Tuberkulos PCR

Utförande laboratorium

Mikrobiologiska laboratoriet, Sunderby sjukhus

Remiss

I första hand elektroniskt via VAS (VAS-kod: TB-PCR) alternativt Mikrobiologiska laboratoriets pappersremiss.
Viktig remissinfo: Kliniska symtom och misstänkt smittland.

Provtagning

Prov från djupa luftvägar tas enligt de rutiner som gäller vid misstänkt tuberkulossmitta. Metoden är validerad för sputumprov, men andra material kan analyseras, tex. bronksekret, bronksköljvätska (BAL), pleuravätska, ventrikelsköljvätska, urin, likvor, abscesspunktat.

Sputumrör med skruvlock, art nr. 10532 eller sterilt rör med skruvkork, art nr. 16580, minst 2 ml. Provet sätts sedan i transporthylsa, art nr. 23192, som sedan sätts i provpåse för biologiskt prov UN3373, art nr. 13311. Märk provpåsen med ”TB-PROV TILL SYS”.

Se till att korkar är ordentligt tillslutna och att inget spill finns på provkärlens utsida.

Det krävs alltid 2 sputumprover tagna vid samma tillfälle. Det ena analyseras med PCR vid Klinisk mikrobiologi i Sunderbyn, det andra ska skickas till Tuberkuloslaboratorium för TB-diagnostik med mikroskopi, odling och PCR.

OBS: Vid utredning av misstänkt lungtuberkulos rekommenderas provtagning vid minst 3 olika tillfällen. Provet ska tas på morgonen före frukost då morgonsputa antas vara mest bakterierik. Det är viktigt att instruera patienten att hosta upp kraftigt så att prov kommer från nedre luftvägarna. Upphostning spottas direkt i sputumröret. Tillblandning av material från övre luftvägarna kan minskas om patienten före provtagningen sköljer munnen med vatten (eventuell tandprotes tas ut före munsköljning).

Provtagningsmaterial

  • Sputumrör plast
   Art.nr: 10532

  • Rör med gul skruvkork PP 11ml 16x100mm koniskt S
   Art.nr: 16580

  • Transporthylsa med absorbent och lock 114 hög x Ø 44 mm
   Art.nr: 23192

  • Provpåse biol prov UN3373 180x260mm
   Art.nr: 13311

Provhantering

Kylförvaring. Provet skall transporteras snarast till laboratoriet då tid till analys påverkar prestandan.

Svarsrutiner

Svar kan erhållas dagtid vardagar.

Referensintervall/Beslutsgräns

Mycobacterium tuberculosis-komplexet DNA: PÅVISAD/Ej påvisad Rifampicin resistensmutation: PÅVISAD/Ej påvisad

Indikation

Misstanke om akut M. tuberculosis-infektion, där misstanke om smittsamhet är hög, och där ett skyndsamt svar är viktigt för hantering av patient. Analys utförs inte vid utredning av latent infektion.

Se även provtagningsanvisningar Tuberkuloslaboratorium för TB-diagnostik med mikroskopi, odling och PCR som ska ske parallellt.

PCR ersätter inte traditionell TB-diagnostik med odling och direktmikroskopi, utan är endast ett komplement för att ge snabbare svar, fra. gällande patienter som läggs in på sjukhus och utreds pga. misstänkt lungtuberkulos.

Medicinsk bakgrund/Tolkning

Interferens och felkällor

OBS! Falskt positiva genotypiska rifampicin-resistensmutations-resultat förekommer, därför viktigt med den fenotypiska resistensbestämning från Tuberkuloslaboratorium.

Faktorer som kan påverka analysens sensitivitet; andra provtagningsmaterial än sputum, mindre mängd provmaterial än 2ml, lång förvaringstid innan analys (>3 dagar), större partiklar i provet, icke optimalt taget sputumprov

Analysen kan inte användas som indikation på terapeutisk framgång/svikt, pga. risk för kvarstående Tb-DNA, mykobakterie-DNA kan ofta detekteras månader efter effektiv behandling, på grund av kvarvarande DNA från döda bakterier.

Metod

RealtidsPCR

Ackrediterad

Nej

Sökord

Tb, tb-pcr, tbc, tuberkulos, mykobakterier, tuberculosis, PCR, Mycobacterium, snabb-PCR