalbehandling konjunktivit

1:a hand
levokabastin S01GX02
LIVOSTIN även receptfritt

natriumkromoglikat S01GX02
NATRIUMKROMOGLIKAT generiska alternativ, även receptfritt

2:a hand, vid svårare besvär
olopatadin S01GX09
OPATANOL ≥ 2 år

Nasala steroider har en viss tilläggseffekt även vid ögonbesvär.

Vid svårare besvär där ovanstående behandling är otillräcklig remiss till ögonläkare/barnspecialist.

Reviderat: december 2022
Faktaägare: Norrbottens läkemedelskommitté

Barn som har haft anafylaktiska reaktioner bör skötas av barnspecialist.

Reviderat: december 2022
Faktaägare: Norrbottens läkemedelskommitté

medicininstruktioner.se finns användarinstruktioner för en stor del av astma-inhalatorerna.

Pulverinhalatorer rekommenderas generellt i första hand. Behandling med spray ges normalt tillsammans med spacer. Inhalationsteknik, liksom eventuell spacers funktion, kontrolleras regelbundet vid återbesök.

Astmautbildning, kontroll av omgivning/exponering, följsamhet till ordination - gäller alla steg.

Generella mål för underhållsbehandling

 • Symtomfrihet
 • Ingen begränsning av dagliga aktiviteter
 • Normal lungfunktion
 • Inga störande biverkningar av behandlingen
 • Inget behov av symtomatisk behandling

dessutom

 • Patienten ska klara vardagsaktiviteter utan besvär
 • Patienten sover lugnt utan astma eller hosta

Snabbverkande beta-2-agonist för inhalation (SABA)

salbutamol R03AC02
BUVENTOL EASYHALER inhalationspulver
VENTOLINE EVOHALER inhalationsspray. Till mindre barn som inte kan inhalera med pulverinhalator utan behöver en spray kombinerat med en spacer.

I första hand spray och spacer vid akuta exacerbationer.

Glukokortioid för inhalation (ICS)

budesonid R03BA02
GIONA EASYHALER inhalationspulver

flutikason R03BA05
FLUTIDE EVOHALER inhalationsspray. Till mindre barn som inte kan inhalera med pulverinhalator utan behöver en spray kombinerat med en spacer.

Långverkande beta-2-agonist för inhalation (LABA)

formoterol R03AC13
FORMATRIS NOVOLIZER inhalationspulver

salmeterol R03AC12
SEREVENT EVOHALER inhalationsspray. Till mindre barn som inte kan inhalera med pulverinhalator utan behöver en spray kombinerat med en spacer.

Kombinationsmedel för inhalation ICS + LABA

formoterol + budesonid R03AK07
BUFOMIX EASYHALER inhalationspulver

Leukotrienreceptorantagonist

montelukast R03DC03
MONTELUKAST tablett, generiska alternativ

Från 5-6 års ålder kan barnet som regel klara av pulverinhalatorer. Innan behandling med pulverinhalator kan användas ges behandling med spray via spacer.

Det finns flera fabrikat av spacer som kan förskrivas som hjälpmedel, till exempel Optichamber Diamond eller Vortex, vilka passar samtliga sprayer. När barnet klarar av att sluta läpparna kring munstycket kan masken tas bort. Det är viktigt att patienten/vårdnadshavaren noggrant instrueras i användandet.

Kortisonpreparat som inhaleras, ICS, utgör grundstenar i all underhållsbehandling av astma hos barn. Begränsas behandlingen till motsvarande 400 µg budesonid per dygn är biverkningar mycket ovanliga, även om de inte är uteslutna. När regelbunden behandling med ICS (motsvarande 400 µg budesonid) ger ofullständig kontroll adderas i första hand LABA (långverkande β2-stimulerare) eller LTRA (montelukast).

LABA ska inte användas som monoterapi utan bör alltid kombineras med ICS.

Regelbundet behov av högre doser inhalationskortison än motsvarande 400 µg budesonid trots kombinationsbehandling med långverkande β2-stimulerare bör föranleda remiss till barnspecialist eller barnallergimottagning.

Dygnsdoser (µg/dag) av inhalationssteroider
  Låg dos Medelhög dos Hög dos
beklometason 100-200 > 200 > 400
budesonid 100-200 > 200 > 400
ciklesonid 80-160 > 160 > 320
flutikason 100 > 100 > 200
mometason 100

≥ 200

≥ 400 

Uppskattade ekvivalenta doser beträffande effekt av olika inhalerade glukokortikoider hos barn (från Global Initiative for Asthma, GINA, 2011, och Barnläkarföreningens sektion för barn- och ungdomsallergologi, 2012). Värdena är ungefärliga. Exakta angivelser är inte möjliga att ge bland annat eftersom olika inhalatorer har olika egenskaper.

Behandlingstrappa för barn 0-5 år

0-4 år spray i spacer.

Astmautbildning, kontroll av omgivning/exponering, följsamhet till ordination – gäller alla steg.

Primärvård

 • Steg 1a – kortvariga, lindriga besvär enbart vid luftvägsinfektioner
  Vid behovsbehandling med kortverkande beta-2-agonist i inhalation - spray och spacer om barnet är för litet för pulverinhalator (Ventoline Evohaler, inhalationsspray).
 • Steg 1b – återkommande infektionsutlöst astma
  Periodisk behandling med inhalationssteroid, till exempel Flutide Evohaler 125 µg x4 i 3-4 dagar, följt av 125 µg x2 i cirka 6-7 dagar eller periodisk behandling med leukotrienantagonist (montelukast) 4 mg/dag i cirka 10 dagar. Inhalerad kortverkande beta-2-agonist vid symtom.

Barnklinik

 • Steg 2 – besvär mellan förkylningarna, infektionsutlöst astma > 1 gång/månad, och/eller svåra anfall.
  Kontinuerlig behandling med inhalationssteroid, Flutide Evohaler (dos 50-125 µg x2). Lindrig astma alternativt leukotrienantagonist 4 mg/dag samt inhalation av kortverkande beta-2-agonist vid symtom.
 • Steg 3 – symtom trots inhalationssteroid
  Kontinuerlig behandling med inhalationssteroid i låg-medelhög dos som ökas (minst dubbleras) vid infektion eller försämring. Kontinuerlig behandling med leukotrienantagonist, 4 mg/dag. Kontinuerlig behandling som alternativ till leukotrienantagonist med långverkande beta-2-agonist (till barn > 4 år). Inhalation med snabbverkande beta-2-agonist vid symtom.
 • Steg 4 – otillräcklig symtomkontroll
  Kontinuerlig behandling med inhalationssteroid i hög dos + kontinuerlig behandling med leukotrienantagonist 4 mg/dag och/eller kontinuerlig behandling med långverkande beta-2-agonist (till barn >4 år). Inhalation med snabbverkande beta-2-agonist ges vid symtom.

Behandlingstrappa för barn 6-11 år

Primärvård

 • Steg 1 – enbart sporadiska, lindriga besvär
  Snabbverkande beta-2-agonist vid behov (Buventol Easyhaler)
 • Steg 2 – återkommande ansträngningsutlöst astma, behov av beta-2-agonist > 2 gånger per vecka.
  Kontinuerlig behandling med inhalationssteroid i låg-medelhög dos (budesonid < 400 µg/dag fördelat på 1-2 doser, till exempel Giona Easyhaler, eller flutikason < 200 µg/dag, till exempel Flutide Evohaler). Vid lindriga besvär kan monoterapi med leukotrienantagonist provas som alternativ till inhalationssteroid i låg dos. Inhalation med snabbverkande beta-2-agonist vid symtom.

Barnklinik

 • Steg 3 – symtom trots inhalationssteroid
  Kontinuerlig behandling med inhalationssteroid i låg-medelhög dos (budesonid < 400 µg/dag). Kontinuerlig behandling med långverkande beta-agonist. Som alternativ eller komplement till långverkande beta-2-agonist kan leukotrienantagonist ges. Inhalation med snabbverkande beta-2-agonist vid symtom.
 • Steg 4 – otillräcklig symtomkontroll
  Kontinuerlig behandling med inhalationssteroid i hög dos (budesonid > 400 µg/dag). Kontinuerlig behandling med långverkande beta-agonist. Kontinuerlig behandling med leukotrienantagonist. Inhalation med snabbverkande beta-2-agonist vid symtom.
Reviderat: december 2022
Faktaägare: Norrbottens läkemedelskommitté

Rekommendationen nedan gäller behandling på mottagning/sjukhus.

