Ledvätska, odling

Utförande laboratorium

Mikrobiologiska laboratoriet, Sunderby sjukhus

Remiss

I första hand elektroniskt via VAS (VAS-kod: odling ange provmaterial ledvätska och provlokalisation) alternativt Mikrobiologiska laboratoriets pap-persremiss.

Direktmikroskopi ska begäras separat (VAS-kod mikro).

Provtagning

Vid ledvätskepunktion desinfekteras huden med klorhexidinsprit. Sterila handskar används vid punktionen. Spruta ned om möjligt minst 2 ml i ett sterilt heparinrör art. nr 11185. Under jourtid eller vid lång transporttid, bör även en aerob och anaerob blododlingsflaska läggas till. Desinficera flaskans membran och spruta ned ca 1-5 mL ledvätska i blododlingsflaskan.

Provtagningsmaterial

    • Vakuumrör utan gel, mörkblå, 5/4ml med Na-Heparin
      Art.nr: 11185

Provhantering

Prov bör transporteras till laboratoriet snarast möjligt. Kylförvaring innan transport. Undantag, blododlingsflaskor, som förvaras i rumstemperatur innan transport.

Svarsrutiner

Positiva prover telefonbesvaras. Negativa prover slutbesvaras efter 5 dygn.

Referensintervall/Beslutsgräns

Växt/Ingen växt

Indikation

Misstänkt septisk artrit. Misstänkt infektion i protesled.

Blododling bör tas samtidigt eftersom ungefär hälften av patienterna med septisk artrit har en positiv blododling.

Medicinsk bakgrund/Tolkning

Interferens och felkällor

Anrikningen i blododlingsflaska innebär att ett fåtal bakterier från infektionshärden kan detekteras men även en risk att bakterier som kontaminerat provet vid provtagningen kan tillväxa. Vid pågående antibotikabehandling bör man överväga 16SrRNA. Typiska fynd för septisk artrit såsom kraftigt förhöjda ledvita, sänkt ledsocker/blodsocker kvot och förhöjt ledlaktat kan även orsakas av gikt, kristallartrit, exacerbation av RA - därför är det viktigt med odling och direktmikroskopi.

Metod

Odling

Ackrediterad

Ja

Sökord

Ledvätska, odling, mikro, septisk artrit, bakteriell artrit, led, ledprotes, protesinfektion, protes, ledinfektion, punktat, sterilt, punktat