Stöd till förskrivare

Lån av antidecubitusmadrass är en skriftlig information till den patient som får en madrass utprovad. Den innehåller information om madrassen och en checklista som förskrivaren ska gå igenom med patient/närstående/personal.

Lån av cykel till barn och ungdom är en skriftlig information till den patient som får en cykel utprovad. Den innehåller en checklista som stöd för förskrivaren vid genomgång av hur cykeln fungerar. I förskrivarens ansvar ingår också att se till att den som ska cykla och närstående/personal erhåller tillräcklig kunskap för att kunna hantera produkten.

Det som är märkt patientinformation kan lämnas till patienten.
övriga dokument handläggs av förskrivare, fysioterapeut/sjukgymnast och läkare.

Lån av elrullstol är en skriftlig information till den patient som får en eldriven rullstol utprovad.
Informationen ingår i det ansvar som förskrivaren har att informera patienten, så att denne har tillräcklig kunskap för att kunna hantera produkten.

I Lån av elrullstol får patienten information om bl a ansvar, skötsel, laddning, resor, felsökning och försäkringsskydd. Lån av elrullstol lämnas till patienten av förskrivaren.
För att underlätta för förskrivare vid utprovning, inträning, uppföljning och utvärdering av elrullstol kan ovanstående checklistor användas.

Ställningstagande till fristående toalettsits med inbyggd lyftanordning ska föregås av noggrann bedömning av individens förutsättningar i förhållande till aktivitet och omgivningsfaktorer.

Förskrivaren identifierar och värderar risker innan förskrivning av fristående toalettsits med inbyggd lyftanordning kan ske. Checklista kan användas av arbetsterapeut i den individuella behovsbedömningen.
Hjälpmedelskonsulent kan kontaktas för konsultation.

Så går det till att låna ett hjälpmedel är en patientinformation som finns i två versioner; textad och med bildstöd. Patientinformationen ska ses som ett komplement till den muntliga information som lämnas av förskrivaren i patientkontakterna. Den kan bland annat underlätta i planeringen för utprovning och uppföljning och göra patienten mer delaktig i förskrivningsprocessen. 

Lämnas till patienten för att informera att det finns brandrisk vid förvaring av förstoringsglas i solljus.

Lån av bygienstol med hjul är en skriftlig information till den patient som får en hygienstol med hjul utprovad. Den innehåller en checklista som stöd för förskrivaren vid genomgång av hur hygienstolen fungerar. I förskrivarens ansvar ingår att se till att användaren och/eller närstående/personal har tillräcklig kunskap för att kunna hantera produkten. 

Information om din förskrivna konsumentprodukt är en skriftlig information till den patient som får en konsumentprodukt utprovad.
Den innehåller en checklista och bl.a. information till patienten om att patientskadeförsäkringen inte gäller vid vårdskada som uppstår på grund av fel hos en konsumentprodukt.

Förskrivande/beställande verksamhet skickar blanketten, Förskrivning/beställning av peruk i två exemplar till patienten. Båda exemplaren lämnas till frisören varav en del ska bifogas fakturan. Till patienten lämnas informationsblanketten Information till dig som ska få peruk. 

När personlyft förskrivs ska förutom medföljande bruksanvisning ett Individuellt lyftschema skrivas. Det individuella lyftschemat är en information till den som hanterar lyften, på vilket sätt personlyften ska användas, för just den person som lyften är utprovad till. Det individuella lyftschemat ska förvaras synligt vid personlyften.

Den som hanterar lyften ska informeras/instrueras hur lyften och lyftselen ska användas och skötas på ett säkert sätt. Blanketten Information om förskrivet hjälpmedel används för att informera personalens arbetsledare.

Inspektion av lyftsele bör ske efter varje tvätt, minst var 6:e månad. Blanketten Inspektion av lyftsele med signeringslista ska användas och förvaras tillgänglig för personalen hos brukaren för att säkerställa att endast tillförlitliga lyftselar används.
Information om periodisk inspektion av lyftsele finns även på leverantörernas webbsidor. 