Barnet förbättras ofta om det får sitta upp, gärna i famnen på förälder, så att oron stillas och andningen blir lugnare. Barnet kan bli bättre om det får andas in frisk luft genom öppet fönster eller utomhus i förälders famn. Om ingen förbättring ses eller vid uttalade andningssvårigheter ges adrenalin som inhalation. Om besvären kvarstår trots detta kan behandling med kortikosteroid läggas till.

Inhalation med adrenalin

adrenalin C01CA24
ADRENALIN MYLAN 1-2 mg, injektionsvätska i nebulisator

Ges som 1-2 ml adrenalin injektionsvätska 1 mg/ml som späds med natriumklorid 9 mg/ml till slutvolymen 2 ml.

Kortikosteroid

betametason H02AB01
BETAPRED 0,5 mg/kg, tablett löst i vatten, maxdos - se Fass

Ett andrahandsalternativ är budesonid 2 mg, inhalationsvätska i nebulisator.

Reviderat: december 2022
Faktaägare: Norrbottens läkemedelskommitté

lidokain N01BB02
XYLOCAIN gel/salva, receptfritt

lidokain + hydrokortison C05AA01
XYLOPROCT gel, vid samtidig lokal irritation/klåda, receptfritt

Analfissur är oftast en följd av förstoppningen och läker ut då denna försvinner. Lokalbehandling med lidokain med eller utan hydrokortison (Xylocain/Xyloproct) kan påskynda läkningen. Vid kvarstående analfissur som underhåller förstoppningen bör patienten remitteras till barnkirurg. Xyloproct är ej förmånsberättigat.

Reviderat: december 2022
Faktaägare: Norrbottens läkemedelskommitté

Förstoppning är en mycket vanlig orsak till att ett barn har ont i magen och även i fall där barnet har daglig avföring av normal eller lös konsistens bör förstoppning uteslutas. Avföringsinkontinens (enkopres), urininkontinens och upprepade urinvägsinfektioner har ofta sin förklaring i problem med förstoppning.

Allmänna råd vid förstoppning är adekvat fiber- och vattenintag, fysisk aktivitet och ökat intag av frukt. Mycket viktigt är att upplysa om fysiologin och vikten av regelbundna toalettvanor, samt att gå på toaletten vid trängning även vid vistelse i skola eller förskola.

Initial behandling vid förstoppning

natriumdokusat + sorbitol A06AG10
KLYX även receptfritt

Ålder Dosering Klyx
0-5 månader 20-40 ml x 1
6-11 månader 60 ml x 1
1-5 år 120 ml x 1
>5 år 120-240 ml x 1

Behandling av förstoppning inleds med Klyx som engångsdos, vilket kan upprepas efter ett dygn vid behov. Administrering med hjälp av kateter rekommenderas. Samtidigt inleds underhållsbehandling.

Underhållsbehandling vid förstoppning

Både makrogol och laktulos kan övervägas som underhållsbehandling.

Till barn under 1 år rekommenderas laktulos i första hand.

När regelbundna avföringsvanor har etablerats, vilket kan ta månader och i vissa fall år, kan behandlingen gradvis avslutas under några veckors tid.

makrogol + elektrolyter A06AD65
MAKROGOL + ELEKTROLYTER generika

Preparat avsedda för vuxna innehåller 13,1 g makrogol per dospåse, vilket motsvarar två dospåsar av junior-varianterna, som innehåller 6,6 g per dospåse. En halv dospåse av preparat för vuxna har väsentligen lägre pris än en hel dospåse av junior-varianterna. Om preparat avsedda för vuxna används till barn - ange OBS! på receptet.

Dosering styrs efter effekt, avföringen ska vara daglig och mjuk. Ett likvärdigt alternativ till att öka doseringen enligt nedan är att börja med en högre dos och sedan minska beroende på effekt. Effektiv dos av makrogol varierar vanligen mellan 0,7-1,5 g/kg/dag vid funktionell obstipation.

För att utvärdera effekten kan Bristolskala användas.

Tabellen kan ses som en riktlinje för startdos. Justera sedan dosen utifrån effekten. En vanlig orsak till bristande effekt är underdosering och för kort behandlingstid.

Ålder Dosering Movicol Junior Neutral/Laxido, Lacrofarm Junior
(1 dospåse = 6,6 g makrogol)
1-6 år 1 dospåse/dag, kan ökas successivt till 4 dospåsar/dag
7-11 år 2 dospåsar/dag, kam ökas successivt till 4-6 dospåsar/dag

12 år

Använd Movicol för vuxna (generiska alternativ), se FASS
Observera att maxdoserna i tabellen är högre än de maxdoser som rekommenderas i FASS, samt att Lacrofarm Junior är godkänt för barn från 2 år - ange OBS! på receptet.


laktulos A06AD11
LAKTULOS generiska alternativ, oral lösning, även receptfritt
Effektiv dos av laktulos varierar vanligen mellan 0,75-1,3 g/kg/dag vid funktionell obstipation. Justera dosen utifrån effekten. Kan vara ett alternativ för yngre barn (1 mån till 1 år). Användningen till äldre barn begränsas till viss del av biverkningar i form av gasbildning. Dosering Laktulos oral lösning 670 mg/ml till barn 1 mån till 1 år: 2,5-10 ml/dag (eller 0,5-1 ml/100 ml ersättning).

Reviderat: december 2022
Faktaägare: Norrbottens läkemedelskommitté

Barn <12 år bör handläggas av barnläkare.

Ge allmänna råd om livsstil och kost.

omeprazol A02BC01
OMEPRAZOL generiska alternativ, tablett, kapsel

Om vanlig tablettform är olämplig

esomeprazol, A02BC05
ESOMEPRAZOL generiska alternativ, granulat till oral suspension

lansoprazol A02BC03
LANZOPRAZOL munsönderfallande tablett, generiska alternativ

Behandling med syrahämmande läkemedel hos barn är ofullständigt studerat. Baserat på klinisk erfarenhet kan dock sådan behandling vara indicerad vid gastroesofageal refluxsjukdom, hos barn med neurologiska handikapp, vid motilitetsstörningar och hos barn som opererats i mag-tarmområdet. Barn < 12 år bör dock handläggas av barnläkare på grund av risken för annan bakomliggande sjukdom. Större barn och tonåringar med gastritsymtom kan erbjudas kortare tids behandling. Effekten bör utvärderas efter 2-4 veckor. Om besvären blir långdragna bör man remittera till barnläkare.

Utsättning av behandling med protonpumpshämmare

Utsättning kan ske tvärt, men det finns en risk att patienten får symtomåterfall en tid efter utsättning på grund av reboundfenomen vid behandling > 1-2 månader. Behandlingen kan då behöva sättas in igen men i nedtrappande dos upp till 12 veckor. Har behandlingen inte överskridit 1-2 månader kan dosen trappas ned under 4 veckor. Om man väljer att sätta ut behandlingen tvärt bör patient/vårdnadshavare upplysas om denna risk och man bör ha en plan för hur man hanterar detta.

Läs mer i "Vårdprogram för gastroesofageal refluxsjukdom hos barn och ungdomar" från Svenska föreningen för pediatrisk gastroenterologi, hepatologi och nutrition.

Reviderat: december 2022
Faktaägare: Norrbottens läkemedelskommitté

Rörelsesjuka är vanligast hos barn mellan 2 och 12 år. Förekomsten är låg under 2 år.

Allmänna råd

 • Försök vara utvilad inför resan.
 • Besvären kan mildras om man stannar och tar pauser. Frisk luft kan göra att man känner sig bättre.
 • Undvik att äta stora måltider precis före eller under resan. Under resans gång är det bra att istället äta lite och ofta.
 • Åk med näsan i färdriktningen. Sitt längst fram i fordonet.
 • Försök att fästa blicken mot horisonten. Att läsa och titta i böcker under resan kan förvärra illamåendet.
 • Vid båtresor är det bäst att sitta mitt i båten, där det gungar minst. En del personer tycker att det känns bättre att sitta längst fram och se ut. Det bästa är att vara utomhus, om vädret tillåter.
 • Om man ligger ner, slappnar av och blundar kan illamåendet minska. Det blir oftast bättre om man sover eftersom balansorganen då blir mindre känsliga.

meklozin R06AE05
POSTAFEN tablett, receptfritt

Ålder Tablett Postafen 25 mg
2-5 år 1/4 tablett var 12:e timme
6-12 år 1/2 tablett var 12:e timme
> 12 år 1 tablett var 12:e timme
Läkemedlet ska intas 1-2 timmar före avresa. Observera att behandlingen är godkänd endast från 6 års ålder enligt FASS - ange OBS! på receptet. 
Reviderat: december 2022
Faktaägare: Norrbottens läkemedelskommitté

mebendazol P02CA01
VERMOX tablett, oral suspension
100 mg som engångsdos. Finns receptfritt.

pyrvin P02CX01
PYRVIN tablett
1 tablett (100 mg)/10-15 kg kroppsvikt som engångsdos. Tabletterna bör sväljas hela eftersom de kan färga av sig om de delas, men det går att dela tabletten om doseringen så kräver (till exempel för små barn). Finns receptfritt.

