Prostata - mellannålsbiopsier (histopatologi)

Utförande laboratorium

Avdelningen för patologi och cytologi, Sunderby sjukhus.

Remiss

Elektroniskt via VAS alt. pappersremiss.
Provtyp i VAS: PAD.

Anamnesuppgifter ifylls noggrant. Uppgifter om sjukhistoria (tidigare TUR-P operation, tidigare given behandling av prostatacancer, hormonbehandling, strålbehandling) och undersökningsfynd (T-stadium samt PSA-värde inkl. kvot). Ange antalet biopsier och provtaningslokalisation. Ange även bokstav/siffra-kombination/lokalisation enligt schema.

Provtagning

Märk kassetterna (på framkanten) med arkivbeständig penna.
Kassetterna märks med bokstav/siffra-kombination enligt schema
1) Lägg i pads i botten av kassetten.
2) Mellannålen placeras ovanpå, så rakt som möjligt.
3) Lägg på pads ovanpå mellannålen.
4) Knäpp igen kassettlocket.
5) Kassetterna placeras i en burk märkt med patientens namn och personnummer.

Anpassa burkens storlek, så att alla kassetter tillhörande patienten får plats i samma burk. Häll på fixeringsvätska, så att kassetterna täcks.

Arkivbeständig penna, kassetter och pads tillhandahålls av patologiavdelningen. Kontakta patologiavdelningen för tillgång.

Provhantering

Fixering
4 % fosfatbuffrad formaldehydlösning, tillräcklig mängd för att täcka kassetterna.

Förvaring och transport
Förvaras och transporteras i rumstemperatur. Var noga med att stänga provtagningskärlet. Det går bra att använda ordinarie provtransporter.

Svarsrutiner

Tidsangivelser avser arbetsdagar, dagtid måndag-fredag.

Snabbsvar (fixerat prov) lämnas inom 1-3 arbetsdagar.

Normalsvar (fixerat prov) lämnas inom 3-10 arbetsdagar.

Undantag vid ovanliga och komplicerade fall, bristande fixering och vid behov av urkalkning.

Referensintervall/Beslutsgräns

Medicinskt utlåtande.

Indikation

Se vårdprogram.

Interferens och felkällor

Resultatet vid diagnostiken är beroende av att volymen formaldehyd är tillräcklig.

Metod

Histopatologisk teknik.

Ackrediterad

Nej

Sökord

Prostata, prostatabiopsier.