Mag-tarmresektat - esofagus, ventrikel, tunntarm, kolon/rektum (histopatologi)

Utförande laboratorium

Avdelningen för patologi och cytologi, Sunderby sjukhus.

Remiss

Elektroniskt via VAS alt. pappersremiss.
Provtyp i VAS: PAD.

Remissen skall innehålla anamnestisk information (frågeställning och diagnos), läge, utseende, förklaring till markeringar som gjorts på operationsmaterialet, ev. endoskopiska fynd samt uppgifter om eventuell behandling som patienten fått före provtagningen.

Provtagning

Tas material från olika delar, skall provtagningsställen noggrant anges. Material från olika lokalisationer skall läggas i separata burkar och särmärkas.

Resektatet måste märkas, så att patologen kan identifieras proximal resp. distal resektionsrand.

Viktiga strukturer skall markeras, exempelvis kärlsträngens proximala rand.

Inläggning av skumgummitampong, annat poröst material eller en grovt perforerad plastslang i ouppklippta områden förbättrar fixeringen.

Esofagus

Färskt mukosaresektat nålas upp på en korkplatta med mukosasidan uppåt och de kirurgiska sidoresektonsränderna markerade med t.ex. knappnålar i olika färger.

Esofagusresektatet bör skickas till patologen färskt. Om inte möjligt, ska preparatet före fixering uppklippas fram till 1 cm proximalt och distalt om tumörområdet och därefter nålas upp på en korkplatta.

Ventrikel

Operationsmaterialet uppklipps före fixering utmed curvatura major (med undvikande av tumören) och spännes upp på en korkplatta. Fokala förändringar (mindre än 2 cm), som kan vara svåra att se efter fixering, markeras med sutur eller liknande. Det är också viktigt att orienteringen av preparatet framgår tydligt, eftersom det efter fixering är svårt att orientera sig i resektatet.

Kolon, rektum och anus Mukosaresektion: Det är viktigt att dessa preparat nålas upp på korkplatta med mukosasidan uppåt innan fixering för att förhindra att den tunna randen av normalvävnad runt adenomet krymper och därmed kan omöjliggöra en säker radikalitetsbedömning. De kirurgiska sidoresektionsränderna skall markeras exempelvis med knappnålar i olika färger. Eventuella lägesmarkeringar som görs av kirurgen, ska tydligt framgår av remissen.

Vid operationsindikation "kolit", bör kolonpreparat klippas upp i antimesenteriellt område och rektumpreparat i sitt främre omgång. Preparatet rengörs och därefter fästas upp på en korkplatta innan det placeras i fixering.

Koloncancer: Tarmen klipps upp fram till cirka 1 cm proximalt och distalt om tumörområdet men inte igenom detta. Preparatet rengörs innan det placeras i fixering.

Rektumcancer: Mesorektum lämnas alltid intakt för optimal bedömning av den cirkumferentiella resektionsytan (CRM).

Provhantering

Fixering
4% fosfatbuffrad formaldehydlösning motsvarande minst tio gånger preparatets volym.

Förvaring och transport
Förvaras och transporteras i rumstemperatur. Var noga med att stänga provtagningskärlet. Det går bra att använda ordinarie provtransporter.

Svarsrutiner

Tidsangivelser avser arbetsdagar, dagtid måndag-fredag.

Snabbsvar (fixerat prov) lämnas inom 1-3 arbetsdagar.

Normalsvar (fixerat prov) lämnas inom 3-10 arbetsdagar.

Undantag vid ovanliga och komplicerade fall, bristande fixering och vid behov av urkalkning.

Referensintervall/Beslutsgräns

Medicinskt utlåtande.

Indikation

Se vårdprogram.

Interferens och felkällor

Resultatet vid diagnostiken är beroende av att volymen formaldehyd är tillräcklig.

Metod

Histopatologisk teknik.

Ackrediterad

Nej

Sökord

Esofagus, ventrikel, tunntarm, colon, rectum, anus