Behandlingarna ovan är likvärdiga. Båda behandlingarna upprepas efter 2-3 veckor för att undvika reinfektion. Vanligen behandlas alla familjemedlemmar samtidigt för att förhindra reinfektion.

Vermox kan användas hos barn från 1 års ålder trots varning i FASS.

Reviderat: december 2022
Faktaägare: Norrbottens läkemedelskommitté

Anemi hos barn är inte särskilt vanligt och har delvis andra orsaker än hos vuxna.

Utöver gruppen tonårsflickor med järnbristanemi på basen av rikliga menstruationer (som behandlas på samma sätt som vuxna) rekommenderas att anemi hos barn och ungdom handläggs av eller i samråd med barnläkare.

Reviderat: december 2022
Faktaägare: Norrbottens läkemedelskommitté

 

Överväg, innan behandling, om aknen kan vara sekundär till användning av vissa hudkrämer/lotioner, steroider (både systemiska och lokala), litium, gestagener eller andra läkemedel.

Komedoakne

adapalen D10AD03
DIFFERIN

Mild papulopustulös akne

1:a hand

adapalen D10AD03
DIFFERIN generiska alternativ

azelainsyra D10AX03
SKINOREN kräm, ett alternativ vid mycket känslig hud som reagerar på adapalen

2:a hand – vid otillräcklig effekt av ovanstående

adapalen + bensolperoxid D10AD53
EPIDUO dyrare alternativ. Den fasta kombinationen förenklar användningen och ökar följsamheten.

Man kan ofta sluta med bensoylperoxid efter några månader men fortsätta med adapalen som profylax.

Medelsvår papulopustulös akne

1:a hand

adapalen + bensoylperoxid D10AD53
EPIDUO dyrare alternativ. Fast kombinationen förenklar användningen och ökar följsamheten.

Man kan ofta sluta med bensoylperoxid efter några månader, men fortsätta med adapalen (Differin) som profylax.

2:a hand – vid otillräcklig effekt av lokal behandling

Lokal behandling i kombination med:

tetracyklin J01AA07
TETRACYKLIN per os, endast till barn >8år

lymecyklin J01AA4
LYMECYKLIN generiska alternativ, per os, endast till barn >8år

Peroral behandling skall alltid kombineras med lokal behandling som inte innehåller antibiotika. Fortsätt med lokalbehandling som profylax efter avslutad antibiotikabehandling.

Tetracyklin och lymecyklin är likvärdiga. Använd normaldos i 12 veckor. Gör om möjligt behandlingsuppehåll under sommaren. Begränsa behandlingstiden till tre månader och upprepa högst en gång på grund av risken för resistensutveckling. Om klinisk effekt uteblir eller om effekten är otillräcklig efter tre månader samt vid ytterligare recidiv efter två framgångsrika behandlingsperioder remitteras patienten till hudläkare.

I svårare fall (i synnerhet svår nodulär/nodulcystisk akne) eller vid otillräcklig effekt av behandlingen - remiss till hudläkare.

Reviderat: december 2022
Faktaägare: Norrbottens läkemedelskommitté

Mjukgörande medel

glycerol D02AX
MINIDERM kräm, fetthalt kräm 24 %. Rekommenderas till små barn, mindre risk för sveda. Finns även receptfritt.

karbamid D02AE01
CANODERM kräm, 5 % karbamid. Kan svida. Finns även receptfritt.

propylenglykol D02AX
PROPYLESS lotion. I andra hand. Man måste smörja fler gånger. Kan vara lämplig att använda till tonåringar, då den är mindre fet och lättare att smörja in. Kan svida. Finns även receptfritt.

Mjukgörande utgör grunden i behandlingen. Vid lindrigt eksem och torrsprickor är detta ofta tillräckligt. Man bör smörja ofta och använda rikligt med kräm och massera in den i huden.

Karbamidhalten i mjukgörande medel kan medföra att patienter upplever att de svider. Miniderm är ett alternativ för framför allt små barn på grund av mindre problem med sveda. För propylenglykol finns viss dokumentation som visar likvärdig effekt med karbamidinnehållande preparat. Barn kan dock uppleva sveda vid användningen.

Mängd preparat (gram) som behövs för att genomföra behandling två gånger dagligen i en vecka
Ålder Hela kroppen Bålen Armar och ben
6 månader 35 15 20
4 år 60 20 35
8 år 90 35 50
12 år 120 45 65
vuxen (70 kg) 170 60 90


Lokala glukokortikoider

hydrokortison D07AA02
HYDROKORTISON grupp I, generiska alternativ, receptfritt

klobetason D07AB01
EMOVAT grupp II

mometason D07AC13
MOMETASON grupp III, generiska alternativ

Steroider behövs vid rodnad och klåda. Hydrokortison kan användas kontinuerligt över stora hudpartier, även i ansiktet och runt ögonen, utan att huden påverkas negativt eller att steroid mätbart tas upp systemiskt. Det är viktigt att upplysa föräldrar om detta.

Vid svårare eksem ges stark steroid (grupp III) för att snabbt dämpa eksemet, varpå man antingen glesar ut behandlingen eller övergår till ett preparat med lägre styrka (grupp II). Det är i regel enklast att behålla samma preparat och glesa ut behandlingen för att sedan övergå till hydrokortison som underhållsbehandling. Vid tecken på recidiv återinsätts behandlingen med grupp II-I steroid i första hand. Det kan då räcka med kortare tids behandling (2-4 dagar).

Daglig smörjning med starkare steroid bör hos barn inte överstiga två veckor, men är då säker att använda. Om starkare steroid övervägs i ansiktet bör patienten remitteras till dermatolog/barnläkare. Undvik lokalbehandling med antibiotika vid sekundärinfekterat eksem.

Förslag doseringsschema med topikal grupp I-III. Behandlingen ska alltid kombineras med mjukgörande.

Grupp I-II kortikosteroid (kropp, ansikte)
Vecka Antal smörjningar
1 2 gånger/dag
2 1 gång/dag
3 varannan dag
4 2 gånger/vecka
5-8 1 dag i veckan

 

Grupp III kortikosteroid (små barn - ej ansiktet)
Vecka Antal smörjningar
1 1 gång/dag
2 varannan dag
3 övergå till grupp II alternativt grupp I enligt schema

 

Grupp III kortikosteriod (övriga barn - ej ansiktet)
Vecka Antal smörjningar
1-2 1 gång/dag
3-4 varannan dag
5-8 2 dagar i veckan


Allmänna synpunkter

Ett centralt begrepp vid atopiskt eksem är den onda klådcirkeln, vilket innebär att eksemet kliar och barnet river upp huden, ofta i sömnen. Den skadade huden driver eksemet och cirkeln sluts. Det är av yttersta vikt att förhindra att uppkomst av klådcirkeln. Detta åstadkoms genom att instruera föräldrarna att vara aktiva och vid försämring smörja med den starkaste steroid man har bedömt att barnet behöver.

Atopiskt eksem är ett vanligt problem under de första levnadsåren. I många fall förbättras eller försvinner eksemet när barnet blir äldre. Det är viktigt att poängtera för föräldrarna att det inte finns någon botande behandling. Målet är att hålla barnet symtomfritt. Vid otillräcklig effekt av behandlingen rekommenderas remiss till barnläkare/dermatolog.

Reviderat: december 2022
Faktaägare: Norrbottens läkemedelskommitté

Håll huden torr och skyddad genom täta blöjbyten och blöjfria intervall om möjligt. Använd i första hand högabsorberande blöjor.