Taklyft

Innan taklyft monteras ska förskrivaren inhämta skriftligt godkännande av fastighetsägaren. Rutindokumentet Monteringsbeställning fast montage används. Förskrivaren tar med blanketten vid lyftprojekteringen och lämnar till patienten för att få ett godkännande av fastighetsägaren, alternativt inhämtar förskrivaren godkännande själv. Tekniker lämnar tekniska uppgifter i samband med lyftprojektering gällande föreslagen lösning. Både förskrivare och tekniker ska arkivera det skriftliga godkännandet.

 

Information vid lån av ramper är en skriftlig information till patient som får portabla ramper förskrivna.
Informationen innehåller en checklista som stöd för förskrivaren vid genomgång av hur ramperna får användas och risker. I förskrivarens ansvar ingår att se till att användaren och/eller närstående/personal har tillräcklig kunskap för att kunna hantera produkten.

Ställningstagande till gånghjälpmedel ska föregås av noggrann bedömning av individens förutsättningar i förhållande till aktiviteten och i vilken omgivning rollatorn ska användas.

I förskrivarens ansvar ingår också att se till att rollatoranvändaren och närstående/personal erhåller tillräcklig kunskap för att kunna hantera produkten.    

Information om Lån av rollator är en skriftlig information till den patient som får en rollator förskriven.  

Lån av manuell rullstol är en skriftlig information till patient som får en manuell rullstol utprovad.
Den innehåller en checklista som stöd för förskrivaren vid genomgång av hur rullstolen fungerar. I förskrivarens ansvar ingår att se till att rullstolsanvändaren och/eller närstående/personal har tillräcklig kunskap för att kunna hantera produkten.

Lån av sittdyna är en skriftlig information till patient som får en sittdyna utprovad.
Den innehåller en checklista som stöd för förskrivaren vid genomgång av hur sittdynan fungerar. I förskrivarens ansvar ingår att se till att användaren och/eller närstående/personal har tillräcklig kunskap för att kunna hantera produkten. 

Checklista vid förskrivning av ståskal ska skickas av fysioterapeut till Ortopedteknik inför tillverkning av ståskal som ska användas i ståstöd.

Lån av säng är en skriftlig information till patient som får en säng förskriven.
Informationen innehåller en checklista som stöd för förskrivaren vid genomgång av hur sängen får användas och risker. I förskrivarens ansvar ingår att se till att användaren och/eller närstående/personal har tillräcklig kunskap för att kunna hantera produkten.

Lån av TENS-apparat är en skriftlig information till patient som får en TENS-apparat utprovad.
Den innehåller en checklista och instruktioner till patienten som stöd för förskrivaren vid genomgång av hur TENS-apparaten fungerar. I förskrivarens ansvar ingår att se till att patienten och/eller närstående/personal har tillräcklig kunskap för att kunna hantera produkten.

Brev angående Återlämning av TENS-apparat kan användas för att påminna patient/anhörig att återlämna hjälpmedel.

Tips för att hålla sig varm är en skriftlig information till patient som har svårigheter att hålla värme i väderlek med kyla, fukt och vind.

Brev angående Återlämning av hjälpmedel kan användas för att påminna patient/närstående att återlämna hjälpmedel.

 • Som påminnelse till de personer som har flyttat till annat län och tagit med sig sina hjälpmedel utan att meddela förskrivaren. Vid flytt till annat län, se under rubrik Flyttärende/Flytt till och från länet.
 • Vid de tillfällen då hjälpmedel ska återlämnas och patienten inte går att nå per telefon. 
 • När en person avlidit då närstående inte går att kontakta på annat sätt.

Om hjälpmedlen inte återlämnats tag kontakt med hjälpmedelskonsulent.

 

När en patient flyttar till eller från länet gäller huvudprincipen att endast de nödvändiga hjälpmedlen ska tas med. Vilka hjälpmedel som omfattas beslutas av förskrivaren i samråd med hjälpmedelskonsulent.

Förskrivaren svarar för att överrapportera de aktuella hjälpmedlen och uppföljningsansvaret till förskrivaren på den aktuella bostadsorten.

Hjälpmedelsverksamheten (Länsservice) ansvarar för kontakten och betalningsöverenskommelsen med den aktuella hjälpmedelscentralen.

