Obduktion, klinisk

Utförande laboratorium

Avdelningen för patologi och cytologi, Sunderby sjukhus.

Remiss

Elektroniskt via VAS alt. pappersremiss.

Provtyp i VAS: OBD

Obduktionsremiss ska skickas inom 3 dagar efter konstaterat 
dödsfall. Information om på vilket bårhus patienten ligger måste 
anges. Anamnesuppgifter ifylls noggrant. 
Remiss med begäran om obduktion, relevanta kliniska uppgifter och 
samtliga journalhandlingar skickas till avdelningen för patologi och 
cytologi. 
Vid fall där dödsfall skett under oklara omständigheter skall det anges 
i remissen ifall polis kontaktats.
Mottagen obduktionsremiss betraktas som giltig, d.v.s. ingreppet kan 
ske i enlighet med lagen, om inte annat är tydligt beskrivet. Vid behov 
av konsultation före obduktion, kontaktas patologen.
Speciella önskemål t.ex. bakterieodlingar eller begränsad obduktion 
skall anges på remissen.
Dödsbevis och dödsorsaksintyg skrivs av ansvarig behandlande 
läkare.
För rättsmedicinsk obduktion skall polis skicka remiss till rättsmedicin 
i Umeå.

Provtagning

Gällande förordningar är fr a Socialstyrelsens föreskrifter om 
dödsbevis m m och obduktion m m SOSFS 1996:28, 1996:29 och 
1996:30.
Anhöriga som har frågor om dödsorsak m m skall hänvisas till 
ansvarig behandlande läkare, inte till Patologen.

Provhantering

Obduktion utförs normalt första arbetsdagen efter att vi fått dessa handlingar. Remitterande läkare kan ange telefonnummer eller personsökare på remissen och kan kallas till visning av fallet.

Förvaring och transport
Förvaras i kylrum.

Svarsrutiner

Dagtid måndag-fredag

Om önskemål finns kan visning av fallet eller telefonsvar lämnas i samband med obduktionen. Övriga kunder får elektroniskt svar alternativt papperssvar.

Referensintervall/Beslutsgräns

Medicinskt utlåtande.

Medicinsk bakgrund/Tolkning

Interferens och felkällor

Långvarigt dröjsmål mellan dödsfall och obduktion.

Ackrediterad

Nej

Sökord

Obduktion, autopsi