Vid rengöring av stjärten används bad- och duscholja eller mild tvättkräm utan parfym, och man luftar tills huden är helt torr. Dagliga bad i ljummet vatten rekommenderas.

Som hudskyddande medel kan receptfri fet salva innehållande zinkoxid/titandioxid (till exempel Zinksalva APL eller Inotyol med flera) användas.

Vid aktiva eksem ges behandling enligt samma princip som beskrivs under "Atopiskt eksem". För behandling av bakteriell infektion och svampinfektion se avsnitt "Perianal streptokockinfektion" och "Svampinfektion".

Reviderat: december 2022
Faktaägare: Norrbottens läkemedelskommitté

Se Hud - huvudlöss

Reviderat: december 2022
Faktaägare: Norrbottens läkemedelskommitté

Det är önskvärt att minska onödig antibiotikaanvändning i samhället. Vid återkommande besvär med hudinfektioner är förklaringen många gånger ett underbehandlat eksem som ger en försämrad hudbarriär. En förbättrad eksemkontroll är då viktig för att förebygga framtida infektioner.

1:a hand

Tvål och vatten, komplettering med klorhexidinlösning.

Noggrann uppblötning och borttagning av krustor med tvål och vatten. Naglar bör klippas korta och impetigoförändringarna täckas med förband för att minska risken att barnet kliar på förändringarna. Om cirka 5 dagars behandling har otillräcklig effekt väljs andrahandsvalet.

2:a hand

fusidinsyra D06AX01
FUCIDIN kräm/salva, 2 %, 2-3 gånger per dag i sju dagar

Behandlingen kombineras med lokal sårvård, tvål och vatten.

Peroral behandling med antibiotika ges endast vid utbredd och/eller progredierande impetigo, samt impetigo i ansikte/skalp som inte svarat på lokalbehandling. I dessa fall ges flukloxacillin 25 mg/kg x3 i 7 dagar (max 3 g/dygn). Ett alternativ för barn som inte kan ta tabletter eller där den beska smaken av flukloxacillin mixtur inte tolereras är cefadroxil 15 mg/kg x2 i 7 dagar (max 1 g/dygn). Cefadroxil medför dock sannolikt en högre risk för selektion av resistenta bakterier såsom ESBL-producerande tarmbakterier. Vid penicillinallergi typ 1 ges klindamycin 5 mg/kg x3 i 7 dagar (max 900 mg/dygn). Peroral behandling kombineras alltid med lokal sårvård, tvål och vatten.

Rekommendationerna baseras på Läkemedelsverkets, Folkhälsomyndighetens och STRAMAs rekommendationer.

Reviderat: december 2022
Faktaägare: Norrbottens läkemedelskommitté

bensylbensoat + disulfiram P03AA54
TENUTEX receptfritt

Reviderat: december 2022
Faktaägare: Norrbottens läkemedelskommitté

Dermatofyter (trådsvamp) – ej tinea capitis 

terbinafin D01AE15
TERBINAFIN generiska alternativ (kräm), även receptfritt

ekonazol D01AC03
PEVARYL kräm, även receptfritt

mikonazol D01AC02
DAKTAR kräm, även receptfritt

Alternativen ovan är likvärdiga.

mikonazol + hydrokortison D01AC20
CORTIMYK, DAKTACORT vid initial stark klåda, generiska alternativ, även receptfritt. När de inflammatoriska symtomen har försvunnit kan behandling fortsätta med enbart ett antimykotikum.

Överväg diagnostik med svampodling eller PCR vid:

 • många och utbredda lesioner
 • komplicerade fall med uttalade hudförändringar
 • plantar/palmar tinea av mokasintyp
 • terapiresistens

Dermatofyter (trådsvamp) – tinea capitis

Barn med tinea capitis bör om möjligt behandlas och följas upp av dermatolog på grund av risk för djupare infektion.

Ta alltid svampodling eller prov för PCR vid misstanke om tinea capitis. Peroral behandling med terbinafin ges tills läkning skett, vilket kan ta en till tre månader. Som tillägg kan behandling med ketokonazolschampo ges.

Nagelsvamp

Nagelsvamp är ovanligt hos barn. Misstänk annan åkomma och remittera frikostigt till dermatolog.

Candidainfektion

Candida i hud och slemhinnor förekommer främst hos blöjbarn och hos flickor från puberteten. Det ses hos andra barn främst efter behandling med antibiotika med brett spektrum eller under lång tid.

ekonazol D01AC03
PEVARYL kräm, även receptfritt

mikonazol D01AC02
DAKTAR kräm, även receptfritt

terbinafin D01AE15
TERBINAFIN kräm, generiska alternativ, även receptfritt

Alternativen ovan är likvärdiga.

mikonazol + hydrokortison D01AC20
CORTIMYK, DAKTACORT vid initial stark klåda, generiska alternativ

Diagnostiken baseras på klinik samt på odlingsprov vid atypisk klinisk bild.

Oral candidainfektion

Måttlig oral candidainfektion hos ett friskt barn går som regel tillbaka av sig självt och behöver vanligen ingen särskild behandling. Efter amningsperioden är oral candidainfektion ovanligt och bör bedömas av barnläkare.

Vid uttalade eller långdragna förändringar som påverkar barnets födointag eller välbefinnande

nystatin A07AA02
NYSTATIN generiska alternativ oral suspension 100 000 IU/ml, 1 ml 4 gånger/dag

Behandling ges tills symtomen försvunnit och några dagar till, vilket ofta innebär en behandlingstid på 2-6 veckor.

Seborroiskt eksem

Hårbotten – spädbarn

glycerol D02AX
MINIDERM kräm, generiska alternativ, även receptfritt

Hårbotten smörjs in med uppmjukande preparat på kvällen och man tvättar håret med milt schampo på morgonen. Fjällen kammas bort med tät kam. Detta upprepas flera gånger. Har barnet skorv som sitter fast är ett alternativ uppmjukande preparat med tillsats av salicylsyra (2 %). Vid rodnande utslag/kraftig inflammation ges lokalbehandling med hydrokortison.

Hårbotten – barn i tonåren

ketokonazol D01AC08
KETOKONAZOL schampo, generiska alternativ, även receptfritt

Övriga lokaler

mikonazol + hydrokortison D01AC20
CORTIMYK, DAKTACORT kräm, generiska alternativ, även receptfritt

Diagnosen är klinisk. Odlingsprov ger ingen vägledning. Komplicerade fall hänvisas till barn- eller hudläkare.

Reviderat: december 2022
Faktaägare: Norrbottens läkemedelskommitté

desloratadin R06AX27
DESLORATADIN tablett, barn ≥12 år, generiska alternativ, receptfritt; oral lösning 0,5 mg/ml, barn ≥1 år, om tabletter inte kan tas. Barn under 1 år kan behandlas med oral lösning i lägre dos (1 mg = 2 ml) även om detta inte är godkänt enligt FASS - ange OBS! på receptet, receptfritt; munsönderfallande tablett, barn ≥6 år, om vanliga tabletter inte kan tas.

Ovanstående icke-sederande antihistamin bör användas vid urtikaria som inte snabbt går över. Vid otillräcklig effekt kan man behöva gå upp i högre doser än vad som omnämns i FASS snarare än byta till annat preparat. Ange OBS! på receptet.

Cirka 20 % av alla barn drabbas av en eller flera urtikariaepisoder. Oftast kan man inte påverka någon yttre genes till episoden. Ibland kan dock urtikaria komma i samband med en infektion eller bero på exponering för ett allergen.

Reviderat: december 2022
Faktaägare: Norrbottens läkemedelskommitté

 

ibuprofen M01AE01
IBUPROFEN generiska alternativ, receptfritt

naproxen M01AE02
NAPROXEN generiska alternativ, receptfritt

Diklofenak bör undvikas på grund av hög risk för negativa miljöeffekter. Om behandling med NSAID är otillräcklig bör ställningstagande till behandling med p-piller ske på ungdomsmottagning eller motsvarande.

Reviderat: december 2022
Faktaägare: Norrbottens läkemedelskommitté

Icke-farmakologisk behandling
ENURESLARM

desmopressin H01BA02
DESMOPRESSIN tablett (generiska alternativ), smälttablett. Till barn ≥6 år.

Börja med högsta dosen 240 μg (smälttablett) eller 0,2 mg (tablett). Vid effekt, prova om dosen kan sänkas till 120 μg eller 0,1 mg för att använda lägsta effektiva dos. Avsluta vid utebliven effekt.

