Vaccinationer

Vaccinationer är en av de viktigaste åtgärderna för att hindra spridning av smittsamma sjukdomar. På senare år har vaccin även börjat användas för att motverka vissa cancertyper. Här hittar du vaccinrekommendationer, nyheter och leveransinformation:

Här finns hälsodeklaration inför vaccination. Hälsodeklaration finns på ett flertal språk.

Observera att registrering i patientens vaccinationsjournal bör göras i samband med vaccination.
I undantagsfall kan registrering göras i efterhand.  

Behörighetsutbildning för sjuksköterskor

Nu kan du som sjuksköterska som saknar behörighet få detta genom att genomföra Region Norrbottens webbutbildning.

Behörighetsutbildning för sjuksköterskor som ska ordinera läkemedel för vaccination mot covid-19.

Kursrum för interna användare: https://utbilda.nll.se (under Vård) 

Kursrum för användare från kommun och privata aktörer: https://norrbotten.samarbeta.se  

I utbildningen framgår hur bedömning av ordination och vaccination kan ske, och i vilka situationer läkare ska kontaktas.

Efter att du blivit godkänd på utbildningen så ska du ladda ner/spara kursintyget. Om du inte blivit godkänd på utbildningen så syns inte intyget. 

Kursintyget skickas sedan med e-post till den verksamhetschef som är ansvarig för den verksamhet där du ska arbeta.

Dokumentation

Verksamhetschefen ska dokumentera behörigheten:
Behörighetsbedömning gällande covid-19 vaccination (pdf)

Om du saknar kursintyg efter genomförd utbildning

Det finns sjuksköterskor som genomfört utbildningen med godkänt resultat, men som inte har haft möjlighet att hämta och spara sitt intyg eftersom det inte fanns något när de gjorde utbildningen. Kursintygen finns nu tillgängliga att ladda ner/spara från Regionens lärplattform alternativt samarbetsplattformen under rubriken "Intyg" (samma länkar som ovan).

 

Mer information om behörighet att ordinera covid-19 vaccin

Vaccin mot covid-19

Vaccination mot covid-19 Generell information Region Norrbotten vårdos 2024 (utbildning) (pdf.)

Nuvaxovid (Novavax) är det femte vaccinet mot covid-19 som har godkänts i EU.

Nuvaxovid är ett proteinbaserat, adjuvanterat covid-19 vaccin. Nuvaxovid jämställs med mRNA-vaccinernas effekt.

Vaccination med Nuvaxovid rekommenderas inte till:

 • Rekommenderas inte till gravida och ammande i dagsläget
 • Vaccinet rekommenderas inte till personer som är 30 år och yngre. Orsaken till beslutet är data som pekar på en ökad förekomst av myokardit och perikardit framför allt hos yngre i samband med vaccination med Nuvaxovid. Folkhälsomyndighetens beslut gäller från och med 2 november 2022.

Vaccinationer med Nuvaxovid pausas för personer 30 år och yngre(folkhalsomyndigheten.se)

Mer information om Nuvaxovid

Vägledning och fördjupad information om covid-19 vaccination (folkhalsomyndigheten.se)

Nuvaxovid XBB.1.5. (lakemedelsverket.se)

Vaccin mot difteri (folkhalsomyndigheten.se)

Rekommendation för grundvaccination av vuxna mot difteri och stelkramp (folkhalsomyndigheten.se)

 

 

Vaccin mot difteri (folkhalsomyndigheten.se)

Grundvaccination till vuxna:
Rekommendation för grundvaccination av vuxna mot difteri och stelkramp (folkhalsomyndigheten.se)

Påfyllnadsdoser till vuxna:
Vuxna rekommenderas boosterdos vart 20:e år efter sista dosen i barnvaccinationsprogrammet.

Aktuella vacciner för vaccination av vuxna:
diTekiBooster (fass.se) (upphandlat t om 2023-08-31)
Triaxis (fass.se) (upphandlat fr o m 2023-09-01)

 

 

Vissa länder har krav på vaccination före inresa för att skydda landet från smitta.Här finns även information om hur intyg och stämpel ska utformas, samt var vaccinationshäften kan beställas:

Vaccination mot gula febern (folkhalsomyndigheten.se)

Mer information

Upphandlat: Stamaril (fass.se)

Nyhet 2024-03-01: Prisändring inom avtal
Leverantören Sanofi har begärt prisjustering för Stamaril .De nya priserna började gälla 1 februari 2024.

Vaccination rekommenderas vid resor utanför Europa men kan också bli aktuellt som postexpositionsprofylax till mottagliga personer som utsatts för smitta i Sverige 

Vaccination mot hepatit A (folkhalsomyndigheten.se)

Mer information om handläggning och om pre- och postexpositionsprofylax vid fall av hepatit A:
Smittskyddsblad (slf.se)

Skydd mot hepatit A – Pre- och postexpositionsprofylax med vaccin och immunglobulin — (folkhalsomyndigheten.se)
 

Upphandlade vacciner 
Vaccin enbart mot hepatit A

Vaqta 25 E (barndos) (fass.se)

Vaqta 50 E (vuxendos) (fass.se)

Leverantören MSD har meddelat att det kommer att ske en prisökning av Vaqta under pågående avtal
som börjar gälla från och med den 1 mars 2024. 

