Tandvård inom hälso- och sjukvården

Här hittar du information om regionens tandvårdsstöd. Informationen vänder sig till tandvårdens respektive hälso- och sjukvårdens personal samt till personal inom vård och omsorg. 

Allmänna råd om tandvårdsstödet(pdf)

Överenskommelse med kommunerna (pdf) (pdf)

Tandvård till hälso- och sjukvårdsavgift 4/2016 (socialstyrelsen.se)
Nya föreskrifter om tandvård vid långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning 14/2012 (socialstyrelsen.se)

Stödets omfattning

Särskilt tandvårdsstöd har tre delar - NFS:

Uppsökande verksamhet, och nödvändig tandvård för personer med bestående och stort omsorgsbehov.

Intyg

N-intyg utfärdas av kommunens biståndshandläggare, personer i LSS-råd- och stödteam, ansvariga för personer med LSS-beslut i eget boende och enhetschefer/föreståndare i kommunernas särskilda boenden är behöriga att utfärda intygsunderlag för rätt till uppsökande munhälsobedömning och nödvändig tandvård.

Intygen skapas direkt i Symfoní vid undantagsfall kan blankett N-intyg användas.

Symfoni - inloggning

Taxa

N-tandvård debiteras enligt Folktandvårdens taxa för nödvändig tandvård eller specialisttandvård

Kategorier

N-tandvård delas upp i 4 kategorier

N1: Personer som kommunen har hälso- och sjukvårdsansvar för till exempel personer i äldreboenden, gruppboenden

N2: Personer som får hälso- och sjukvård i hemmet

N3: Personer som omfattas av LSS

N4: Personer som bor i egen bostad och har mycket stora behov av vård och/eller omsorg. Gäller både personer som har hemtjänst (minst tre ggr/dag och nattillsyn eller larm nattetid) eller där närstående ger motsvarande personliga omvårdnad. Omfattar även personer med demenssjukdom eller vid långvarig och allvarlig psykossjukdom

Bedömningsgrund och kriterier

Den som har ett varaktigt behov av omfattande vård- och omsorgsinsatser ska enligt Tandvårdslagen 8 a § få erbjudande om uppsökande munhälsobedömning utan avgift och nödvändig tandvård enligt hälso- och sjukvårdens avgiftssystem. Med omfattande insatser menas personlig omvårdnad under större delen av dygnet, d v s minst 3 ggr/dygn samt tillsyn under natten eller nattlarm. Vidare ska förbättringsutsikterna bedömas vara små. Med varaktigt behov menas ett behov som förväntas kvarstå minst ett år. Även vård och omsorg som ges av närstående ska ingå i bedömningen av omfattningen.

Förtydligande för N2 och N4

Stöd ska ges till personer som får hälso- och sjukvård i hemmet (N2) och som har stora och varaktiga omvårdnadsbehov, särskilt munhygien. Vidare ska ”förbättringsutsikterna bedömas vara små”.

Följaktligen handlar det inte om tillfälliga sjukvårdsinsatser i hemmet, exempelvis efter en sjukhusvistelse eller hjälp med omläggningar, injektioner eller ”dosetten”.

För personer med läkemedelsdosering som enda hemsjukvårdsinsats kan stödet ändå vara aktuellt och av stor vikt eftersom det kan röra sig om diagnostiserad demens i tidigt skede och personer med dessa tillstånd är viktiga att nå med uppsökande munhälsobedömning. Hänvisning till att förbättringsutsikterna bedöms vara små bör då
gälla även om omvårdnadsbehovet är litet. I dessa fall görs bedömningen av personal inom sjukvården.

Stöd ska ges till personer med hemtjänstinsatser i den egna bostaden (grupp 4), som har ”behov av vård och omsorg större delen av dygnet” och där ”förbättringsutsikterna bedöms vara små”. Omvårdnadsbehovet skall avse personlig omvårdnad, särskilt munhygien och stödinsats bör krävas minst 3 ggr/dygn samt tillsyn under natten. Sammanvägt skall individens vårdbehov vara jämförbart med individer i särskilt boende.

Den som har hjälp med att städa och handla eller enbart har nattlarm är således inte berättigad.

Den som trots stora handikapp och svår sjukdom klarar sig med litet eller ingen hjälp från kommun och landsting, tack vare anhörigas frivilliga insats ska också kunna få detta särskilda stöd.
För denna grupp gäller att bedömningen görs inom sjukvården.