Vid enures och/eller daginkontinens hos barn utesluts infektion, anatomiska avvikelser samt förstoppning och vid nytillkomna besvär även diabetes. Förstoppning ska uteslutas även om barnet har daglig avföring.

Behandling av enures utgörs av enureslarm eller peroralt desmopressin. Vilket behandlingsalternativ man väljer i första hand beror på familjens och barnets preferenser. Flera faktorer påverkar val av behandling, läs mer i vårdprogram för enures från Svenska Enuresakademien. Nasala beredningsformer (spray och droppar) av desmopressin ska inte användas på grund av högre risk för allvarliga biverkningar (hyponatremi och vattenintoxikation) jämfört med oral beredningsform. Vid daginkontinens görs försök att etablera regelbundna blåstömningsrutiner. Upprättande av ett schema rekommenderas.

Reviderat: december 2022
Faktaägare: Norrbottens läkemedelskommitté

Dessa rekommendationer avser i första hand handläggningen av patienter utan allvarlig underliggande sjukdom i öppenvård. Rekommendationerna är avsedda som beslutsstöd till sjukvården och behandlande läkare, men ersätter inte den kliniska bedömningen av en individuell patient.

Antibiotikabehandling ska ske på strikta indikationer och alla former av behandling "för säkerhets skull" måste undvikas. Barnet ska inte i onödan exponeras för antibiotika. Vid osäkerhet, välj istället täta kontakter för uppföljning av sjukdomsförloppet. Enklare bakterieinfektioner läker oftast av sig själva.

Notera också att friska barn i förskolan i hög utsträckning är koloniserade i näsan med de vanliga luftvägspatogenerna; Pneumokocker, Hemofilus och Moraxella. Att antibiotikabehandla enbart på grund av förekomst av bakterier i nph-odling är direkt felaktigt. Informera föräldrarna om att barn i förskoleåldern normalt kan ha över tio infektioner om året. Barn som har friska perioder mellan infektionerna (om än korta), växer som de ska, och inte infekteras med ovanliga patogener eller får svåra infektioner behöver inte utredas.

Bakterier som utvecklar motståndskraft, resistens, mot antibiotika är ett växande folkhälsoproblem som orsakar ökad sjuklighet och dödlighet. Antibiotikaanvändningen är kopplad till såväl uppkomst som spridning av resistens. Därför är det viktigt att antibiotika används rationellt – bara när det behövs och på rätt sätt. Det preventiva arbetet med vårdhygien och goda hygienrutiner i samhället går hand i hand med arbetet att bromsa resistensutvecklingen. Genom att minska smittspridning och infektioner minskar man även behovet av antibiotika. Detsamma gäller barnvaccinationsprogrammet som minskar infektionstrycket.

Läs mer om antibiotikaresistens och det nationella arbetet i denna fråga på Folkhälsomyndighetens webbsida.

Reviderat: december 2022
Faktaägare: Norrbottens läkemedelskommitté

Evidens saknas för att expektorantia, hostdämpande eller bronkdilaterande läkemedel har effekt vid förkylningshosta eller krupp och bör därför undvikas.

Honung har visats ha en viss hostdämpande effekt vid övre luftvägsinfektion och kan prövas vid besvärande hosta. De doser som har uppvisat effekt är 10 g (cirka två teskedar) 30 minuter innan läggdags. Barn <1 år bör dock inte ges honung på grund av den ökade risken för botulism i denna åldersgrupp.

Reviderat: december 2022
Faktaägare: Norrbottens läkemedelskommitté

Kattbett leder ofta till infektioner medan endast cirka en femtedel av alla hundbett blir infekterade. Ge antibiotikabehandling vid tecken på infektion, såsom rodnad mer än två centimeter runt bettstället, svår smärta eller purulent sekretion. Remittera till sjukhus vid feber och allmänpåverkan eller tecken på djupare infektion, såsom svårighet att röra en led.

Förebyggande antibiotikabehandling med fenoximetylpenicillin i tre dagar kan övervägas vid hög infektionsrisk, det vill säga djupa katt- och hundbett i ansikte samt i direkt anslutning till led eller vid nedsatt immunförsvar om <24 h från bettillfället.

Det är särskilt viktigt att infektion efter kattbett i händer, underarmar eller fötter handläggs snabbt.

1:a hand

amoxicillin + klavulansyra J01CR02
AMOXICILLIN + KLAVULANSYRA generiska alternativ
20 mg/kg + 5 mg/kg x3 i 10 dagar. Max 500 mg + 125 mg x3.

Vid pc-allergi

trimetoprim + sulfametoxazol J01EE01
BACTRIM, EUSAPRIM
3 mg/kg + 15 mg/kg x2 i 10 dagar. Max 160 mg + 800 mg x2.

Vid artrit förlängs behandlingstiden.

Observera att varken klindamycin, erytromycin, perorala cefalosporiner eller flukloxacillin är verksamma mot den vanligaste patogenen, Pasteurella multocida.

Rekommendationerna baseras på Läkemedelsverkets och STRAMAs rekommendationer.

Reviderat: december 2022
Faktaägare: Norrbottens läkemedelskommitté

Även friska barn i förskoleåldern är i hög utsträckning koloniserade i näsan med de vanliga luftvägspatogenerna Pneumokocker, Hemofilus och Moraxella. Odlingar från näsan är därför nästan alltid positiva och bör inte göras hos opåverkade barn. Enbart förekomst av missfärgad snuva utan allmänpåverkan eller feber är inget skäl till antibiotikabehandling, även om det finns positiva odlingar. Barn i förskoleåldern kan ha över tio övre luftvägsinfektioner om året. De som har friska perioder mellan infektionerna (om än korta), växer som förväntat, inte infekteras med atypiska patogener eller får svåra infektioner behöver inte utredas. Kraftig ensidig snuva bör föra tankarna till främmande kropp.

Vid behov kan näsdroppar med koksaltlösning eller slemhinneavsvällande behandling användas.

natriumklorid
RENÄSSANS eller motsvarande, näsdroppar, nässpray, alla åldrar, receptfritt

xylometazolin R01AA07
XYLOMETAZOLIN nässpray, generiska alternativ, från 1 års ålder, receptfritt. Bör användas högst 10 dagar i följd på grund av risken för läkemedelsinducerad rinit.

Prova i första hand natriumklorid vid nästäppa. Slemhinneavsvällande för barn <1 år saknas på marknaden, men om koksaltlösning är otillräckligt kan slemhinneavsvällande vid behov enligt följande vara ett alternativ:

 • Allt innehåll i en Nezeril 0,25 mg/ml endosbehållare droppas ur i en ren behållare (räkna dropparna).
 • Droppa ut lika många droppar ur en endosbehållare med natriumkloridlösning.
 • Blanda och sug upp hela blandningen i den tomma Nezerilbehållaren.
 • Detta ger styrkan 0,125 mg/ml och kan användas till barn <1 år i doseringen:
  • 1-6 mån: 1-2 droppar i vardera näsborren högst 3 gånger per dygn. Max 5 dagar
  • 7 mån-1 år: 4 droppar i vardera näsborren högst 3 gånger per dygn. Max 5 dagar.
Reviderat: december 2022
Faktaägare: Norrbottens läkemedelskommitté

1:a hand (även vid makulopapulöst exantem utan klåda)

fenoximetylpenicillin J01CE02
FENOXIMETYLPENICILLIN generiska alternativ, 25 mg/kg x3 i 10 dagar (max 1 g x3)

Vid pc-allergi typ 1 hos barn >8 år

doxycyklin J01AA02
VIBRANORD oral suspension, 4 mg/kg x1 i 14 dagar. Max 200 mg x1.

Vid pc-allergi typ 1 hos barn <8 år

azitromycin J01FA10
AZITROMYCIN generiska alternativ, tabletter, oral suspension
10 mg/kg x1 första dagen, sedan 5 mg/kg x1 dag 2-5. Tabletter kan användas till barn >45 kg. Max 500 mg x1 dag 1 och 250 mg x1 dag 2-5.

För läkemedelsval och behandlingsregim vid andra manifestationer av borrelia, till exempel neuroborrelios och acrodermatits chronica atrophicans, se Läkemedelsverkets behandlingsrekommendation.

