Esofagusbiopsier (histopatologi)

Utförande laboratorium

Avdelningen för patologi och cytologi, Sunderby sjukhus.

Remiss

Elektroniskt via VAS alt. pappersremiss.
Provtyp i VAS: PAD.

Anamnesuppgifter ifylls noggrant. Indikation för provtagning (endoskopiska fynd och frågeställning) skall framgå. Ange alltid avståndet från tandraden och/eller gastroesofageala övergången (GEJ). Det bör tydligt framgå om och i så fall vilket biopsimaterial som härrör från cardiaområdet.

Provtagning

Ju fler väl tilltagna biopsier som tas, desto större sannolikhet att få ut representativt material. Biopsier från olika lokalisationer/nivåer skall läggas i separata burkar och särmärkas. Vid frågeställning eosinofil esofagit tas minst 6 biopsier från tre olika nivåer (proximala, mellersta och distala esofagus ca 2 cm ovan cardia. Biopsitagning skall riktas mot områden med patologiskt utseende.

Provhantering

Fixering
4% fosfatbuffrad formaldehydlösning motsvarande minst tio gånger preparatets volym.

Förvaring och transport
Förvaras och transporteras i rumstemperatur. Var noga med att stänga provtagningskärlet. Det går bra att använda ordinarie provtransporter.

Svarsrutiner

Tidsangivelser avser arbetsdagar, dagtid måndag-fredag.

Snabbsvar (fixerat prov) lämnas inom 1-3 arbetsdagar.

Normalsvar (fixerat prov) lämnas inom 3-10 arbetsdagar.

Undantag vid ovanliga och komplicerade fall, bristande fixering och vid behov av urkalkning.

Referensintervall/Beslutsgräns

Medicinskt utlåtande.

Indikation

Se vårdprogram.

Interferens och felkällor

Resultatet vid diagnostiken är beroende av att volymen formaldehyd är tillräcklig.

Metod

Histopatologisk teknik.

Ackrediterad

Nej

Sökord

Esofagusbiopsi