Andningsorgan

Symbol för andningsorgan

Översikt inhalatorer


Klicka på bilden för att komma till Översikt inhalatorer i pdf-format.

Effekten av en inhalationsbehandling är beroende av att läkemedlet når dit det ska. Det är viktigt att patienten verkligen förstår och kan inhalera på det sätt det är tänkt. På medicininstruktioner.se finns användarinstruktioner för en stor del av produkterna.

I rekommendationerna har vi så långt det är möjligt valt att ha samma typ av inhalator, exempelvis till kortverkande beta-2-agonist och inhalationssteroid, så att patienten inte ska behöva lära sig olika inhalatorer. Flera olika inhalatorer till en och samma patient kan medföra risk för förväxling gällande inhalationsteknik.

Pulverinhalator förordas i första hand, men för de barn och vuxna som inte kan hantera dessa finns sprayinhalatorer, eventuellt tillsammans med spacer, som alternativ.

Sett ur ett miljöperspektiv bör en pulverinhalator väljas före en sprayinhalator, då den senare ger ett större koldioxidavtryck.

Reviderat: december 2022
Faktaägare: Norrbottens läkemedelskommitté

Pulverinhalatorer rekommenderas i första hand.

Pulverinhalatorer drivs av inandningen. Barn från fem till sex års ålder kan ofta använda pulverinhalator. 

Andas ut ordentligt före inhalationen – tänk på att inte andas ut i pulverinhalatorn eftersom den är fuktkänslig. Man ska av samma anledning inte använda vatten för att rengöra inhalatorn, utan istället använda en ren torr trasa.

Översikt inhalatorer (pdf)

Flödet i en inhalationsspray åstadkoms av en gasbehållare som sprutar ut läkemedlet när man trycker på den. Det är viktigt att koordinera avtryckandet med inandning om inhalationssprayen används fristående från en spacer. Inhalationssprayer kan användas tillsammans med spacer (se exempel nedan). Sprayinhalatorn måste provtryckas i luften före första inhalation. Detta bör också upprepas om den inte använts på två veckor.

Inhalatorer med suspension måste skakas före användning. Tänk på att vissa sprayinhalatorer inte har räkneverk. För mer information - se översikten för inhalatorer (pdf) eller FASS-texten för respektive produkt.

Till små barn och ibland till äldre kan sprayer i kombination med spacer vara att föredra, om en pulverinhalator av olika anledningar inte passar.

Observera att inhalatorn Autohaler (Airomir och Aerobec) inte ska användas med andningsbehållare. Denna inhalator har en andningsaktiverad mekanism som är utvecklad för att lösa problemet med koordination mellan avtryck och långsam inandning.

Spacer, det vill säga andningsbehållare, är ett inhalationshjälpmedel vid behandling med inhalationsspray hos barn eller vuxna som har svårt att inhalera korrekt med en sprayinhalator. Spacer är kostnadsfritt för patienten.

Spacer ökar behandlingseffekten genom att öka lungdeponering och minska risken för biverkningar (mindre läkemedelsdeposition i mun och svalg). Används såväl vid underhållsbehandling som vid akut astmaanfall. Det är viktigt att visa inhalationsteknik och informera om handhavande av spray och spacer. Det finns flera olika fabrikat av andningsbehållare – se exempel nedan.

Barn under 4 år bör förskrivas spacer med mask. Därefter kan de flesta barn klara sig med enbart spacer och andas via munstycket på spacern. Var noga med att tekniken fungerar vid byte från mask till munstycke.

Instruktion för inhalation i spacer

Det finns två olika sätt att inhalera ett läkemedel från spacer.

För båda alternativen gäller att inhalatorn skakas innan den sätts ihop med spacern (om sprayen redan är kopplad på spacern skakas hela apparaten). Om mer än en puff är ordinerad upprepas proceduren. När inhalationen är klar tas sprayinhalatorn bort från spacern och skyddslocket sätts på. Sprayinhalator och spacer rengörs enligt tillverkarens instruktioner. Låt barnet dricka vatten efter inhalation med kortison.

  • Alternativ 1) Spraydosen inhaleras genom flera vanliga andetag 
    Andas in och ut i spacern, tryck en gång på spraybehållaren och andas fem vanliga lugna andetag (åtta andetag för barn under 18 månader). Detta alternativ är enklare vid nedsatt koordinationsförmåga och rekommenderas, framför allt till barn, i första hand.

  • Alternativ 2) Spraydosen inhaleras genom ett djupt långsamt andetag
    Andas ut innan masken sätts till (eller munstycket i) munnen. Tryck en gång på spraybehållaren. Ta ett djupt, långsamt andetag och håll andan i 5-10 sekunder. Detta alternativ ger bättre lungdeponering av läkemedlet men kräver att patienten kan ta ett djupt långsamt andetag och förstå instruktionen.

Klicka på bild för att komma till pdf-format. 

Tänk på vikten av compliance samt att inhalatorn behärskas av patienten.

Kombination för inhalation LABA* + ICS

*LABA=långverkande beta-2-antagonist

formoterol + budesonid R03AK07
BUFOMIX EASYHALER pulverinhalator

Vid problem att hantera en pulverinhalator rekommenderas spray (formoterol + flutikason) i kombination med spacer.

Om behov av separata inhalatorer

Snabbverkande beta-2-agonist för inhalation (SABA)
salbutamol R03AC02
BUVENTOL EASYHALER pulverinhalator
Vid problem att hantera en pulverinhalator rekommenderas spray (salbutamol) i kombination med spacer.

