Diabetes typ 2

Symbol för Diabetes, dekorativ bild

Intervention av levnadsvanor (rökning, övervikt och fysisk aktivitet) utgör grunden för behandling.

Den glukossänkande läkemedelsbehandlingen bör individualiseras och hänsyn tas till patientens förutsättningar och samsjuklighet.

1:a hand

Icke-farmakologisk behandling
Intervention av levnadsvanor = grunden för behandling

metformin A10BA02
METFORMIN generiska alternativ
Bör i regel inledas i anslutning till diagnos samt fortgå så länge kontraindikationer saknas. Ska tillfälligt sättas ut vid vätskebrist. Kontraindicerat vid eGFR <30 ml/min.

2:a hand

SGLT2-hämmare – överväg insättning vid hjärtsvikt, aterosklerotisk kardiovaskulär sjukdom eller diabetesnefropati. För gränsvärden gällande njurfunktion - se FASS.

emapgliflozin A10BK03
JARDIANCE filmdragerad tablett. Tillägg till metformin.

dapagliflozin A10BK01
FORXIGA filmdragerad tablett. Tillägg till metformin

emapgliflozin + metformin A10 BD20
SYNJARDY filmdragerad tablett

Synjardy i styrkan 12,5 mg/1000 mg alternativt 12,5 mg/850 mg med doseringen 1+0 är det mest kostnadseffektiva alternativet av SGLT2-hämmare och medför en kostnad på ca 8 kr/dag. Om detta alternativ används innebär det att Synjardy ersätter frukostdosen av metformin och att patienten helst ska ta ytterligare metformin till middagsmålet. Patienten behöver noggrant informeras om att Synjardy tas 1+0 (inte 1+1 enligt bipacksedeln/FASS) och att den innehåller metformin.

Om otillräcklig effekt av SGLT2-hämmare överväg byte eller eventuellt tillägg av något av nedanstående.

3:e hand

GLP-1-analog – överväg insättning vid hjärtsvikt, aterosklerotisk kardiovaskulär sjukdom, diabetesnefropati (GFR >15 ml/min) eller behov av viktminskning. Viktigt att utvärdera behandlingen och ta ställning till utsättning om läkemedlet haft otillräcklig effekt. Indikationen gäller för patienter med kvarstående insulinproduktion.

liraglutide A10BJ02
VICTOZA injektionsvätska, daglig subkutan injektion. Tillägg till metformin.

semaglutid A10BJ06
OZEMPIC injektionsvätska, veckovis subkutan injektion. Tillägg till metformin.

dulaglutid A10BJ05
TRULICITY injektionsvätska, veckovis subkutan injektion. Tillägg till metformin.

4:e hand

DPP4-hämmare - indikationen gäller för patienter med kvarstående insulinproduktion. Ska inte kombineras med GLP-analog, då det inte ger någon känd tilläggseffekt.

sitagliptin A10BH01
SITAGLITPIN generiska alternativ

INSULIN
Börja förslagsvis med basinsulin till natten. Långverkande insulinanalog i 2:a hand endast om annan insulinbehandling inte räcker till för att nå behandlingsmålet på grund av upprepade hypoglykemier.

Insulin bör användas som 1:a eller 2:a handsval enbart i följande fall:

  1. Om diabetes typ 1 kan misstänkas
  2. Om patienten är katabol (till exempel viktnedgång eller annan akut sjukdom)
  3. Som initial terapi vid mycket högt HbA1c (97 mmol/mol), men efter upptrappning av andra läkemedel tas ställning angående insulinutsättning.

Medellångverkande insulin (basinsulin)
insulin (humant) A10AC01
HUMULIN NPH samma verksamma insulin som i Insulatard

Direktverkande insulin (måltidsinsulin)
insulin lispro A10AB04
INSULIN LISPRO SANOFI samma verksamma insulin som i Humalog

insulin aspart A10AB05
INSULIN ASPART SANOFI samma verksamma insulin som i Novorapid

Mixinsulin – direktverkande + medellångverkande
insulin lispro + insulin-lispro protamin A10AD04
HUMALOG MIX 25

Långverkande insulin – 2:a hand – vid upprepade hypoglykemier nattetid trots adekvata doser NPH-insulin
insulin glargin A10AE04
ABASAGLAR

Reviderat: maj 2024
Faktaägare: Norrbottens läkemedelskommitté

För mer information

Nationellt kliniskt kunskapsstöd (vardpersonal.1177.se)