Riktlinjer och subventioner

Information om antidoter och antidotansvariga på sjukhusen i Norrbotten

Giftinformation för läkare

Antidoter i Norrbotten

Kontakt

Ann-Charlotte Högström
Överläkare
Akutsjukvården Sunderby sjukhus
E-post: anncharlotte.hogstrom@norrbotten.se

Eva Pettersson
Sjukhusapotekare
Vårdsäkerhetsenheten Läkemedel
E-post: eva.e.pettersson@norrbotten.se

Recept som saknar eller har en oidentifierbar arbetsplatskod kommer inte att kunna expedieras inom läkemedelsförmånen, vilket innebär att patienten får betala hela kostnaden för läkemedlet. Detta gäller även om patienten har frikort.
De förskrivare som förskriver läkemedel via journalsystemet får automatiskt förskrivarkod och arbetsplatskod angivna på receptet. 

Hitta din befintliga arbetsplatskod

Behöver du ta reda på vad din arbetsplats har för arbetsplatskod kan du hitta den i VAS enligt följande instruktion:

Hitta arbetsplatskod i VAS

Tilldelning av arbetsplatskoder

Administrering och tilldelning av arbetsplatskoder i Region Norrbotten sker via Vårdsäkerhetsenheten FO Läkemedel. Tilldelning av arbetsplatskod sker efter ansökan. 

Fritidsförskrivning av läkemedel

Fritidsförskrivning av läkemedel - anvisning

Hjälpmedelskort

Arbetsplatskod krävs även på hjälpmedelskort.

Förändringar av verksamhet

Förändringar av verksamhet som berör arbetsplatskod ska meddelas till Vårdsäkerhetsenheten FO Läkemedel.

Kontakt

Evelina Bernberg
E-post: evelina.bernberg@norrbotten.se
0920-28 00 53
070-229 30 75

Region Norrbotten
Sunderby sjukhus
Vårdsäkerhet
FO Läkemedel
971 80  LULEÅ

De praktiska och ekonomiska konsekvenserna av en läkemedelsordination ska vara lika för länsinvånarna oavsett var i länet de bor. Länets sjukvård ska därför följa dessa anvisningar när valsituationer uppstår om ett läkemedel ska ordineras via receptförskrivning till patient eller via rekvisition till vårdenheten.

Elektronisk förskrivning är huvudregel.

Pappersblankett får endast användas i vissa undantagsfall, till exempel vid teknisk störning, för läkemedel som är avsett att hämtas ut i annat EES-land eller när patienten har särskilda skyddsbehov.

Receptblanketter beställs från Adda:

adda.se/receptblanketter
08 - 709 59 90
order@adda.se

Region Norrbotten har subventioner för vissa läkemedel och närliggande produkter som ett komplement till de lagstadgade läkemedelsförmånerna.  

Enligt patientlagen SFS 2014:821 ska patienten ges möjlighet att välja utförare av offentligt finansierad primärvård och öppen specialiserad vård i hela landet (SKR). Patient som söker vård i Norrbotten har rätt till läkemedelssubvention enligt Region Norrbottens riktlinjer. Kostnaden ska faktureras patientens hemregion.

Här finns information om hur du som förskrivare ska skriva ordinationen för att hanteringen ska bli rätt på apoteken och för patienterna:
Subvention läkemedel - hantering för förskrivare (pdf)

Patient - till och med 20 år

Preventivmedel med förmån är kostnadsfria enligt lag om läkemedelsförmåner SFS 2002:160 §19. och registreras med förmån (R) i apotekens system.
Patienten ska inte betala någon mellanskillnad för preventivmedel inom förmånen. Mellanskillnaden faktureras patientens hemregion.
Undantagspreparaten hanteras på samma sätt för allt patienter till och med 25 år.

Patient - 21-25 år

Preventivmedel inom förmån samt undantagspreparat ingår i Region Norrbottens subvention. Preventivmedlen registreras med U i apotekens system och faktureras patientens hemregion.

När patienten har fyllt 26 år betalar patienten preventivmedelskostnaderna enligt gällande regler för förmånsläkemedel och högkostnadsskydd (även om receptet har förskrivits före 26-årsdagen).

Undantagspreparat

Följande preventivmedel ingår inte i förmånen men omfattas av Region Norrbottens subvention

 • Nuvaring
 • Ornibel
 • Vagiprev
 • Evra
 • Zoely
 • Qlaira 
 • Slinda*

*Slinda suventioneras endast om minst en annan gestagenmetod har provats men gett biverkningar, andra preventivmetoder är olämpliga och receptet är förskrivet av läkare med gynekologisk specialistkompetens.

Subvention av preventivmedel i Region Norrbotten - anvisning (pdf)

Omfattar både läkemedel med och utan förmån. Läkemedlen registreras med S hos apoteken. 

Omfattar både läkemedel med och utan förmån. Registreras med U hos apoteken. 