Reviderat: december 2022
Faktaägare: Norrbottens läkemedelskommitté

Vid allmänpåverkan (till exempel slöhet, oförmåga till normal kontakt eller till att skratta och le, irritabilitet) eller minsta tecken på mastoidit (rodnad, svullnad, ömhet bakom örat eller utstående ytteröra) bör patienten undersökas snarast och remitteras akut till ÖNH-specialist eller pediatrisk akutklinik.

1:a hand - även vid makulopapulöst exantem utan klåda

fenoximetylpenicillin J01CE02
FENOXIMETYLPENICILLIN generiska alternativ
25 mg/kg x3 i 5 dagar. Normal maxdos 1,6 g x3 men kan vid behov ökas till 2 g x3.

Vid recidiv* - även vid makulopapulöst exantem utan klåda

fenoximetylpenicillin J01CE02
FENOXIMETYLPENICILLIN generiska alternativ
25 mg/kg x3 i 10 dagar. Normal maxdos 1,6 g x3 men kan vid behov ökas till 2 g x3.

amoxicillin J01CA04
AMOXICILLIN generiska alternativ
20 mg/kg x3 i 10 dagar. Normal maxdos 750 mg x3, men kan vid behov ökas till 1g x3.

* Ny akut mediaotit inom en månad med symtomfritt intervall.

Vid terapisvikt med fenoximetylpenicillin

amoxicillin J01CA04
AMOXICILLIN generiska alternativ
20 mg/kg x3 i 10 dagar. Normal maxdos 750 mg x3, men kan vid behov ökas till 1 g x3.

Gör NPH-odling och eventuell odling från hörselgången vid perforation.

Vid pc-allergi typ 1

erytromycin J01FA01
ERYTROMYCIN tabletter, oral suspension
Barn <40 kg: 10 mg/kg x4 alternativt 20 mg/kg x2 i sju dagar.
Barn >40 kg: 500 mg x4 alternativt 1 g x2 i sju dagar.

Dosering två gånger dagligen kan ibland ge större besvär med magbiverkningar. Man kan då pröva dosering fyra gånger dagligen.

Antibiotikabehandling rekommenderas för följande patientgrupper

 • Barn <1 år eller >12 år med säkerställd akut mediaotit.
 • Barn <2 år med bilateral akut mediaotit
 • Alla patienter med akut mediaotit och perforerad trumhinna oavsett ålder.
 • Barn i åldern 1–12 år med akut mediaotit och komplicerande faktorer**

För barn i åldern 1–12 år med akut mediaotit utan komplicerande faktorer**, liksom vid osäker diagnos utan komplicerande faktorer, rekommenderas aktiv exspektans. I omkring hälften av fallen av akut mediaotit kan ingen bakteriell genes påvisas.

Vid osäker diagnos med komplicerande faktorer** görs i första hand ytterligare diagnostik eller remittering till specialist.

Rekommendera nytt läkarbesök efter 2–3 dagar vid utebliven eller tveksam förbättring samt omgående vid försämring, oavsett om antibiotikabehandling ges eller inte.

Vid recidiverande akut mediaotit (minst tre episoder under en sexmånadersperiod eller minst fyra episoder under ett år) bör remittering till ÖNH-specialist göras.

Rinnande "rörotit" behandlas med örondroppar (Terracortril med Polymyxin B) under 5-7 dagar (2-3 droppar 2-3 gånger dagligen) om patienten för övrigt är opåverkad.

**Komplicerande faktorer:

 • svår värk trots adekvat analgetikabehandling
 • infektionskänslighet på grund av annan samtidig sjukdom/syndrom eller behandling
 • missbildningar i ansiktsskelett eller inneröra
 • tillstånd efter skall- eller ansiktsfraktur
 • cochleaimplantat
 • känd mellanöresjukdom eller tidigare öronoperation (avser inte plaströr)
 • känd sensorineural hörselnedsättning

Rekommendationerna baseras på Läkemedelsverkets, Folkhälsomyndighetens och STRAMAs rekommendationer.

Reviderat: december 2022
Faktaägare: Norrbottens läkemedelskommitté

Ta bakterieodling eller snabbtest för grupp A-streptokocker från perianal hud.

1:a hand – även vid makulopapulöst exantem utan klåda

fenoximetylpenicillin J01CE02
FENOXIMETYLPENICILLIN generiska alternativ
25 mg/kg x3 i 7 dagar. Max 1 g x3.

Vid pc-allergi typ 1

klindamycin J01FF01
KLINDAMYCIN generiska alternativ, kapsel, oral lösning
5 mg/kg x 3 i 7 dagar. Max 300 mg x 3.

Reviderat: december 2022
Faktaägare: Norrbottens läkemedelskommitté

Alla fall som bedöms ha lunginflammation bör behandlas med antibiotika.

Vanliga symtom och fynd vid pneumoni hos barn är:

 • feber
 • takypné
  • andningsfrekvens >50 per minut hos barn <1 år
  • andningsfrekvens >40 per minut hos barn >1 år
  • subjektiva andningsbesvär hos äldre barn
 • påverkat allmäntillstånd

Hosta och andra luftvägssymtom kan saknas. CRP är inte nödvändigt vid kliniskt klar pneumoni, men kan vara av värde för att följa förloppet. Vid utebliven förbättring efter 3 dagar görs ny bedömning och eventuell lungröntgen.

Behandling med erytromycin vid:

 • terapisvikt
 • pc-allergi typ 1
 • kliniskt klar misstanke om atypisk pneumoni: 
  • takypné
  • påverkat allmäntillstånd
  • långsamt sjukdomsförlopp
  • torrhosta
  • huvudvärk
  • feber

Vid oklar nedre luftvägsinfektion hos barn med viss allmänpåverkan och feber, som är trötta men inte slöa, och som har lätt förhöjd andningsfrekvens, men inte takypné, kan CRP ge vägledning men måste bedömas i relation till sjukdomsduration.

 • CRP >80 + klinik talar för pneumoni, överväg antibiotika
 • CRP <10 efter >24 timmar utesluter med hög sannolikhet pneumoni, avstå från antibiotika

Vid behov av mixtur (<cirka 5 år) – även vid makulopapulöst exantem utan klåda

fenoximetylpenicillin J01CE02
FENOXIMETYLPENICILLIN generiska alternativ
20 mg/kg x3 i 7 dagar. Normal maxdos 1,6 g x3, men kan vid behov ökas till 2 g x3.

amoxicillin J01CA04
AMOXICILLIN generiska alternativ. Alternativ till de yngsta barnen då tillräckligt hög s-konc lättare uppnås och smaken är bättre jämfört med PcV. Det har också bättre effekt mot H.influenzae. Nackdel: större selektion av resistenta bakterier - använd sparsamt.
15 mg/kg x3 i 5 dagar. Max 500 mg x3.

När tabletter kan tas (från cirka 5 år) – även vid makulopapulöst exantem utan klåda

fenoximetylpenicillin J01CE02
FENOXIMETYLPENICILLIN generiska alternativ
12,5 mg/kg x3 i 7 dagar. Normal maxdos 1,6 g x3, men kan vid behov ökas till 2 g x3.

Vid pc-allergi typ1

erytromycin J01FA01
ERYTROMYCIN tabletter, oral suspension
Barn <40 kg: 10 mg/kg x4 alternativt 20 mg/kg x2 i sju dagar.
Barn >40 kg: 500 mg x4 alternativt 1 g x2 i sju dagar.

Pneumoni hos barn är inte särskilt vanligt. Efter den andra konstaterade pneumonin bör man remittera till barnläkare för utredning kring eventuell underliggande orsak.

Rekommendationerna baseras på Läkemedelsverkets, Folkhälsomyndighetens och STRAMAs rekommendationer.

Reviderat: december 2022
Faktaägare: Norrbottens läkemedelskommitté

Maxillarsinus utvecklas successivt under uppväxten och maxillarsinuit är ovanligt hos små barn. Barn med okomplicerad maxillarsinuit har inte nytta av antibiotikabehandling. Vid ensidig, varig snuva, misstänk främmande kropp. Akut debut med svår värk, lokal svullnad, hög feber, allmänpåverkan inklusive slöhet, föranleder misstanke om etmoidit eller frontalsinuit. Dessa patienter ska omhändertas akut för ställningstagande till behandling och remiss till barn/ÖNH-specialist. Barn från 12 års ålder behandlas som vuxna.

Rekommendationerna baseras på Läkemedelsverkets, Folkhälsomyndighetens och STRAMAs rekommendationer.