Kombinationsvaccin mot hepatit A och B

Twinrix paediatric (barndos) (fass.se)

Twinrix Vuxen (fass.se)

Vaccination mot hepatit B (folkhalsomyndigheten.se)

Vaccination som smittskyddsåtgärd rekommendationer Norrbotten (pdf)

I Norrbotten ingår vaccination mot hepatit B i barnvaccinationsprogrammet sedan 1 januari 2012
(barn födda från 2011-10-01 och senare).
Från 2016 ingår hepatit B-vaccination i samtliga regionala barnvaccinationsprogram.

Vaccination rekommenderas vid resor till områden med ökad risk att smittas av hepatit B, men också till definierade riskgrupper i Sverige. Vaccin och i vissa fall immunglobulin kan även bli aktuellt som postexpositionsprofylax om en person utsatts för smitta.

Upphandlat vaccin

Engerix-B 10 mikrogram -barndos (fass.se)

Engerix-B 20 mikrogram - vuxendos (fass.se)

Det finns även ett kombinationsvaccin som innehåller skydd mot både hepatit A och hepatit B

Twinrix paediatric -barndos (fass.se)

Twinrix Vuxen (fass.se)

Vaccination mot bältros - (folkhalsomyndigheten.se)

(2024-05-24) Ny vägledning till regionerna om bältrosvaccination
Folkhälsomyndigheten har tagit fram en ny vägledning som riktar sig till regionerna där bland annat nyttan med vaccination beskrivs, vilka som kan vara aktuella för vaccination samt vilka överväganden regionerna kan behöva göra. Nästa steg i processen handlar nu om att regionernas Råd för nya terapier (NT-rådet), utifrån Folkhälsomyndighetens underlag och hälsoekonomiska analys, ska fatta beslut om en sammanvägd rekommendation till regionerna. Tills denna process är klar gäller samma förfarande som tidigare.

Mer information:
Vägledning om vaccination mot bältros till vuxna med ökad risk för sjukdomen — Ett beslutsunderlag — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)

Fortsatt process kring införande av nya vaccinationer (skr.se)

Vaccin mot herpes zooster

Det finns två godkända vacciner, Zostavax och Shingrix:

Zostavax

Zostavax ges i engångsdos och är ett levande försvagat vaccin mot herpes zoster.
Är godkänt för personer som är 50 år och äldre.
Zostavax (fass.se)

Shingrix

Shingrix rekommenderas i dagsläget att enbart ges till svårt immunsupprimerade patienter. 
I väntan på att Folkhälsomyndighetens utredning om nationellt vaccinationsprogram mot vattkoppor och bältros blir klar rekommenderas regionerna att avvakta med att införa Shingrix.
Undantagsvis och efter individuell bedömning kan dock Shingrix ges till svårt immunsupprimerade patienter via sjukhusanknuten verksamhet. För denna begränsade användning behövs inget särskilt avtal med företaget. Läs mer i NT-rådets yttrande 2022-12-22:
Shingrix – förebyggande mot Herpes zoster och postherpetisk neuralgi (janusinfo.se)

Registrering av Shingrix i VAS
Vaccination registreras som vanligt, men om produkten eller korrekt batchnummer saknas i VAS läggs ett ärende via Ärendeportalen innan registrering av dos blir möjlig.

Vaccination mot humant papillomvirus (HPV) (folkhalsomyndigheten.se)

Sedan 2010 ingår HPV-vaccination i barnvaccinationsprogrammet (initialt enbart flickor) och från om med höstterminen 2020 erbjuds HPV-vaccination även pojkar födda 2009 och senare vaccination.

Region Norrbotten erbjuder även kostnadsfri vaccination mot HPV till flickor upp till 18 år som av någon anledning inte har deltagit i vaccinationsprogrammet, så kallad catch up-vaccination.

HPV-vaccination - information om beställning, dokumentation samt patientinformation (Vaccinationer, Läkemedelsenheten Region Norrbotten) 

Mer information

Här hittar du samlad information om vaccination mot säsongsinfluensa.
Tänk på att även se över patientens behov av vaccination mot covid-19 och pneumokocker.

Årets vaccinationskampanj startar den 7 november.

Influensavaccination säsong 2023/2024

Upphandlade vacciner säsong 2023/2024

Vaxigrip Tetra

Influensavaccinet innehåller skydd mot två subtyper influensa A-virus och två subtyper influensa B- virus. Godkänt för barn över 6 månader samt till vuxna (inkl. gravida)

Intervall till andra vaccinationer
Standarddos influensavaccin (Vaxigrip Tetra) kan ges samtidigt med ett eller flera andra inaktiverade och levande försvagade vacciner, inklusive vaccin mot covid-19 och vaccin mot pneumokocker. Detta gäller både för barn och vuxna. 

Vid en situation där vaccinatören överväger att ge två eller fler vaccin samtidigt bör de individuella konsekvenserna av ökade biverkningar för den vaccinerade beaktas. Det är speciellt viktigt vid samvaccination av sköra personer och vid vaccination av gravida, men ska alltid övervägas. 
Samtidig (eller inom en veckas) administration av flera vaccin kan ge ökade främst lokala biverkningar, men även risk för ökad feberreaktion. 

Om vacciner inte kan/bör ges samma dag som covid-19 vaccin rekommenderas ett intervall på minst 7 dagar. 