I fråga om psykiskt långtidssjuka som bor i ordinärt boende (N4) och som inte har vård och omsorg större delen av dygnet eller beslut om insatser enligt LSS ska erbjudandet om uppsökande munhälsobedömning och nödvändig tandvård ges till personer som:

 • har en demenssjukdom
 • har en långvarig och allvarlig psykossjukdom eller annan psykisk störning som har pågått i mer än ett år med störd verklighetsuppfattning samt bestående och omfattande social funktionsnedsättning. Detta ska ha medfört ett omfattande psykiatriskt funktionshinder vilket leder till att de inte av egen kraft förmår att söka hälso- och sjukvård samt tandvård eller inser sitt behov därav

Även i dessa fall görs bedömningen inom sjukvården

Personer som har stora svårigheter att sköta sin munhygien eller genomgå tandvårdsbehandling på grund av långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning. Läkarintyg med funktionsbedömning krävs, detta ska skickas till Tandvårdsgruppen, Ekonomi- och planeringsavdelningen.
Fast protetik eller avtagbar protetik på implantat ingår ej.

Taxa

Folktandvårdens taxa för nödvändig tandvård eller specialisttandvårdstaxa gäller.

Intyg

För att ansöka om ett F-intyg för en patient skall en ansökan från Socialstyrelsen fyllas i.

Blankett Läkarintyg vid långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning

 • F1    Svår psykisk funktionsnedsättning
 • F2    Parkinsons sjukdom
 • F3    MS, multipel skleros
 • F4    Cerebral pares
 • F5    RA, reumatoid artrit
 • F6    SLE, systemisk lupus erythematosus
 • F7    Sklerodermi
 • F8    ALS, amyotrofisk lateralskleros
 • F9    Orofacial funktionsnedsättning
 • F10    Symtom som kvarstår sex månader efter stroke
 • F11    Sällsynt diagnos. Med sällsynt diagnos avses att diagnosen finns hos färre än 5 av 10 000 invånare och leder till omfattande funktionsnedsättning

Tandvård som led i kortvarig sjukdomsbehandling.

Initiativet till behandlingen kommer i de flesta fall från läkare som remitterat patienten till sjukvården. Förhandsbedömning krävs alltid – i brådskande fall accepteras bedömning i efterhand för S4, S5, S6 och S7

Taxa
S-tandvård debiteras enligt Folktandvårdens taxa för allmän- eller specialisttandvård.

Kategorier

 • S1 - Medfödd missbildning i käkområdet eller ansiktet
 • S2 - Defekt som orsakats av sjukdom i käkområdet eller ansiktet
 • S3 - Tandskada som uppkommit vid epileptiskt anfall
 • S4 - Infektionssanering av patienter som ska genomgå kirurgiska ingrepp eller medicinsk                behandling där infektionsfrihet är ett medicinskt krav
 • S5 - Patienter som pga. sjukdom, medicinering eller allmänt nedsatt immunförsvar har fått                förändringar i munslemhinnan
 • S6 - Utredning av patienter vid misstanke om ett odontologiskt samband med patientens                  grundsjukdom
 • S7 - Patienter som genomgår strålbehandling i öron-, näs, mun- eller halsregionen
 • S8 - Patienter med långvariga och svåra smärtor i ansikts- eller käkregionen (orofaciala                    smärtsyndrom)
 • S9 - Patienter som utreds och behandlas för allvarlig sömnapné
 • S10 - Extremt tandvårdsrädda
 • S11 - Utbyte av tandfyllningar på gruns av avvikande reaktion mot dentala material
 • S12 - Utbyte av tandfyllningar som ett led i en medicinsk rehabilitering
 • S15 - Frätskador på tänderna som orsakats av anorexia nervosa, bulimia nervosa eller                      gastroesofagal reflux – medicinskt rehabiliterad patient

Detta IT-stöd hanterar tandvård inom Regionfinansiert tandvårdsstöd, samt listning och vårdrapportering för barn- och ungdomstandvård

Inloggning till Symfoni

Symfoni support e-post: tandvardsgruppen@norrbotten.se 

 

Saknar du information, se under Vanliga frågor eller skicka e-post till tandvardsgruppen@norrbotten.se 

Förhandsbedömning gör du i tandvårdsstödet Symfoni!

Inloggning Symfoni

Carita

Fakturering av regionfinansierad tandvård görs i Carita och överförs till Symfoni via fil.

