Sårodling

Utförande laboratorium

Mikrobiologiska laboratoriet, Sunderby sjukhus

Remiss

I första hand elektronisk remiss (VAS-kod: ODLING)

Om kliniken ej kan skicka elektronisk remiss: Mikrobiologiska laboratoriets pappersremiss.

Viktig remissinformation: Provlokalisation dvs. provtagningsställe. Typ av sår; ytligt, djupt, böld/abscess, djur- eller människobett, brännskada, nekrotiserande fasciit, hudtransplantation (tagställe eller transplantat), kroniskt sår, diabetessår, operationssår, fistel. Ange om misstanke om MRSA.

Infektionstecken? Finns främmande material i såret (osteosyntes, drän, kvarliggande kateter etc)? Misstänks biofilmsassocierad infektion? Misstanke om aktinomykos? Önskas svampodling? Immunsuppression? Vistelse utomlands.

Aktuell/planerad antibiotikabehandling.

Vid misstanke om tularemi (harpest) ska provet skickas direkt till säkerhetslab P3, se anvisning i labhandboken

Provtagning

Ta bort nekrotiskt material, krustor och var från såret. Smetiga sår tvättas med sterilt vatten eller koksaltslösning för att få bort koloniserande bakterieflora. Ta provet i sårkanten mellan infekterad och frisk vävnad vid ytligt sår. Vid djupt sår och böld roteras pinnen i sårbotten. Odlingspinne i transportrör med agar (svart kork art. nr. 16205, orange kork art. nr. 16207, eller blå kork art. nr. 16206).

Abscesser: Se anvisning i labhandboken

Screening av multiresistenta bakterier (MRSA, VRE, ESBL): Se respektive anvisning i labhandboken: MRSA, VRE, ESBL.

Provtagningsmaterial

  • Provtagningsset för allmän odling svart

   Art.nr: 16205

  • Provtagningsset för odling uretra orange

   Art.nr: 16207

  • Provtagningsset för odling nasopharynx blå

   Art.nr: 16206

Provhantering

Prov transporteras till laboratoriet snarast möjligt. Förvaras i kyl innan transport.

Svarsrutiner

Positiva odlingar svaras efter 2 vardagar om ingen resistensbestämning utförs, 2-4 dygn om resistensbestämning. Fynd av vissa primärpatogener tex betahemolyserande streptokocker grupp A preliminärbesvaras.

Negativa odlingar slutbesvaras efter 2 dygn, vissa frågeställningar tex djurbett och aktinomykos odlas längre tid, 5 respektive 10 dagar.

 

Referensintervall/Beslutsgräns

Ingen/sparsam/måttlig/riklig växt.

Indikation

Misstanke om sårinfektion; infektionstecken (rodnad, svullnad, värmeökning och mer värk) i olika typer av sår.

Medicinsk bakgrund/Tolkning

Interferens och felkällor

Relevanta patogener kan döljas under koloniserande flora, därför viktigt att rengöra såret från var. Långsamväxande bakterier kräver riktad frågeställning, tex aktinomyces, eftersom de inte hinner växa ut utan förlängd odlingstid.

Att resistensbestämning lämnas för en bakterie betyder inte att antibiotikabehandling rekommenderas. Detta ställningstagande baseras på den kliniska bilden. Det kan i svårbedömda fall vara nödvändigt att konsultera infektionsmedicinsk expertis.

Falskt negativa resultat kan framför vid överväxt allt framkomma vid utebliven rengöring av såret (dvs om den koloniserande floran i såret inte har tvättats bort), vid olämplig transport eller på grund av antibiotika i provmaterialet.

Metod

Odling

Ackrediterad

Nej

Sökord

Sår Sårsekret Sårodling ODLING djurbett bett biofilm människobett brännskada protesinfektion operationssår djup sårinfektion allmän odling hundbett kattbett