Vaccination av barn med Vaxigrip Tetra
OBS! Barn mellan 6 mån- t om 8 år som inte tidigare har vaccinerats mot influensa behöver 2 doser med minst 4 veckors mellanrum för att erhålla skydd under den första säsongen de vaccineras.

Information om Vaxigrip Tetra:
VaxigripTetra - FASS Vårdpersonal

Beställning Vaxigrip Tetra 

Beställs från Oriola.

Vaxigrip Tetra Vnr. 527182 (10x1). Levereras utan nål, luer slip. 
Mer information:
Influensavaccin säsongen 2023-2024 — Adda


Fluenz Tetra

Vaccin mot influensa, nässpray  - godkänt för barn 2 till 17 år
Observera! Levande vaccin.

Se information om indikationer/kontraindikationer: 
Fluenz Tetra - FASS Vårdpersonal

Beställning Fluenz Tetra

Beställning görs från sjukhusapotek eller Tamro: 0771 – 15 00 30, vaccin@tamro.com

Förpackning: 0,2 ml förfylld näspipett för engångsbruk i 10-pack
Varunummer: 551586

Fluenz Tetra, batch 1: Tillgänglig för leverans under vecka 40. Denna batch har 
hållbarhet till 2024-01-11
Fluenz Tetra, batch 2: Tillgänglig för leverans under vecka 44. Denna batch har 
hållbarhet till 2024-02-06

Vid eventuella frågor till AstraZeneca, kontakta Björn Janzén, mejladress: 
bjorn.janzen@astrazeneca.com

 

Fluad Tetra - förstärkt influensavaccin

Det förstärkta influensavaccinet kommer att användas till personer som bor på särskilt boende för äldre och personer med hemsjukvård som är 65 år och äldre.

Detta vaccin är samma förstärkta vaccin som användes under förra året.

Skakas varsamt före användning.
Ska ges intramuskulärt. Om pat behandlas med Waran/OAK kontaktas läkare för bedömning.

Intervall till andra vaccinationer
Förstärkt (adjuvanterat) influensavaccin (Fluad Tetra) kan administreras samtidigt som mRNA vaccin (Comirnaty) men på olika insticksställen. Vid eventuell vaccination med covid-19 vaccinet Nuvaxovid rekommenderas ett intervall på minst 7 dagar.

Pneumokockvaccination eller annan vaccination bör ges med ett intervall på minst 7 dagar.

Beställning av Fluad Tetra 

Beställning görs från Oriola av regionens enheter.
Fluad Tetra Vnr. 518768 (10x1) utan nål, luer lock.

Information om Fluad Tetra

Information till personer som rekommenderas vaccination med Fluad Tetra:
Om förstärkt vaccin mot influensa (pdf) (uppdaterad 2023-08-30)
Information till vårdpersonal:
Fluad Tetra - FASS Vårdpersonal

 

Kostnad för influensavaccination

För personer som är  65 år och äldre eller tillhör en annan riskgrupp är vaccinationsbesöket och vaccinet gratis. Detta gäller även nära kontakt till person med kraftigt nedsatt immunförsvar.

Region Norrbotten erbjuder sina medarbetare som arbetar patientnära gratis vaccination.

För övriga är vaccinationskostnaden besöksavgiften plus kostnaden för vaccinet.

 

 

Tidsplan

Vecka 45 - 47 erbjuds och vaccineras:

 • personer 65 år och äldre
 • medicinska riskgrupper under 65 år 
 • hushållskontakter till personer med kraftigt nedsatt immunförsvar 
 • vård- och omsorgspersonal
 • övriga grupper som omnämns i Folkhälsomyndighetens rekommendationer för 2023

Vecka 48

Övriga från allmänheten kan erbjudas vaccination från och med 27 november 2023


Beroende på utveckling kan planen behöva justeras.

Genom att öppna stegvis för olika grupper vill Folkhälsomyndigheten och Region Norrbotten garantera att de med störst behov, liksom de personer som arbetar nära personer med risk för allvarlig influensa, får möjligheten att vaccinera sig först.

 

Genomförande av vaccination

Riskgrupper och allmänhet 

Personer som önskar vaccination bokar detta på vaccinationsmottagningen (samma som för covid-19 vaccinationerna) i den egna kommunen via webbokning på 1177.se eller via telefonbokning på 010-452 63 03 (det vill säga samma telefonnummer som covid-19 vaccin).

Planera gärna att genomföra influensavaccinationera av patienter i riskgrupp inom er verksamhet  i samband med vårdbesök/sjukhusvård då det underlättar för patienten som då också snabbare får ett skydd mot influensa.
 

Patientnära vårdpersonal

Vaccinationen är som tidigare kostnadsfri för regionens personal som arbetar patientnära.

Kontrollera med närmaste chef om vaccinationen erbjuds på arbetsplatsen eller om ni ska boka på respektive vaccinationsmottagning

Kom ihåg att registrera och dokumentera vaccinationen enligt rutin!

Influensavaccinet rekommenderas framförallt till de som av medicinska orsaker kan drabbas extra svårt.  Att drabbas av influensa medför ökad risk för patienterna att drabbas av komplikationer till exempel blodförgiftning, lunginflammation och hjärt-kärlsjukdom. Influensa kan också leda till försämring av underliggande grundsjukdom. 

