Pleuravätska

Utförande laboratorium

Mikrobiologiska laboratoriet, Sunderby sjukhus

Remiss

VAS-kod: ODLING ange provmaterial pleuravätska, pleurapunktat

I första hand elektronisk remiss alternativt Mikrobiologiska laboratoriets pappersremiss.
Direktmikroskopi ska begäras separat, VAS-kod: MIKRO

Provtagning

Punktion: Noggrann desinfektion av huden innan punktion, låt lufttorka. Aspiration med steril spruta.

Vid snabb transport till laboratorium (<1 dygn): Spruta ned 5-10 mL i ett sterilt plaströr med skruvlock, art. nr. 16580.

Vid lång transporttid (>1 dygn): Spruta ned i aerob och anaerob blododlingsflaska, 3 - 10 mL per flaska.

Dränpåse: Byt påse till patienten. Påsen med pleuravätska desinfekteras och punkteras.

Provtagningsmaterial

    • Rör med gul skruvkork PP 11ml 16x100mm koniskt S
      Art.nr: 16580

Provhantering

Sterila rör med pleuravätska och pleuravätska sprutad i blododlingsflaska förvaras i rumstemperatur innan och under transport.

Svarsrutiner

Positiva odlingar telefonbesvaras vid växt. Negativa odlingar slutbesvaras efter 5 dygn.

Referensintervall/Beslutsgräns

Växt/Ingen växt

Indikation

Pleurit, utredning av pleuravätska. vid misstanke om empyem till följd av pneumoni, lungabscess, spridning av infektion från till exempel subfrenisk abscess.

Medicinsk bakgrund/Tolkning

Interferens och felkällor

Anrikningen i blododlingsflaska innebär att ett fåtal bakterier från infektionshärden kan detekteras men även en risk att bakterier som kontaminerat provet (tex. hudflora) vid provtagningen kan tillväxa.

Metod

Odling, anrikning

Ackrediterad

Ja

Sökord

Pleuravätska, odling, mikro, pleurit, lungsäcksinflammation, pleuratappning, torakocentes, pneumoni, empyem odling, empyem lungabscess, subfreninsk abscess, esofagusperforation, thoraxtrauma, hydrothorax, pleuradrän, thoraxdrän, toraxdrän, punktat, sterilt punktat, pleura