Inför denna kontakt behöver Länsservice vissa uppgifter som rapporteras in på blankett nedan. Blankett skickas till hjälpmedelverksamheten antingen via C2 eller via post på adress: 
Box 507, 961 28 Boden

Då ett hjälpmedel varit inblandat i ett tillbud som orsakat skada eller kunnat orsaka skada på burkare, ska alltid en inrapporting ske till Hjälpmedelsverksamheten.

Det aktuella hjälpmedlet ska snarast tas ur bruk och sändas i befintligt skick till Hjälpmedelsverksamheten för utredning. 

För inrapportering och uppmärkning av returnerat hjälpmedel används blankett nedan

Om ett hjälpmedel skadats, förlorats eller utsatts för onormalt slitage p.g.a. vanvård eller felaktig användning ska detta inrapporteras till Hjälpmedelsverksamheten. Det ekonomiska läget regleras mot den verksamhet som hyr hjälpmedlet.

Verksamheten (vårdgivaren) kan i sin tur ställa ersättningsanspråk gentemot brukaren.
Vårdgivaren rekommenderar patienten att se över sitt försäkringsskydd vid förskrivning av hjälpmedel.
Information om detta finns i låneförbindelsen och annan patientinformation om hjälpmedel.

Om vårdgivaren ställer skadeståndsanspråk gentemot patienten får det inte påverka vårdgivarens ansvar och skyldighet att förse patienten med de hjälpmedel som patienten är berättigad till.

Läs mer nedan i informationen: Handläggning av skadade/förlorade hjälpmedel .

 

Vid utprovning av hjälpmedel ska man, så långt som möjligt, tillgodose brukarens behov genom val av rätt hjälpmedel och genom att utnyttja de anpassningsmöjligheter som finns inom leveratörens tillbehörssortiment.
Innan en specialanpassning initieras ska förskrivaren undersöka om det finns alternativa hjälpmedel som kan tillgodose patientens behov. Kontakta hjälpmedelskonsulent och diskutera möjligheter och eventuella alternativ.

I undantagsfall, när befintliga hjälpmedel inte täcker det individuella behovet, kan det bli aktuellt att specialanpassa ett hjälpmedel.

En specialanpassning initieras av dig som är förskrivare via arbetsorder i webSesam.
Vid specialanpassning ansvarar förskrivaren för både hjälpmedlets särskilda konstruktionsegenskaper och den funktionella riskanalysen, medan den tekniker som utfört själva anpassningsarbetet ansvarar för den tekniska riskanalysen. 
En specialanpassning innebär att man tillverkar eller omkonstruerar ett hjälpmedel för att passa en enskild patient. Produkten ska vara märkt så att den kan identifieras och tillverkaren spåras.

Syftet med en riskanalys är att förskrivaren identifierar och värdera risker innan förskrivning av hjälpmedel. Ovanstående checklista - riskanalys kan användas eller alternativ som är framtaget av vårdgivaren. Specifik riskanalys-blankett finns framtagen för att användas tillsammans med tekniker vid specialanpassning.

Syftet med rutinen är;

 • samverkan vid hjälpmedelsförskrivning i samband med utskrivning från sluten vård
 • att patientsäkerhet säkerställs vid hjälpmedelsförskrivning i vårdkedjan

Ortoser som förskrivs som hjälpmedel är belagda med egenavgift. Högkostnadskort för ortoser beställs från Länsservice (Material) art nr 14520.
Enklare elastiska ortoser som faller inom riktlinjerna och provas ut av förskrivare, beställs via websesam. Se sortimentsöversikt och beställningsunderlag på vårdgivarwebben.
Övriga ortoser förskrivs från ortopedteknisk avdelning.

Regionens och kommunernas förskrivare kan inhämta individuella råd i patientärenden från hjälpmedelskonsulenter Länsenheten särskilt stöd i förskrivningsprocessens olika steg; prova ut, anpassa, välja lämplig produkt, specialanpassa, informera, instruera, träna, följa upp, utvärdera funktion och nytta.

Råden från hjälpmedelskonsulent kan lämnas vid en utprovning tillsammans med förskrivare och patient och via telefon. Förskrivare som konsulterar hjälpmedelskonsulent behåller sitt grundansvar för förskrivningsprocessen.