Riskgrupper som rekommenderas vaccination mot influensa

 • Personer 65 år och äldre.
 • Gravida efter graviditetsvecka 12 (se nedan)

Vuxna och barn från 6 månader med följande sjukdomar eller tillstånd:

 • kronisk hjärtsjukdom
 • kronisk lungsjukdom, såsom KOL och svår/instabil astma
 • andra tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft och sekretstagnation (till exempel extrem fetma, neuromuskulära sjukdomar eller flerfunktionshinder).
 • kronisk lever- eller njursvikt
 • diabetes mellitus typ 1 och 2
 • tillstånd som innebär kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling.

De medicinskt definierade riskgrupperna omfattar här barn och vuxna med kroniska sjukdomar och tillstånd med ökad risk för allvarlig influensasjukdom. Dessa grupper är mer eller mindre heterogena och i många fall kommer det att krävas en individuell bedömning av om vaccination ska erbjudas eller inte. Det kan också finnas individer som en läkare bedömer har behov av vaccination utöver det som finns med i listan ovan. 

För gravida rekommenderar Folkhälsomyndigheten att frågan om vaccination tas upp inom mödrahälsovården tidigt i graviditeten. Gravida som inte ingår i någon annan riskgrupp rekommenderas vaccination efter graviditetsvecka 12 under höst-/vinterperioden då vaccinationer ges eftersom det är under den senare delen av graviditeten som de har en ökad risk för allvarlig influensa. Gravida som även ingår i en annan riskgrupp (se ovan) rekommenderas vaccination även före graviditetsvecka 12.                                                

Övriga grupper som rekommenderas vaccination mot influensa

 • Hushållskontakter till personer med kraftigt nedsatt immunförsvar 
 • Personal inom vård och omsorg som arbetar nära patienter och omsorgstagare med ökad risk för allvarlig influensa 
 • Andra grupper som särskilt kan beaktas för influensavaccination utöver definierade riskgrupper är personer med skörhet som behöver hemtjänst, eller liknande stöd, samt personer med påtagligt nedsatt hälsa av andra skäl än diagnoserna i riskgruppslistan, till exempel psykiatrisk sjukdom eller demens men även skadligt alkohol- eller drogbruk

Prioritering vid vaccinbrist

Vid begränsad tillgång på vaccin bör vaccindoser reserveras för vaccination av riskgrupper samt all personal inom vård och omsorg som arbetar nära patienter och omsorgstagare med ökad risk för allvarlig influensasjukdom.
Om ytterligare prioritering krävs rekommenderas följande prioritering:
1. Medicinska rískgrupper
2. Personer över 65 år som inte ingår i medicinska riskgrupper
3. Hushållskontakter och sjukvårdspersonal som arbetar nära  personer med kraftigt nedsatt
    immunförsvar
4. All annan personal inom vård och omsorg  

Ordination av läkemedel för säsongsinfluensavaccination

Med ordination menas beslut av hälso- och sjukvårdspersonal som är avsett att påverka en patients hälsotillstånd genom en hälso- och sjukvårdsåtgärd. Följande yrkeskategorier får ordinera infuensavaccination:

1. Läkare

2. Sjuksköterskor som är behöriga enligt Socialstyrelsens föreskrifter (HSLF-FS 2018:43) om kompetenskrav för sjuksköterskor vid förskrivning av läkemedel 

- I HSLF-FS 2018:43, 9 § framgår att en sjuksköterska som har genomgått antingen specialistutbildning till distriktssköterska eller specialistutbildning inom hälso- och sjukvård för barn och ungdomar är behörig att ordinera läkemedel för vaccination i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer om influensavaccination till riskgrupper.

- Även en sjuksköterska som har genomgått en utbildning som är likvärdig med någon av specialistutbildningarna enligt första stycket är behörig att till barn och vuxna ordinera läkemedel för vaccination i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer om influensavaccination till riskgrupper.

- En sjuksköterska som har genomgått någon annan utbildning som innefattar kunskapsområdet är behörig att till vuxna ordinera influensavaccin till riskgrupper. 

Verksamhetschefen ska ansvara för att det görs en bedömning av om utbildningarna motsvarar specialistutbildningarna som beskrivs i 9§ första stycket. Bedömningen ska dokumenteras (HSLF-FS 2018:43, 10 §).
Mall för dokumentation av behörighet att ordinera vaccination mot influensa och pneumokockinfektion


Generellt direktiv om läkemedelsbehandling avseende vaccination mot influensa

Ett generellt direktiv är beslut om läkemedelsbehandling som gäller patienter på en viss vårdenhet och vid särskilt angivna tillstånd (HSLFS 2017:37 kap 6, 6§)

Generellt direktiv kan utfärdas av läkare så att andra sjuksköterskor än de som är behöriga att ordinera under vissa beskrivna förutsättningar ska kunna administrera vaccin mot säsongsinfluensa på en vårdenhet utan specifik ordination för varje patient.

Sjuksköterskan som administrerar vaccinet ska:

1. göra en bedömning av patientens behov av läkemedlet, och

2. kontrollera läkemedlets indikation och kontraindikationer.

Bedömningen och vaccinationen ska registreras och dokumenteras enligt rutin

Mall för generellt direktiv avseende vaccinet Vaxigrip Tetra

Generellt direktiv om läkemedelsbehandling vaccination mot influensa - Vaxigrip Tetra(pdf)

Mall för generellt direktiv avseende vaccinet Fluad Tetra 

Generellt direktiv om läkemedelsbehandling vaccination mot influensa med förstärkt vaccin som rekommenderas personer boende på särskilt boende och personer med hemsjukvård som är 65 år och äldre.
Generellt direktiv - Fluad Tetra (förstärkt influensavaccin)  

 

Administrering av ordinerade vacciner

Får utföras av läkare och sjuksköterskor.

