Borste - odling

Utförande laboratorium

Mikrobiologiska laboratoriet, Sunderby sjukhus

Remiss

Viktigt att ange provmaterial borste på remissen.

I första hand elektroniskt via VAS (VAS-kod SPUodl) alternativt Mikrobiologiska laboratoriets papersremiss.

Viktigt att ange på remissen om mikroskopering önskas!
Mikroskopering av gramfärgat preparat svaras ut snarast.

Särskild frågeställning, dvs riktad odling, krävs för NocardiaActinomyces och trådsvamp.

Odlingen omfattar inte Legionella. Vid Legionella-frågeställning ska separat prov tas för Legionella-DNA (nukleinsyrapåvisning). Legionella-frågeställning skickas till Umeå.

Provtagning

För bakterieodling sker provtagningen via flexibelt bronkoskop med en endoskopisk cytologiborste. Borsten skyddas av en ytterkateter till dess borsten skjuts ut. Prov tas genom att borsten riktas mot/ut i en segmentbronk. Efter provtagning förs borsten åter in i katetern, som dras ut ur bronkoskopet. Skjut ut borsten och klipp med steril sax ned denna i ett sterilt rör med 1 mL 0,9 % NaCl.

Aktinomykos och nokardios ska efterfrågas särskilt på remissen eftersom de kräver speciell odlingsmetodik. Vid frågeställningen aktinomykos rekommenderas prov taget med bronkoskop (borste eller BAL) eftersom provet annars lätt blir överväxt av normalfloran.

Provhantering

Kyl. Transporteras snarast till laboratoriet.

Svarsrutiner

Fynd av signifikanta mängder av potentiella patogener rapporteras. Lägre mängder kan rapporteras om den kliniska remissinformationen gör det motiverat.

Negativa odlingar besvaras efter 2 arbetsdagar, positiva resultat i allmänhet inom en vecka.

Referensintervall/Beslutsgräns

Signifikansgränsen för målbakterier är > 106 CFU/L. Fynd av målbakterier i lägre koncentration svaras efter medicinsk bedömning (baserat på kliniska remissinformationen).

Indikation

Svår samhällsförvärvad pneumoni inkluderande fall av terapisvikt. Pneumoni hos patienter som inte kan producera sputum. Nosokomial pneumoni särskilt ventilatorassocierad pneumoni, sk VAP. Pneumoni hos immunsupprimerad. Pneumoni med atypiskt förlopp.

Medicinsk bakgrund/Tolkning

Interferens och felkällor

Den huvudsakliga svårigheten i diagnostiken av respiratoriska infektioner är att provtagningsvägen går via munhålan, där mängden normalflora är hög, upp till 108 -1011 CFU/L. Bronkoskopisk provtagning minimerar, men eliminerar inte, kontaminationsrisken. Borstprovet har har en högre specificitet just för att den kan "skyddas" från kontamination före och efter provtagning.

OBS! Lägre bakterietal kan ses vid prov tagna tidigt i infektionsförloppet, vid infektiös bronkiolit, samt när patienten erhållit antibiotika före provtagningen.

Metod

Kvantitativ odling på selektiva och icke-selektiva substrat. Mikroskopering av gramfärgat utstryk utförs på begäran.

Ackrediterad

Ja.

Sökord

borste, skyddad borste, bronkoskopi, lungabscess, pneumoni, lunginflammation, SPUodl, aspirationspneumon