Hudstans/hudbiopsier (histopatologi)

Utförande laboratorium

Avdelningen för patologi och cytologi, Sunderby sjukhus.

Remiss

Elektroniskt via VAS alt. pappersremiss.
Provtyp i VAS: PAD.

Remissen skall innehålla anamnestisk information (frågeställning, diagnos och provtagningslokalisation) samt uppgifter om eventuell behandling och läkemedel som patienten fått före provtagning. Dermatitis-frågeställning bör tydligt framgå av remisstexten, då dessa biopsier hanteras annorlunda än vid tumörfrågeställning. Vid misstanke om malignt melanom skall diagnostisk radikal excision utföras enligt vårdprogram, ta aldrig stans från dessa lesioner. Vid alopecia-frågeställning rekommenderas 4 mm stans som når ner till subcutis. Biopsin bör tas i hårstrånas riktning från ett område med aktiv process. En andra biopsi från frisk hud i motsvarande kontralateralt område kan vara av värde i vissa fall. Om flera biopsier skickas, läggs dessa i separata, tydligt märkta burkar. Områden med utbränt resttillstånd är sällan informativa. Observera att stansbiopsier som är koniska/avsmalnande vid sin spets är ej lämpliga för alopecidiagnostik.

Provtagning

Vid provtagning bör subkutis medtas. Ange från vilket område preparatet är taget. Om flera prov tas, läggs dessa i separata burkar.

Provhantering

Fixering
4% fosfatbuffrad formaldehydlösning motsvarande minst tio gånger preparatets volym.

Förvaring och transport
Förvaras och transporteras i rumstemperatur. Var noga med att stänga provtagningskärlet. Det går bra att använda ordinarie provtransporter.

Svarsrutiner

Tidsangivelser avser arbetsdagar, dagtid måndag-fredag.

Snabbsvar (fixerat prov) lämnas inom 1-3 arbetsdagar.

Normalsvar (fixerat prov) lämnas inom 3-10 arbetsdagar.

Undantag vid ovanliga och komplicerade fall, bristande fixering och vid behov av urkalkning.

Referensintervall/Beslutsgräns

Medicinskt utlåtande.

Indikation

Se vårdprogram.

Interferens och felkällor

Resultatet vid diagnostiken är beroende av att volymen formaldehyd är tillräcklig.

Metod

Histopatologisk teknik.

Ackrediterad

Nej

Sökord

Hudstans, stansbiopsi, hudbiopsi, hud, alopecia