Den årliga säsongsinfluensan kan innebära svåra konsekvenser för den enskilda som drabbas men också stora utmaningar för vården.

Det är av stor vikt att nå så många som möjligt i riskgrupperna med erbjudande om influensavaccination eftersom ger ett bra skydd mot svår sjukdom och minskar risken för smittspridning. Det är också mycket viktigt att vård- och omsorgspersonal skyddar patienterna/omsorgstagarna, sig själva och anhöriga genom vaccination.

Förutom influensakampanjen så är det också viktigt att verksamheterna informerar och om möjligt erbjuder influensavaccination till patienterna i samband med vårdbesök och sjukhusvård. Det är också viktigt att patientnära medarbetare så smidigt som möjligt ska kunna influensavaccineras.

E-utbildning om influensa

Blivande vaccinatörer på en enhet måste genomföra e-utbildning med kunskapsfrågor samt ta del av annat informationsmaterial som finns på Influensa- och pneumokockvaccinationssidan som uppdateras inför varje säsong.

E-utbildning om influensa 

Om du arbetar inom kommunal vård- och omsorg kan du ta del av e-utbildningen genom att gå in på sida
https://utbilda.nll.se  och använd gästlösenordet: Virus.
Information om hur du loggar in(pdf)

Inför varje säsong ska man som ordinatör/vaccinatör också uppdatera sina kunskaper och ta del av ny information från Folkhälsomyndigheten och det material som finns på Region Norrbottens webbsida om influensavaccination. 

Influensadagen 2023 

Den 25 september genomfördes den årliga influensadagen i Stockholm. Det går att ta del av föreläsningsmaterialet fram till 25 november 2023 via Folkhälsomyndighetens webbplats:
Presentationer från konferenser (folkhalsomyndigheten.se)

 

Mer information om vaccination mot influensa

Folkhälsomyndigheten rekommenderar fr om 15 augusti 2022 vaccination mot kikhosta för gravida från gravidvecka 16. Syftet med vaccinationen är att skydda de allra yngsta spädbarnen mot svår sjukdom i kikhosta. För att skyddet skall överföras till barnet bör vaccinationen ske minst två veckor före beräknat förlossningsdatum, men med fördel tidigare för att vaccinationen ska hinna ge skydd om barnet föds för tidigt.Vaccinationen är kostnadsfri för den gravida kvinnan.

Vaccinering av gravida mot kikhosta (pdf.) 

 

Det finns för närvarande tre tillgängliga vaccin med indikation passivt skydd mot kikhosta hos spädbarn, när barnets moder fått vaccinet under graviditeten; Boostrix , Boostrix Polio från GlaxoSmithKline samt Triaxis från Sanofi AB. 
Observera att vaccinet diTekiBooster saknar aktuell indikation.

För Norrbotten gäller följande:
Triaxis (upphandlat från och med 1 september 2023)

Nyhet 2024-04-29
Triaxis ny förpackning 1-pack och nytt varunummer
Triaxis finns i idag i en 1-förpackning med 2 nålar i förpackningen (ej fast nål) och under sommaren 2024 kommer förpackningen att uppdateras till en 1-förpackning med 1 nål vid sidan (ej fast nål). 
Denna förändring kommer att innebära att varunumret byts från 053401 till 115445.

Triaxis 10-pack på gång slutet av 2024
Efter återkopplingar från verksamheter har Sanofi meddelat att de kommer byta dagens 1-förpackning till en 10- förpackning. Den nya 10-förpackningen väntar just nu på godkännande hos Läkemedelsverket och Sanofi räknar med att den kommer att finns tillgänglig för beställning hos Oriola mot slutet av 2024. 

Nyhet 2024-03-01
Leverantören Sanofi har begärt prisjustering på Triaxis. Det nya priset har börjat gälla 
från och med 1 februari 2024. 

För uppdaterade priser, kontakta kundsupporten på e-post: inkopscentralen@adda.se

Folkhälsomyndigheten har genomfört två webbinarier under 2022.
Utbildningen riktade sig till barnmorskor och läkare inom mödrahälsovården.

Det finns olika grupper av meningokocker och vaccin skyddar bara mot de grupper som ingår i vaccinet. De vanligaste grupperna är A, B, C, Y och W. 

Vaccination mot meningokocker (folkhalsomyndigheten.se)

Här finns information om

 • preexpositionsprofylax till medicinska riskgrupper
 • grupper som rekommenderas vaccination vid resa
 • postexpositionsprofylax kring sjukdomsfall

Rekommendationer om förebyggande åtgärder mot invasiv meningokocksjukdom (folkhalsomyndigheten.se)

 

Meningokock (grupp B): Bexsero (fass.se)
(2023-09-28) Bexsero har fått licens beviljad för att säljas i utländsk förpackning med samma 
varunummer.

Meningokock (ACWY-135): Nimenrix (fass.se)

Vaccination mot mässling (folkhalsomyndigheten.se)

 

Upphandlat vaccin

M-M-RvaxPro (fass.se)

Vaccinet innehåller även skydd mot röda hund och påssjuka.