 

Kognitionsteamet arbetar med att ge råd och stöd till förskrivare inom följande områden:

 • Minne
 • Planering och struktur i vardagen
 • Sinnesstimulering
 • Sömn
 • Tid, tidsuppfattning och påminnelser

Kognitiva hjälpmedel kan öka trygghet, delaktighet, förenkla det dagliga livet och öka självständigheten.

Huvudsaken

Huvudsaken är Norrbottens resurscenter för kognitivt stöd och finns i Luleå.

På Huvudsaken finns allt från tekniskt avancerade hjälpmedel till enkla skyltar och färgad tejp.

Vi visar förslag för att:

 • Planera dagen
 • Komma i tid
 • Skapa rutiner och struktur
 • Sköta hushållet
 • Sköta ekonomin
 • Planera fritidsaktiviteter

Kontakta hjälpmedelskonsulent vid Huvudsaken för rådgivning kring kognitiva funktionshinder.

Kognition

Med kognition menas förmågan att:

 • minnas
 • orientera sig i tid och rum
 • problemlösningsförmåga
 • numerisk förmåga
 • språklig förmåga m.m.

Syftet med kognitivt stöd är att skapa möjlighet att bättre förstå och hantera sin vardag och omvärld.

Kommunikationsteamet arbetar med att ge råd och stöd till förskrivare inom följande områden:

- Kommunikationshjälpmedel: För personer som har behov av att komplettera, förtydliga eller ersätta talat språk för när- och fjärrkommunikation. T ex pektavlor, bokstavstavlor, samtalsapparater/appar där man kan skriva fritt och få texten uppläst av talsyntes och/eller ha färdiga fraser inprogrammerade.

- Styrsätt till dator: För personer som har svårt att klara av datorn i standardutförande. T ex alternativa tangentbord och möss, programvaror samt inställningar i operativsystemet.

- Omgivningskontroll: För personer som har svårt att klara av att styra sin omgivning som t ex att använda fjärrkontroll till TV/stereo, telefonera samt tända/släcka en lampa.

- Anpassning av lek: För personer som har svårt att självständigt klara av att leka med leksaker, delta i aktiviteter samt för att träna orsak-verkan. T ex kontaktstyrning av batteridrivna leksaker, slå av/på musik samt styra köksmaskin.

- Läs- och skrivhjälpmedel: För personer med stor funktionsnedsättning av läs- och skrivförmåga. T ex talsyntes för att tillgodogöra sig skriven text och få skrivstöd samt Daisyspelare.

- Röstförstärkare:

- Bildhantering: För personer som har ett frekvent behov av nya bilder för kommunikation/kognitivt stöd kan programvara för bildhantering provas ut.

 

Sitteamet arbetar med att ge råd och stöd till förskrivare i patientärenden med komplicerade sittproblem.

I Sitteamet arbetar två hjälpmedelskonsulenter, en med arbetsterapeutkompetens och en med fysioterapeutkompetens, samt tekniker. Vi har ett nära samarbete med ortopedtekniska avdelningen på Sunderby sjukhus.

Vi arbetar på förskrivarens uppdrag med patienter i alla åldrar som har en funktionsnedsättning och där det finns en problematik kring sittandet. Uppdragen inkommer både från länets kommuner och  Region Norrbotten.  

All bedömning, sittanalys och utprovning sker i samverkan med remitterande förskrivare och patient för att hitta en åtgärd och därigenom förebygga smärta, uppkomst av felställningar och trycksår samt att ge patienten förutsättningar till aktivitet och delaktighet.

Konsultation sittproblematik

Vid behov av konsultation kring sittproblematik i ett patientärende kan förskrivaren ta kontakt med Sitteamet via telefon för rådgivning eller skicka in blanketten Konsultation - Sitteamet inför ett gemensamt besök med patienten. Blanketten finns på Hjälpmedelsportalen under Rutindokument och patientinformation.

Innan konsultationsremiss skickas till Sitteamet bör kontakt ha tagits med områdesansvarig Hjälpmedelskonsulent för samråd.

