Grov- och mellanålsbiopsier UNS (histopatologi)

Utförande laboratorium

Avdelningen för patologi och cytologi, Sunderby sjukhus.

Remiss

Elektroniskt via VAS alt. pappersremiss.
Provtyp i VAS: PAD

Remissen skall innehålla anamnestisk information (frågeställning, diagnos och provtagningslokalisation) samt uppgifter om eventuell behandling och läkemedel som patienten fått före provtagning.

För bröstbiopsier anges följande: Har förändringen upptäckts vid screening, klinisk undersökning eller under uppföljning. Sidoangivelse och placering i bröstet. Resultat av mammografi/ultraljud med förändringens storlek, utseende, solitär eller multipel och om det finns mikrokalk. Ultraljuds U-kod och mammografisk M-kod eller radiologisk R-kod anges också.

Om flera biopsier skickas, där det är nödvändigt för diagnostiker att vara medveten om olika provtagningslokalisationer eller förändringar läggs dessa i separata, tydligt märkta burkar enligt undernumrering ”Burk:1”, ”Burk:2” osv. Vilket prov som läggs i vilken burk ska 
förklaras tydligt i fältet “prov utgörs av:” i remissen.

Provtagning

Nålarna hanteras försiktigt och läggs direkt i 4 % fosfatbuffrad formadehydlösning. För bröstbiopsier anges tidsspunkt för start av fixering.

Provhantering

Fixering
4 % fosfatbuffrad formaldehydlösning motsvarande minst tio gånger preparatets volym.

Förvaring och transport
Förvaras och transporteras i rumstemperatur. Var noga med att stänga provtagningskärlet. Det går bra att använda ordinarie provtransporter.

Svarsrutiner

Tidsangivelser avser arbetsdagar, dagtid måndag-fredag.

Snabbsvar (fixerat prov) lämnas inom 1-3 arbetsdagar.

Normalsvar (fixerat prov) lämnas inom 3-10 arbetsdagar.

Undantag vid ovanliga och komplicerade fall, bristande fixering och vid behov av urkalkning.

Referensintervall/Beslutsgräns

Medicinskt utlåtande.

Indikation

Se vårdprogram.

Medicinsk bakgrund/Tolkning

Interferens och felkällor

Resultatet vid diagnostiken är beroende av att volymen formaldehyd är tillräcklig.

Metod

Histopatologisk teknik

Ackrediterad

Nej

Sökord

Grovnålsbiopsi, mellannålsbiopsi