Bedömning av vaccination samt utbrottshantering

Mässling är en mycket smittsam och allvarlig infektionssjukdom som efter införandet av vaccination med MPR 2-dosschema 1982 minskat dramatiskt i Sverige. Varje år insjuknar dock cirka 60 personer i Sverige och alla fall har haft koppling till smitta utomlands. Flera stora utbrott har inträffat i bland annat Frankrike, Italien, Ukraina och Rumänien.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att alla bör ha ett skydd mot mässling för att skydda sig själva, men också för att skydda personer som inte kan vaccineras. Smittspridning kan ske genom att det finns personer som saknar immunitet mot mässling.

Det är viktigt att hälso-och sjukvårdspersonal är medveten om att mässling fortfarande förekommer för att kunna ställa tidig diagnos och begränsa smittspridning.

Smittskyddsläkarföreningens smittskyddsblad samt länk till översättningar (slf.se) 

Riskgrupper för att insjukna i mässling 

1. Barn som ännu inte hunnit vaccineras i det allmänna vaccinationsprogrammet

Första dosen ges i regel vid 18 månaders ålder. Inför planerad  resa utomlands rekommenderas att barnet hunnit få sin första dos av vaccinet. Den kan ges från 9 månaders ålder (på speciell indikation från 6 månader- ta kontakt med barnläkare). Ges vaccinet innan 12 månaders ålder räknas detta som en extra dos och barnet ska även vaccineras med en dos vid 18 månaders ålder samt dos 2 i årskurs 1-2.

2. Barn eller vuxna som inte vaccinerats eller enbart erhållit 1 dos

En dos ger skydd hos cirka 95% av de som vaccinerats. För att få ett långvarigt skydd krävs två doser vaccin. Det minsta möjliga intervallet mellan två doser är 1 månad, men det rekommenderas att vänta några år mellan doserna om möjligt. I barnvaccinations-programmet ges därför doserna vid 18 månaders ålder, samt när barnet går i årskurs 1-2. Om tiden är knapp inför en utlandsresa bör åtminstone en dos av vaccinet ges, men helst inte närmare än 2 veckor innan avresa (se även under punkt 1 när det gäller små barn som ska resa utomlands).

Barn och vuxna som är födda i andra länder har ofta enbart erhållit en dos av vaccinet och ofta innan 12 månaders ålder. Vid hälsoundersökning är det därför viktigt att så snart som möjligt bedöma behov av kompletterande vaccination. 

Bland vuxna födda mellan 1960-1980 i Sverige kan det finnas personer som saknar immunitet. Detta på grund av att färre erhållit immunitet efter genomgången mässling genom att mässlingsfallen minskat efter införande av vaccination. Det är också färre i denna grupp som fått de rekommenderade två MPR-doserna.

Särskilt viktigt är det att vuxna personer som bedöms sakna immunitet vaccineras inför utlandsresa (personen får bekosta detta själv) eller om de arbetar med hälso- och sjukvård (personen rekommenderas att kontakta sin arbetsgivare för ställningstagande till vaccination).

Sannolikhet för genomgången mässling respektive vaccination mot mässling utifrån födelseår, för personer uppvuxna i Sverige:

Födelseår

Haft mässling?

 Vaccination erbjuden?

Före 1960

I stort sett alla har haft mässling

Nej

1960-1969

Nästan alla har haft mässling

Personer födda i slutet av 1960-talet kan ha erbjudits vaccination i förskoleåldern om de inte redan hade haft mässling.

1970-1974

Många har haft mässling

En del har vaccinerats med mässlingsvaccin under andra levnadsåret. De flesta har vaccinerats med en dos MPR-vaccin i skolan. Majoriteten har alltså fått minst en dos vaccin mot mässling.

1975-1980

En avtagande andel har haft mässling

Nästan alla har vaccinerats med mässlingsvaccin under andra levnadsåret. De flesta har även vaccinerats med en dos MPR-vaccin i skolan. Majoriteten har alltså fått två doser vaccin mot mässling.

1981 och senare

De flesta har inte haft mässling

Nästan alla har fått två doser MPR-vaccin.

 

För personer födda mellan 1960-1980 gäller följande:
Mässlingsvaccination schema
Schema för mässlingsvaccination

Gravida ska inte vaccineras. Fertila kvinnor som erhåller vaccin ska dessutom undvika att bli gravida en månad efter vaccination

 

3.Personer som fått immunsuppressiv behandling, till exempel genomgått behandling för akut leukemi eller stamcellstransplantation

Dessa personer kan bli aktuella för vaccination efter avslutad behandling, vanligen tidigast efter 2 år, beroende på om mässlingsimmunitet då finns och om de bedöms kunna ges ett levande vaccin.  Vaccination ska göras i samråd med patientens behandlande läkare.


När bör vaccination inte ges?

Kontraindikationer mot mässlingvaccination är:

 1. Graviditet
 2. Anafylaktisk reaktion efter intag av ägg eller känd överkänslighet mot vaccinkomponent
 3. Nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller läkemedel
  - kemo- och/eller strålterapi samt behandling med immunsuppresiva läkemedel
  (bland annat: steroider motsvarande > 15 mg prednisolon, biologiska läkemedel senaste 3 månader). Ge inte vaccin vid osäkerhet rörande grad av immunsuppression

Nationellt vaccinationsprogram mot pneumokocker för riskgrupper

1 december 2022 infördes ett nationellt särskilt vaccinationsprogram för riskgrupper mot pneumokocker. 

