Öronsekretodling

Utförande laboratorium

Mikrobiologiska laboratoriet, Sunderby sjukhus

Remiss

I första hand elektronisk remiss (kod: ODLING). Om kliniken ej kan skicka elektronisk remiss använd Mikrobiologiska laboratoriets pappersremiss. Viktig remissinformation: Klinisk diagnos; akut eller kronisk mediaotit, extern otit, mastoidit, radikalhåla, svamp-misstanke, trumhinneperforation.

Provtagning

Vid mediaotit tas sekret från mellanörat efter paracentes eller med provtagningspinne vid spontanperforation av trumhinnan. När sekret samlas upp med pinnen ska beröring med hörselgångsväggen undvikas i möjligaste mån.
Vid extern otit tas prov från hörselgångsväggen. Provtagningsset med pinne och svart kork Artikelnummer: 16205.

Aspirerat material

Sprutas ned i sterilt rör med gul kork och konisk botten , artikelnummer 16580, alternativt skickas sprutan med material. Transport till laboratoriet ska ske utan dröjsmål.

Provhantering

Provet transporteras snarast till laboratoriet. Kylförvaring i väntan på transport.

Svarsrutiner

Svarstid inom 3 dagar måndag till fredag.

Svar på aerobt växande bakterier föreligger i regel efter två dygn. Anaerob odling (aspirerat prov) samt svampodling besvaras så snart något fynd föreligger. Negativa svar innefattande mögelsvampdiagnostik besvaras efter sju dagar.

Referensintervall / Beslutsgräns

Ej relevant

Indikation

Akut otit/mediaotit, kronisk otit och extern otit. Misstanke om mastoidit.

Medicinsk bakgrund / Tolkning

Akut bakteriell otit drabbar framförallt små barn och är en av de vanligaste kompikationerna till övre luftvägsinfektion orsakad av virus. De vanligaste patogenerna är Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis och betahemolyserande streptokocker grupp A, C och G. Odling vid akut otit är indicerat vid terapisvikt eller upprepade recidiv, prov taget i nasopharynx kan vara ett alternativ.
Vid kronisk otit ses oftast gramnegativa stavar tillhörande Enterobacterales, Pseudomonas, även anaeroba bakterier (anaerob odling utförs endast vid aspirerat prov). Även svampinfektioner kan förekomma, orsakas i allmänhet av Candida eller Aspergillus arter.
De agens som ses vid kronisk otit kan även isoleras vid extern otit. Vid extern otit och otomykos tas prov från yttre hörselgången. Eksem eller andra hudlesioner skapar förutsättningar för en polymikrobiell infektion. Vanliga agens är de bakterier och svampar som normalt förekommer hörselgångsfloran, exempelvis S. aureus samt bakterier tillhörande Enterobacterales. Tillståndet är vanligt efter bad i bassäng eller havsbad i varmare trakter (swimmer´s ear). Bakterier som anses vara relevanta som orsak till öroninfektion resistensbestäms.

Interferens och felkällor

Prov från spontan flytning i hörselgången har lågt värde för diagnostik vid mediaotit. Prov tagna via paracentes är att föredra. Anaerob odling utförs endast vid aspirerat prov från mellanörat.

Metod

Odling av bakterier och svamp

Ackrediterad

Nej

Provtagning

Provtagningsmaterial

    • Rör med gul skruvkork PP 11ml 16x100mm koniskt S
      Art.nr: 16580

    • Provtagningsset för allmän odling svart
      Art.nr: 16205

Sökord

öronsekretodling, Odling, extern otit, otomykos, hörselgångsinfektion, mediaotit, otit, mellanöra-infektion, akut otit, kronisk otit, öroninfektion, öronsekret, AOM, mastoidit, öronsekret, mellanöra, hörselgång