Ögonpunktat, främre kammare och glaskropp

Utförande laboratorium

Mikrobiologiska laboratoriet, Sunderby sjukhus

Remiss

VAS-kod: ODLING och OPODL
I första hand elektronisk remiss alternativt Mikrobiologiska 
laboratoriets pappersremiss.

Viktig remissinfo: klinisk information, provmaterial och 
provlokalisation, pågående eller planerad antibiotikabehandling 
för att säkerställa att resistensbestämning utförs mot insatt 
antibiotikum, ev. utlandsvistelse.

Provtagning

Provtagning vid endoftalmit görs av ögonläkare! 

Prov aspireras med kanyl från främre kammare respektive från 
glaskroppen. Provmaterialen läggs i var sitt transportrör 
ÖGON-aerob buljong, märk buljongrören med respektive 
provlokal och remissetikett.

Transportrör ÖGON-aerob buljong hämtas från 
Substratavdelningen Klinisk Mikrobiologi, Sunderby sjukhus 
eller beställs på: 
material_tidsbestallning_hygienprover@norrbotten.se

Provtagningsmaterial

    • Transportrör ÖGON-aerob buljong

Provhantering

Transportrör ÖGON-aerob buljong förvaras i rumstemperatur i 
väntan på transport som bör ske så fort som möjligt.

Svarsrutiner

Bakterier: Negativa efter 4 arbetsdagar.
Svamp: Negativa efter 9 dagar.

Referensintervall/Beslutsgräns

Växt/Ingen växt

Indikation

Misstanke om bakteriell eller mykotisk infektion i ögats inre, 
endoftalmit.

Medicinsk bakgrund/Tolkning

Interferens och felkällor

Många endoftalmiter är odlingsnegativa.

Metod

Odling i anrikningsbuljong, därefter odling aerobt, anaerobt och 
för svamp på agarplattor.

Ackrediterad

Nej

Sökord

Endoftalmit, främre kammare, glaskropp, ODLING, OPODL