Observera att personer som är födda 1946 eller tidigare omfattas inte av det nationella vaccinationsprogrammet på grund av ålder, men kan omfattas av vaccinationsprogrammet ändå om personen tillhör en medicinsk riskgrupp.

I Norrbotten kommer vi att förutom de medicinska riskgrupperna fortsätta att erbjuda alla som är 65 år och äldre att gratis vaccinera sig mot pneumokocker.

För fullständig information:

Pnemokockvaccination av vuxna i Region Norrbotten - lathund (pdf)

Vaccinationsprogrammet mot pneumokocker för riskgrupper (folkhalsomyndigheten.se) 

 

 

Pneumovax

Polysackaridvaccin - upphandlat t om 2025-08-31

Ytterligare information – se FASS.se 

(2024-03-01) Pneumovax® i svensk förpackning finns åter i lager.

(2023-10-27) Viktigt information från leverantören vid beställning av Pneumovax
Observera att vid beställning av Pneumovax ska 10-pack beställas för att vi ska erhålla det upphandlade priset. För 1-pack gäller ett annat högre pris.

Prevenar 20 

(Bytt namn från Apexxnar)

Konjugerat vaccin PCV20 - upphandlat till och med 2027-01-15
Ytterligare information - se FASS.se

Kostnad för patient
Från 1 mars 2018 är pneumokockvaccination kostnadsfri för personer som tillhör någon riskgrupp.
Övriga vuxna får betala fullt pris.

Nyhet 2024-04-29 Apexxnar namnbyte till Prevenar 20
Apexxnar har bytt namn till Prevenar 20. Pfizer bedömer att förpackningsbytet från Apexxnar till Prevenar 20 kommer att ske 1 juli 2024. De återkommer med exakt datum.

Enligt Läkemedelsverket får Pfizer ha en månads parallelförsäljning per förpackning vilket eventuellt innebär att bytet av 1-pack och 10-pack kan ske vid 2 olika tillfällen.

Varunummer 182303 Apexxnar 1-pack kommer bytas till Varunummer 509649Prevenar 20® 1-pack
Varunummer 458025 Apexxnar 10-pack kommer bytas till Varunummer 551380 Prevenar 20®
10-pack.

Vid frågor kontakta jeanette.landqvist@pfizer.com

 

Ordination

Med ordination menas beslut av hälso- och sjukvårdspersonal som är avsett att påverka en patients hälsotillstånd genom en hälso- och sjukvårdsåtgärd.
Följande yrkeskategorier får ordinera vaccin mot pneumokockinfektion

 1. Läkare
 2. Sjuksköterskor som är behöriga enligt Socialstyrelsens föreskrifter (HSLF-FS 2018:43) 
  om kompetenskrav för sjuksköterskor vid förskrivning av läkemedel 

  I HSLF-FS 2018:43, 9 § framgår att en sjuksköterska som har genomgått antingen specialistutbildning till distriktssköterska eller specialistutbildning inom hälso- och sjukvård för barn och ungdomar är behörig att ordinera läkemedel för vaccination i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer om pneumokockvaccination.

  Även en sjuksköterska som har genomgått en utbildning som är likvärdig med någon av specialistutbildningarna enligt första stycket är behörig att ordinera läkemedel för vaccination i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer om pneumokockvaccination.

  En sjuksköterska som har genomgått någon annan utbildning som innefattar kunskapsområdet är behörig att till vuxna ordinera pneumokockvaccin till riskgrupper. Verksamhetschefen ska ansvara för att det görs en bedömning av om utbildningarna motsvarar specialistutbildningarna som beskrivs i 9§ första stycket. 
  Bedömningen ska dokumenteras (HSLF-FS 2018:43, 10 §)

  Mall för dokumentation av behörighet att ordinera vaccination mot influensa och pneumokockinfektion

Generella direktiv

Ett generellt direktiv är beslut om läkemedelsbehandling som gäller patienter på en viss vårdenhet och vid särskilt angivna tillstånd (HSLFS 2017:37 kap 6, 6§) och måste uppdateras varje år. 

Generellt direktiv kan utfärdas av läkare så att andra sjuksköterskor än de som är behöriga att ordinera under vissa beskrivna förutsättningar ska kunna administrera vaccin mot pneumokocker på en vårdenhet utan specifik ordination för varje patient.

Sjuksköterskan som administrerar vaccinet ska:
1. göra en bedömning av patientens behov av läkemedlet, och
2. kontrollera läkemedlets indikation och kontraindikationer

Observera att vid pneumokockvaccination till personer med mycket hög risk för allvarlig pneumokockinfektion kan generella direktiv inte användas.

Bedömningen och vaccinationen ska dokumenteras enligt rutin.

Mall för utfärdande av generellt direktiv - Pneumovax

Patienten ska fylla i
Hälsodeklaration och ordinationsunderlag inför pneumokockvaccination

Kontrollera vilket vaccin som är aktuellt för patienten
Schema (lathund) för pneumokockvaccination av vuxna i Region Norrbotten 

Som vid andra vaccinationer ska lämplig medicinsk behandling och övervakning finnas tillgänglig i händelse av anafylaktisk reaktion.

