Ventrikelbiopsier (histopatologi)

Utförande laboratorium

Avdelningen för patologi och cytologi, Sunderby sjukhus.

Remiss

Elektroniskt via VAS alt. pappersremiss.
Provtyp i VAS: PAD.

Remissen skall innehålla anamnestisk information (frågeställning, diagnos och provtagningslokalisation) samt uppgifter om eventuell behandling och läkemedel som patienten fått före provtagning. Eventuella endoskopiska förändringar beskrivs avseende läge och utseende. Biopsier behöver inte orienteras.

Provtagning

Biopsier från olika lokalisationer skall läggas i separata burkar och särmärkas.

Vid gastritutredning tas biopsier helst enligt rekommendation i den ursprungliga Sydney-klassifikationen: Biopsier tas från antrum respektive corpus och läggas i separata burkar.

För provtagningslokalisation i antrum rekommenderas området 2 cm proximalt om pylorus. För riktad atrofidiagnostik enl OLGIM tas biopsier från minst 5 platser i ventrikeln; 2 i antrum (minor- och majorsidan), 1 från incisura angularis (angulusvecket) samt 2 från corpus (minor- och majorsidan) i separata burkar.

Vid provtagning av polyper, måste vid radikalitetsfrågeställning ev polypstjälk/resektionsrand markeras med sutur eller tusch.

Provhantering

Fixering
4% fosfatbuffrad formaldehydlösning motsvarande minst tio gånger preparatets volym.

Förvaring och transport
Förvaras och transporteras i rumstemperatur. Var noga med att stänga provtagningskärlet. Det går bra att använda ordinarie provtransporter.

Svarsrutiner

Tidsangivelser avser arbetsdagar, dagtid måndag-fredag.

Snabbsvar (fixerat prov) lämnas inom 1-3 arbetsdagar.

Normalsvar (fixerat prov) lämnas inom 3-10 arbetsdagar.

Undantag vid ovanliga och komplicerade fall, bristande fixering och vid behov av urkalkning.

Referensintervall/Beslutsgräns

Medicinskt utlåtande.

Indikation

Se vårdprogram.

Interferens och felkällor

Resultatet vid diagnostiken är beroende av att volymen formaldehyd är tillräcklig.

Metod

Histopatologisk teknik.

Ackrediterad

Nej

Sökord

Ventrikelbiopsi, ventrikel, magsäck, gastrit. OLGIM.