Vid fakturering i Carita måste förhandsbedömd vård och ej förhandsbedömd vård särskiljas. Rutin för detta finns på Twist-portalen.

Munhälsobedömning

Anställda inom folktandvården är ansvariga för den uppsökande munhälsobedömningen i Regionen. En EPI-rapport skapas direkt i Symfoni efter uppsöket.

Finns det patienter som måste omlistas på boendet innan EPI-rapporten kan skrivas kan du kontakta Administrativ Stöd och utveckling så hjälper vi dig med detta.

Behörighet

Saknar du eller en av dina medarbetare behörighet till Symfoni? Klicka in på webblanketten och fyll i personuppgifterna så fixar vi en inloggning så fort vi kan.

Webblankett ansökan om behörighet

Saknar du information, se under Vanliga frågor eller skicka e-post till tandvardsgruppen@norrbotten.se 

På Specialisttandvården finns aktuella vårddokument. 

Arbete i Symfoni

Förhandsbedömning

Förhandsbedömning gör du i Symfoni. I undantagsfall kan pappersblankett användas.

Inloggning Symfoni

Fakturor

All tandvård som finansieras av regionens tandvårdsstöd ska faktureras i Symfoni. På detta sätt säkerställes taxor, patientavgifter och patientinformation.

Fakturor utanför Symfoni

I undantagsfall kan fakturor skickas till Administrativ Stöd och utveckling för manuell registrering i Symfoni. Kontrollera att taxan är rätt för patientkategorin och att patientavgift är uttagen eller kontrollera mot ett frikort/85+ innan den skickas.

Skicka fakturorna till:
Patientkontoret
Administrativ Stöd och utveckling
Box 511
961 28 Boden

Behörighet

Saknar du eller en av dina medarbetare behörighet till Symfoni? Klicka in på webblanketten och fyll i personuppgifterna så fixar vi en inloggning så fort vi kan.

Webblankett för ansökan om behörighet 

Saknar du information, se under Vanliga frågor eller skicka ett mail till Tandvårdsgruppen. 

Intyg nödvändig tandvård (N-intyg)

Kommunens personal är behöriga att utfärda intyg till personer med varaktigt behov av omfattande vård och omsorgsinsatser. Intygen skapas direkt i Symfoní  i undantagsfall kan blankett N-intyg användas.

Blankett N-intyg (pdf)

N-intyg kan utfärdas till personer i kommunens särskilda boenden, samt till personer med personlig omvårdnad minst 3 ggr/dygn och med tillsyn under natten eller nattlarm. Behovet ska förväntas kvarstå minst ett år. Ska du utfärda intyg läs mer under länken, viktig information för utfärdande av N-intyg.

Viktig information för utfärdande av N-Intyg (pdf)

När vård och omsorg ges av närstående utfärdas intygen av sjukvården.  Står det klart att personen inte har kommunala insatser av sådan omfattning att de berättigar till detta stöd, ge besked direkt. Överväg i dessa fall om personen ska hänvisas till sjukvården för bedömning. Detta kan gälla till exempel för personer med stora omvårdnadsbehov som tillgodoses av närstående.

Ska du utfärda intyg  gör utbildningen för intygsutfärdare och läs mer under länken  viktig information för utfärdande av N-intyg.

Utbildning för intygsutfärdare

Behörighet

Saknar du eller en av dina anställda behörighet till Symfoni? Klicka in på webblanketten och fyll i personuppgifterna så ordnar vi en inloggning så fort vi kan.

Webblankett ansökan om behörighet

Saknar du information, se under Vanliga frågor eller skicka ett mail till Tandvårdsgruppen.

Intyg

Du som jobbar inom sjukvården kan utfärda följande intyg.

N-intyg

Uppsökande verksamhet, och nödvändig tandvård för personer med bestående och stort omsorgsbehov. Innebär att personen får viss tandvård till sjukvårdstaxa. Den tandvård som ingår är undersökningar, förebyggande vård, lagningar, behandling av tandlossningssjukdom, rotfyllningar och utdragning av tänder. Även tandvård som avser att förbättra tuggförmågan ingår.

Information om Nödvändig tandvård och ansökan om intyg (pdf)

Blankett för ansökan om N-intyg (pdf)

Intygen skrivs ut och skickas till:
Region Norrbotten
Patientkontoret Boden, Tandvårdsstöd
Box 506
961 28 Boden

F-intyg

Personer som har stora svårigheter att sköta sin munhygien eller genomgå tandvårdsbehandling på grund av långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning. Innebär att personen får viss tandvård till sjukvårdstaxa. Den tandvård som ingår är undersökningar, förebyggande vård, lagningar, behandling av tandlossningssjukdom, rotfyllningar och utdragning av tänder. Avtagbara proteser ingår också i tandvårdsstödet. Däremot ingår inte fasta proteser som kronor, broar och implantat.