Reviderat: december 2022
Faktaägare: Norrbottens läkemedelskommitté

Antibiotikabehandling är bara indicerad vid tecken på spridd infektion som erysipelas, cellulit eller då djupare vävnader är involverade. Feberfria och opåverkade patienter med abscesser, inflammerade aterom och paronykier behandlas kirurgiskt och med lokal sårvård.

1:a hand - även vid makulopapulöst exantem utan klåda

flukloxacillin J01CF05
FLUKLOXACILLIN generiska alternativ, tabletter, oral suspension
16,5-25 mg/kg x3 i 7 dagar. Max 1 g x3.
Hos barn >2 år med allvarligare infektion kan dosen ökas till 20-33 mg/kg x3 (max 6 g/dygn).

2:a hand

cefadroxil J01DB05
CEFADROXIL suspension, generiska alternativ
12,5-15 mg/kg x2 i 7 dagar. Max 500 mg x2.

Flukloxacillin bör väljas före cefadroxil på grund av den sannolikt lägre risken för selektion av resistenta bakterier såsom ESBL-producerande tarmbakterier. Cefadroxil är ett alternativ till barn som inte kan ta tabletter och där den beska smaken av flukloxacillin mixtur inte tolereras.

Vid pc-allergi typ 1

klindamycin J01FF01
KLINDAMYCIN generiska alternativ, kapsel, oral lösning
5 mg/kg x3 i 7 dagar. Maxdos 300 mg x3.

Rekommendationerna baseras på Läkemedelsverkets, Folkhälsomyndighetens och STRAMA Region Norrbottens rekommendationer.

Reviderat: december 2022
Faktaägare: Norrbottens läkemedelskommitté

Rekommendationerna nedan gäller tonsillit utlöst av grupp A-streptokocker.

1:a hand – även vid makulopapulöst exantem utan klåda

fenoximetylpenicillin J01CE02
FENOXIMETYLPENICILLIN generiska alternativ
2,5 mg/kg x3 i 10 dagar. Max 1 g x3.

Vid recidiv inom 30 dagar

klindamycin J01FF01
KLINDAMYCIN generiska alternativ, kapsel, oral lösning
5 mg/kg x3 i 10 dagar. Max 300 mg x3.

cefadroxil J01DB05
CEFADROXIL, generiska alternativ, kapsel, oral lösning
15 mg/kg x2 i 10 dagar. Max 500 mg x2.

Alternativen ovan är likvärdiga.

Vid pc-allergi typ 1

klindamycin J01FF01
KLINDAMYCIN generiska alternativ, kapsel, oral lösning
5 mg/kg x3 i 10 dagar. Max 300 mg x3.

Halsont och samtidig snuva, hosta eller heshet är sannolikt virus. Provtagning för streptokocker är då onödig och bör undvikas.

Hos barn <3 år är tonsillit sällsynt. Andra infektionsdiagnoser bör uteslutas innan diagnosen tonsillit ställs hos denna patientgrupp.

Hos barn ≥3 år utreds halsont utan samtidig snuva, hosta eller heshet utifrån de fyra så kallade Centorkriterierna:

 1. feber ≥38,5°C
 2. ömmande lymfkörtlar i käkvinklarna
 3. beläggningar på tonsillerna eller hos barn 3–6 år rodnade, svullna tonsiller
 4. frånvaro av hosta

För varje patient görs alltid också en helhetsbedömning av symtomens svårighetsgrad, vilket också bör påverka ställningstagandet till antibiotikabehandling. Remittering till sjukhus görs vid septiska symtom och andra tecken på allvarlig infektion såsom andningssvårigheter, svårigheter att svälja saliv, diarré och kräkningar.

 • 0–2 Centorkriterier, opåverkad patient med lätta/måttliga besvär:
  • Trolig virusinfektion
  • Avstå från provtagning och antibiotika
 • 3–4 Centorkriterier:
  • Möjlig infektion med streptokocker grupp A
  • Där fördelarna med antibiotikabehandling bedöms överväga nackdelarna tas snabbtest
  • Vid positivt test, ge antibiotikabehandling
  • Vid negativt test och påverkad patient, utred för annan bakteriell agens eller för viros såsom Epstein-Barr virus (mononukleos)

Uppmana patienten att återkomma om symtomen förvärras eller om ingen förbättring har skett inom tre dagar, oavsett om patienten har fått behandling med antibiotika eller inte. Överväg svalgodling, snabbtest, om det inte redan är taget och eventuell ytterligare utredning vid försämring eller utebliven förbättring efter initial bedömning.

Den vanligaste orsaken till recidiv av tonsillit är att barnet har återsmittats. Vid >2 recidiv inom en familj överväg provtagning av familjemedlemmarna och behandling av asymtomatiska bärare.

Observera att CRP inte kan skilja mellan bakteriell eller virusorsakad faryngotonsillit.

Vid upprepade tonsilliter (tre till fyra per år) kan tonsillektomi övervägas.

Rekommendationerna baseras på Läkemedelsverkets, Folkhälsomyndighetens och STRAMAs rekommendationer.

Reviderat: december 2022
Faktaägare: Norrbottens läkemedelskommitté

Ta alltid urinodling. Hos äldre barn eller när blåspunktion inte gett utbyte tas kastat (mittstråle-) prov. Påsprov är en nödlösning som ger otillförlitliga urinodlingsresultat och bör undvikas. Utrusta istället föräldrarna med provtagningskärl för att fånga upp urinen när barnet kissar. Spädbarn kissar ofta vid uppvaknandet vilket kan utnyttjas.

Riskerna med urinvägsinfektion hos barn är både över- och underbehandling. Ha pyelonefrit i åtanke vid oklar feber hos barn. Det är lätt att missa denna diagnos, vilket leder till underbehandling. Överbehandling kan orsakas av att man får föroreningar vid urinprovtagning. Därför är det av yttersta vikt att urinprovet är rätt taget.

Barn <2 år behandlas på barnklinik.

Nedanstående rekommendationer gäller peroral behandling. Vid allmänpåverkan/sepsis eller om barnet kräks och inte kan behålla läkemedel givet per os ges intravenös behandling.

Nedre urinvägsinfektion

En behandlingstid om 5 dagar är tillräcklig. Växla mellan preparaten.

1:a hand – vid empirisk behandling

nitrofurantoin J01XE01
FURADANTIN 
1,5 mg/kg x2 i 5 dagar

pivmecillinam J01CA08
PIVMECILLINAM generiska alternativ
Från 5 års ålder: 200 mg x3 i 5 dagar

Alternativ efter odlingssvar

trimetoprim J01EA01
TRIMETOPRIM generiska alternativ
3 mg/kg x2 i 5 dagar. Max 200 mg x2.

Flickor får lättare nedre urinvägsinfektion än pojkar. Flickor informeras senast efter tredje infektionen om kissrutiner och vikten av att tömma urinblåsan regelbundet och fullständigt. Uteslut förstoppning. Pojkar ska remitteras till barnläkare redan efter första infektionen och flickor efter tredje recidivet.

Övre urinvägsinfektion

1:a hand

cefixim J01DA23
LICENSPREPARAT
8 mg/kg (max 400 mg) x1 i 10 dagar:
Suprax (cefixim) finns att hämta på avd 44 i Sunderbyn för patienter med akuta behov.

Alternativ efter resistensbestämning

trimetoprim + sulfametoxazol J01EE01
BACTRIM, EUSAPRIM efter odlingssvar, generiska alternativ
3 mg/kg + 15 mg/kg x2 (max 160 mg + 800 mg x2) i 10 dagar.

ciprofloxacin J01MA02
CIPROFLOXACIN generiska alternativ, tablett, oral suspension
Endast barn >2 år: 10 mg/kg x2 i 7 dagar.

Alla patienter som har haft övre urinvägsinfektion remitteras till barnläkare för vidare bedömning.

Reviderat: december 2022
Faktaägare: Norrbottens läkemedelskommitté

Det är av stor vikt att inte i onödan diskvalificera viktiga antibiotika.

Ofarliga reaktioner under antibiotikabehandling, oftast icke-kliande utslag mot slutet av kuren, är relativt vanligt. Detta utgör inte någon kontraindikation mot framtida användning.

Farliga typ I-reaktioner mot perorala antibiotika är ovanliga. 
Om välgrundad misstanke uppstår, remittera till barnläkare eller barnallergimottagning för bedömning och eventuell provokation. I de flesta fall visar det sig att det går bra att använda preparatet och då är det viktigt att eventuell överkänslighetsvarning tas bort.