Vaccinationer mot pneumokocker till följande patientkategorier ska förutom att de dokumenteras i journalsystemet även rapporteras till Nationella vaccinationsregistret (NVR):
 
• Personer 2 år och äldre som tillhör medicinsk riskgrupp
• Alla personer som året de vaccineras fyller 75 år
• Personer som fr om år 2022 eller senare fyllt 75 år (födda 1947 och senare)
 
Följande patientkategorier ska alltså inte rapporteras:
• Personer som är födda 1946 eller tidigare som inte tillhör en medicinsk riskgrupp enligt      Folkhälsomyndighetens föreskrift             
• Personer som är 74 år eller yngre som inte tillhör en medicinsk riskgrupp
 
Rapportering via vaccinationsregistrering i VAS
I VAS kan även givna vaccinationer mot pneumokocker överföras till nationella vaccinationsregistret på samma sätt som övriga vaccinationer som vi är skyldiga att rapportera (t ex vaccinationer inom barnvaccinationsprogrammet).
Det finns ett fält i VACC-formuläret då man registrerar en vaccination som ingår i ett nationellt vaccinationsprogram som heter "Vaccinet ingår i Nationellt Vaccinationsprogram. Skickas till NVR" och därefter finns en ruta som alltid är förifylld med "JA" men som även kan ändras till "NEJ". 

Vaccination mot rabies (folkhalsomyndigheten.se)

Handläggning av personer som har utsatts för misstänkt eller konstaterad rabiessmitta, eller som löper risk att utsättas för smitta (pre- och postexpositionsprofylax)

Rekommendationer om förebyggande åtgärder mot rabies (folkhalsomyndigheten.se)

 

Upphandlat vaccin och immunglobulin

Immunglobulin: Berirab P 750 IU  

Vaccin: Verorab

Nyhet 2024- 03-01:  Verorab godkänt av Läkemedelsverket
Verorab nu inte längre är ett licensläkemedel. Vaccinet är nu registrerat och godkänt av läkemedelsverket och dispens har blivit beviljad för den utländska förpackningen.
Från och med 1 mars 2024 används varunummer 187817 istället för 759296 för beställningar av Verorab.  Endast varunumret för beställningar ändras, förpackningen förblir densamma som tidigare med engelsk, fransk och spansk märkning. Leverans av den svenska förpackningen förväntas ske under andra halvan av 2024.   

Sommaren 2023 godkändes två nya vacciner mot RS-virus (respiratoriskt syncytialvirus).

Med anledning av detta har Folkhälsomyndigheten tagit fram en rekommendation för vilka personer som vaccination kan vara aktuellt. Rekommendationerna publicerades september 2023.

Regionerna kommer nu att invänta NT-rådets rekommendation avseende införande av de nya vaccinerna.  Läs mer:
Fortsatt process för vaccinering mot RS-virus | SKR

Vaccinerna finns i dagsläget enbart att tillgå hos privata vårdgivare och patienterna måste själva  betala  vaccin och besökskostnad.

Vaccination mot stelkramp (folkhalsomyndigheten.se)

Schema för grundvaccination samt åtgärder vid sårskada då vaccin och/eller immunglobulin kan bli aktuellt

PM stelkrampsprofylax för vuxna (pdf)

 

Upphandlade vacciner för vuxna

diTeBooster (fass.se) 
Kombinationsvacccin med reducerad antigenhalt (dT-vaccin). 
Används till både grund- och påfyllnadsdoser.

Triaxis (fass.se) 
Kombinationsvacccin med reducerad antigenhalt (dTp-vaccin).
Om inte  kombinationsvaccin mot enbart difteri och stelkramp (dT-vaccin) finns tillgängligt kan kombinationsvaccin mot difteri, stelkramp och kikhosta (dTp-vaccin) användas både för grundvaccination och påfyllnadsdoser

Tetanus vaccin - (beställs via licens)
Vaccin mot enbart tetanus (monovalent fulldosvaccin) 
Används till grundvaccination dos 1-3.

Immmunglobulin
Tetagam 
Immunglobulin som ska kunna tillhandahållas av samtliga akutmottagningar samt Infektionsmottagning

Vaccination mot tyfoidfeber (folkhalsomyndigheten.se)

 

Upphandlade vacciner

Det finns två typer av vaccin mot tyfofoidfeber 

Oralt vaccin mot tyfoidfeber (Vivotif) ska inte tas av personer med nedsatt immunförsvar eller av personer som behandlas med cytostatika eller läkemededel som kan nedsätta immunförsvaret.

Nyhet 2024-03-01: Prisändring inom avtal
Leverantören Sanofi har begärt prisjustering för Typhim Vi. De nya priserna började gälla 1 februari 2024.

Vaccination mot vattkoppor (folkhalsomyndigheten.se)

(2024-05-24) Nyhet om vaccination mot vattkoppor
Folkhälsomyndigheten har utformat ett remissförslag om att införa vaccination mot vattkoppor i det nationella barnvaccinationsprogrammet. Innan vaccination kan införas i barnvaccinationsprogrammet måste regeringen ta ställning till remissen från Folkhälsomyndigheten.

Tills beslut kommer från regeringen gäller samma förfarande som tidigare.

Mer information:

Remissförslag respektive vägledning för vaccination mot vattkoppor och bältros — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)

Fortsatt process kring införande av nya vaccinationer (skr.se)

Upphandlat vaccin

Varivax (fass.se) - levande försvagat vaccin

Leverantören har under pågående avtal begärt prisjustering avseende Varivax. Det nya priset börjar gälla från och med 1 mars 2024.