Blankett Läkarintyg vid långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning (pdf)

Intygen skrivs ut och skickas till:
Region Norrbotten
Patientkontoret Boden, Tandvårdsstöd
Box 506
961 28 Boden

Socialstyrelsens regelverk

Här finns information från Socialstyrelsen om att skriva ett intyg för bedömning om F-tandvård.

Föreskrifter F-tandvård(Socialstyrelsen.se)

STB

Särskilt tandvårdsbidrag(STB) hanteras inte av Region Norrbotten utan av Försäkringskassan. Det innebär ett bidrag på 600 kr per halvår som kan användas till undersökning eller förebyggande tandvård.

Om en patient är berättigad till STB skall intyget skickas med patienten, patientens ombud eller motsvarande som i sin tur skall visa upp det i kontakter med tandvården.

Blankett STB (Till Patienten)

Intygen skrivs ut och lämnas till patienten

 

Sammansättning

Samverkansorganet består av sex ledarmöter. Folktandvården och Privattandläkarföreningen i Norrbotten har utsett två ledamöter vardera. Verksamhetsdirektören har utsett ordförande och  ytterligare två ledamöter som Region Norrbottens företrädare.  

Uppgifter

Samverkansorganet ska vara ett organ för samverkan i tandvårdsfrågor. Samverkansorganet ska bidra till att verksamhets- och kvalitetsuppföljning sker. Exempel på övriga frågor som kan hanteras i samverkansorganet:

 • Utbildning/fortbildning
 • Anordnande av praktikplatser
 • Gemensam information till allmänheten
 • Enhetlig remisshantering
 • Innehåll och omfattning av vårdavtal och samverkansavtal
 • Uppsökande tandvård
 • Nödvändig tandvård
 • Tandvård som en del i sjukdomsbehandling under begränsad tid
 • Vårdval barn- och ungdomstandvård

Samverkan

Samverkan inom samverkansorganet har en rådgivande karaktär. Med samverkan avses möjligheten för varje part i organet att påverka innehållet i förslaget till beslutsunderlag. Om inte samsyn kan uppnås i en fråga kan avvikande ställningstagande tillkännages genom särskilt yttrande till protokollet.

Sammanträden

Samverkansorganet sammankallas minst två gånger per år på Region Norrbottens initiativ. Inför sammanträdet har alla deltagare möjlighet att inkomma med punkter till dagordningen. Efter mötet sammanställs minnesanteckningar. Minnesanteckningarna publiceras här på nllplus.

För att registrera besök i Region Norrbottens särskilda högkostandsskydd för besöksavgifter inom öppen hälso- och sjukvård går det att använda tjänsten E-frikort. För dig som inte har tillgång till tjänsten E-frikort se finns information på sidan för E-frikort

Nedan har vi samlat dom vanligaste frågorna som vi får på ett och samma ställe. Om din fråga ej finns med är du alltid välkommen att höra av dig till oss på tandvårdsgruppen@norrbotten.se

Jag får upp felmeddelandet 403, vad beror det på?

Detta felmeddelandet kommer när det är fel certifikat som är använt vid inloggningen. Testa att starta om webbläsaren och välj det certifikat som börjar på SE följt av en sifferkombination.

Vad är skillnaden mellan STB och F-tandvård?

Särskild tandvårdsbidrag (STB) hanteras av Försakringskassan, det är på 600 kr per halvår. Det kan användas till undersökning och förebyggande tandvård. F-tandvård innebär att viss tandvård utförs till sjukvårdstaxa. För mer information se 1177.se/tandvårdsstöd.

Jag skall registreta ett N-intyg men patienten har ett F-intyg som jag inte får makulerat, vad gör jag?

Om patienten har ett aktivt F-intyg måste vi på administrativ service makulera detta innan ett N-intyg kan registreras. Skicka e-post till oss till oss så hjälper vi dig vidare.
E-post: tandvårdsgruppen@norrbotten.se

Vad är HSA-ID och hur får jag tag i det?

HSA-ID är ett internt ID för dig i din organistation. För att få tag på ditt personliga HSA-ID kontakta din närmsta chef.