Inhalationssteroid (ICS)
budesonid R03BA02
GIONA EASYHALER pulverinhalator
Vid problem att hantera en pulverinhalator rekommenderas spray (flutikason) i kombination med spacer.

Klicka här för att se behandlingstrappan i pdf format

Reviderat: december 2022
Faktaägare: Norrbottens läkemedelskommitté

För mer information

Bakgrund, utredning, behandling, uppföljning, patientinformation

Vid KOL är en spirometrikurva av stort värde dels för diagnosen, men även för stadieindelningen. Tillsammans med symtomen styr KOL-stadiet på många sätt läkemedelsbehandlingen.

Icke-farmakologisk behandling omfattar hälsosamma levnadsvanor där rökstopp bromsar sjukdomens progress och är den enskilt viktigaste åtgärden. Fysisk aktivitet är viktigt i alla stadier av sjukdomen.

Snabbverkande beta-2-agonist för inhalation (SABA)

salbutamol R03AC02
BUVENTOL EASYHALER pulverinhalator
Easyhaler är en prisvärd inhalator med god sortimentsbredd.
Vid problem att hantera en pulverinhalator rekommenderas spray (salbutamol) i kombination med spacer.

Långverkande antikolinergikum för inhalation (LAMA)

1:a hand
tiotroptium R03BB04
BRALTUS kapselinhalator (pulver)
Doseras en gång dagligen. Något lägre kostnad jämfört med övriga LAMA i pulverform (221208). Den levererade dosen per kapsel är 10µg, vilket är samma dos som för en kapsel Spiriva.

2:a hand - vid problem att hantera en kapselinhalator
umeklidinium R03BB07
INCRUSE ELLIPTA pulverinhalator, förfylld inhalator
Doseras en gång dagligen.

3:e hand - vid problem med pulverinhalator
tiotropium R03BB04
SPIRIVA RESPIMAT inhalationsvätska
OBS! Det krävs ordentlig handkraft för att ladda denna inhalator. En dos = 2 puffar med respimaten. Doseras en gång dagligen. Kan kombineras med spacer vid behov.

Långverkande beta-2-agonist för inhalation (LABA)

1:a hand
indakaterol R03AC18
ONBREZ BREEZHALER kapselinhalator (pulver)
Doseras en gång dagligen.

2:a hand - vid problem att hantera en kapselinhalator
olodaterol R03AC19
STRIVERDI RESPIMAT inhalationsvätska
OBS! Det krävs ordentlig handkraft för att ladda denna inhalator. En dos = 2 puffar med respimaten. Doseras en gång dagligen. Kan kombineras med spacer vid behov. 

Kombination LAMA+LABA

Vid otillräcklig effekt av singelterapi med LAMA eller LABA kan kombinationsbehandling ge en bättre effekt.

1:a hand
umeklidinium + vilanterol R03AL03
ANORO ELLIPTA pulverinhalator
Doseras en gång dagligen.

2:a hand - vid problem att hantera en pulverinhalator
tiotropium + olodaterol R03AL06
SPIOLTO RESPIMAT inhalationsvätska
OBS! Det krävs ordentlig handkraft för att ladda denna inhalator. En dos = 2 puffar med respimaten. Doseras en gång dagligen. Kan kombineras med spacer vid behov.

Kombination LABA + ICS - vid upprepade exacerbationer

Det föreligger en omfattande överförskrivning av inhalatorer med LABA + ICS vid KOL. Dubbel bronkdilatation (långverkande antikolinergika och långverkande beta-2-agonister) rekommenderas före introduktion av inhalationssteroid. Inhalationssteroider är vid KOL endast indicerade vid KOL stadium 3 och 4, dvs. vid FEV1 <50 % eller vid upprepade exacerbationer. Inhalationssteroider ges alltid i kombination med LABA. Patienter med bättre lungfunktion har mer nytta av långverkande bronkdilaterare.

formoterol + budesonid R03AK07
BUFOMIX EASYHALER pulverinhalator

Vid problem att hantera en pulverinhalator rekommenderas spray i kombination med spacer.

Kombination LAMA + LABA + ICS - vid upprepade exacerbationer

För de svårast sjuka patienterna där ovanstående behandlingsalternativ inte gett tillräcklig effekt finns möjligheten att ge en trippelkombination med LAMA + LABA + ICS i samma inhalator. Fördelen är en ökad compliance i och med att patienten endast behöver hålla reda på en inhalator för underhållsbehandlingen. Pulverinhalator rekommenderas generellt i första hand, men patientens kapacitet att hantera olika inhalatorer blir avgörande i val av preparat/inhalator.

umeklidinium + vilanterol + flutikason R03AL08
TRELEGY ELLIPTA pulverinhalator
Dosering 1 inhalation 1 gång dagligen, vilket även är maxdos för preparatet. Kostnad per dag ca 19 kr (prisuppgift från 2022-12-08).

glykopyrron + formoterol + beklometason R03AL09
TRIMBOW sprayinhalator
Dosering 2 inhalationer 2 gånger dagligen, vilket även är maxdos för preparatet. Rekommendation att användas i kombination med en spacer för att underlätta administrationen. Kostnad per dag ca 19 kr (prisuppgift från 2022-12-08).

Klicka här för att se behandlingstrappan i pdf format.

Reviderat: december 2022
Faktaägare: Norrbottens läkemedelskommitté

För mer information

Bakgrund, utredning, behandling, uppföljning, patientinformation