Venprovtagning

För transfusionsmedicinsk undersökning t.ex. blodgruppering och förenlighetsprövning gäller att ID-kontroll skall vara utförd enligt SOSFS 2009:29.
På patienter med risk för blodsmitta, följ gällande föreskrifter i Handbok för hälso- och sjukvård under rubriken Blodsmitta.

Före provtagning

Se Provtagningsförberedelser och Patientförberedelser

Rekommenderad ordningsföljd för provkärl:

  1. Slaskrör som slaskrör används ett serumrör utan tillsats.
  2. Blododling (blododlingsflaska aerob, blododlingsflaska anaerob eller blododlings-flaska barnflaska aerob) länk till provtagningsanvisning
  3. Koagulationsrör (citratrör)
  4. Serumrör med eller utan tillsatser
  5. Andra rör med tillsatsämnen

Kommentar: Rekommendationen är att alltid ta ett slaskrör, speciellt om det är ett koagulationsrör som ska tas. Extra viktigt med slaskrör om man provtar med butterfly då röret inte fylls till önskad nivå annars. Slaskrör även viktigt för att minimera/eliminera hudkontamination vid blododlingar.

 

Provtagning

 • Kontrollera patientens namn och personnummer mot rör och remiss eller VAS-etikett. Patienten bör själv uppge namn och personnummer. Kontrollera också datum och tid.
 • Patienten skall ligga eller sitta i en stol med armen vilande på fast underlag.
 • Använd handskar vid provtagningen och hantering av proverna och byt handskar mellan varje patient.
 • Desinfektera huden med klorhexidinsprit/injektionstork och låt torka. Huden kan inte helt steriliseras kemiskt, men kontaminationsrisken kan minimeras. Ta aldrig prov från arm som mottar eller just mottagit infusion förrän efter ett par timmar.
 • Använd ej stas eller så lite stas som möjligt (ej mer än 1 minut i sträck), eftersom detta och muskelarbete t.ex. handknytning, kan ge felaktigt resultat på flera analyser
  t.ex. Kalium och Calcium. Släpp stasen omedelbart då blodet börjar rinna.
 • Om blod tas via inneliggande kanyl, skall de första 5 mL blod kasseras.
 • Rör med tillsats (även gelrör) skall omedelbart vändas långsamt minst fem gånger för blandning. Det är viktigt att rör med tillsats fylls till avsedd volym för att inte ge felaktigt förhållande mellan tillsats och blod.

Efter provtagning

 • Prov skall omedelbart transporteras stående till laboratoriet.

De prover som tas utanför sjukhusen, måste i förekommande fall behandlas på platsen. Blodprov för serumanalyser skall koagulera stående i rumstemperatur minst 30 minuter före centrifugering. Kyls rören för hastigt eller centrifugeras för tidigt uppstår hemolys som påverkar många analysresultat (t.ex. S-ASAT, S-Bilirubin, fS-Folat, S-Fosfat, fS-Järn, S-Kalium, S-Kobalamin, S-LD). För bra preanalytisk kvalitet är det viktigt att provet centrifugeras så snart som möjligt för att separera serum respektive plasma från blodcellerna. För ytterligare information om hållbarhet och centrifugering, se respektive analys för vidare handhavande. Om hållbarhet innan centrifugering ej finns angivet ska provet centrifugeras inom 4 timmar. I de fall då centrifugen inte kan ställas in på 2400 g i 5 minuter ska provet istället centrifugeras vid 2000 g i 10 minuter.

Sökord

venprovtagning provtagning provkärl centrifugering