Implantat

Indikation

Misstänkt biofilmsassocierad infektion kring ett implantat, t.ex. protes. Ange var implantatet kommer ifrån, kliniska uppgifter samt symptom. Ange även ev. antibiotikabehandling.

Provmaterial, provtagning och transport

Främmande kroppar eller protesdelar placeras var för sig i första hand i FAB-rör, i andra hand i Transportburkar med agar (hämtas från materialskåp mittemot Provinlämningen på Kemlab alternativt beställs från Substratavdelningen Mikrobiologen, faxnr 282719). Om implantaten inte ryms i FAB-rör eller Transportburkar kan sterila burkar (art.nr. 16319) användas. Det är viktigt med sterilteknik för att undvika bakteriella föroreningar. Provet skall transporteras snarast till Mikrobiologiska lab.

Metod

Aerob och anaerob odling med anrikning.

Svarstid

Negativa resultat svaras efter en vecka. Positiva fynd art- och resistensbestäms. 

Kommentar

Så snart ett främmande material implanterats i kroppen blir ytan belagd med extracellulära matrixproteiner, vilket underlättar överväxt av vävnadsceller. Bakterier kan nå implantatet på tre olika sätt; inokulat i samband med operation, hematogen spridning respektive spridning från närbeläget fokus. Adhesion av bakterier till implantatsytan bestäms av både kemisk laddning och särskild interaktion mellan bindningsproteiner på bakteriers yta och vävnadsproteiner på implantatets yta. Av flera skäl kan man förvänta sig en betydligt sämre effekt av antibiotika på bakterier i biofilm jämfört med bakterier i icke-biofilm. Bakterier i en biofilm uppreglerar antibiotikaresistensgener. De kan också ha nedsatt känslighet för antibiotika genom svårigheter för antibiotika att penetrera biofilmen och p.g.a. att inaktivering av antibiotika sker i biofilmen. Tillgången på näringsämnen och syre är begränsad i biofilmen d.v.s. bakterierna är inaktiva/har långsam tillväxt, vilket också leder till nedsatt effekt av antibiotika. Biofilmen har dessutom en anti-fagocytär och anti-opsonieserande effekt. Stafylokocker är den vanligaste etiologin vid implantatinfektioner, men de flesta andra bakterier och även andra mikrober kan vara biofilmsproducerande.

 

Provtagning

Provtagningsmaterial

    • Burk med lock för odling 100ml steril m säkerhetstejp
      Art.nr: 16319

Sökord

implantat, protes, osteosyntesmaterial, främmandekropp, knäprotes, höftprotes, höftplastik, protesinfektion, revisionsplastik, biofilm