Under 16 år 

120 kr/uttag   
Enligt lag om läkemedelsförmåner SFS 2002:160, § 20

16-19 år

120 kr/uttag   
Avgiftshandsboken (pdf) - Patientavgifter Se avsnitt om livsmedel för särskilda näringsändamål

Från 20 år

Kostnaden varierar

Subvention av vissa apoteksprodukter (pdf) - anvisning

 • Laxermedel för tarmsköljning
 • Emla kräm till barn under 18 år

Registreras med U hos apoteken

Gäller förskrivare - Internmedicin, neurologmottagningen, SYS. 
Registreras med U hos apoteken. 

Recept på natriumkloridlösning (ATC-kod B05BB01 eller B05XA03), i de fall nationell läkemedelsförmån saknas. Registreras med U hos apoteken. 

Recept på adrenalinlösning (ATC-kod C01CA24), i de fall nationell läkemedelsförmån saknas. Registreras med U hos apoteken. 

Recept på Epidyolex (N03AX24), som förskrivs till barn av specialist inom barn- och ungdomsmedicin, i de fall läkemedelsförmån saknas. 

Under 18 år

 • Ingen egenavgift.                     
 • Läkemedel med förmån omfattas.
 • SML-läkemedel, med eller utan förmån, är kostnadsfritt för patienten.
 • Faktureras alltid Migrationsverket.

Läs mer på: Migrationsverket

18 år och äldre

 • Egenavgift 50 kr.
 • Läkemedel med förmån omfattas.
 • SML-läkemedel, med eller utan förmån, är kostnadsfritt för patienten.
 • Faktureras alltid Migrationsverket.

Läs mer på: Migrationsverket

Smittskyddsläkemedel med eller utan förmån är kostnadsfritt för patient oavsett ålder.

Under 18 år

18 år och äldre

Läs mer i SFS 2013:407: Hälso- och sjukvård till vissa utlänningar som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd

Tabletträknaren kan användas vid uträkning av hur länge ordinerade tabletter bör räcka. 

Om upphandlat alternativ finns, ska det upphandlade vaccinet beställas i första hand.

Via länken hittar du information om vilka de upphandlade vaccinerna är samt information om hur och från vilken grossist som dessa ska beställas. 

Ej upphandlat vaccin förskrivs på recept eller rekvireras från distributör. Välj det alternativ som ger den lägsta kostnaden för patienten.

Se aktuellt sortiment på respektive grossists webbsida.
Observera att både upphandlade och inte upphandlade vacciner finns med, så kolla alltid först om vaccinet du ska beställa är upphandlat eller inte.

Vaccin beställer vi framför allt direkt från grossisterna Oriola och Tamro, men även från MSD Vaccinservice och SBL Vaccin (Valneva). De båda sistnämnda använder Oriola för distribution.

Länk till Tamros sida för vaccinbeställning:
www.tamro.se/vaccin

I Tamros formulär för beställning finns en lista över de vacciner som kan beställas från dem.

Länk till Oriolas sida för vaccinbeställning:
Vaccin (oriola.com)

I Oriolas ordermall för vacciner finns en lista över de vacciner som kan beställas från dem. Beställning kan göras antingen via webbshopen eller genom att mejla in ifylld ordermall.

Länk till MSD:s sida för vaccinbeställning:
MSD vaccinservice

På webbsidan finns en lista över de vacciner som kan beställas via MSD Vaccinservice. Beställning görs via deras webbshop. Obs! Använd ert kundnummer hos Oriola.

Länk till hemsida: Valneva
Kundservice, tel: 08 - 735 12 50
E-post för beställning: order@sblvaccin.se

Beställning görs via mail.

Prisuppgifter kan fås vid beställning från respektive vaccinleverantör. 

HPV-vaccination ingår i det allmänna vaccinationsprogrammet för både pojkar och flickor. Det erbjuds till elever i årskurs 5 via skolhälsovården. Region Norrbotten erbjuder även kostnadsfri vaccination mot HPV till flickor upp till 18 år som av någon anledning inte har deltagit i vaccinationsprogrammet, så kallad catch up-vaccination.

Beställning och dokumentation

Kommuner

Kommuner beställer via ett eget kundnummer hos leverantören. I vissa kommuner kan beställningen gå via den lokala hälsocentralen. Vaccinet betalas av Region Norrbotten. Om beställningen understiger 50 st vaccin tillkommer en fraktkostnad som betalas av respektive kommun och faktureras från Region Norrbotten.

Hälsocentraler (catch up-vaccination)

Rutiner för beställning av HPV-vaccin:

Samtyckesblanketter

Blanketterna ska distribueras i skolorna. Detta ombesörjs via Norrbottens kommuner. 

Nyheter och leveransinformation

Läs mer om nyheter, upphandlat vaccin, leveransinformation och rekommendationer för HPV-vaccin på Smittskydds hemsida:

Information till allmänheten

Information om detta finns på Smittskydds webbsida om vaccinationer.