Undersökningar har visat att 80-90 % av de patienter som utreds för misstänkt allergi mot betalaktamantibiotika i själva verket inte är allergiska.

Reviderat: december 2022
Faktaägare: Norrbottens läkemedelskommitté

Feber är en normal del i kroppens reaktion på infektioner och har sannolikt betydelse för läkning.

Det primära är att utvärdera barnets allmäntillstånd och orsaken till febern.

Febernedsättande medel ska bara ges om barnet mår märkbart dåligt av febern, har ont eller har svårt att dricka.

paracetamol N02BE01
PARACETAMOL generiska alternativ, receptfritt
10-15 mg/kg x4, max 1 g x4, till barn >3 månader

ibuprofen M01AE01
IBUPROFEN generiska alternativ, receptfritt.
5-10 mg/kg x3-4, max 400 mg x3 eller 30 mg/kg/dygn, till barn >3-6 månader

Ibuprofen, liksom övriga NSAID, bör undvikas i samband med vattkoppor på grund av den möjligt ökade risken för allvarliga hud- och mjukdelsinfektioner. Bör ej användas hos patienter med tecken på uttorkning på grund av risken för njurinsufficiens.

Observera att det kan ta 1-2 timmar innan effekt av behandlingen inträder. Kombinationsbehandling med paracetamol och ibuprofen kan ha en viss tilläggseffekt och kan övervägas efter läkarordination.

Ibuprofen kan i normalfallet användas även till barn med astma, eftersom ASA/NSAID-överkänslighet i praktiken inte förekommer hos små barn och är extremt ovanligt hos ungdomar.

För barn som inte kan ta tabletter finns oral lösning av paracetamol och ibuprofen. Alvedon finns dessutom som munsönderfallande tablett på 250 mg för barn. Både paracetamol och ibuprofen finns också som suppositorier.

För paracetamol kan man inom vården efter läkarbedömning under kortare perioder (2-3 dagar) överskrida i denna rekommendation angivna maxdoser, liksom välja att använda högre laddningsdos. Likaså kan man välja att använda högre maxdoser för ibuprofen inom vården efter läkarbedömning. I egenvårdssammanhang och utan läkarbedömning ska dock maxdoserna för paracetamol och ibuprofen inte överskridas. Läs mer i ePed för paracetamol och ibuprofen.

Tramadol ska inte användas till barn och ungdomar. Kodein bör inte användas alls hos barn 12 år, och endast i undantagsfall hos barn >12 år, på grund av risken för allvarliga biverkningar, bland annat andningsdepression. Både kodein och tramadol är associerade med risk för missbruk och beroende.

Reviderat: december 2022
Faktaägare: Norrbottens läkemedelskommitté

Smärtskattningsskala är ett viktigt hjälpmedel för att utvärdera behandlingseffekt.

Från 5-6 års ålder kan man oftast använda en självskattningsskala (till exempel NRS, Numeric Rating Scale). En observationsskala är annars ett bra alternativ (till exempel FLACC, Face, Legs, Activity, Cry, Consolability).

1:a hand - icke farmakologisk behandling/topikal anestesi

Förberedelse och planering

 • vårdnadshavare närvarande
 • förklara proceduren för barnet och vårdnadshavare
 • amning/matning innan proceduren.

Söta lösningar

 • Till barn upp till 12 månaders ålder
 • Från 3-6 månaders ålder övervägs kombinationsbehandling med annan smärtlindring
 • 0,5 ml 30 % glukoslösning ger per os cirka två minuter före ingreppet och
  0,5 ml delas upp i mindre portioner. Totaldos på 1 ml kan upprepas 1-2 gånger.

Topikal anestesi

 • Till exempel lidokain-prilokain (generika, plåster/kräm)
 • På intakt, begränsat hudområde, såsom vid nålsättning, hudbiopsi, punktion etcetera
 • Hos barn <1 år på begränsat område och med begränsad behandlingstid, på grund av risk för toxicitet, se FASS

Om behandling är otillräcklig

Distraktion och fysikaliska metoder

Hud mot hud, kyla, värme, massage, videoklipp.

Lokalanestetika

lidokain N01BB02
LIDOKAIN generiska alternativ
Infiltration/indränkta kompresser, maxdos 4 mg/kg. Buffring av lidokain minskar smärtan vid injektion och förkortar anslagstiden. Man blandar då 10 ml lidokain (oavsett styrka) med 2 ml natriumbikarbonat (50 mg/ml). På öppna sårytor kan kompresser med buffrad lidokain appliceras minst 15 min innan såret behandlas.
LIDOKAIN gel, ytanestesi av slemhinnor

Tilläggsbehandling om kvarstående smärta förväntas

paracatamol N02BE01
PARACETAMOL generiska alternativ, per os, rektalt, intravenöst

ibuprofen M01AE01
IBUPROFEN generiska alternativ per oralt, rektalt

Beträffande kodein och tramadol – se avsnittet om smärtstillande och febernedsättande. Sederande läkemedel till barn rekommenderas bara till verksamheter med tillräcklig kompetens att hantera möjliga komplikationer.

Reviderat: december 2022
Faktaägare: Norrbottens läkemedelskommitté

diazepam N05BA01
DIAZEPAM rektallösning, generiska alternativ

Vid förstagångskramp bör patienten bedömas av närmaste akutmottagning. Patient som tidigare haft feberkramp behöver inte läkarbedömas; råd om egenvård är tillräckligt. Vid kramp som överstiger 2-3 minuter kan diazepam rektallösning ges. Sådan behandling har ringa vetenskapligt stöd, men kan ha ett värde i att ge föräldrarna en ökad trygghet. Feberkramp kan inte förebyggas med febernedsättande läkemedel.

Reviderat: december 2022
Faktaägare: Norrbottens läkemedelskommitté

Behandling av depression hos barn och ungdomar bör ske av, eller i nära samråd med, specialist i barn- och ungdomspsykiatri.

Reviderat: december 2022
Faktaägare: Norrbottens läkemedelskommitté

Behandling av migrän hos barn <12 år bör ske av eller i nära samråd med barnläkare. Barn över 12 år med klassisk anamnes behöver inte nödvändigtvis remitteras till barnmottagning.

Barn >12 år med klassisk anamnes

paracetamol N02BE01
PARACETAMOL, generiska alternativ, receptfritt
Initial dos upp till 20-30 mg/kg (max 1 g), därefter 10-15 mg/kg x4 
(max 60 mg/kg och dygn eller 1 g x4)

ibuprofen M01AE01
IBUPROFEN generiska alternativ, receptfritt
Initial dos upp till 10 mg/kg (max 400 mg), därefter 5-10 mg/kg x3-4
(max 30 mg/kg/dygn eller 400 mg x3)

Vid svårare fall eller bristfällig effekt av ovanstående, remittera till barnläkare.

Reviderat: december 2022
Faktaägare: Norrbottens läkemedelskommitté

Självläkning sker i mycket hög utsträckning, varför man kan avvakta med antibiotikabehandling.

 • Ögonlockskanterna tvättas flera gånger dagligen med kranvatten
 • God handhygien på grund av smittsamhet
 • Byt örngott och använd engångshanddukar

Om ingen förbättring ses efter en vecka påbörjas behandling med antibiotika.

fusidinsyra S01AA13
FUCITHALMIC ögonsalva

Tänk dock på att bakteriell konjunktivit före en månads ålder kan orsakas av STD. Symtomdebut från en veckas till en månads ålder kan tyda på klamydia och bör bedömas akut av barn- eller ögonläkare.

Reviderat: december 2022
Faktaägare: Norrbottens läkemedelskommitté

Det är viktigt att behandling föregås av rengöring.

hydrokortison + antiinfektiva S03CA04
TERRACORTRIL MED POLYMYXIN B

Reviderat: december 2022
Faktaägare: Norrbottens läkemedelskommitté

Rekommendationerna gäller i första hand läkemedelsbehandling av vanliga barnåkommor inom öppenvården.

Materialet i barnavsnitten är till stora delar hämtat från Rekommenderade läkemedel för barn 2021-2022, framtaget av Läkemedelskommittéerna i Uppsala-Örebroregionen, med vissa anpassningar till Region Norrbotten. Rekommendationerna är även diskuterade med flertalet berörda enheter inom Region Norrbotten.