Formgjuten sits

Innan ställning tas till formgjutning av sits ska en bedömning och sittanalys göras av Sitteamet för att se om enklare alternativ är möjliga

Hjälpmedelskonsulent i Sitteamet är förskrivare av formgjuten sits och de tillbehör som monteras på sitsen.Vid behov av uppföljning eller justering av formgjuten sits tas kontakt med Sitteamet för bedömning och åtgärd.

OBS.  underrede till formgjuten sits förskrivs av arbetsterapeut.

Kontakta oss gärna om du vill veta mer!

Hjälpmedelskonsulenterna har ett länsuppdrag.  

Som förskrivare kan du konsultera hjälpmedelskonsulent för att få stöd i frågor som:

 • att utreda individuellt behov av hjälpmedel vid till exempel gemensamt patientbesök
 • vilka alternativ av hjälpmedelsprodukter som är möjliga att förskriva för en patients individuella behov
 • välja lämplig produkt för patienten och stöd vid utprovning/anpassning 
 • stöd vid specialanpassning
 • särskild förskrivning, remiss till Länshjälpmedelsgrupp
 • lämpliga stöddokument i förskrivningsprocessen till exempel patientinformation och checklistor

För att säkerställa en vård på lika villkor och för att kunna ha en samlad kompetens av dyrare och lågfrekventa hjälpmedel förskrivs dessa hjälpmedel efter särskild rutin s.k. särskild förskrivning. Rekommendation om förskrivning kan ske enligt gällande riktlinjer ges av Länshjälpmedelsgruppen.

Förskrivare som bedömt att ett dyrt eller lågfrekvent hjälpmedel är rätt hälso- och sjukvårdsåtgärd enligt regionens och kommunernas gemensamma riktlinjer för förskrivning av hjälpmedel, skickar Särskild förskrivning som remiss i VAS eller pappersblankett till Länshjälpmedelsgruppen.

Om hjälpmedlet inte finns i ordinarie sortiment gäller specifika hyresregler.

Ärenden till Länshjälpmedelsgruppens möten ska ha inkommit senast en vecka före nedanstående mötesdatum. Brådskande ärenden tas löpande i samråd med hjälpmedelskonsulent. 

Höstens möten 2024
20 augusti  30 augusti
10 september  27 september
8 oktober  25 oktober
12 november  29 november
10 december  
   

Vill du låna något från vårt utprovningssortiment eller har frågor, är du välkommen att kontakta  oss hjälpmedelskonsulenter på Länsservice.
E-post: hjalpmedelskonsulenter-lansservice@norrbotten.se

Hjälpmedlena skickas ut kostnadsfritt till våra förråd i Boden, Kiruna, Gällivare, Kalix och Piteå för avhämtning på plats. Önskas leverans till någon annan adress debiteras ordinarie transportavgift (tur- och returkosntad)

Förskrivaren ansvarar för det lånade hjälpmedlet  återlämnas väl rengjort. Utprovningsexemplaren får lånas i högst två veckor.

Vid förskrivning av hjälpmedel kan beställning av hjälpmedel från Länsservice göras på olika sätt:

 • De yrkesgrupper som är frekventa hjälpmedelsförskrivare ska göra beställning av hjälpmedel via datasystemet webSesam.
 • Den förskrivare som endast vid enstaka tillfällen förskriver hjälpmedel kan använda blanketten" Förskrivning av hjälpmedel" eller via C2 beställning. 

Vid förskrivning av bröstprotes och peruk används särskild förskrivnings- och beställningsblankett eftersom dessa hjälpmedel utprovas av företag på öppna marknaden som regionen skrivit avtal med. Sådan blankett beställs från Länsservice eller hjälpmedelskonsulent.

Vid förskrivning av hjälpmedel informerar/instruerar förskrivaren patient, närstående och personal hur hjälpmedlet ska användas och hanteras på ett säkert sätt och dokumenterar detta i journalen. För att informera personalens arbetsledare om vilka av personalen som har informerats används blanketten Information om förskrivet hjälpmedel. Den personal som deltagit vid informationstillfället skriver under blanketten och förskrivaren skickar den till personalens arbetsledare.