Urinodling

Utförande laboratorium

Mikrobiologiska laboratoriet, Sunderby sjukhus

Remiss

I första hand elektroniskt via VAS (VAS-kod: Uodl) alternativt Mikrobiologiska laboratoriets pappersremiss.

Provtagning

Urin taget som mittstråleprov, genom tappningskateter, från KAD, via urinuppsamlingspåse, blåspunktion. Om möjligt blåsinkuberad 4 timmar eller morgonurin. Ta minst 2 ml urin, överfyll inte röret. OBS! Vid urinodling och GBS odling på gravida ska 2 rör med urin skickas, ett till urinodlingen och ett till GBS odlingen. Sterilt rör med gul skruvkork , art. nr. 16580, alternativt Vacutainerrör Beige urin, art. nr. 28333.

Provtagningsmaterial

    • Rör med gul skruvkork PP 11ml 16x100mm koniskt S
      Art.nr: 16580

    • Vacutainerrör Beige Urin utan tillsats hemogard
      Art.nr: 28333

Provhantering

Viktigt! För att minska tillväxt av kontaminanter ska provet förvaras i kyla i väntan på transport och under transport, alternativt vara lab. tillhanda inom en timme efter provtagning. Se även Provtagningsanvisningar för urinodling. Blåspunktionsurin kan om lång transporttid föreligger, sprutas i aerob blododlingsflaska.

Svarsrutiner

Negativt prov besvaras i allmänhet efter dag 1. Positiva prov besvaras i allmänhet efter 2 dagar, men längre tid kan förekomma vid blandfloror och/eller komplicerade typningar/resistensbestämningar. Påvisad stam sparas 2 vardagar efter slutsvar, inom vilken tid kompletteringar kan efterbeställas. Ursprungsprovet kastas 3 dygn efter ankomst.

Referensintervall/Beslutsgräns

Nedre detektionsgräns; 106cfu/L. För blåspunktion; 105 cfu/L.

Indikation

Urinvägsinfektion, prostatit, asymtomatisk bakteriuri.

Medicinsk bakgrund/Tolkning

Interferens och felkällor

Kort blåsinkubationstid kan ge falskt negativa resultat.

Metod

Kvantitativ odling på enkla substrat.

Ackrediterad

Kvantitativ odling på enkla substrat.

Sökord

UVI, urinvägsinfektion, cystit, pyelonefrit, nefrostomi, hög UVI, låg UVI, urinodling, Uodl, E coli, njurbäckeninflammation, prostatit, ABU, asymptomatisk bakteriuri, KAD, blåspunktion, urostomi, uretra, urinrör, kateterurin, blåspunktion