Psykiatri

1:a hand

metylfenidat N06BA04
CONCERTA generiska alternativ

2:a hand

atomoxetin N06BA09
STRATTERA
Övervägs bland annat vid missbruksrisk. Betänk suicidrisk! Begränsad subvention - subventioneras när svar på tidigare behandling med metylfenidat bedöms vara kliniskt otillräckligt, eller när behandling med centralstimulerande medel är olämpligt

Alternativt i 2:a hand

lisdexamfetamin N02AB12
ELVANSE och ELVANSE vuxen
Begränsad subvention - subventioneras när svar på tidigare behandling med metylfenidat bedöms vara kliniskt otillräckligt. Medlet ges som långverkande och, som kortverkande, dexamfetamin (N06BA02), Attentin. Detta kortverkande preparat är i Sverige formellt godkänt till barn (ej till vuxna).

Reviderat: december 2022
Faktaägare: Norrbottens läkemedelskommitté

För mer information

Bakgrund, utredning, behandling, uppföljning, patientinformation

Akuta psykiatriska tillstånd med svår agitation och psykotiska symtom (akut psykos eller, i vissa fall, akut och övergående psykos enligt ICD-10)

OBS! På grund av risk för QT-tidsförlängning och ökad risk för hjärtarytmi bör man enligt klinisk erfarenhet ej ge doser av haloperidol högre dos än 10 mg intramuskulärt. Enligt Maudsley Prescribing Guidelines 2013 medför doser upp till 5 mg intramuskulärt ej ökad arytmirisk om inte hjärtsjukdom är känd. I stort sett samtliga antipsykotika kan medföra arytmirisk, vilket innebär att behandling med sådana läkemedel måste föranleda vaksamhet.

1:a hand

olanzapin N05AH03
OLANZAPIN munsönderfallande tablett, generiska alternativ
Medlet är förstahandsalternativ vid akutbehandling om peroral medicinering är möjlig.

2:a hand om peroral medicinering inte är möjlig

haloperidol N05AD01
HALDOL injektionsvätska
Vid akutbehandling med haloperidol i injektionsform minskar risken för extrapyramidala biverkningar om diazepam injiceras samtidigt.

diazepam N05BA01
STESOLID NOVUM injektionsvätska
Se ovanstående kommentar under haloperidol.

3:e hand om peroral medicinering inte är möjlig

olanzapin N05AH03
OLANZAPIN
Som intramuskulär injektion för akut behandling (Zyprexa pulver till injektionsvätska).

Reviderat: december 2022
Faktaägare: Norrbottens läkemedelskommitté

För mer information

Bakgrund, utredning, behandling, uppföljning, patientinformation

"Alkoholmissbruk"

Läkemedelsbehandling ska alltid kombineras med medicinsk rådgivning och uppföljning. 
Tänk på att återfall i drickande ska handläggas på liknande sätt som recidiv vid kroniska somatiska åkommor, Det är viktigt att inte moralisera vid ”återfall”.
OBS! Detta avsnitt berör ej abstinensreaktioner eller deras behandling.

disulfiram N07BB01
ANTABUS

akamprosat N07BB03
CAMPRAL

naltrexon N07BB04
NALTREXON generiska alternativ

Evidens finns för att behandling med disulfiram (spärrmedicin) är effektivt bara om det ges övervakat på mottagning under kontroll av nykterhet. Akamprosat (”antisugmedicin”) och naltrexon (”antilustmedicin”) givna var för sig eller i kombination reducerar alkoholkonsumtionen mätt i antalet nyktra dagar eller enligt AUDIT. Behandlingstiden ska individualiseras, men är i regel 6-12 månader för samtliga dessa tre läkemedel.

Reviderat: december 2022
Faktaägare: Norrbottens läkemedelskommitté

För mer information

Bakgrund, utredning, behandling, uppföljning, patientinformation

1:a hand

escitalopram N06AB10
ESCITALOPRAM generiska alternativ
För barn och ungdom har fluoxetin väldokumenterad effekt. Escitalopram tillhör de lite effektivare antidepressiva läkemedlen. Risken för förlängning av QT-intervallet (och därmed troligen för allvarlig hjärtarytmi) är förhöjd, sannolikt av betydelse vid hög ålder, vid hög dos eller vid samtidig behandling med bl a omeprazol och hydroxizin (Atarax).

sertralin N06AB06
SERTRALIN generiska alternativ
Risken för gastrointestinala biverkningar är större för sertralin än för escitalopram. Sertralin saknar interaktion med omeprazol och hydroxizin (Atarax).

2:a hand

mirtazapin N06AX11
MIRTAZAPIN generiska alternativ
Övervägs som andrahandsval vid depression där sömnstörningar är framträdande. I fall när behandling med antidepressivum av typ SSRI eller SNRI (till exempel venlafaxin) ej givit önskad effekt, kan tilläggsbehandling med mirtazapin eller det snarlika mianserin prövas.

Reviderat: december 2022
Faktaägare: Norrbottens läkemedelskommitté

För mer information

Bakgrund, utredning, behandling, uppföljning, patientinformation

Sömnstörning i form av sömnlöshet (insomni) hos vuxna

Steg 1 Icke-farmakologisk behandling

Sömnhygien och KBT-i

Bakomliggande orsak ska utredas innan behandling väljs.
Välj sömnhygieniska insatser och KBT-i före läkemedel.

Steg 2 Farmakologisk behandling

Tillfällig sömnstörning (<4 veckors behandling)

1:a hand

melatonin N05CH01
CIRCADIN, MECASTRIN depottablett
Godkänd indikation till patienter 55 år och äldre. Ingår inte i förmånen.

ARITONIN tablett
Ingår inte i förmånen vid behandling av vuxna. Vid receptförskrivning till vuxna ska det ALLTID vara EJ FÖRMÅN. Melatonin i tablettform saknar indikation sömnstörningar för vuxna. Melatonin tabletter finns även receptfritt (indikation jet-lag).

2:a hand

zopiklon N05CF01
ZOPIKLON generiska alternativ
Zopiklon har betydande missbruks- och beroendepotential. Tänk på att känsligheten för sederande läkemedel ökar med åldern. Hos äldre är vanlig startdos därför hälften av ordinär vuxendos.

propiomazin N05CM06
PROPAVAN
Propiomazin bedöms som säkert att använda under graviditet. Kan vara olämpligt till äldre på grund av ökad risk för biverkningar som dagtrötthet och extrapyramidala biverkningar.

Reviderat: december 2022
Faktaägare: Norrbottens läkemedelskommitté

För mer information

Bakgrund, utredning, behandling, uppföljning, patientinformation

Ospecifik ångest, paniksyndrom och övriga specifika ångestsyndrom (utom specifik fobi)

1:a hand

sertralin N06AB06
SERTRALIN generiska alternativ
Risken för gastrointestinala biverkningar är något större för sertralin än för escitalopram. Sertralin saknar interaktion med omeprazol och hydroxizin (Atarax).

escitalopram N06AB10
ESCITALOPRAM generiska alternativ
Risken för förlängning av QT-intervallet (och därmed sannolikt för allvarlig hjärtarytmi) är förhöjd vid hög dos eller vid samtidig behandling med bland annat omeprazol och hydroxizin (Atarax).

2:a hand

paroxetin N06AB05
PAROXETIN generiska alternativ

duloxetin N06AX21
DULOXETIN generiska alternativ

3:e hand

klomipramin N06AA04
KLOMIPRAMIN generiska alternativ

Akutbehandling

1:a hand

prometazin R06AD02
LERGIGAN

hydroxizin N05BB01
HYDROXIZIN generiska alternativ
På grund av biverkan av QT-förlängning (och därmed risk för hjärtarytmi) ska maximala dygnsdosen till vuxna inte överstiga 100 mg per dygn, till äldre maximalt 50 mg per dygn och till barn, som väger under 40 kg, maximalt 2 mg/kg kroppsvikt per dygn.

alimemazin R06AD01
ALIMEMAZIN generiska alternativ

Sista hand

oxazepam N05BA04
OXASCAND generiska alternativ
Enbart i undantagsfall och endast för akutbehandling. Stor försiktighet om missbruk eller beroende av alkohol, droger eller beroendeframkallande läkemedel föreligger eller tidigare har funnits.

Reviderat: december 2022
Faktaägare: Norrbottens läkemedelskommitté

För mer information

Bakgrund, utredning, behandling, uppföljning, patientinformation